Poslední příspěvky

 • Účinná bioremediace toxického odpadu pomocí nových nitrilas 

  Autor: Anastasia Sedova; Vedoucí práce: Bojarová Pavla; Oponent práce: Danihelka Pavel
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2024-04-04)
  Wastewater from certain industrial processes (gold and silver mining, electroplating with Cu, Ag and other metals, coal coking) contains high concentrations of free cyanide (hydrogen cyanide and cyanide ions; fCN) and can ...
 • Nouzové zásobování obyvatelstva a infrastruktury pitnou vodou v krizových situacích 

  Autor: Martina Caithamlová; Vedoucí práce: Kročová Šárka; Oponent práce: Kavan Štěpán
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2024-04-04)
  V předkládané disertační práci je řešena problematika nouzového zásobování obyvatelstva a infrastruktury pitnou vodou v krizových situacích. Disertační práce zahrnuje analýzu současného stavu problematiky v ČR i ve vybraných ...
 • Vliv profese vykonávané v rámci Policie ČR a Hasičského záchranného sboru ČR na partnerské vztahy 

  Autor: Roman Říha; Vedoucí práce: Čírtková Ludmila; Oponent práce: Vymětal Štěpán
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2024-01-23)
  Malý zájem o stresory, které působí na operátory tísňového volání, může vést k jejich nedostatečnému výcviku. Studie je zaměřena na příslušníky a příslušnice Hasičského záchranného sboru ČR (n = 145) a Policie ČR (n = 149), ...
 • Analýza rizik obce s rozšířenou působností Rakovník 

  Autor: Nikola Fenclová; Vedoucí práce: Mildorf René; Oponent práce: Halaška Jiří
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-09-07)
  Tato práce se zabývá analýzou rizik ve správním obvodu obce s rozšířenou působností Rakovník. Cílem této práce je zpracování analýzy rizik na vybraném území, která by mohla mít vliv na bezpečnost obyvatelstva na daném ...
 • Určení sil a prostředků HZS Letiště Praha s ohledem na plánovaný rozvoj areálu letiště Václava Havla Praha 

  Autor: Lenka Landová; Vedoucí práce: Mráz Milan; Oponent práce: Hes Václav
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-06-28)
  Diplomová práce se zabývá současným i budoucím stavem Letiště Praha/Ruzyně po modernizaci, rozšířením londýnského letiště a předpisy určující síly a prostředky Hasičského záchranného sboru na letištích. Cílem práce je určit ...
 • Varovné signály ve školském prostředí – problematika jejich zaznamenání a vyhodnoceni 

  Autor: Valerie Sucharová; Vedoucí práce: Brečka Tibor; Oponent práce: Bílková Veronika
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-06-21)
  Tato bakalářská práce se zabývá varovnými signály ve školním prostředí, které pedagogové mohou před napadením u studentů zaznamenat. Aktuálnost tématu vychází ze stupňující se agrese studentů vůči pedagogům a z nedostatečné ...
 • Radiační ochrana při mamografickém vyšetření 

  Autor: Michaela Golišová; Vedoucí práce: Honová Žaneta; Oponent práce: Hudzietzová Jana
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-09-08)
  Předmětem bakalářské práce „Radiační ochrana při mamografickém vyšetření “ je problematika radiační ochrany během mamografického vyšetření. Bakalářská práce je rozdělena na teoretickou a praktickou část. V teoretické části ...
 • Ekonomicko-klinické zhodnocení brachyterapie u karcinomu prsu 

  Autor: Nela Kyselová; Vedoucí práce: Gajdoš Ondřej; Oponent práce: Rosina Jozef
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-09-04)
  Karcinom prsu je onemocnění s velmi vysokou incidencí, vyskytující se především u žen. Přestože se výskyt tohoto onemocnění neustále zvyšuje, úspěšnost léčby se zlepšuje a mortalita léčených pacientů rok od roku klesá. V ...
 • Specifika ošetřovatelské péče při aplikaci eliminačních metod v akutní intenzivní péči 

  Autor: Barbora Zrzavá; Vedoucí práce: Dingová Šliková Martina; Oponent práce: Jedličková Anetta
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-06-23)
  Bakalářská práce je zaměřena na specifika ošetřovatelské péče při aplikaci eliminačních metod u akutního renálního poškození v intenzivní péči. Cílem práce je celkové zhodnocení poskytované ošetřovatelské péče při aplikaci ...
 • Chování obyvatelstva v případě chemické havárie 

  Autor: Petra Šmídová; Vedoucí práce: Hon Zdeněk; Oponent práce: Holec Tomáš
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-06-21)
  Bakalářská práce se věnuje problematice chování obyvatelstva v případě chemické havárie. Teoretická část práce popisuje vybrané nebezpečné chemické látky, se kterými se můžeme v případě havárie setkat, dále pak známé a ...
 • Hodnocení protektivity umělé plicní ventilace na základě přenosu mechanické energie do plic 

  Autor: Michal Verbovský; Vedoucí práce: Roubík Karel; Oponent práce: Grünes Richard
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-09-14)
  Umělá plicní ventilace zajišťuje dýchání v případech, kdy pacient není schopen samovolně dýchat. I sebe lepší nastavení umělé plicní ventilace má v současnosti negativní účinky na plicní tkáň. Stále větší úsilí je tak ...
 • Snímání operace děložního hrdla speciálními snímacími zařízeními 

  Autor: Hibba Mahamat Mahamat Idriss; Vedoucí práce: Hozman Jiří; Oponent práce: Hovorková Kateřina
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-09-02)
  Considering the growing number of women diagnosed with cervical cancer, it is estimated that cervical cancer has the fourth-highest cancer rate among women worldwide. The rapid advancement of technology has significantly ...
 • Bezdomovci na urgentním příjmu 

  Autor: David Potužník; Vedoucí práce: Veverková Eva; Oponent práce: Vojtová Anna
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-06-23)
  Bakalářská práce se zaměřuje na problematiku bezdomovců na urgentním příjmu. Problematika bezdomovectví je velmi široká a zasahuje do života nás všech. Práce je rozdělena na část teoretickou a praktickou. Teoretická část ...
 • Komparace třídících systémů při hromadném postižení osob se zaměřením na metodu START 

  Autor: Tereza Staňková; Vedoucí práce: Böhm Pavel; Oponent práce: Šimečková Viktorie
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-06-22)
  Tématem této bakalářské práce je porovnání třídících systému s třídící metodou
 • Analýza mitragyninu v biologickém materiálu pomocí chromatografických metod 

  Autor: Monika Lavičková; Vedoucí práce: Hložek Tomáš; Oponent práce: Hon Zdeněk
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-09-08)
  Tato bakalářská práce s názvem „Analýza mitragyninu v biologickém materiálu pomocí chromatografických metod“ se zabývá vývojem specifické metodiky pro analýzu biologického materiálu pacientů, u nichž máme podezření na užití ...
 • Využití videopřenosů z mobilních aplikací pro přivolání pomoci zdravotnickými operačními středisky 

  Autor: Gabriela Divišková; Vedoucí práce: Mužík Jan; Oponent práce: Navrátil Václav
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-06-23)
  Diplomová práce se zabývá tématem videopřenosů během tísňových hovorů na zdravotnická operační střediska. Funkce videopřenosu je novou technologií, která slouží k přenosu obrazu z místa mimořádné události operátorovi na ...
 • Hemodynamické monitorování po elektivním chirurgickém výkonu 

  Autor: Ondřej Vlček; Vedoucí práce: Hyánek Tomáš; Oponent práce: Vojtová Anna
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-06-23)
  Předmětem bakalářské práce je hemodynamická monitorace u pacientů po elektivních chirurgických výkonech. V teoretické části práce je čtenář seznámen s měřenými hemodynamickými parametry u pacientů po chirurgickém výkonu. ...
 • Fyzioterapie polyneuropatie u polymorbidního pacienta 

  Autor: Lenka Babey; Vedoucí práce: Křížková Štěpánka; Oponent práce: Nedělka Jiří
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-06-12)
  Tato bakalářská práce je zaměřena na fyzioterapeutické postupy u pacienta s polyneuropatií indukovanou chemoterapií, jehož stav je komplikován četnými přidruženými onemocněními, jako je Parkinsonova nemoc, stenóza arteria ...
 • Bioinformatická analýza genomových dat pacientů s atypickou Wilsonovou chorobou 

  Autor: Petr Štěpánek; Vedoucí práce: Vymětalová Veronika; Oponent práce: Čuprová Julie
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-06-13)
  Wilsonova nemoc je autosomálně recesivní onemocnění, které vzniká v důsledku mutací
 • Regulace manuální (myoskeletální) medicíny (mobilizačních a manipulačních technik). Právní předpisy a všeobecné standardy myoskeletální medicíny v České republice 

  Autor: Markéta Müllerová; Vedoucí práce: Špiritović Maja; Oponent práce: Novotná Irena
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-06-16)
  Diplomová práce se zabývá problematikou právních předpisů a všeobecných standardů zabývajících se manuální (myoskeletální) medicínou v České republice a v neposlední řadě monitorováním aplikace manuálních technik (mobilizační ...

Zobrazit další