Collections in this community

Recent Submissions

 • Kybernetická bezpečnost z pohledu podnikové infrastruktury 

  Author: Petr Miženko; Supervisor: Navrátil Václav; Opponent: Kopřiva Michal
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-06-09)
  Kybernetická bezpečnost je přehlíženou nicméně velice důležitou součástí každé společnosti. Kybernetičtí zločinci neustále hledají cesty, jak se do síťové infrastruktury společnosti dostat a odcizit tajná a hodnotná data ...
 • Fyzioterapie u pacienta s resekcí spinální durální arterio-venózní malformace v úrovni Th5-Th11/Th12 

  Author: Victoria Benešová; Supervisor: Hamouzová Dita; Opponent: Sládková Petra
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-06-07)
  Bakalářská práce se zabývá tématem Fyzioterapie u pacienta s resekcí spinální durální arterio-venózní malformace v úrovni Th5-Th11/Th12. Předmětem práce je zpracovat ucelený přehled základních odborných informací o této ...
 • Fyzioterapie u dětského pacienta s centrálním hypotonickým syndromem, mozečkovou symptomatologií a psychomotorickou retardací 

  Author: Tereza Farská; Supervisor: Křížková Štěpánka; Opponent: Dylevský Ivan
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-06-07)
  Tato bakalářská práce se zabývá komplexním fyzioterapeutickým přístupem k dětské pacientce s centrálním hypotonickým syndromem a psychomotorickou retardací s pozvolným rozvojem mozečkového syndromu. V první části práce, ...
 • Efekt fokusované rázové vlny (fESWT) a cvičení dle MCKenzie u facetových bolestí dolních zad 

  Author: Barbora Blechová; Supervisor: Nedělka Tomáš; Opponent: Kuba Kryštof
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-06-07)
  Práce se zabývá porovnáváním efektu fokusované rázové vlny a cvičení dle McKenzieho u facetových bolestí dolních zad. V teoretické části je zpracován přehled současného stavu, anatomie dané oblasti, metodika a teoretické ...
 • Jógová terapie pro plochonoží 

  Author: Ivana Kučerová; Supervisor: Hamouzová Dita; Opponent: Křížková Štěpánka
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-06-09)
  Předmětem bakalářské práce je výzkum využití jógových ásan při terapii plochonoží. V teoretické části jsou popsány nejdůležitější poznatky z anatomie a kineziologie nohy. Dále je zde zmíněna ontogeneze nohy a další její ...
 • Ovlivnění bolestivosti kyčelního kloubu u hokejistů 

  Author: Tereza Hanušová; Supervisor: Fejfárková Tereza; Opponent: Chvojková Lenka
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-06-07)
  Předmětem práce je využití konceptů z vývojové kineziologie a vyhodnocení efektu cvičební jednotky u mladých hráčů ledního hokeje. V kapitole přehled současného stavu jsou uvedeny základní informace o anatomii, biomechanice ...
 • Komparace fyzioterapeutických metod v terapii skolióz 

  Author: Jolana Hořejší; Supervisor: Fejfárková Tereza; Opponent: Reichmannová Taťána
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-06-08)
  Předložená bakalářská práce se zabývá porovnáním dvou fyzioterapeutických metod, proprioceptivní neuromuskulární facilitací a analytickým cvičením, v terapii skolióz. Teoretická část je věnována anatomii a kineziologii ...
 • Vertebrogenní algický syndrom a ergonomie sedadla řidiče 

  Author: Hana Cimrmanová; Supervisor: Čuprová Yulia; Opponent: Červený Jan
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-06-07)
  Tato bakalářská práce se věnuje fyzioterapii u vertebrogennního algického syndromu u řidičů z povolání, správné ergonomii sedadla řidiče v osobním a nákladním automobilu. V teoretické části je popsána anatomie a fyziologie ...
 • Intenzivní péče o pacienta s terapií HIPEC 

  Author: Eliška Korčáková; Supervisor: Veverková Eva; Opponent: Hlaváčková Dana
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-06-10)
  Tato bakalářská práce pojednává o intenzivní péči o pacienty s terapií HIPEC a o tom, jaká jsou specifika ošetřovatelské péče po této operaci. Teoretická část popisuje, jaké jsou indikace k terapii HIPEC, jak probíhá ...
 • Přístup zdravotnického záchranáře k akutnímu krvácení do gastrointestinálního traktu 

  Author: Pavel Taraba; Supervisor: Pokorný Jan; Opponent: Štruncová Denisa
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-09-07)
  Cílem práce bylo zjistit přístup zdravotnického záchranáře k akutnímu krvácení do GIT. V teoretické části jsem se zabýval anatomií GIT a deskripcí jednotlivých druhů krvácení do GIT. Praktická část byla zpracována pomocí ...
 • Virtuální realita v rámci fyzioterapie pacientů s roztroušenou sklerózou mozkomíšní 

  Author: Anna Herynková; Supervisor: Řasová Kamila; Opponent: Dylevský Ivan
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-06-07)
  V této bakalářské práci je ověřován efekt fyzioterapie ve virtuální realitě u pacientů s roztroušenou sklerózou mozkomíšní, za účelem zvýšení funkčnosti horní končetiny, zlepšení stability sedu a vstávání. V kapitole ...
 • Využití roboticky asistované rehabilitace k terapii pacienta po kraniocerebrálním traumatu 

  Author: Kateřina Dvořáková; Supervisor: Příhoda Aleš; Opponent: Svoboda Tomáš
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-06-07)
  Předmětem bakalářské práce je využití robotických systémů při rehabilitaci pacienta se spastickou tetraparézou. Teoretická část popisuje patofyziologii vybraných typů kraniocerebrálních poranění, a zároveň shrnuje problematiku ...
 • Využití hlubokého stabilizačního systému v silovém tréninku 

  Author: Jan Fišer; Supervisor: Brach Martin; Opponent: Reckziegelová Petra
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-06-07)
  Bakalářská práce se bude zabývat tématem hlubokého stabilizačního systému páteře a jeho využití v silovém tréninku. Cílem bakalářské práce je porovnat, zda cvičení hlubokého stabilizačního systému páteře, má využití v ...
 • Fyzioterapie u pacientů s lumbalgiemi 

  Author: Petra Fiedlerová; Supervisor: Křížková Štěpánka; Opponent: Nedělka Jiří
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-09-08)
  Předmětem této bakalářské práce je porovnání účinnosti cvičebních jednotek se cvičením kombinovaným s kineziologickým tejpováním pro ovlivnění bolesti u osob s lumbalgiemi. Pro účely práce bylo zvoleno deset osob potýkající ...
 • Změny v oblasti plosky nohy u pacientů s vertebrogenním algickým syndromem 

  Author: Pavlína Malá; Supervisor: Čuprová Yulia; Opponent: Reckziegelová Petra
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-06-08)
  Tato bakalářská práce se zabývá zhodnocením souvislosti mezi funkčními a strukturálními změnami v oblasti nohy s vertebrogenním algickým syndromem dolní části zad, míry zatížení chodidel v závislosti na bolesti. Pro hodnocení ...
 • Vliv kompenzačního cvičení na prevenci svalového zranění a zkrácení u fotbalistů výkonnostní úrovně 

  Author: Jan Fridrich; Supervisor: Brach Martin; Opponent: Křížková Štěpánka
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-09-08)
  Cílem mé bakalářské práce bylo posoudit vliv sestavy kompenzačních cvičení na míru svalového zkrácení v rámci prevence možných zranění. Pro hodnocení jsem vybral navržené testy flexibility, které vycházejí z vyšetření ...
 • Srovnání PNF s analytickými cvičebními postupy pro ovlivnění chůze u geriatrických pacientů 

  Author: Lukáš Kmoch; Supervisor: Fialová Petra; Opponent: Opatrná Novotná Irena
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-06-08)
  Předmětem bakalářské práce je srovnání dvou rozdílných fyzioterapeutických intervencí indikovaných za účelem ovlivnění chůze u geriatrických pacientů. Praktická část vykazuje charakter randomizované výzkumné studie. Je ...
 • Vliv svalového zkrácení a kloubní mobility na správné provedení hlubokého dřepu 

  Author: Pavlína Minářová; Supervisor: Brach Martin; Opponent: Opatrná Novotná Irena
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-06-08)
  Práce je zaměřena na zkoumání vlivu svalového zkrácení a mobility kloubů dolních končetin na správné provedení hlubokého dřepu. Pozice hlubokého dřepu má své místo ve vývojové kineziologii a je také využívána jako vyšetřovací ...
 • Histologická stavba dělohy, porovnání tkáně fyziologické s vybranými patologickými stavy 

  Author: Hana Krykorková; Supervisor: Obitková Daniela; Opponent: Havlíčková Ivana
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-06-02)
  Bakalářská práce s názvem Histologická stavba dělohy, porovnání tkáně fyziologické s vybranými patologickými stavy se v první části zabývá anatomickým a histologickým popisem tkáně dělohy a děložního hrdla, na jehož ...
 • Fyzioterapie u pacientky po luxaci ramenního kloubu s následným rozvojem Komplexního regionálního bolestivého syndromu 

  Author: Veronika Nováková; Supervisor: Křížková Štěpánka; Opponent: Nedělka Tomáš
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-06-08)
  Předmětem bakalářské práce je téma fyzioterapie u pacientky po luxaci ramenního kloubu s následným rozvojem Komplexního regionálního bolestivého syndromu. Cílem bakalářské práce je zpracování teoretických poznatků nejen o ...

View more