Now showing items 228-247 of 362

   Subject
   narcotic and psychotropic substance,drug,pervitin,dependence,substance dependence,drug crime [1]
   NAT,HBsAg,PVB 19,HIV 1+2,Agp24,anti-HCV,HBV DNA,HCV RNA,HIV RNA,HAV RNA a PV B19 DNA Infectious markers,serologic and NAT,hepatitis,reactive and positive donors,Department of the National reference laboratory,Central military hospital [1]
   NAT,HBsAg,PVB 19,HIV 1+2,Agp24,anti-HCV,HBV DNA,HCV RNA,HIV RNA,HAV RNA a PV B19 DNA Infekční markery,serologické a NAT vyšetření,hepatitidy,reaktivní a pozitivní dárci,Národní referenční laboratoř,Ústřední vojenská nemocnice [1]
   náhlá zástava oběhu,přežití,přednemocniční neodkladná péče,neurologická prognóza,kardiopulmonální resuscitace [1]
   Nebezpečné chemické látky a směsi; chemický terorismus; SWOT analýza; dostupnost NCHL,IED [1]
   Nervus facialis,periferní paréza,telerehabilitace,mimické svaly,metoda sestry Kenny [1]
   Nervus facialis,peripheral paresis,telerehabilitation,mimic muscles,nurse Kenny's method [1]
   Nesoběstačnost,hypokineze,fyzioterapie v geriatre,stárnutí,léčební tělesná výchova [1]
   Nevaskulární intervenční výkony nevaskulární,výpočetní tomografie,radiologický asistent [1]
   Non-vascular intervention procedure,computed thomography,radiogical assistant [1]
   Obec s rozšířenou působností,analýza rizik,krizové řízení,krizové plánování,návrhy ke zvýšení bezpečnosti [1]
   Ochrana člověka za mimořádných událostí,výchova a vzdělávání,ochrana obyvatelstva,rámcový vzdělávací program,Koncepce ochrany obyvatelstva [1]
   omamná a psychotropní látka,droga,pervitin,závislost,látková závislost,drogová kriminalita [1]
   ORP Beroun,floods,flood damage [1]
   ORP Beroun,povodně,povodňové škody [1]
   Osteosarcoma,treatment,therapy,comparison,information leaflet [1]
   Osteosarkom,léčba,terapie,komparace,informační leták [1]
   Painful menstruation,pelvic floor,therapy,alternative therapy [1]
   Paliativní péče,terminální fáze života,urgentní medicína,zdravotnický záchranář,léčba bolesti,polostrukturovaný rozhovor [1]
   Palliative care,terminal stage of life,urgent medicine,paramedic,pain treatment,semi-structured interview [1]