Poslední příspěvky

 • Syndrom počítačového vidění - příčiny, důsledky, možnosti řešení problémů 

  Autor: Havelková Anna; Vedoucí práce: Novák Jiří; Oponent práce: Žáková Markéta
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-13)
  Bakalářská práce komplexně shrnuje problematiku "syndromu počítačového vidění". Téma je zpracováno z hlediska jeho příčin a různých rizikových faktorů, rozděluje a popisuje jednotlivé symptomy, věnuje se kritickým bodům v ...
 • Porovnání zjištění heteroforie pomocí zakrývacího testu a disociačních testů bez fúzního podnětu i s fúzním podnětem 

  Autor: Suchá Anna; Vedoucí práce: Kučera Přemysl; Oponent práce: Hlaváček Jakub
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-05-20)
  V bakalářské práci se zabývám detekcí heteroforie pomocí různých metod. Pro pochopení tematiky je představeno binokulární vidění a jeho anomálie, jejich zjištění a kompenzace. Cílem bakalářské práce je určit, zda jsou ...
 • Vývoj senzorové platformy SAW pro detekci patogenů 

  Autor: Drbohlavová Lucie; Vedoucí práce: Mortet Vincent; Oponent práce: Potocký Šťepán
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-05-20)
  Cílem této diplomové práce je vyvinutí platformy, která bude v navazujících pracích sloužit ke konstrukci biosenzoru na principu diamantové vrstvy pro detekci bakterií. Detekce bakterií bude založena na specifických ...
 • Hodnocení psychofyziologického stavu u pilotů ve výcviku 

  Autor: Háková Anna; Vedoucí práce: Otáhal Martin; Oponent práce: Szabo Stanislav
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-05-20)
  Tato prace se zabyva hodnocenm mentaln zateze pilotu na zaklade namerenych
 • Spektroskopická studie fotodynamických procesů ve fluorescenčním modelu rakovinné tkáně 

  Autor: Hrtáňová Jana; Vedoucí práce: Brůža Petr; Oponent práce: Macháň Radek
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-05-20)
  Fotodynamicka terapie (PDT, Photodynamic therapy) je lecebny postup
 • Katarakta - přehled operačních technik 

  Autor: Zollerová Monika; Vedoucí práce: Brůnová Blanka; Oponent práce: Pitrová Šárka
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-05-20)
  Cílem této práce je porovnání operačních technik používaných v kataraktové chirurgii. Práce začíná reklinací, která byla první metodou odstranění zakalené čočky, přes intrakapsulární extrakci a extrakapsulární extrakci. ...
 • Experimentální analýza mechanických vlastností kloubní chrupavky meziobratlových kloubů, s ohledem na její vnitřní strukturu 

  Autor: Kysel Michal; Vedoucí práce: Otáhal Martin; Oponent práce: Lukeš Jaroslav
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-05-20)
  V práci jsme se zabývali vytvořením metodiky pro měření mechanických vlastností mezikloubní
 • Studium interakce funkcionalizovaných nanočástic diamantu s buňkami metodami fluorescenční mikroskopie 

  Autor: Opluštilová Jana; Vedoucí práce: Petráková Vladimíra; Oponent práce: Uherková Lenka
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-05-20)
  Diamantové nanočástice jsou slibným materiálem pro potencionální využití v biomedicíně. Pro většinu aplikací, jako jsou vizualizace buněčných procesů, cílený přenos léčiv nebo genová terapie, je klíčové chování nanočástic ...
 • Návrh pohyblivé plošiny a metod hodnocení pohybu segmentů těla živočichů 

  Autor: Škoda David; Vedoucí práce: Kutílek Patrik; Oponent práce: Křivánek Václav
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-05-20)
  Práce se zabývá návrhem a konstrukčním řešením elektrické naklápěcí plošiny navržené pro měření pohybových změn malých živočichů při jejím naklápění v prostoru a metod kvantitativního hodnocení kinematických dat. Za tímto ...
 • Metody a parametry adaptivní segmentace EEG záznamů. 

  Autor: Kala David; Vedoucí práce: Krajča Vladimír; Oponent práce: Lhotská Lenka
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-05-20)
  Vizuální vyhodnocení EEG záznamu, tak jak se používá v současné lékařské praxi, je časově velmi náročné. Z toho důvodu je snaha o vytvoření automatického systému, který by lékaři práci urychlil. Nezbytným prvním krokem ...
 • Extracelulární aktivita xylanáz bakterií rodu Butyrivibrio 

  Autor: Žambochová Kateřina; Vedoucí práce: Jarošíková Taťána; Oponent práce: Roubal Petr
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-05-20)
  Xylanázy spolu s ostatními fibrolytickými enzymy hrají klíčovou roli při degradaci celulózy v trávicím traktu býložravců i člověka a v dalších procesech anaerobní degradace biomasy v biotechnologiích a průmyslu. Tato ...
 • Analýza a optimalizace systému pro časově rozlišená měření luminiscence scintilátorů 

  Autor: Košelja Vojtěch; Vedoucí práce: Pánek Dalibor; Oponent práce: Mareš Jiří A.
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-05-20)
  Teoretická část této diplomové práce je zaměřena na problematiku scintilačních krystalů a na aparaturu pro měření jejich fotoluminiscenční a scintilační odezvy. K měření dohasínání fotoluminiscence byla využita soustava ...
 • Vliv vybraných tvarových parametrů a struktury hydrogelových matric na kinetiku uvolňování benzokainu 

  Autor: Radiměřská Magda; Vedoucí práce: Michálek Jiří; Oponent práce: Kaštánek František
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-05-20)
  Diplomová práce s názvem ?Vliv vybraných tvarových parametrů a struktury hydrogelových
 • Hodnocení posturální stability u pacientů s neurinomem akustiku 

  Autor: Hanáková Lenka; Vedoucí práce: Otáhal Martin; Oponent práce: Rajťúková Viktória
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-05-20)
  Pacienti s nekterymi neurologickymi onemocnenmi, napr. neurinomem akustiku
 • Systém pro měření pohybů ruky 

  Autor: Staněk David; Vedoucí práce: Krupička Radim; Oponent práce: Mužík Jan
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-05-20)
  Cílém této diplomové práce bylo navrhnout, vytvorit a v klinických podmínkách
 • Světlem přizpůsobitelné nitrooční čočky 

  Autor: Kohnová Barbora; Vedoucí práce: Cendelín Jiří; Oponent práce: Michálek Jiří
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-05-20)
  V teoretické části je shrnuta problematika týkající se designů a materiálů nitroočních čoček, jejich vývoj až po nejnovější trendy v současné implantologii. Dále je připomenut zásadní vliv těchto čoček, který mají na kvalitu ...
 • Přínos navigačního systému pro umístění rohovkových řezů a otevření předního pouzdra v chirurgii katarakty 

  Autor: Závětová Hana; Vedoucí práce: Pitrová Šárka; Oponent práce: Brůnová Blanka
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-05-20)
  Bakalářská práce se skládá z teoretické a experimentální části. Teoretická část objasňuje problematiku katarakty. Popisuje operaci katarakty tzv. ultrazvukovou fakoemulzifikací. Jsou zaznamenány komplexní kroky od anestezie, ...
 • Barevné kontaktní čočky 

  Autor: Prokšová Lenka; Vedoucí práce: Michálek Jiří; Oponent práce: Cendelín Jiří
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-05-20)
  Práce řeší problematiku barevných kontaktních čoček. Klasifikuje barevné čočky z různých úhlů pohledu a popisuje metody jejich barvení. Jako hlavní hledisko pro kategorizaci barevných čoček bere účel nošení. Popisuje tedy ...
 • Vyšetření heteroforie pomocí Maddoxova a polarizačního křížového testu 

  Autor: Vasilečková Lucie; Vedoucí práce: Novák Jiří; Oponent práce: Kučera Přemysl
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-05-20)
  V teoretické části bakalářské práce je popsán prizmatický účinek, jeho možnosti navození u různých typů brýlových čoček a vliv prizmatického účinku na binokulární vidění. Další část je zaměřena na popis binokulárního vidění ...
 • Metody a přístroje pro měření parametrů rohovky 

  Autor: Mikešová Jana; Vedoucí práce: Novák Jiří; Oponent práce: Žáková Markéta
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-05-20)
  V práci je uveden popis rohovky, jejích geometrických a optických parametrů a tvaru rohovky. Cílem teoretické části práce je popis možných metod měření parametrů rohovky. V textu jsou popsány principy vybraných přístrojů ...

Zobrazit další