Now showing items 228-247 of 309

  • Stabilita ocelobetonového mostního nosníku 

   Author: Filip Řehoř; Supervisor: Studnička Jiří; Opponent: Křížek Jaromír
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-04-06)
   Silniční mosty s ocelobetonovou konstrukcí tvořenou ocelovými I-nosníky spřaženými v horní úrovni s železobetonovou deskou jsou velice populární, a to především s ohledem na jejich nízkou hmotnost a rychlost výstavby. ...
  • Stabilita tenkostěnných Z vaznic v oblasti záporných momentů 

   Author: Egrtová Jana; Supervisor: Studnička Jiří; Opponent: Petrtýl Miroslav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-12-15)
   Tenkostěnné za studena tvarované vaznice se spojitostí nad vnitřními podporami zajištěnou překrytím (přesahy) mohou v oblasti vnitřní podpory při gravitačním zatížení v důsledku vzpěru volné spodní pásnice distorzně vybočit ...
  • Stabilitní problémy ražených tunelů pod vysokým nadložím 

   Author: Makásek Petr; Supervisor: Barták Jiří; Opponent: Pruška Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-07-09)
   Vzhledem k rozsáhlosti daného problému je dizertační práce věnována problematice vysokého nadloží pro sekvenční typ ražeb (NATM, NMT, Drill and Blast ).Pro sekvenční ražbu se v České republice používají třídy NRTM odvozené ...
  • Stabilizace ocelového oblouku nekovovou membránou 

   Author: Ondřej Svoboda; Supervisor: Macháček Josef; Opponent: Jermoljev David
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-04-06)
   Disertační práce ve své rešeršní části shrnuje problematiku komplexních membránových konstrukcí včetně dosavadních materiálových a výpočetních možností. V experimentální části je představen model reálné konstrukce, na němž ...
  • Stanovení a m odelování struktury polymerních nanovláknitých membrán 

   Author: Havrlík Michal; Supervisor: Sveshnikov Alexey; Opponent: Švorčík Václav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-01)
   V dnešním stavebnictví se stále více používají nové kompozitní materiály, mezi které patří nanovláknitá textilie. Tento netkaný materiál se vyrábí z polymerních roztoků pomocí elektrostatického zvlákňování a disponuje řadou ...
  • Stanovení nerůzvučnosti konstrukcí ve zvláštních případech. Vývoj výpočtové metodiky sloužící k predikci zvukové izolace konstrukcí na bázi dřeva a konstrukcí s násypy 

   Author: Vychytil Jaroslav; Supervisor: Kaňka Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-10-16)
   Cílem disertační práce je vyvinout takovou výpočtovou metodiku, která by pomohla při odhadu vzduchové neprůzvučnosti v méně obvyklých případech (dřevěné konstrukce a konstrukce s násypy). V praxi se totiž běžně používají ...
  • Stanovení pórových tlaků kolemvýrubu s využitím skemptonových koeficientů 

   Author: Rott Josef; Supervisor: Barták Jiří; Opponent: Pruška Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-05-24)
   V současném tunelovém stavitelství se nejen v České republice používá pro predikci chování stavby a statický návrh konstrukčních prvků matematické modelování. Je to obecně výrazný posun kupředu - použití numerických kódů ...
  • Staré mapy online jako prostředek pro moderní výzkum 

   Author: Přidal Petr; Supervisor: Veverka Bohuslav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-09-18)
   Disertační práce se zabývá aplikovaným výzkumem v oblasti obohacení metadat, geografického hledání, online zpřístupnění a především kolaborativního georeferencování naskenovaných starých map ve webovém prohlížeči. Hlavními ...
  • Statická a dynamická analýza stožárů při zatížení větrem 

   Author: Lahodný Jiří; Supervisor: Máca Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-12-15)
   U vysokých štíhlých konstrukcí, a zejména pak u stožárů, je odezva na zatížení větrem zpravidla stěžejní při posuzování spolehlivosti. Řešení účinků větru na štíhlé konstrukce prochází neustálým vývojem. Jsou získávány ...
  • Statické ověřování stabilitačních konstrukcí na základě měření in situ 

   Author: Kozel Miroslav; Supervisor: Záleský Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-07-09)
   Cílem této práce je vytvoření metody pro statickou analýzu geotechnických stabilizačních konstrukcí pro takové případy, kde hlavními vstupy jsou monitoringem získané údaje o deformacích konstrukce a kde podstatná doplňující ...
  • Stavební obnova budov pro základní školy ze 70. let 20. století a jejich pozemků v ČR 

   Author: Urbanová Mária; Supervisor: Mezera Petr; Opponent: Sýkora Jaroslav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-12-15)
   Stavební obnova budov pro základní školy ze 70. let 20. stol. a jejich pozemků v ČR. [Dizertační práce]. České vysoké učení technické v Praze. Stavební fakulta. Katedra architektury. Školitel: Doc. Ing. arch. Petr Mezera, ...
  • Structural optimization applying neural networks 

   Author: Müller Jacob; Supervisor: Křístek Vladimír; Opponent: Procházka Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-05-24)
   Structures are designed to fulfill requirements established in numerous design codes or standards. After the design and construction phase is completed, only a few - sophisticated or important structures, such as bridges ...
  • Strukturování mikro a nanokrystalických diamantů 

   Author: Domonkos Mária; Supervisor: Demo Pavel; Opponent: Houška Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-01)
   Překládaná disertační práce se zabývá nukleací, růstem a strukturováním tenkých vrstev polykrystalických diamantů. V první části jsou popsány dvě alternativní metody používané k iniciaci nukleace a růstu diamantu a porovnány ...
  • Study of runoff generating processes in mountainous catchment 

   Author: Hrnčíř Miroslav; Supervisor: Císlerová Milena; Opponent: Blažková Šárka
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-09-25)
   Employing saturation runoff and interflow processes the presented research is focused on study of runoff formation processes in headwater catchments using statistical multiple regression approach and a water balance approach ...
  • Styčníky ocelových konstrukcí s přerušeným tepelným mostem 

   Author: Šulcová Zuzana; Supervisor: Sokol Zdeněk
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-11-10)
   V dnešní době nízkoenergetických budov a vysokých požadavků tepelně-technických norem stále existuje nevyřešený problém u styčníků mezi vnitřními a vnějšími prvky ocelových konstrukcí. Práce je zaměřena na styčník s čelní ...
  • Subsoil influenced by groundwater flow 

   Author: Brouček Miroslav; Supervisor: Kuklík Pavel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-06-06)
   Even though the soil mechanics has rapidly evolved within last 80 years of its modern history, due to numerous phenomena which influence soils behaviour and are based on its natural characteristics the room for improvement ...
  • Technologie dřevostaveb - udržitelný rozvoj 

   Author: Krov Lubomír; Supervisor: Popenková Miloslava; Opponent: Kuklík Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-06-28)
   Nejvíce používaná technologie při realizaci dřevostaveb je systém lehkého dřevěného skeletu. Systém má minulost, současnost a jaká bude, přesněji může být jeho budoucnost? Má potenciál přinést efektivnější způsoby realizace ...
  • Technologie laserového čištění pískovcových památek 

   Author: Ďoubal Jakub; Supervisor: Konvalinka Petr; Opponent: Hošek Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-01-22)
   Čištění patří k zásadním procesům při obnově kamenných památek jak z hlediska estetického, tak technologického. Tato práce se zabývá zkoumáním technik čištění používaných pro odstranění pevně ulpívajících nečistot na povrchu ...
  • Teplota přípoje U profilem a čelní deskou při požáru 

   Author: Jána Tomáš; Supervisor: Wald František
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-07-09)
   Práce se zabývá stanovením teploty během požáru v požárně nechráněném a požárně chráněném přípoji nosníku na sloup uzavřeného průřezu vyplněný betonem. Popisuje současný stav výzkumu týkající se předpovědi teploty v přípojích ...
  • Thermal Resistance of Calcium Aluminate Cement Based Composites 

   Author: Koňáková Dana; Supervisor: Vejmelková Eva; Opponent: Bouška Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-12-07)
   Building structures can be exposed to extreme conditions during their lifetime. One of these extreme situations is fire, or more precisely, exposure to extreme temperatures. In this case, there is a high likelihood of ...