Now showing items 143-162 of 276

  • O odhadech topologické entropie intervalových zobrazení 

   Author: Soukenka Martin; Supervisor: Bobok Jozef
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-12-15)
   Práce pojednává o dynamických systémech a zvláště o diskrétních dynamických systémech v jedné dimenzi. Obsahuje stručný historický přehled důležitých výsledků vztahujících se k jednomu z aspektů dynamických systémů - ...
  • Obnovitelné zdroje - rekonstrukce staveb a jejich dopad na životní prostředí 

   Author: Peringer Vladimír; Supervisor: Tobolka Zdeněk
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-10-02)
   Tato disertační práce je zaměřena na hodnocení dopadů rekonstrukcí staveb na životní prostředí pomocí metody na posuzování životního cyklu LCA (Life Cycle Assessment), která je definovaná v mezinárodních a také v českých ...
  • Odstupová vzdálenost požárně otevřených ploch 

   Author: Hejtmánek Petr; Supervisor: Kupilík Václav; Opponent: Salátek Zdeněk
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-03-23)
   Práce se věnuje určování požárně nebezpečného prostoru (PNP), respektive odstupo-vých vzdáleností od požárně otevřených ploch (POP). Odstupové vzdálenosti se stano-vují ke snížení rizika přestupu požáru na objekty sousední. ...
  • Odvodňování svahů sifonovými drény 

   Author: Mrvík Ondřej; Supervisor: Chamra Svatoslav; Opponent: Vaníček Ivan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-09-25)
   Disertační práce se zabývá problematikou odvodňování nestabilních svahů. Otázky stability a proudění podzemní vody jsou v oboru geotechniky hlavními úlohami. Práce představuje inovační metodu gravitační drenáže, jež snižuje ...
  • Optimalizace návrhu sanací a rekonstrukcí střešních plášťů z hlediska energetické náročnost 

   Author: Kolouch David; Supervisor: Šilarová Šárka; Opponent: Oláh Jozef
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-03-30)
   Tato disertační práce se zabývá návrhem sanací střešních skladeb plochých střech se zaměřením na minimalizaci energetické náročnosti. Cílem práce je optimalizace návrhu sanace se zaměřením na tvorbu materiálového řešení ...
  • Optimalizace podnikových procesů řízení znalostí 

   Author: Sládeček Martin; Supervisor: Kučerová Jana; Opponent: Molnár Zdeněk
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-07-24)
   Tato disertační práce se dotýká moderní manažerské disciplíny nazývané řízení znalostí (knowledge management, KM). Jedná se o techniku poměrně mladou, vyvinutou v průběhu druhé poloviny dvacátého století, nyní stále častěji ...
  • Optimalizační metoda pro automatický návrh výztuže železobetonových prvků 

   Author: Semrád Karel; Supervisor: Kohoutková Alena; Opponent: Procházka Jaroslav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-12-15)
   Disertační práce popisuje optimalizační metodu pro automatické generování náhradních příhradových modelů a tomu odpovídající návrh výztuže poruchových oblastí železobetonových konstrukcí. Navržený výpočetní postup je schopen ...
  • Ověření materiálových modelů při modelování geotechnických úloh 

   Author: Hrubý Věroslav; Supervisor: Salák Jan; Opponent: Pruška Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-10-17)
   Při navrhování stavebních konstrukcí hrají numerické simulace stále důležitější roli. To lze připsat vysokým nákladům nebo praktickým obtížím spojených s experimenty. Za účelem doplnění nebo dokonce nahrazení takovýchto ...
  • Ověřování ocelových pražců Y v konstrukci železničního svršku na celostátních a regionálních tratích v České republice 

   Author: Suchánek Aleš; Supervisor: Krejčiříková Hana
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-12-18)
   Disertační práce pojednává o teoretickém modelování a praktickém zkoušení nové konstrukce - ocelových pražců tvaru Y v železničním svršku s bezstykovou kolejí na regionálních tratích v České republice. Běžný kolejový rošt ...
  • Patterns in URL 

   Author: Hujer Roman; Supervisor: Vaníček Tomáš; Opponent: Molnár Zdeněk
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-06-27)
   This text describes the research on patterns in URL, URL classification and their respective relation. Firstly, motives for the URL classification and patterns in URL are explained. The motives come from topicality of the ...
  • Perspektivy obchodování stavebních firem na komoditních burzách - stavební materiály a odpady, rizika 

   Author: Tesařová Lucie; Supervisor: Liška Václav; Opponent: Gazda Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-12-15)
   Připravovaná disertační práce pojednává o problematice komoditního obchodování v návaznosti na stavební firmy. Je provedena analýza současného stavu komoditního obchodování v České republice i v zahraničí. Problematika ...
  • Plazmatické modifikace vláknité výztuže používané v cementových kompozitních materiálech 

   Author: Jan Trejbal; Supervisor: Šmilauer Vít; Opponent: Zeman Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-01)
   Práce se zabývá plazmatickými modifikacemi skleněných a polymerových vláken, která se používají jako výztuž v kompozitních materiálech ve stavebnictví. Cílem modifikací bylo aktivovat a zdrsnit povrhy vláken a zaručit tak ...
  • Pokročilé metody měření nenasycené hydraulické vodivosti půd 

   Author: Klípa Vladimír; Supervisor: Sněhota Michal; Opponent: Tesař Miroslav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-05-19)
   Hydraulická vodivost zemědělsky využívaných ploch je silně závislá na agrotechnických postupech, zhutnění půdy, růstu rostlin apod. Nenasycená hydraulická vodivost (K(h)) je často měřena pomocí podtlakových infiltrometrů. ...
  • Poruchy stavebních materiálů v konstrukcích způsobené vlhkostí, jejich příčiny a řešení 

   Author: Kšíkal Josef; Supervisor: Černý Robert; Opponent: Drdácký Miloš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-12-15)
   Tato práce se zabývá problematikou poruch materiálů stavebních konstrukcí způsobených zvýšenou vlhkostí. V první části této práce je pojednáno obecně o poruchách stavebních materiálů. Ty jsou pro přehlednost rozděleny podle ...
  • Posouzení vlivu retenčních prostor v povodí na návrhová hydrologická data 

   Author: Tyl Radovan; Supervisor: Satrapa Ladislav; Opponent: Kos Zdeněk
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-02-29)
   Tato disertační práce se zabývá posouzením návrhových hydrologických dat v souvislosti s retenčními prostory v povodí. Byla provedena rešerše odborné literatury s cílem zmapovat současný stav stanovování návrhových ...
  • Posuzování ohroženosti vodních nádrží erozním sedimentem s využitím modelu WATEM/SEDEM 

   Author: Bauer Miroslav; Supervisor: Krása Josef; Opponent: Hlavčová Kamila
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-04-28)
   Zanášení vodních nádrží sedimentem je jedním z významných důsledků zrychlených erozních procesů v krajině. Vodní nádrže jako uzávěrový profil hydrologického celku jsou ohroženým prvkem v krajině. Při zanášení sedimentem ...
  • Potential of energy-saving applying phase change materials in civil engineering 

   Author: Bonfert Paul; Supervisor: Křístek Vladimír
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-01-25)
   It is to be introduced by the application of microencapsulated paraffin's as a PCM technically feasibly additional memory mass in the structural fabric of a building or from parts of the building - also afterwards-. A ...
  • Použití cihelného obrusu v omítkových směsích 

   Author: Čáchová Monika; Supervisor: Keppert Martin; Opponent: Rubáš Pavel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-06-14)
   Cílem této práce je najít vhodné složení omítkové směsi, kde jako další složky vystupují vápenný hydrát a křemičité kamenivo, a současně nalézt perspektivní využití odpadních látek. Recyklovaný jemný cihelný prach se jeví ...
  • Požární odolnost nosníků s vlnitou stojinou 

   Author: Kyzlík Petr; Supervisor: Wald František; Opponent: Procházka Jaroslav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-04-17)
   Zavedením automatické výroby nosníků s vlnitou stojinou se jejich cena stala pro pozemní stavby konkurenceschopnou hlavně výrazným snížením hmotnosti. V posledních desetiletích se použití nosníků s vlnitou stojinou stále ...
  • Požární odolnost šroubového přípoje trapézových plechů vystavených požáru 

   Author: Kallerová Petra; Supervisor: Sokol Zdeněk
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-01-19)
   Cílem práce bylo popsat chování šroubového přípoje trapézového plechu k nosné konstrukci pomocí samovrtných šroubů za zvýšených teplot a navrhnout vhodná opatření pro takové přípoje, aby došlo ke zvýšení požární odolnosti ...