Now showing items 81-100 of 362

   Subject
   D-dimers,deep venous thrombosis (DVT),disseminated intravascular coagulopathy (DIC),fibrinolysis and fibrin degradation products,hematopoiesis [1]
   D-dimery,diseminovaná intravaskulární koagulopatie (DIC),fibrinolýza a fibrin degradační produkty,hluboká žilní trombóza (DVT),krvetvorba [1]
   Danger chemical substances and their mixtures,chemical terrorism,SWOT analysis,IED [1]
   Deep stabilization system,compensatory exercises,reinforcement,stretching,balance aids [1]
   Deep stabilizing system,younger school-aged,posture,sport climbing [1]
   Definice hydrocefalu,diagnostika NPH pomocí magnetické rezonance,klasifikace hydrocefalu,metodika,normotenzní hydrocefalus (NPH) [1]
   Definition of hydrocephalus,diagnostics of NPH through magnetic resonance,classification of hydrocephalus,methodology,normotensive hydrocephalus (NPH) [1]
   Dekubity,hodnotící škály,jednotka intenzívní péče,kazuistiky,kůže,ošetřovatelská péče,prevence,rány [1]
   Dependency,hypo kinesis,physiotherapy in geriatrics,aging,therapeutic physical education [1]
   Děti,komunikace,zdravotní postižení,sluchové postižení,první pomoc,zdravotnický záchranář [1]
   Dialysis,dialysis apparatus,elimination methods,nursing care,kidney failure [1]
   Dialýza,dialyzační přístroj,eliminační metody,ošetřovatelská péče,selhání ledvin [1]
   Diferenciální diagnostika,porucha vědomí,přednemocniční neodkladná péče,vyšetření ABCDE [1]
   Differential diagnosis,disorder of consciousness,pre - hospital emergency care,ABCDE examination [1]
   Distribuční proces,léčivé přípravky,standardní operační procedura,optimalizace rizik [1]
   Distribution process,medicines,standard operating procedure,risk assesment,risk optimalization [1]
   domácí násilí,agresor,oběť,formy a příčiny týrání,vykázání,činnost policie [1]
   domácí násilí,institut vykázání,násilná osoba,ohrožená osoba,děti,intervenční centra a neziskové organizace [1]
   Domácí násilí,násilná osoba,ohrožená osoba,institut vykázání,Policie ČR,SARA DN,společné obydlí [1]
   domestic violence,an aggressor,a victim,forms and causes of an abuse,reporting,police activity [1]