Poslední příspěvky

 • Transmission water-window microscope for biological imaging 

  Autor: Tomáš Parkman; Vedoucí práce: Vrbová Miroslava; Oponent práce: Richter Ivan
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-11-25)
  Měkká rentgenová mikroskopie ve spektrální oblasti tzv. vodního okna (2,28–4,36 nm) je rozvíjející se zobrazovací metoda pro zkoumání biologických objektů. Díky svému prostorovému rozlišení v řádu desítek nanometrů jde o ...
 • Vliv aplikace tekutin na obraz elektrické impedanční tomografie při umělé plicní ventilaci 

  Autor: Martin Müller; Vedoucí práce: Roubík Karel; Oponent práce: Duška František
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-11-25)
  Elektrická impedanční tomografie (EIT) je neinvazivní zobrazovací technika, která nezatěžuje pacienta ionizujícím zářením a umožňuje monitoraci plicní ventilace v reálném čase. Cílem studie na zvířecím modelu je zjistit, ...
 • Fyzioterapie u žen s dysmenoreou 

  Autor: Kristína Jirousová; Vedoucí práce: Fejfárková Tereza; Oponent práce: Opatrná Novotná Irena
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-06-08)
  Předmětem bakalářské práce je dysmenorea a její terapie pomocí dvou fyzioterapeutických přístupů. Cílem práce je porovnání účinnosti těchto vybraných metod. V kapitole současný stav je stručně uvedena anatomie pánve, ...
 • Efekt fokusované rázové vlny (fESWT) a cvičení dle MCKenzie u facetových bolestí dolních zad 

  Autor: Barbora Blechová; Vedoucí práce: Nedělka Tomáš; Oponent práce: Kuba Kryštof
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-06-07)
  Práce se zabývá porovnáváním efektu fokusované rázové vlny a cvičení dle McKenzieho u facetových bolestí dolních zad. V teoretické části je zpracován přehled současného stavu, anatomie dané oblasti, metodika a teoretické ...
 • Hodnocení zatížení m.trapezius v latinskoamerických tancích pomocí přístroje Data- LITE 

  Autor: Markéta Müllerová; Vedoucí práce: Hamouzová Dita; Oponent práce: Hájková Simona
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-06-08)
  Bakalářská práce se zabývá zatížením m. trapezius u dospělých latinskoamerických tanečníků. Zatížení je hodnoceno pomocí přístroje Data-LITE, povrchového bezdrátového elektromyografu. Kapitola současný stav je věnována ...
 • Využití přístroje Tymo ve fyzioterapii 

  Autor: Terezie Nováková; Vedoucí práce: Horsáková Petra; Oponent práce: Šedivcová Milada Luisa
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-06-08)
  Bakalářská práce se zabývá využitím přístroje TYMO ve fyzioterapii v terapii pacientů po cévní mozkové příhodě. V bakalářské práci jsou zpracovány 3 kazuistiky pacientů, u kterých byl zkoumán přínos terapie na zlepšení ...
 • Analýza možností teroristického útoku za použití civilního letounu 

  Autor: Eva Fojtíková; Vedoucí práce: Adámek Václav; Oponent práce: Loužek Marek
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-09-03)
  Cílem diplomové práce na téma ,,Analýza možností teroristického útoku za použití civilního letounu" je zhodnotit možnosti zneužití civilní platformy, která může být použita jako nástroj k dosažení teroristických cílů. ...
 • Možnosti zajištění průchodnosti dýchacích cest v přednemocniční neodkladné péči 

  Autor: Tereza Holá; Vedoucí práce: Šín Robin; Oponent práce: Pokorný Jan
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-06-10)
  Bakalářská práce se zabývá možnostmi zajištění dýchacích cest v přednemocniční neodkladné péči. Teoretická část je zaměřena na základy anatomie, fyziologie a patofyziologie respiračního systému. Dále jsou zde uvedeny ...
 • Změna biomechanických a kineziologických parametrů kyčelního kloubu po totální endoprotéze 

  Autor: Marie Dvorská; Vedoucí práce: Hušková Václava; Oponent práce: Marič Ljiljana
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-06-07)
  Bakalářská práce se zabývá změnou kineziologických a biomechanických parametrů po totální endoprotéze kyčelního kloubu. Práce je rozdělena do tří hlavních kapitol - Přehled současného stavu, Metodika a Speciální část. V ...
 • Jógová terapie pro plochonoží 

  Autor: Ivana Kučerová; Vedoucí práce: Hamouzová Dita; Oponent práce: Křížková Štěpánka
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-06-09)
  Předmětem bakalářské práce je výzkum využití jógových ásan při terapii plochonoží. V teoretické části jsou popsány nejdůležitější poznatky z anatomie a kineziologie nohy. Dále je zde zmíněna ontogeneze nohy a další její ...
 • Optimalizace autolékárniček v osobních vozidlech 

  Autor: Tomáš Lešták; Vedoucí práce: Böhm Pavel; Oponent práce: Pauly Aleš
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-06-10)
  Bakalářská práce se zabývá problematikou kvality a použitelnosti autolékárniček osobních automobilů. V teoretické části přináší definice souvisejících pojmů, legislativní dokumenty i zmínky o důležitosti včasné intervence. ...
 • Pracovní úrazy záchranářů a jejich prevence 

  Autor: Matyáš František Mašek; Vedoucí práce: Bříza Jan; Oponent práce: Brizgalová Nikola
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-06-10)
  Cílem Bakalářské práce je poukázat na četnost pracovních úrazů, zhodnotit jejich rizika a posoudit znalosti zdravotnických záchranářů v otázce bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. V teoretické části je popsána historie ...
 • Analýza projektů řešících problematiku dlouhodobého sucha ve Středočeském kraji 

  Autor: Martina Krešneová; Vedoucí práce: Koleňák Ivan; Oponent práce: Zemanová Dagmar
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-06-16)
  Obsahem této diplomové práce je rozbor problematiky dlouhodobého sucha a stavu nedostatku vody ve Středočeském kraji s důrazem na oblast Rakovnicka, a to pomocí analýz projektů, které tuto problematiku řeší. Sucho je velmi ...
 • Analýza připravenosti vybraných lůžkových zdravotnických zařízení na řešení epidemie 

  Autor: Jan Jeništa; Vedoucí práce: Janů Markéta; Oponent práce: Pleva Leopold
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-06-16)
  Tato diplomová práce se zabývá analýzou připravenosti vybraných lůžkových zdravotnických zařízení na řešení epidemie, což je zároveň i název práce. V teoretické části práce jsme se zabývali specifikací epidemie COVID-19 a ...
 • Analýza rizik úniku informací z lůžkového zdravotnického zařízení ve Středočeském kraji 

  Autor: Dominika Koevová; Vedoucí práce: Požár Josef; Oponent práce: Vilím Lukáš
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-06-15)
  Tato diplomová práce je zaměřena na identifikaci rizik a analýzu vybraných forem metod kybernetických útoků s následkem úniku dat a informací z organizace. Práce se především specializuje na lůžkové zdravotnické zařízení ...
 • Analýza povodňových rizik na území obce s rozšířenou působností Roudnice nad Labem 

  Autor: Kristýna Havlišová; Vedoucí práce: Halaška Jiří; Oponent práce: Mildorf René
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-06-15)
  Diplomová práce si klade za cíl zanalyzovat všechna možná rizika spojená s povodněmi, která představují hrozbu jak z hlediska ohrožení života a zdraví občanů a životního prostředí, tak i z hlediska kulturního či ekonomického. ...
 • Evakuace zařízení služeb sociální péče v důsledku naturogenní mimořádné události 

  Autor: Zdeněk Hašek; Vedoucí práce: Šafr Gustav; Oponent práce: Tušer Irena
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-06-15)
  Diplomová práce je zaměřena na objektovou evakuaci, která se týká zařízení služeb sociální péče v důsledku naturogenní mimořádné události, ve kterém se nacházejí osoby s omezenou schopností pohybu trpící Alzheimerovou ...
 • Krizová komunikace mezi složkami integrovaného záchranného systému u mimořádné události s únikem nebezpečné látky s velkým počtem zraněných 

  Autor: Klára Kohoutová; Vedoucí práce: Kadlec Linhartová Petra; Oponent práce: Holec Tomáš
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-06-16)
  Předmětem této diplomové práce je především analýza události z 19. 11. 2019, kdy došlo k výbuchu a požáru neznámých nebezpečných látek ve firmě Purum v Libereckém kraji. Teoretická část pojednává o krizové a rádiové ...
 • Možnosti zajištění fyzické ochrany nemocnic krajského typu 

  Autor: Václav Kubíček; Vedoucí práce: Hartmann Petr; Oponent práce: Janů Markéta
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-06-16)
  Předmětem diplomové práce byla fyzická bezpečnost nemocnic krajského typu v České republice. V teoretické části byl uveden přehled pojmů dané problematiky, dále byla definována objektová, respektive fyzická bezpečnost. ...
 • Analýza způsobu distribuce osobních ochranných pomůcek v ČR během pandemie Covid-19 

  Autor: Jiří Hansík; Vedoucí práce: Janů Markéta; Oponent práce: Miklós Daniel
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-06-15)
  Tato diplomová práce se věnuje problematice nákupů a distribuce osobních ochranných prostředků v počátečním období pandemické situace onemocnění COVID-19 na začátku roku 2020 a aplikaci pandemického plánu České republiky. ...

Zobrazit další