Now showing items 1-20 of 52

  • Účinná bioremediace toxického odpadu pomocí nových nitrilas 

   Author: Anastasia Sedova; Supervisor: Bojarová Pavla; Opponent: Danihelka Pavel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2024-04-04)
   Wastewater from certain industrial processes (gold and silver mining, electroplating with Cu, Ag and other metals, coal coking) contains high concentrations of free cyanide (hydrogen cyanide and cyanide ions; fCN) and can ...
  • Nouzové zásobování obyvatelstva a infrastruktury pitnou vodou v krizových situacích 

   Author: Martina Caithamlová; Supervisor: Kročová Šárka; Opponent: Kavan Štěpán
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2024-04-04)
   V předkládané disertační práci je řešena problematika nouzového zásobování obyvatelstva a infrastruktury pitnou vodou v krizových situacích. Disertační práce zahrnuje analýzu současného stavu problematiky v ČR i ve vybraných ...
  • Vliv profese vykonávané v rámci Policie ČR a Hasičského záchranného sboru ČR na partnerské vztahy 

   Author: Roman Říha; Supervisor: Čírtková Ludmila; Opponent: Vymětal Štěpán
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2024-01-23)
   Malý zájem o stresory, které působí na operátory tísňového volání, může vést k jejich nedostatečnému výcviku. Studie je zaměřena na příslušníky a příslušnice Hasičského záchranného sboru ČR (n = 145) a Policie ČR (n = 149), ...
  • Význam telerehabilitace v období krizových situací 

   Author: Dita Hamouzová; Supervisor: Navrátil Leoš; Opponent: Malay Miroslav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-10-13)
   Předložená práce je zaměřená na možnost využití telerehabilitace při mimořádných a krizových situací. Cílem práce je objektivizovat její přínos pro rekonvalescenci v době, kdy je návštěva nemocného ve zdravotnickém zařízení ...
  • Krizové řízení procesů zabezpečení nemocničních areálů pitnou vodou 

   Author: Iveta Klementová; Supervisor: Kročová Šárka; Opponent: Rážová Jarmila
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-06-28)
   Předložená disertační práce se zabývá krizovými procesy při zabezpečení nemocničních areálů pitnou vodou. Cílem této práce je popsat rizika, která vedou k přerušení dodávky pitné vody, analyzovat silné a slabé stránky ...
  • Faktory ovlivňující vznik a průběh epidemií a pandemií v současném světe 

   Author: Barbora Drnková; Supervisor: Pavlík Emil; Opponent: Brádka Stanislav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-06-28)
   Epidemie a pandemie hrají významnou úlohu v dějinách lidstva, neboť nejedenkrát měly na svědomí více životů než například světový válečný konflikt, a podstatně ovlivnily život všech lidí v postižených oblastech a leckdy i ...
  • Mikrovlnná detekce a klasifikace cévních mozkových příhod pomocí algoritmů strojového učení a realistických modelů lidské hlavy. 

   Author: Tomáš Pokorný; Supervisor: Vrba Jan; Opponent: Cifra Michal
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-06-20)
   Cílem této práce je systematicky testovat možnosti algoritmů strojového učení v mikrovlnné detekci a klasifikaci CMP s důrazem na realistickou variabilitou testovacích dat. Za tímto účelem je nezbytné vytvořit velké soubory ...
  • Měření a analýza motorických evokovaných potenciálů u dystonických syndromů 

   Author: Václav Čejka; Supervisor: Krupička Radim; Opponent: Havránková Petra
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-06-20)
   Hluboká mozková stimulace (DBS) vnitřního pallida se u farmakorezistentních dystonických syndromů stala rutinní léčebnou metodou. Cílem disertační práce je přispět k identifikaci elektrofyziologických biomarkerů, které ...
  • Možnosti využití elektrické impedanční tomografie k monitoraci plic při kapnoperitoneu 

   Author: Kristýna Koldová; Supervisor: Roubík Karel; Opponent: Černý Martin
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-06-19)
   Při laparoskopických operacích dutiny břišní je k zajištění optimálních operačních podmínek peritoneální dutina vyplněna oxidem uhličitým a je tak vytvořeno tzv. kapnoperitoneum. Využití laparoskopických technik přináší ...
  • Využití elektrické impedanční tomografie pro měření dynamické hyperinflace plic při vysokofrekvenční oscilační ventilaci 

   Author: Václav Ort; Supervisor: Roubík Karel; Opponent: Penhaker Marek
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-06-19)
   Vysokofrekvenční oscilační ventilace (HFOV) je nekonvenční ventilační technikou s potenciálně protektivním účinkem na respirační systém. Několik studií provedených na laboratorních modelech, zvířatech i lidech dokumentuje ...
  • Optimalizace automatického řízení oxygenace u nezralých novorozenců 

   Author: Leoš Tejkl; Supervisor: Ráfl Jakub; Opponent: Augustynek Martin
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-06-19)
   Pro předčasně narozené novorozence je důležité, ale obtížně dosažitelné optimální dávko-vání kyslíku. Při extrémním nedostatku kyslíku může docházet k anaerobnímu metabolismu, což není dlouhodobě udržitelné. Naopak při ...
  • Výběr vhodných metod odhadu energetického výdeje za pomoci bezdrátových senzorových sítí 

   Author: Tomáš Veselý; Supervisor: Průcha Jaroslav; Opponent: Cmíral Jaromír
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-05-19)
   Práce se zabývá odhadem energetického výdeje pomocí nositelné elektroniky. Nejprve je nastíněn současný stav problematiky, jsou popsány referenční metody měření energetického výdeje a metody odhadu energetického výdeje ...
  • Hodnocení efektu terapie s využitím vyvíjeného interaktivního systému pro trénink stability 

   Author: Markéta Janatová; Supervisor: Jeřábek Jaroslav; Opponent: Jerhot Jaroslav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-05-19)
   Pro optimální efektivitu rehabilitace motorického deficitu u neurologických pacientů je zapotřebí pravidelný motorický trénink. Bez přímého dohledu terapeuta však mohou pacienti provádět trénink nesprávně, což může vést k ...
  • Diagnostické přístroje v kardiologii 

   Author: Vojtěch Kamenský; Supervisor: Rogalewicz Vladimír; Opponent: Dlouhý Martin
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-02-28)
   Při hodnocení zdravotnických technologií je důležité hodnotit náklady a efekty v dlouhodobém horizontu tak, abychom zachytili celý vliv diagnostických nebo terapeutických intervencí na výstupy péče. Práce se zaměřuje na ...
  • Možnosti modelace rozptylu a šíření těžkého plynu v rámci chemických havárií 

   Author: Martin Staněk; Supervisor: Hon Zdeněk; Opponent: Ristvej Jozef
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-11-10)
   Disertační práce je zaměřena na tématiku softwarových modelací úniku, šíření a disperze nebezpečných chemických látek a směsí ve formě těžkých plynů v atmosféře. Jejím předmětem je vymezení problematiky chemické bezpečnosti ...
  • Vliv středního tlaku vysokofrekvenční oscilační ventilace na oxygenaci a srdeční výdej 

   Author: Jan Matějka; Supervisor: Rožánek Martin; Opponent: Kuriščák Eduard
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-05-31)
   Vysokofrekvenční oscilační ventilace (HFOV) patří mezi nekonvenční režimy umělé plicní ventilace s protektivním potenciálem, která je využívána pro ventilaci pacientů trpících syndromem dechové tísně dospělých (ARDS). V ...
  • Specifikace evakuace osob z anesteziologicko-resuscitačních oddělení 

   Author: Pavel Böhm; Supervisor: Požár Josef; Opponent: Pokorný Ladislav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-04-06)
   Disertační práce se zabývá důležitým tématem evakuací anesteziologicko-resuscitačních oddělení. Problematika hrozby mimořádné události zdravotnického zařízení s lůžkovou kapacitou, při níž je nutná evakuace, je významným ...
  • Příspěvek elektrické impedanční tomografie ke zhodnocení významu evakuace pleurálního výpotku 

   Author: Aleš Rára; Supervisor: Roubík Karel; Opponent: Penhaker Marek
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-04-06)
   Kriticky nemocní pacienti mají často poruchu distribuce a objemu tělesných tekutin, jedním z projevů je tvorba pleurálního výpotku (pleural effusion, PLE). Podle observačních studií se u 50% až 60% pacientů na umělé plicní ...
  • Perkutánní elektrická stimulace bráničního nervu u pacientů na umělé plicní ventilaci 

   Author: Michal Soták; Supervisor: Roubík Karel; Opponent: Penhaker Marek
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-04-06)
   Jedním z hlavních problémů kriticky nemocných pacientů vyžadujících umělou plicní ventilaci je rychle progredující atrofie bránice vedoucí k její dysfunkci. Předpokládá se, že v tomto procesu hraje hlavní roli jednotka ...
  • Informační válka na Ukrajině 2013-2020 

   Author: Jan Měřička; Supervisor: Eichler Jan; Opponent: Gavlas Pavel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-04-06)
   Ukrajina se stala na přelomu let 2013 a 2014 místem konfliktu v Evropě s dopadem na světové mezinárodní vztahy i místní obyvatelstvo. Tato disertační práce shrnuje závěry výzkumu, který se soustředil na dopad informační ...