Now showing items 1-20 of 4252

  • Transmission water-window microscope for biological imaging 

   Author: Tomáš Parkman; Supervisor: Vrbová Miroslava; Opponent: Richter Ivan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-11-25)
   Měkká rentgenová mikroskopie ve spektrální oblasti tzv. vodního okna (2,28–4,36 nm) je rozvíjející se zobrazovací metoda pro zkoumání biologických objektů. Díky svému prostorovému rozlišení v řádu desítek nanometrů jde o ...
  • Vliv aplikace tekutin na obraz elektrické impedanční tomografie při umělé plicní ventilaci 

   Author: Martin Müller; Supervisor: Roubík Karel; Opponent: Duška František
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-11-25)
   Elektrická impedanční tomografie (EIT) je neinvazivní zobrazovací technika, která nezatěžuje pacienta ionizujícím zářením a umožňuje monitoraci plicní ventilace v reálném čase. Cílem studie na zvířecím modelu je zjistit, ...
  • Fyzioterapie u žen s dysmenoreou 

   Author: Kristína Jirousová; Supervisor: Fejfárková Tereza; Opponent: Opatrná Novotná Irena
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-06-08)
   Předmětem bakalářské práce je dysmenorea a její terapie pomocí dvou fyzioterapeutických přístupů. Cílem práce je porovnání účinnosti těchto vybraných metod. V kapitole současný stav je stručně uvedena anatomie pánve, ...
  • Efekt fokusované rázové vlny (fESWT) a cvičení dle MCKenzie u facetových bolestí dolních zad 

   Author: Barbora Blechová; Supervisor: Nedělka Tomáš; Opponent: Kuba Kryštof
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-06-07)
   Práce se zabývá porovnáváním efektu fokusované rázové vlny a cvičení dle McKenzieho u facetových bolestí dolních zad. V teoretické části je zpracován přehled současného stavu, anatomie dané oblasti, metodika a teoretické ...
  • Hodnocení zatížení m.trapezius v latinskoamerických tancích pomocí přístroje Data- LITE 

   Author: Markéta Müllerová; Supervisor: Hamouzová Dita; Opponent: Hájková Simona
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-06-08)
   Bakalářská práce se zabývá zatížením m. trapezius u dospělých latinskoamerických tanečníků. Zatížení je hodnoceno pomocí přístroje Data-LITE, povrchového bezdrátového elektromyografu. Kapitola současný stav je věnována ...
  • Využití přístroje Tymo ve fyzioterapii 

   Author: Terezie Nováková; Supervisor: Horsáková Petra; Opponent: Šedivcová Milada Luisa
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-06-08)
   Bakalářská práce se zabývá využitím přístroje TYMO ve fyzioterapii v terapii pacientů po cévní mozkové příhodě. V bakalářské práci jsou zpracovány 3 kazuistiky pacientů, u kterých byl zkoumán přínos terapie na zlepšení ...
  • Analýza možností teroristického útoku za použití civilního letounu 

   Author: Eva Fojtíková; Supervisor: Adámek Václav; Opponent: Loužek Marek
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-09-03)
   Cílem diplomové práce na téma ,,Analýza možností teroristického útoku za použití civilního letounu" je zhodnotit možnosti zneužití civilní platformy, která může být použita jako nástroj k dosažení teroristických cílů. ...
  • Možnosti zajištění průchodnosti dýchacích cest v přednemocniční neodkladné péči 

   Author: Tereza Holá; Supervisor: Šín Robin; Opponent: Pokorný Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-06-10)
   Bakalářská práce se zabývá možnostmi zajištění dýchacích cest v přednemocniční neodkladné péči. Teoretická část je zaměřena na základy anatomie, fyziologie a patofyziologie respiračního systému. Dále jsou zde uvedeny ...
  • Změna biomechanických a kineziologických parametrů kyčelního kloubu po totální endoprotéze 

   Author: Marie Dvorská; Supervisor: Hušková Václava; Opponent: Marič Ljiljana
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-06-07)
   Bakalářská práce se zabývá změnou kineziologických a biomechanických parametrů po totální endoprotéze kyčelního kloubu. Práce je rozdělena do tří hlavních kapitol - Přehled současného stavu, Metodika a Speciální část. V ...
  • Jógová terapie pro plochonoží 

   Author: Ivana Kučerová; Supervisor: Hamouzová Dita; Opponent: Křížková Štěpánka
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-06-09)
   Předmětem bakalářské práce je výzkum využití jógových ásan při terapii plochonoží. V teoretické části jsou popsány nejdůležitější poznatky z anatomie a kineziologie nohy. Dále je zde zmíněna ontogeneze nohy a další její ...
  • Optimalizace autolékárniček v osobních vozidlech 

   Author: Tomáš Lešták; Supervisor: Böhm Pavel; Opponent: Pauly Aleš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-06-10)
   Bakalářská práce se zabývá problematikou kvality a použitelnosti autolékárniček osobních automobilů. V teoretické části přináší definice souvisejících pojmů, legislativní dokumenty i zmínky o důležitosti včasné intervence. ...
  • Pracovní úrazy záchranářů a jejich prevence 

   Author: Matyáš František Mašek; Supervisor: Bříza Jan; Opponent: Brizgalová Nikola
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-06-10)
   Cílem Bakalářské práce je poukázat na četnost pracovních úrazů, zhodnotit jejich rizika a posoudit znalosti zdravotnických záchranářů v otázce bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. V teoretické části je popsána historie ...
  • Analýza projektů řešících problematiku dlouhodobého sucha ve Středočeském kraji 

   Author: Martina Krešneová; Supervisor: Koleňák Ivan; Opponent: Zemanová Dagmar
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-06-16)
   Obsahem této diplomové práce je rozbor problematiky dlouhodobého sucha a stavu nedostatku vody ve Středočeském kraji s důrazem na oblast Rakovnicka, a to pomocí analýz projektů, které tuto problematiku řeší. Sucho je velmi ...
  • Analýza připravenosti vybraných lůžkových zdravotnických zařízení na řešení epidemie 

   Author: Jan Jeništa; Supervisor: Janů Markéta; Opponent: Pleva Leopold
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-06-16)
   Tato diplomová práce se zabývá analýzou připravenosti vybraných lůžkových zdravotnických zařízení na řešení epidemie, což je zároveň i název práce. V teoretické části práce jsme se zabývali specifikací epidemie COVID-19 a ...
  • Analýza rizik úniku informací z lůžkového zdravotnického zařízení ve Středočeském kraji 

   Author: Dominika Koevová; Supervisor: Požár Josef; Opponent: Vilím Lukáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-06-15)
   Tato diplomová práce je zaměřena na identifikaci rizik a analýzu vybraných forem metod kybernetických útoků s následkem úniku dat a informací z organizace. Práce se především specializuje na lůžkové zdravotnické zařízení ...
  • Analýza povodňových rizik na území obce s rozšířenou působností Roudnice nad Labem 

   Author: Kristýna Havlišová; Supervisor: Halaška Jiří; Opponent: Mildorf René
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-06-15)
   Diplomová práce si klade za cíl zanalyzovat všechna možná rizika spojená s povodněmi, která představují hrozbu jak z hlediska ohrožení života a zdraví občanů a životního prostředí, tak i z hlediska kulturního či ekonomického. ...
  • Evakuace zařízení služeb sociální péče v důsledku naturogenní mimořádné události 

   Author: Zdeněk Hašek; Supervisor: Šafr Gustav; Opponent: Tušer Irena
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-06-15)
   Diplomová práce je zaměřena na objektovou evakuaci, která se týká zařízení služeb sociální péče v důsledku naturogenní mimořádné události, ve kterém se nacházejí osoby s omezenou schopností pohybu trpící Alzheimerovou ...
  • Krizová komunikace mezi složkami integrovaného záchranného systému u mimořádné události s únikem nebezpečné látky s velkým počtem zraněných 

   Author: Klára Kohoutová; Supervisor: Kadlec Linhartová Petra; Opponent: Holec Tomáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-06-16)
   Předmětem této diplomové práce je především analýza události z 19. 11. 2019, kdy došlo k výbuchu a požáru neznámých nebezpečných látek ve firmě Purum v Libereckém kraji. Teoretická část pojednává o krizové a rádiové ...
  • Možnosti zajištění fyzické ochrany nemocnic krajského typu 

   Author: Václav Kubíček; Supervisor: Hartmann Petr; Opponent: Janů Markéta
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-06-16)
   Předmětem diplomové práce byla fyzická bezpečnost nemocnic krajského typu v České republice. V teoretické části byl uveden přehled pojmů dané problematiky, dále byla definována objektová, respektive fyzická bezpečnost. ...
  • Analýza způsobu distribuce osobních ochranných pomůcek v ČR během pandemie Covid-19 

   Author: Jiří Hansík; Supervisor: Janů Markéta; Opponent: Miklós Daniel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-06-15)
   Tato diplomová práce se věnuje problematice nákupů a distribuce osobních ochranných prostředků v počátečním období pandemické situace onemocnění COVID-19 na začátku roku 2020 a aplikaci pandemického plánu České republiky. ...