Now showing items 215-234 of 402

  • O odhadech topologické entropie intervalových zobrazení 

   Author: Soukenka Martin; Supervisor: Bobok Jozef
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-12-15)
   Práce pojednává o dynamických systémech a zvláště o diskrétních dynamických systémech v jedné dimenzi. Obsahuje stručný historický přehled důležitých výsledků vztahujících se k jednomu z aspektů dynamických systémů - ...
  • Obnovitelné zdroje - rekonstrukce staveb a jejich dopad na životní prostředí 

   Author: Peringer Vladimír; Supervisor: Tobolka Zdeněk
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-10-02)
   Tato disertační práce je zaměřena na hodnocení dopadů rekonstrukcí staveb na životní prostředí pomocí metody na posuzování životního cyklu LCA (Life Cycle Assessment), která je definovaná v mezinárodních a také v českých ...
  • Odstupová vzdálenost požárně otevřených ploch 

   Author: Hejtmánek Petr; Supervisor: Kupilík Václav; Opponent: Salátek Zdeněk
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-03-23)
   Práce se věnuje určování požárně nebezpečného prostoru (PNP), respektive odstupo-vých vzdáleností od požárně otevřených ploch (POP). Odstupové vzdálenosti se stano-vují ke snížení rizika přestupu požáru na objekty sousední. ...
  • Odvodňování svahů sifonovými drény 

   Author: Mrvík Ondřej; Supervisor: Chamra Svatoslav; Opponent: Vaníček Ivan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-09-25)
   Disertační práce se zabývá problematikou odvodňování nestabilních svahů. Otázky stability a proudění podzemní vody jsou v oboru geotechniky hlavními úlohami. Práce představuje inovační metodu gravitační drenáže, jež snižuje ...
  • On BIM based automatized nD modelling for construction management 

   Author: Miroslav Vyčítal; Supervisor: Jarský Čeněk; Opponent: Gašparík Jozef
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-06-05)
   Práce nastiňuje nový přístup k automatizovanému vytváření diskrétních modelů nD BIM prostřednictvím propojení a využití stávající metody CONTEC (stavební technologie), původně navržené pro automatizované plánování stavebních ...
  • Optické měření posunů pmocí SIR 

   Author: Jakub Antoš; Supervisor: Nežerka Václav; Opponent: Konvalinka Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-01-21)
   Vývoj technologií internetu věcí (IoT) otevřel cestu pro vzdálené hodnocení statického stavu konstrukcí. Takové posouzení může být provedeno monitorováním relativních posunů konstrukčních prvků, protože bezprostřední selhání ...
  • Optimalizace betonových konstrukcí z hlediska environmentálních vlivů a trvanlivosti 

   Author: Anna Horáková; Supervisor: Kohoutková Alena; Opponent: Kasal Pavel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-03-04)
   Disertační práce se zaměřuje na betonové konstrukce z pohledu environmentálních vlivů a trvanlivosti. Shrnuje poznatky z odborné literatury ohledně hodnocení konstrukcí z hlediska dopadů na životní prostředí, ohledně ...
  • Optimalizace kompozitních mostních konstrukcí ze dřeva a UHPC 

   Author: Milan Holý; Supervisor: Vráblík Lukáš; Opponent: Vítek Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-09-16)
   V rámci své disertační práce jsem se zabýval optimalizací kompozitních mostních konstrukcí ze dřeva a ultra-vysokohodnotného betonu (UHPC nebo UHPFRC) spočívající zejména v aplikaci prefabrikované mostovky z UHPC. Využití ...
  • Optimalizace měření v geodetických sítích 

   Author: Ondřej Michal; Supervisor: Štroner Martin; Opponent: Křemen Tomáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-10-12)
   Tato práce se zabývá optimalizací geodetických sítí, konkrétně designem 2. řádu, který řeší náklady na měření v dané konfiguraci sítě. Stávající řešení jsou nevyhovující, neboť používají nevhodná kritéria optimalizace, ...
  • Optimalizace návrhu sanací a rekonstrukcí střešních plášťů z hlediska energetické náročnost 

   Author: Kolouch David; Supervisor: Šilarová Šárka; Opponent: Oláh Jozef
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-03-30)
   Tato disertační práce se zabývá návrhem sanací střešních skladeb plochých střech se zaměřením na minimalizaci energetické náročnosti. Cílem práce je optimalizace návrhu sanace se zaměřením na tvorbu materiálového řešení ...
  • Optimalizace nosné konstrukce železobetonového skeletového systému 

   Author: Michal Ženíšek; Supervisor: Hájek Petr; Opponent: Pukl Radomír
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-05-30)
   Železobetonové konstrukce jsou ve vyspělých zemích světa dlouhodobě jedním z nejvíce rozšířených stavebních systémů. Jejich velkou výhodou je široká rozmanitost tvarových řešení a výhodné statické parametry umožňující ...
  • Optimalizace podnikových procesů řízení znalostí 

   Author: Sládeček Martin; Supervisor: Kučerová Jana; Opponent: Molnár Zdeněk
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-07-24)
   Tato disertační práce se dotýká moderní manažerské disciplíny nazývané řízení znalostí (knowledge management, KM). Jedná se o techniku poměrně mladou, vyvinutou v průběhu druhé poloviny dvacátého století, nyní stále častěji ...
  • Optimalizace účinnosti odlehčovacích komor 

   Author: Jiří Procházka; Supervisor: Pollert Jaroslav; Opponent: Sýkora Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-01-23)
   Disertační práce se zabývá základním rozborem problematiky odlehčovacích komor, specificky trubní odlehčovací komory CSO Hobas Chamber. V první části práce se věnuji literární rešerši současného stavu OK, vhodnosti použití ...
  • Optimalizační metoda pro automatický návrh výztuže železobetonových prvků 

   Author: Semrád Karel; Supervisor: Kohoutková Alena; Opponent: Procházka Jaroslav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-12-15)
   Disertační práce popisuje optimalizační metodu pro automatické generování náhradních příhradových modelů a tomu odpovídající návrh výztuže poruchových oblastí železobetonových konstrukcí. Navržený výpočetní postup je schopen ...
  • Ověření materiálových modelů při modelování geotechnických úloh 

   Author: Hrubý Věroslav; Supervisor: Salák Jan; Opponent: Pruška Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-10-17)
   Při navrhování stavebních konstrukcí hrají numerické simulace stále důležitější roli. To lze připsat vysokým nákladům nebo praktickým obtížím spojených s experimenty. Za účelem doplnění nebo dokonce nahrazení takovýchto ...
  • Ověřování ocelových pražců Y v konstrukci železničního svršku na celostátních a regionálních tratích v České republice 

   Author: Suchánek Aleš; Supervisor: Krejčiříková Hana
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-12-18)
   Disertační práce pojednává o teoretickém modelování a praktickém zkoušení nové konstrukce - ocelových pražců tvaru Y v železničním svršku s bezstykovou kolejí na regionálních tratích v České republice. Běžný kolejový rošt ...
  • Patterns in URL 

   Author: Hujer Roman; Supervisor: Vaníček Tomáš; Opponent: Molnár Zdeněk
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-06-27)
   This text describes the research on patterns in URL, URL classification and their respective relation. Firstly, motives for the URL classification and patterns in URL are explained. The motives come from topicality of the ...
  • Perspektivy obchodování stavebních firem na komoditních burzách - stavební materiály a odpady, rizika 

   Author: Tesařová Lucie; Supervisor: Liška Václav; Opponent: Gazda Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-12-15)
   Připravovaná disertační práce pojednává o problematice komoditního obchodování v návaznosti na stavební firmy. Je provedena analýza současného stavu komoditního obchodování v České republice i v zahraničí. Problematika ...
  • Plazmatické modifikace vláknité výztuže používané v cementových kompozitních materiálech 

   Author: Jan Trejbal; Supervisor: Šmilauer Vít; Opponent: Zeman Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-01)
   Práce se zabývá plazmatickými modifikacemi skleněných a polymerových vláken, která se používají jako výztuž v kompozitních materiálech ve stavebnictví. Cílem modifikací bylo aktivovat a zdrsnit povrhy vláken a zaručit tak ...
  • Plovoucí domy pro bydlení a rekreaci v podmínkách České republiky 

   Author: Hana Klapalová; Supervisor: Dvořák Václav; Opponent: Kotas Patrik
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-10-29)
   Disertační práce se zabývá problematikou plovoucích domů pro trvalé bydlení a rekreaci v podmínkách České republiky. Teoretický úvod nastiňuje možnosti využívání plovoucích staveb pro bydlení i rekreaci pomocí rešerší ...