Collections in this community

Recent Submissions

 • Analýza rizik obce s rozšířenou působností Rakovník 

  Author: Nikola Fenclová; Supervisor: Mildorf René; Opponent: Halaška Jiří
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-09-07)
  Tato práce se zabývá analýzou rizik ve správním obvodu obce s rozšířenou působností Rakovník. Cílem této práce je zpracování analýzy rizik na vybraném území, která by mohla mít vliv na bezpečnost obyvatelstva na daném ...
 • Určení sil a prostředků HZS Letiště Praha s ohledem na plánovaný rozvoj areálu letiště Václava Havla Praha 

  Author: Lenka Landová; Supervisor: Mráz Milan; Opponent: Hes Václav
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-06-28)
  Diplomová práce se zabývá současným i budoucím stavem Letiště Praha/Ruzyně po modernizaci, rozšířením londýnského letiště a předpisy určující síly a prostředky Hasičského záchranného sboru na letištích. Cílem práce je určit ...
 • Varovné signály ve školském prostředí – problematika jejich zaznamenání a vyhodnoceni 

  Author: Valerie Sucharová; Supervisor: Brečka Tibor; Opponent: Bílková Veronika
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-06-21)
  Tato bakalářská práce se zabývá varovnými signály ve školním prostředí, které pedagogové mohou před napadením u studentů zaznamenat. Aktuálnost tématu vychází ze stupňující se agrese studentů vůči pedagogům a z nedostatečné ...
 • Radiační ochrana při mamografickém vyšetření 

  Author: Michaela Golišová; Supervisor: Honová Žaneta; Opponent: Hudzietzová Jana
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-09-08)
  Předmětem bakalářské práce „Radiační ochrana při mamografickém vyšetření “ je problematika radiační ochrany během mamografického vyšetření. Bakalářská práce je rozdělena na teoretickou a praktickou část. V teoretické části ...
 • Specifika ošetřovatelské péče při aplikaci eliminačních metod v akutní intenzivní péči 

  Author: Barbora Zrzavá; Supervisor: Dingová Šliková Martina; Opponent: Jedličková Anetta
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-06-23)
  Bakalářská práce je zaměřena na specifika ošetřovatelské péče při aplikaci eliminačních metod u akutního renálního poškození v intenzivní péči. Cílem práce je celkové zhodnocení poskytované ošetřovatelské péče při aplikaci ...
 • Chování obyvatelstva v případě chemické havárie 

  Author: Petra Šmídová; Supervisor: Hon Zdeněk; Opponent: Holec Tomáš
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-06-21)
  Bakalářská práce se věnuje problematice chování obyvatelstva v případě chemické havárie. Teoretická část práce popisuje vybrané nebezpečné chemické látky, se kterými se můžeme v případě havárie setkat, dále pak známé a ...
 • Bezdomovci na urgentním příjmu 

  Author: David Potužník; Supervisor: Veverková Eva; Opponent: Vojtová Anna
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-06-23)
  Bakalářská práce se zaměřuje na problematiku bezdomovců na urgentním příjmu. Problematika bezdomovectví je velmi široká a zasahuje do života nás všech. Práce je rozdělena na část teoretickou a praktickou. Teoretická část ...
 • Komparace třídících systémů při hromadném postižení osob se zaměřením na metodu START 

  Author: Tereza Staňková; Supervisor: Böhm Pavel; Opponent: Šimečková Viktorie
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-06-22)
  Tématem této bakalářské práce je porovnání třídících systému s třídící metodou
 • Analýza mitragyninu v biologickém materiálu pomocí chromatografických metod 

  Author: Monika Lavičková; Supervisor: Hložek Tomáš; Opponent: Hon Zdeněk
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-09-08)
  Tato bakalářská práce s názvem „Analýza mitragyninu v biologickém materiálu pomocí chromatografických metod“ se zabývá vývojem specifické metodiky pro analýzu biologického materiálu pacientů, u nichž máme podezření na užití ...
 • Využití videopřenosů z mobilních aplikací pro přivolání pomoci zdravotnickými operačními středisky 

  Author: Gabriela Divišková; Supervisor: Mužík Jan; Opponent: Navrátil Václav
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-06-23)
  Diplomová práce se zabývá tématem videopřenosů během tísňových hovorů na zdravotnická operační střediska. Funkce videopřenosu je novou technologií, která slouží k přenosu obrazu z místa mimořádné události operátorovi na ...
 • Hemodynamické monitorování po elektivním chirurgickém výkonu 

  Author: Ondřej Vlček; Supervisor: Hyánek Tomáš; Opponent: Vojtová Anna
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-06-23)
  Předmětem bakalářské práce je hemodynamická monitorace u pacientů po elektivních chirurgických výkonech. V teoretické části práce je čtenář seznámen s měřenými hemodynamickými parametry u pacientů po chirurgickém výkonu. ...
 • Fyzioterapie polyneuropatie u polymorbidního pacienta 

  Author: Lenka Babey; Supervisor: Křížková Štěpánka; Opponent: Nedělka Jiří
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-06-12)
  Tato bakalářská práce je zaměřena na fyzioterapeutické postupy u pacienta s polyneuropatií indukovanou chemoterapií, jehož stav je komplikován četnými přidruženými onemocněními, jako je Parkinsonova nemoc, stenóza arteria ...
 • Regulace manuální (myoskeletální) medicíny (mobilizačních a manipulačních technik). Právní předpisy a všeobecné standardy myoskeletální medicíny v České republice 

  Author: Markéta Müllerová; Supervisor: Špiritović Maja; Opponent: Novotná Irena
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-06-16)
  Diplomová práce se zabývá problematikou právních předpisů a všeobecných standardů zabývajících se manuální (myoskeletální) medicínou v České republice a v neposlední řadě monitorováním aplikace manuálních technik (mobilizační ...
 • Komparace přístupu k pacientovi s podezřením na život ohrožující intraabdominální krvácení 

  Author: Tomáš Lhotský; Supervisor: Mach Jan; Opponent: Němec Veverková Eva
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-06-23)
  Tato bakalářská práce poukazuje na vzniklé úrazy s intraabdominálním krvácením. Cílem je nastínění dosud nezaznamenávané problematiky, která se týká volby cílového poskytovatele akutní lůžkové péče. Teoretická část se ...
 • Současný stav stálých úkrytů v Jihočeském kraji 

  Author: Kristýna Pešková; Supervisor: Havránková Renata; Opponent: Spálenková Marta
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-06-28)
  Tato diplomová práce je zpracována na téma Současný stav stálých úkrytů v Jihočeském kraji. Cílem práce je zhodnotit současný početní a technický stav stálých úkrytů v Jihočeském kraji, dále finanční a časovou náročnost ...
 • Vybavenost ZZS pomůckami k zástavě masivního krvácení 

  Author: Leontýna Milena Šubrtová; Supervisor: Böhm Pavel; Opponent: Wolfová Vlasta
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-06-23)
  Předmětem bakalářské práce je zhodnocení vybavenosti zdravotnické záchranné služby pomůckami pro zástavu masivního krvácení. Cílem práce je porovnání počtů a druhů pomůcek k zástavě masivního krvácení a jejich umístění v ...
 • Funkčně plochá noha ve vztahu k pohybové aktivitě dítěte mladšího školního věku 

  Author: Tereza Wicherová; Supervisor: Fialová Petra; Opponent: Šedivcová Milada Luisa
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-06-16)
  Tato diplomová práce se zabývá problematikou funkčně ploché nohy u dětí mladšího školní věku. Práce se zaměřila na dvě odlišné skupiny dětí s funkčně plochou nohou – děti věnující se pohybové aktivitě a děti bez jakékoliv ...
 • Využití headsetu virtuální reality jako nástroje ke stabilometrickému vyšetření 

  Author: Eliška Doležalová; Supervisor: Hušnerová Rybínová Lenka; Opponent: Lopotová Martina
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-06-15)
  Virtuální realita (VR) je inovativní technologie, která nám otevírá nové možnosti jak v medicíně, tak ve fyzioterapii. Diplomová práce se zaměřuje na možnost využití headsetu VR jako nástroje ke stabilometrickému vyšetření. ...
 • Možnosti predikce výskytu ovariálního karcinomu pomocí kombinace detekce nádorových markerů 

  Author: Tereza Zápotocká; Supervisor: Široká Romana; Opponent: Šprongl Luděk
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-06-06)
  Bakalářská práce se zabývá stanovením nádorových markerů a jejich využitím v diagnostice a monitorování zhoubných nádorů ovaria. V teoretické části je věnována pozornost stavbě a funkci vaječníků. Jsou zde uvedeny patologické ...
 • Hodnocení efektivity Mechanické diagnostiky a terapie v telerehabilitační intervenci 

  Author: Jan Škultéty; Supervisor: Příhoda Aleš; Opponent: Hána Karel
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-06-16)
  Tato diplomová práce se zabývá využitím Mechanické diagnostiky a terapie, známé také jako McKenzie koncept, v telerehabilitační formě. Jejím hlavním cílem je zhodnotit účinnost tohoto terapeutického postupu při léčbě bolestí ...

View more