Poslední příspěvky

 • Možnosti modelace rozptylu a šíření těžkého plynu v rámci chemických havárií 

  Autor: Martin Staněk; Vedoucí práce: Hon Zdeněk; Oponent práce: Ristvej Jozef
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-11-10)
  Disertační práce je zaměřena na tématiku softwarových modelací úniku, šíření a disperze nebezpečných chemických látek a směsí ve formě těžkých plynů v atmosféře. Jejím předmětem je vymezení problematiky chemické bezpečnosti ...
 • Účinnost metody DNS a analytického cvičení v terapii horního zkříženého syndromu 

  Autor: Iva Štefková; Vedoucí práce: Fejfárková Tereza; Oponent práce: Lopotová Martina
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-06-08)
  Předmětem této bakalářské práce je problematika horního zkříženého syndromu (HZS) a využití dvou odlišných přístupů v jeho terapii, kterými jsou analytické cvičení a cvičení podle metody dynamické neuromuskulární stabilizace ...
 • Hybridní hrozby v ČR 

  Autor: Zdeněk Kotyk; Vedoucí práce: Pecha Ondrej; Oponent práce: Vilím Lukáš
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-06-09)
  Tato bakalářská práce se zabývá zhodnocením schopností bezpečnostního systému České republiky čelit ohrožení hybridními hrozbami. Se současným dynamicky se vyvíjejícím prostředím plným nových a stále vylepšujících se ...
 • Detekce galektinů ve vybraných nádorových buněčných liniích 

  Autor: Hana Kožmínová; Vedoucí práce: Bojarová Pavla; Oponent práce: Musílková Jana
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-06-01)
  Galektiny se vyskytují v různých organismech a patří mezi skupinu proteinů, které dokáží rozpoznávat a vázat sacharidy. Jejich hlavní funkční doménou je doména vázající sacharidy, která specificky váže β-galaktosidy. ...
 • Endokrinní disruptory - monitorování a jejich působení na lidské zdraví 

  Autor: Khanh Kim Nguyen; Vedoucí práce: Kalábová Hana; Oponent práce: Petrásková Lucie
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-06-02)
  Bakalářská práce pojednává o endokrinních disruptorech. Teoretická část se věnuje definici, klasifikaci a výskytu. Dále popisuje mechanismy působení endokrinních disruptorů na lidské zdraví, především na pohlavní soustavu ...
 • Analýza činnosti Zdravotnického operačního střediska hlavního města Prahy v době pandemie 

  Autor: Hana Kuntošová; Vedoucí práce: Mildorf René; Oponent práce: Leová Lýdie
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-06-09)
  Bakalářská práce mapuje činnost Zdravotnického operačního střediska hlavního města Prahy v době pandemie onemocnění covid-19, která se v České republice poprvé objevila na jaře roku 2020. Práce obsahuje krátký historický ...
 • Analýza činnosti vzdělávacího centra Svět záchranářů v Karlovarském kraji 

  Autor: Ondřej Tesař; Vedoucí práce: Szewieczek Jiří; Oponent práce: Šafr Gustav
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-06-10)
  Úvod bakalářské práce obsahuje zdůvodnění výběru tématu a zmínku o důležitosti prevence a znalostí, které získají žáci a ostatní populace v popisovaném zařízení. Cílem práce je představení jedinečného centra a vyhodnocení ...
 • Komparace složení a úkolů čs. četnictva z roku 1938 s Policií ČR 2021 

  Autor: Jan Kuda; Vedoucí práce: Vegrichtová Barbora; Oponent práce: Tejmar Matěj
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-06-09)
  Cílem práce bude nalézt a definovat možná opatření ke zlepšení současného stavu v rámci Policie ČR, s ohledem na historickou podobu československého četnictva a navrhnout jejich možnou aplikaci v současnosti. Teoretická ...
 • Metoda určování osob v kontaktu s vysoce nakažlivou nemocí na palubě letadla 

  Autor: Terézia Šmehýlová; Vedoucí práce: Mráz Milan; Oponent práce: Uhlík Dušan
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-06-10)
  Tato bakalářská práce se zabývá metodou určování osob v kontaktu s vysoce nakažlivou nemocí na palubě letadla. S narůstajícím provozem letecké dopravy a s tím spojené zvyšování transportu cestujících z různých geografických ...
 • Vliv pandemie nemoci covid-19 na obchod s nelegálními návykovými látkami 

  Autor: Simona Malá; Vedoucí práce: Kratina Tomáš; Oponent práce: Caithamlová Martina
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-06-09)
  Předmětem bakalářské práce je analýza vlivu pandemie nemoci covid-19 na globální obchod s nelegálními návykovými látkami. Základ pro vypracování analýzy tvoří teoretická část, která pokrývá tři hlavní oblasti – vymezení a ...
 • Zneužití vybraných omamných psychotropních látek k chemickému teroristickému útoku 

  Autor: Dan Paleček; Vedoucí práce: Kratina Tomáš; Oponent práce: Martinek Luboš
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-06-10)
  Předmětná bakalářská práce se zaobírá analýzou omamných a psychotropních látek ve smyslu nařízení vlády č. 463/2013 Sb. Potenciálně zneužitelných k chemickému teroristickému útoku proti civilnímu obyvatelstvu s cílem ...
 • Vytvoření nástroje pro exekuci bioinformatických pipeline a jejich kontrolu 

  Autor: Jaroslav Iha; Vedoucí práce: Dvorský Bohuslav; Oponent práce: Staněk David
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-06-16)
  Cílem diplomové práce bylo vytvořit univerzální nástroj pro spouštění, správu a monitorování standardizovaných bioinformatických pipeline. Nástroj byl vytvořen na základě moderních architektonických pravidel a technologií ...
 • Analýza vybraných protiepidemických opatření v souvislosti s pandemií onemocnění Covid-19 v domově pro seniory v Městském centru komplexní péče Benátky nad Jizerou, p. o. 

  Autor: Eva Kalová; Vedoucí práce: Mildorf René; Oponent práce: Dvorščíková Blanka
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-06-17)
  Obsahem diplomové práce je analýza vybraných protiepidemických opatření v souvislosti s proběhlou epidemií onemocnění Covid-19 v domově pro seniory v Městském centru komplexní péče (dále jen „MěCKP“) Benátky nad Jizerou, ...
 • Intervence výjezdových skupin ZZS u pacientů starších 65 let 

  Autor: Radka Lenka Janků; Vedoucí práce: Bříza Jan; Oponent práce: Fládrová Hana
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-09-07)
  Tato práce se věnuje problematice stárnutí a intervencím zdravotnické záchranné služby (ZZS) u pacientů ve věku 65 let a více. Nejprve jsou popsány hlavní a dílčí cíle práce a předloženy hypotézy. V první polovině teoretické ...
 • Analýza rizik vybrané obce a návrh optimalizace systému havarijní připravenosti 

  Autor: Alexandra Jirků; Vedoucí práce: Mirovský Petr; Oponent práce: Hes Václav
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-06-17)
  Diplomová práce nese název Analýza rizik vybrané obce a návrh optimalizace havarijní připravenosti. Konkrétní obcí pro toto téma byla zvolena Veverská Bítýška. Ústředním předmětem diplomové práce je komplexní analýza rizik ...
 • Současné možnosti ovlivnění hallux valgus ve fyzioterapii 

  Autor: Daniela Jakešová; Vedoucí práce: Fialová Petra; Oponent práce: Opatrná Novotná Irena
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-06-06)
  Tato bakalářská práce se zabývá deformitou přednoží hallux valgus a její současnou fyzioterapeutickou intervencí. V práci byly porovnávány dva rozdílné terapeutické přístupy - aktivní a pasivní. Teoretická část pojednává ...
 • Preventivně výchovná činnost v oblasti rizikového chování u středoškolské mládeže 

  Autor: David Chvál; Vedoucí práce: Ralbovská Dana Rebeka; Oponent práce: Karda Ladislav
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-06-16)
  Obsahem diplomové práce je analýza možností preventivně výchovné činnosti v oblasti primární prevence středoškolské mládeže. Práce je rozdělena na teoretickou a praktickou část. Teoretická část se věnuje aspektům z oblasti ...
 • Připravenost výjezdových skupin poskytovatelů zdravotnických záchranných služeb v České republice na pandemii COVID-19 

  Autor: Hana Ibermajerová; Vedoucí práce: Sedlák Josef; Oponent práce: Böhm Pavel
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-06-17)
  Diplomová práce se zabývá připraveností zdravotnické záchranné služby v Plzeňském kraji na výskyt mimořádné události typu pandemie. V rámci práce byla provedena analýza postupů při první a druhé vlně pandemie COVID-19 v ...
 • Problematika syndromu vyhoření zdravotníků pracujících na COVID jednotkách intenzivní péče v době koronavirové pandemie 

  Autor: Barbora Kalinová; Vedoucí práce: Vítek Jaromír; Oponent práce: Čírtková Ludmila
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-06-17)
  Předmětem této diplomové práce je problematika syndromu vyhoření ve zdravotnickém prostředí, konkrétně na jednotkách intenzivní péče, v době koronavirové pandemie. Tyto jednotky byly vyčleněny a transformovány do takové ...
 • Analýza rizik oblastní nemocnice Příbram a návrh opatření proti vybraným hrozbám 

  Autor: Jakub Hudeček; Vedoucí práce: Mirovský Petr; Oponent práce: Brádka Stanislav
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-06-16)
  Diplomová práce se věnuje provedení analýzy rizik Oblastní nemocnice Příbram, a. s. a zpracování návrhu opatření proti vybraným závažným hrozbám, které byly provedenou analýzou zjištěny. Teoretická část obsahuje popis a ...

Zobrazit další