Now showing items 1-20 of 298

  • Akceschopnost a možnosti rozvoje jednotek sborů dobrovolných hasičů v Královehradeckém kraji 

   Author: Soukup Lukáš; Supervisor: Kratochvíl Michal; Opponent: Rosinová Marika
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-06-27)
  • Akutní ošetřovatelská péče u HIV pozitivního klienta 

   Author: Šimsová Karolína; Supervisor: Lidická Lucie; Opponent: Fládrová Hana
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-15)
   V této práci jsem se zaměřila na akutní ošetřovatelskou péči u HIV pozitivních pacientů, na její specifika, na infekci HIV jako takovou, její historii, cesty přenosu, kvalitu života HIV pozitivního člověka, rizika přenosu ...
  • Akutní respirační insuficience v přednemocniční neodkladné péči 

   Author: Průša Ondřej; Supervisor: Pokorný Jan; Opponent: Čech Jakub
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-15)
   Předmětem této bakalářské práce je akutní respirační insuficience (ARI), její diagnostika, projevy a terapie v přednemocniční neodkladné péči (PNP). Úkolem teoretické části je shrnout a vyzdvihnout nejdůležitější a nejčastější ...
  • Analýza a komparace povodňových událostí v ORP Beroun v letech 2002 a 2013 

   Author: Bayerová Anežka; Supervisor: Halaška Jiří; Opponent: Černý Hynek
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-04)
   Cílem bakalářské práce bylo provedení analýzy a následné komparace průběhu a následků povodní, které zasáhly území obce s rozšířenou působností (dále jen ORP) Beroun v letech 2002 a 2013. K vypracování byly využity metody ...
  • Analýza a komparace znalostí žáků 9. tříd základních škol s výukou předmětu Ochrana člověka za mimořádných událostí 

   Author: Čermáková Lucie; Supervisor: Šafr Gustav; Opponent: Pána Lubomír
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-06)
   Bakalářská práce je zaměřena na analýzu znalostí žáků 9. tříd základních škol o problematice Ochrana člověka za mimořádných událostí. V současném stavu je zhodnocen dosavadní průběh výchovy a vzdělávání a uveden jeho další ...
  • Analýza bezpečnostních opatření společnosti Letiště Praha, a.s. na vybrané bezpečnostní hrozby současnosti 

   Author: Hanzlík Antonín; Supervisor: Ralbovská Dana Rebeka; Opponent: Truhlář Zdeněk
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-06)
   Tato bakalářská práce se zabývá definicí bezpečnostních hrozeb na základě analýzy několika událostí a zhodnocení trendů v bezpečnostních hrozbách na konci dvacátého a začátku dvacátého prvního století v letecké dopravě. ...
  • Analýza bioterorismu a chemického terorismu z hlediska jeho zneužití 

   Author: Malovíková Vladimíra; Supervisor: Adámek Václav; Opponent: Píša Libor
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-06-27)
  • Analýza krizového plánu obce s rozšířenou působností Slaný se zaměřením na zvýšení bezpečnosti obyvatelstva daného územního obvodu 

   Author: Bureš Tomáš; Supervisor: Mildorf René; Opponent: Štěpán Miroslav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-06)
   Tato práce se zaměřuje na analýzu základních rizikových faktorů na území obce s rozšířenou působností Slaný. Člení se na teoretickou a praktickou část. Teoretická část se věnuje základním pojmům a právním předpisům v oblasti ...
  • Analýza možného ohrožení zvláštními povodněmi 

   Author: Mitiska Lukáš; Supervisor: Melicharová Michaela; Opponent: Halaška Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-06-27)
  • Analýza možnosti ohrožení zásobování hlavního města Prahy pitnou vodou 

   Author: Jelínková Lucie; Supervisor: Hon Zdeněk; Opponent: Prokš Josef
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-06-27)
  • Analýza možností ochrany obyvatelstva při radiační havárii 

   Author: Kuderna Jan; Supervisor: Kuča Petr; Opponent: Navrátil Leoš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-06-27)
  • Analýza možností zlepšení spolupráce Správy státních hmotných rezerv České republiky a Armády České republiky při řešení krizových situací 

   Author: Ložek Jan; Supervisor: Krejcar Libor; Opponent: Bysterský Peter
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-06)
   Předmětem bakalářské práce byla analýza možností zlepšení spolupráce Armády České republiky a Správy státních hmotných rezerv při vzniku krizové situace. V teoretické části byla provedena rešerše odborné literatury a ...
  • Analýza nepravdivých oznámení trestného činu loupeže 

   Author: Prchal Jakub; Supervisor: Šovar Jiří; Opponent: Ralbovská Dana Rebeka
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-06)
   Cílem této bakalářské práce bylo popsat jednotlivé prvky smyšleného oznámení trestných činů loupeží. K vypracování byla zvolena metoda komparace jednotlivých smyšlených prvků těchto oznámení. V teoretické části byl popsán ...
  • Analýza ohrožení České republiky terorismem 

   Author: Šmirous Martin; Supervisor: Čupr Břetislav; Opponent: Müller Zdenek
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-06)
   Práce se věnuje analýze rizika vzniku teroristického útoku na území České republiky. Obsahuje vymezení pojmů, které se týkají terorismu. Jsou zde popsány teroristické organizace, které v současnosti působí nebo působily ...
  • Analýza policejních postupů při řešení případů domácího násilí 

   Author: Stromský Jan; Supervisor: Šnitr František; Opponent: Brečka Tibor
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-07)
   Tato bakalářská práce se věnuje zkoumání postupů Policie v situacích domácího násilí a analýze efektivity boje Policie ČR jakožto prvního pilíře s daným deliktem. V teoretické části jsou popisovány znaky, formy a příčiny ...
  • Analýza preventivně výchovné činnosti a příprava žáků základních škol na mimořádné události a krizové situace ve městě Milovice 

   Author: Saran Josef; Supervisor: Švanda Karel; Opponent: Donevová Monika
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-06)
   Bakalářská práce se zabývá analýzou preventivně výchovnou činností a přípravou žáků základních škol na mimořádné události a krizové situace ve městě Milovice. Důvodem výběru tématu byl autorův zájem o tuto problematiku, ...
  • Analýza připravenosti příslušníků Městské policie hl. m. Prahy na kontakt s mentálně postiženými občany 

   Author: Barešová Kateřina; Supervisor: Donevová Monika; Opponent: Kohoutová Vladimíra
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-04)
   Předmětem bakalářské práce je především analýza stavu připravenosti příslušníků Městské policie hlavního města Prahy, zaměstnanců centrálního operačního střediska, strážníků a pracovníků oddělení prevence, na kontakt s ...
  • Analýza rizik a modelace úniku amoniaku ze zimního stadionu v Kladně 

   Author: Bejbl Tomáš; Supervisor: Staněk Martin; Opponent: Holec Tomáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-04)
   Předmětem mé bakalářské práce je analýza rizik a modelace úniku amoniaku v softwarových programech ALOHA, TerEx, RMP*COMP. Teoretická část se zabývá vymezením základních pojmů. Dále evropskou legislativou o mezinárodní ...
  • Analýza rizik a návrh krizové dokumentace obce Vigantice 

   Author: Petřeková Hana; Supervisor: Štěpán Miroslav; Opponent: Rosinová Marika
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-06)
   Bakalářská práce na téma Analýza rizik a návrh krizové dokumentace obce Vigantice se zabývá identifikací a analýzou rizik dané obce a následně navržením krizové dokumentace. V teoretické části je popsána základní legislativa, ...
  • Analýza rizik a řešení zásahu složek IZS v muničním skladu Psáry 

   Author: Vodrážka Petr; Supervisor: Koubík Karel; Opponent: Koleňák Ivan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-09-12)
   Cílem bakalářské práce je analýza rizik v muničním skladu Psáry a řešení možností ochrany před vznikem mimořádné události v okolních obcích. Teoretická část bakalářské práce vysvětluje základní pojmy o muničních skladech, ...