Collections in this community

Recent Submissions

 • Úroveň a dostupnost terapie otrav bojovými chemickými látkami 

  Author: Jiří Švagr; Supervisor: Pitschmann Vladimír; Opponent: Österreicher Jan
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-06-14)
  Abstrakt Minimalizace následků otrav BCHL při použití proti civilnímu obyvatelstvu vyžaduje maximalizaci úsilí v terapii otrav jimi způsobených. Běžná péče, kterou zajišťují naše nemocnice, je všeobecně známa. Ne však tolik ...
 • Akutní přednemocniční a nemocniční péče o pacienta s cévní mozkovou příhodou 

  Author: Martina Petriková; Supervisor: Heřman Tomáš; Opponent: Wolfová Vlasta
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-06-11)
  Cieľom práce bolo zistiť postup zdravotníckych záchranárov pri pacientovi so suspektnou mozgovou mŕtvicou a plynulosť nadväznosti prednemocničnej neodkladnej starostlivosti v nemocničnú. Podkladom spracovania praktickej ...
 • Sledování efektu konzervativní terapie u žen s poporodní diastázou 

  Author: Petra Šnajberková; Supervisor: Škrampalová Tereza; Opponent: Hájková Simona
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-06-09)
  Bakalářská práce se zaměřuje na sledování a vyhodnocení efektu konzervativního přístupu při výskytu poporodní diastázy u žen do věku 35 let. V kapitole Současný stav jsou uvedeny základní informace o anatomickém uspořádání ...
 • Vliv fyzioterapie na stabilizaci zápěstí u sportovních gymnastek ve věku 10-12 let 

  Author: Michaela Růžičková; Supervisor: Hašková Andrea; Opponent: Nedělka Jiří
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-06-09)
  Předmětem bakalářské práce je ovlivnění stability zápěstního kloubu u mladých sportovních gymnastek pomocí fyzioterapeutických metod. V teoretické části jsou informace z oblasti anatomie zápěstního kloubu. Dále je zde ...
 • Ovlivnění svalových dysbalancí u mladistvých krasobruslařů s využitím fyzioterapeutických metod 

  Author: Dominik Kufa; Supervisor: Hájková Simona; Opponent: Příhoda Aleš
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-06-08)
  Předmětem této bakalářské práce je ovlivnění svalových dysbalancí a vadného držení těla u mladistvých krasobruslařů ve věku od 10 do 15 let. Cílem práce je ověřit účinnost vybraných fyzioterapeutických metod při ovlivnění ...
 • Využití telerehabilitace u seniorů s poruchou rovnováhy 

  Author: Kryštof Bárta; Supervisor: Šedivcová Milada Luisa; Opponent: Pětioký Jakub
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-06-07)
  Tato bakalářská práce se zabývá využitím telerehabilitace u seniorů s poruchou rovnováhy a je zpracována formou klinické prospektivní studie. Práce je rozdělená na devět částí: úvod, cíl práce, výzkumné hypotézy, přehled ...
 • Míra významu korekce sedu na výsledek terapie mechanických poruch bederní páteře 

  Author: Matěj Faltys; Supervisor: Lopotová Martina; Opponent: Kymplová Jaroslava
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-06-07)
  Bakalářská práce zkoumá míru, jakou se dodržování korigovaného sedu podílí na výsledku rehabilitace u pacientů s mechanickými poruchami bederní páteře. Konkrétně byli při vyšetření vybíráni pacienti, kteří popisovali ...
 • Možnosti odhalování a prevence radikalizace z pohledu útvarů policie s místní působností 

  Author: Tomáš Venkrbec; Supervisor: Vegrichtová Barbora; Opponent: Sunardi Teddy
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-06-04)
  Tématem práce je představení a popis problematiky radikalizace ve společnosti z pohledu bezpečnostního a preventivního, a také vymezení některých základních pojmů, které jsou často špatně interpretovány. V teoretické části ...
 • Analýza současného stavu požární techniky u vojenských hasičských jednotek Armády České republiky a možnosti její obměny 

  Author: David Slatinský; Supervisor: Sedlák Josef; Opponent: Šafr Gustav
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-06-04)
  Předmětem této práce bude problematika využití vozového parku vojenských hasičských jednotek Armády České republiky (VHJ AČR, dále jen VHJ). V teoretické části bude popsána vybraná požární technika provozovaná v současnosti ...
 • Vliv fyzioterapeutických metod na svalové dysbalance u hokejbalistek 

  Author: Kateřina Pletková; Supervisor: Křížková Štěpánka; Opponent: Příhoda Aleš
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-06-30)
  Předmětem mé bakalářské práce je využití fyzioterapeutického kompenzačního cvičení u hráček hokejbalu s cílem eliminace svalové dysbalance a funkční poruchy způsobené jednostranným zatížením organismu při tomto sportu. V ...
 • Ztrátová poranění a jejich ošetření 

  Author: Jiří Kozlík; Supervisor: Pokorný Jan; Opponent: Bříza Jan
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-09-01)
  Tato bakalářská práce je na téma „Ztrátová poranění a jejich ošetření“ a je rozdělena na teoretickou a praktickou část. V teoretické části se nejprve popisuje historii ztrátových poranění a historický vývoj jejich ošetření. ...
 • Léčba kostních metastáz otevřenými zářiči u mužů s karcinomem prostaty 

  Author: Barbora Šlemrová; Supervisor: Táborská Kateřina; Opponent: Krčálová Eva
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-06-23)
  Teoretická část práce seznamuje čtenáře se základy anatomie mužského urogenitálního ústrojí. Podrobně popisuje prostatu, jak z hlediska anatomického, tak z hlediska funkčního. Dále se zabývá podrobným popisem problematiky ...
 • Terapeutické využití dynamického tejpu pro ovlivnění stability hlezenního kloubu ve sportovním aerobiku 

  Author: Veronika Řehořová; Supervisor: Fialová Petra; Opponent: Hájková Simona
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-07-01)
  Tato bakalářská práce se zabývá tématem využití dynamického tejpu jako doplňkové terapie pro ovlivnění stability hlezenního kloubu u závodnic ve sportovním aerobiku. V teoretické části práce je popsána anatomie, kineziologie ...
 • Vliv metody senzomotorické stimulace v přípravě basketbalistů v kategorii mladšího žactva 

  Author: Aleš Rohel; Supervisor: Křížková Štěpánka; Opponent: Nedělka Tomáš
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-07-01)
  Bakalářská práce se zaměřuje na odhalení poruch postury u basketbalistů v kategorii mladšího žactva a na jejich nápravu především za pomoci metody senzomotorické stimulace. V teoretické části jsou objasněna zranění, která ...
 • Diabetes mellitus - flash monitorace glykémie 

  Author: Barbora Fiklíková; Supervisor: Obitková Daniela; Opponent: Bunešová Martina
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-06-22)
  Jednou z možností monitorace glykemie u pacientů s diabetem mellitem typu 1 je senzor FreeStyleLibre, který měří hladinu glykemie z podkoží, na rozdíl od glukometrů, které ji získávají z krve. Pro získání dat je nutné ...
 • Genová exprese IL 10 v neutrofilech pupečníkové krve dětí zdravých a alergických matek 

  Author: Martina Polehlová; Supervisor: Hrdý Jiří; Opponent: Široká Romana
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-06-22)
  Předmětem bakalářské práce je stručné shrnutí poznatků o neutrofilech se zaměřením na nedávno popsané subpopulace neutrofilů a porovnání genové exprese IL-10 neutrofilech izolovaných z pupečníkové krve novorozenců zdravých ...
 • Využití vybraných metod v terapii nestabilního hlezenního kloubu 

  Author: Tereza Čadilová; Supervisor: Šedivcová Milada Luisa; Opponent: Reichmannová Taťána
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-06-29)
  Tato bakalářská práce se zabývá problematikou nestabilního hlezenního kloubu a následnou terapií pomocí vybraných fyzioterapeutických metod. Cílem této práce je zjistit a porovnat účinnost vybraných metod. Práce je zpracována ...
 • Prostata - fyziologická stavba a vybrané patologické stavy v histologickém obrazu 

  Author: Barbora Černá; Supervisor: Obitková Daniela; Opponent: Havlíčková Ivana
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-06-22)
  Bakalářská práce s názvem Prostata - fyziologická stavba a vybrané patologické stavy v histologickém obrazu se zabývá problematikou zhoubných i nezhoubných onemocnění prostaty. Pro bližší zkoumání byla vybrána zdravá tkáň, ...
 • Úloha vybraných infekčních agens v rozvoji maligních procesů v oblasti orofaryngu 

  Author: Tereza Malečková; Supervisor: Pavlík Emil; Opponent: Astl Jaromír
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-06-22)
  Bakalářská práce je zaměřena na výskyt Helicobacter pylori a humánních papilomavirů v lymfatické tkáni oblasti orofaryngu a možné patogenní působení těchto agens, včetně onkogenního. Je zde popsána řada zánětlivých onemocnění ...
 • Terapie karcinomů štítné žlázy u dětí 

  Author: Magdaléna Stárková; Supervisor: Lančová Lucie; Opponent: Krčálová Eva
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-06-23)
  Bakalářská práce je zaměřena na léčbu karcinomů štítné žlázy. V jednotlivých kapitolách je popsán postup při léčbě karcinomů štítné žlázy, příprava pacienta, princip terapie štítné žlázy a také hodnocení výsledků vyšetření. ...

View more