Poslední příspěvky

 • Výpočet hodnoty nitrooční čočky po předchozí refrakční operaci 

  Autor: Drážková Kristýna; Vedoucí práce: Palkovičová Eliška; Oponent práce: Hložánek Martin
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-19)
  Tato práce je věnována problematice výpočtu hodnoty nitrooční čočky (IOL) po předchozí refrakční operaci, kdy nelze použít klasické výpočtové metody. Proto se v takových případech používají nové metody pro výpočet IOL, ...
 • Kontaktní čočky s UV blokátory 

  Autor: Selčan Miroslav; Vedoucí práce: Michálek Jiří; Oponent práce: Kozlík Petr
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2015-05-22)
  Kůže a oči jsou nejnáchylnější části lidského těla, na které působí ultrafialové záření nepříznivým způsobem. Zvyšuje se riziko vzniku závažných onemocnění, jako je rakovinné bujenínebo katarakta. Hlavním způsobem, jak ...
 • Nesprávná korekce zraku a její výskyt v populaci 

  Autor: Novotná Anna; Vedoucí práce: Srovnalová Petra; Oponent práce: Klimková Štěpánka
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2015-05-22)
  Téma bakalářské práce je Nesprávná korekce zraku a její výskyt v populaci. V teoretické části práce se první kapitola věnuje problematice refrakce oka. Na tuto kapitolu navazuje další část práce, ve které jsou popsány možné ...
 • Charakterizace buněčné diferenciace metodami kvantifikace proteinů mezibuněčné hmoty typických pro chrupavku 

  Autor: Patrná Marta; Vedoucí práce: Jarošíková Taťána; Oponent práce: Bobek Vladimír
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2015-05-20)
  Jedním znejdynamičtějise rozvíjejícíchlékařských oborů je regenerativní medicína, jejíž hlavním cílem je podpora regenerace tkáně. Cílem této diplomové práce bylo zavedení aoptimalizace nové techniky Simple Western, kterou ...
 • Sledování RNA interference pomocí luminiscenčních nanočástic 

  Autor: Neuhöferová Eva; Vedoucí práce: Benson Veronika; Oponent práce: Uherková Lenka
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2015-05-21)
  Mikro-RNA (miRNA) jsou malé nekódující molekuly, které jsou důležité pro regulaci buněčných funkcí. Deregulace hladiny určitých miRNA může být faktor přispívající ke vzniku nádoru, proto je v dnešní době zvažována genová ...
 • Mapování spektrálních EEG parametrů pro lokalizaci ložiskových lézí mozku 

  Autor: Kratochvíl Jan; Vedoucí práce: Krajča Vladimír; Oponent práce: Lhotská Lenka
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2015-08-06)
  Cílem této diplomovépráce je seznámení se se moderními spektrálnímimetodami kvantitativního EEG(qEEG). Vytvořenívjazyce MATLAB?algoritmuspro mapování lokální koherence tak, aby se dal využít pro aplikaci na reálných datech ...
 • Časově rozlišená luminiscenční spektroskopie core-shell diamantovvých nanočástic 

  Autor: Adelt Milan; Vedoucí práce: Pánek Dalibor; Oponent práce: Dvořák Miroslav
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-18)
  Tato diplomová práce uvádí studii zabývající se heterogenitou doby života fluorescence center dusík-vakance ve fluorescenčních diamantových nanočásticích. Práce dále uvádí metodologii vytvořenou pro měření a vyhodnocení ...
 • Time-of-Flight analýza reakčních produktů pro laserem buzenou proton-borovou fúzní terapii nádorů 

  Autor: Fedorová Viktória; Vedoucí práce: Scuderi Valentina; Oponent práce: Margarone Daniele
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-19)
  Tato diplomová práce je zaměřená na diagnostiku svazku generovaného interakcí laserového svazku se speciálně vyvinutým terčem dopovaném bórem a vodíkem pomocí metody měření doby letu. Proton-bórová fúzní reakce, která během ...
 • Změny struktur přední komory oka po fakoemulzifikaci a laserem asistované operaci katarakty 

  Autor: Pavlíčková Kateřina; Vedoucí práce: Pitrová Šárka; Oponent práce: Brůnová Blanka
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-19)
  Operace katarakty je jedním z nejčastěji prováděných zákroků v oftalmologii a stále se vyvíjejí její techniky. Je zde řada faktorů ovlivňujících úspěšnost zákroku a jeho vliv na okolní tkáně. Cílem této diplomové práce je ...
 • Rentgenová mikroradiografie a mikroCT s pixelovými polovodičovými detektory jako nástroj pro studium měkkých tkání v biomedicíně 

  Autor: Boušková Kateřina; Vedoucí práce: Krejčí František; Oponent práce: Zikmund Tomáš
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2015-05-22)
  Radiografie je zobrazovací technika založená na absorpci paprsků rentgenového záření ve zkoumanémobjektu. Tato technika jedostupná už více než 100 leta je nejvhodnějšímnástrojem pro vizualizaci kostí. Metoda umožňující ...
 • Metody pro rentgenové zobrazování struktury prostaty pro brachyterapii pomocí polovodičových pixelových detektorů registrujících jednotlivé fotony 

  Autor: Trojanová Eliška; Vedoucí práce: Jakůbek Jan; Oponent práce: Šefc Luděk
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2015-05-20)
  Práce je řešena v kontextu vývojenových zobrazovacíchmetod při diagnostice rakoviny prostaty a její léčbě pomocí brachyterapiesnízkým dávkovým příkonem. Cílem práce je ověřit použitelnost metod rentgenové radiografie s ...
 • Metody genetického inženýrství pro genetickou a funkční analýzu genů modifikujících odpověď k parazitu Leishmania major 

  Autor: Pokorná Tereza; Vedoucí práce: Jarošíková Taťána; Oponent práce: Koubková Gizela
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2015-05-20)
  Tato diplomová práce analyzuje metody genetického inženýrství využívaných pro genetickou a funkční analýzu genů, které modifikují odpověď kparazitu Leishmaniamajor. První část popisuje základní metody genetického mapování ...
 • Charakterizace velikosti polydisperzních nanočástic rozličných tvarů: Komparativní studie metod AFM a DLS 

  Autor: Mineva Andrea; Vedoucí práce: Petráková Vladimíra; Oponent práce: Daniel Matej
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-19)
  Běžné materiály získávají nové vlastnosti, ať již optické, fyzikální, chemické a jiné, jsou-li vyrobeny v nanorozměrech. Tato skutečnost je převážně spojena s faktem, že takto male částice mají velký poměr plochy ku objemu ...
 • Cytogenetické metody v genotoxikologii 

  Autor: Koukalová Tereza; Vedoucí práce: Černá Marie; Oponent práce: Langová Martina
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2015-05-18)
  Předkládaná diplomová práce se zabývá sledováním genotoxickýchúčinků mutagenů N- nitroso-N-metylurey (MNU), aflatoxinu B1 (AFB1), 2-amino-3-metylimidazo[4,5-f]chino- linu (IQ), bleomycinu, a antimutagenníchúčinků lykopenu ...
 • Porovnání tří objektivních vyšetřovacích metod refrakce tří různých století: Skiaskopie, refraktometrie a aberrometrie 

  Autor: Hanáčková Markéta; Vedoucí práce: Fišer Pavel; Oponent práce: Kučera Přemysl
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-18)
  Předložená práce se zabývá popisem a porovnáním tří objektivních metod refrakce: skiaskopie, refraktometie a aberometrie. V kapitole o skiaskopii je podáno základní rozdělení, postup a obtížné situace při vyšetřování. U ...
 • Epidemiologické rozložení refrakčních vad na akademické půdě ČVUT - FBMI 

  Autor: Stojaspalová Hana; Vedoucí práce: Král Jakub; Oponent práce: Zemanová Romana
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-19)
  Tato práce se zabývá problematikou refrakčních vad. V teoretické části je zmíněna stručná anatomie oka a základní optické modely lidského oka. Dále jsou zde rozebrány sférické a asférické refrakční vady oka - myopie ...
 • Porovnání různých testů pro detekci poruch barvocitu 

  Autor: Frömmelová Barbora; Vedoucí práce: Kučera Přemysl; Oponent práce: Kulhavá Lada
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-19)
  Cílem této bakalářské práce je ucelení informací o vzniku barevného vidění, poruchách barvocitu, jeho vyšetření a vlivu poruch barvocitu na výběr zaměstnání. První část je věnována teorii - obsahuje popis fotoreceptorů a ...
 • Anizeikonie - její měření a korekce 

  Autor: Kluková Barbora; Vedoucí práce: Fišer Pavel; Oponent práce: Kučera Přemysl
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-18)
  V bakalářské práci je popsána problematika anizeikonie, princip jejího měření a způsoby její korekce. Úvod práce je věnován definici anizeikonie, jejím příznakům a formám. Další část práce je zaměřena na diagnostiku tohoto ...
 • Bionické oko 

  Autor: Makaicheva Anastasiia; Vedoucí práce: Lešták Ján; Oponent práce: Bartoš Dušan
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-19)
  Daná bakalářská práce je přehledem kompenzace ztracené zrakové percepce pomocí speciální vizuální protézy - bionického oka. Práce začíná úvodem, ve kterém se stručně vysvětluje anatomie a fyziologie důležitých pro implantaci ...
 • Stereopse 

  Autor: Štěbetáková Kristýna; Vedoucí práce: Král Jakub; Oponent práce: Zemanová Romana
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-19)
  Práce se věnuje problematice stereopse a je rozdělena na dvě části, teoretickou a výzkumnou část. Teoretická část se věnuje průběhu zrakové dráhy a její funkci, samotné stereopsi, binokulárnímu vidění, jeho vývoji i ...

Zobrazit další