Now showing items 1-20 of 4627

  • Možnosti modelace rozptylu a šíření těžkého plynu v rámci chemických havárií 

   Author: Martin Staněk; Supervisor: Hon Zdeněk; Opponent: Ristvej Jozef
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-11-10)
   Disertační práce je zaměřena na tématiku softwarových modelací úniku, šíření a disperze nebezpečných chemických látek a směsí ve formě těžkých plynů v atmosféře. Jejím předmětem je vymezení problematiky chemické bezpečnosti ...
  • Účinnost metody DNS a analytického cvičení v terapii horního zkříženého syndromu 

   Author: Iva Štefková; Supervisor: Fejfárková Tereza; Opponent: Lopotová Martina
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-06-08)
   Předmětem této bakalářské práce je problematika horního zkříženého syndromu (HZS) a využití dvou odlišných přístupů v jeho terapii, kterými jsou analytické cvičení a cvičení podle metody dynamické neuromuskulární stabilizace ...
  • Hybridní hrozby v ČR 

   Author: Zdeněk Kotyk; Supervisor: Pecha Ondrej; Opponent: Vilím Lukáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-06-09)
   Tato bakalářská práce se zabývá zhodnocením schopností bezpečnostního systému České republiky čelit ohrožení hybridními hrozbami. Se současným dynamicky se vyvíjejícím prostředím plným nových a stále vylepšujících se ...
  • Detekce galektinů ve vybraných nádorových buněčných liniích 

   Author: Hana Kožmínová; Supervisor: Bojarová Pavla; Opponent: Musílková Jana
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-06-01)
   Galektiny se vyskytují v různých organismech a patří mezi skupinu proteinů, které dokáží rozpoznávat a vázat sacharidy. Jejich hlavní funkční doménou je doména vázající sacharidy, která specificky váže β-galaktosidy. ...
  • Endokrinní disruptory - monitorování a jejich působení na lidské zdraví 

   Author: Khanh Kim Nguyen; Supervisor: Kalábová Hana; Opponent: Petrásková Lucie
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-06-02)
   Bakalářská práce pojednává o endokrinních disruptorech. Teoretická část se věnuje definici, klasifikaci a výskytu. Dále popisuje mechanismy působení endokrinních disruptorů na lidské zdraví, především na pohlavní soustavu ...
  • Analýza činnosti Zdravotnického operačního střediska hlavního města Prahy v době pandemie 

   Author: Hana Kuntošová; Supervisor: Mildorf René; Opponent: Leová Lýdie
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-06-09)
   Bakalářská práce mapuje činnost Zdravotnického operačního střediska hlavního města Prahy v době pandemie onemocnění covid-19, která se v České republice poprvé objevila na jaře roku 2020. Práce obsahuje krátký historický ...
  • Analýza činnosti vzdělávacího centra Svět záchranářů v Karlovarském kraji 

   Author: Ondřej Tesař; Supervisor: Szewieczek Jiří; Opponent: Šafr Gustav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-06-10)
   Úvod bakalářské práce obsahuje zdůvodnění výběru tématu a zmínku o důležitosti prevence a znalostí, které získají žáci a ostatní populace v popisovaném zařízení. Cílem práce je představení jedinečného centra a vyhodnocení ...
  • Komparace složení a úkolů čs. četnictva z roku 1938 s Policií ČR 2021 

   Author: Jan Kuda; Supervisor: Vegrichtová Barbora; Opponent: Tejmar Matěj
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-06-09)
   Cílem práce bude nalézt a definovat možná opatření ke zlepšení současného stavu v rámci Policie ČR, s ohledem na historickou podobu československého četnictva a navrhnout jejich možnou aplikaci v současnosti. Teoretická ...
  • Metoda určování osob v kontaktu s vysoce nakažlivou nemocí na palubě letadla 

   Author: Terézia Šmehýlová; Supervisor: Mráz Milan; Opponent: Uhlík Dušan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-06-10)
   Tato bakalářská práce se zabývá metodou určování osob v kontaktu s vysoce nakažlivou nemocí na palubě letadla. S narůstajícím provozem letecké dopravy a s tím spojené zvyšování transportu cestujících z různých geografických ...
  • Vliv pandemie nemoci covid-19 na obchod s nelegálními návykovými látkami 

   Author: Simona Malá; Supervisor: Kratina Tomáš; Opponent: Caithamlová Martina
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-06-09)
   Předmětem bakalářské práce je analýza vlivu pandemie nemoci covid-19 na globální obchod s nelegálními návykovými látkami. Základ pro vypracování analýzy tvoří teoretická část, která pokrývá tři hlavní oblasti – vymezení a ...
  • Zneužití vybraných omamných psychotropních látek k chemickému teroristickému útoku 

   Author: Dan Paleček; Supervisor: Kratina Tomáš; Opponent: Martinek Luboš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-06-10)
   Předmětná bakalářská práce se zaobírá analýzou omamných a psychotropních látek ve smyslu nařízení vlády č. 463/2013 Sb. Potenciálně zneužitelných k chemickému teroristickému útoku proti civilnímu obyvatelstvu s cílem ...
  • Vytvoření nástroje pro exekuci bioinformatických pipeline a jejich kontrolu 

   Author: Jaroslav Iha; Supervisor: Dvorský Bohuslav; Opponent: Staněk David
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-06-16)
   Cílem diplomové práce bylo vytvořit univerzální nástroj pro spouštění, správu a monitorování standardizovaných bioinformatických pipeline. Nástroj byl vytvořen na základě moderních architektonických pravidel a technologií ...
  • Analýza vybraných protiepidemických opatření v souvislosti s pandemií onemocnění Covid-19 v domově pro seniory v Městském centru komplexní péče Benátky nad Jizerou, p. o. 

   Author: Eva Kalová; Supervisor: Mildorf René; Opponent: Dvorščíková Blanka
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-06-17)
   Obsahem diplomové práce je analýza vybraných protiepidemických opatření v souvislosti s proběhlou epidemií onemocnění Covid-19 v domově pro seniory v Městském centru komplexní péče (dále jen „MěCKP“) Benátky nad Jizerou, ...
  • Intervence výjezdových skupin ZZS u pacientů starších 65 let 

   Author: Radka Lenka Janků; Supervisor: Bříza Jan; Opponent: Fládrová Hana
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-09-07)
   Tato práce se věnuje problematice stárnutí a intervencím zdravotnické záchranné služby (ZZS) u pacientů ve věku 65 let a více. Nejprve jsou popsány hlavní a dílčí cíle práce a předloženy hypotézy. V první polovině teoretické ...
  • Analýza rizik vybrané obce a návrh optimalizace systému havarijní připravenosti 

   Author: Alexandra Jirků; Supervisor: Mirovský Petr; Opponent: Hes Václav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-06-17)
   Diplomová práce nese název Analýza rizik vybrané obce a návrh optimalizace havarijní připravenosti. Konkrétní obcí pro toto téma byla zvolena Veverská Bítýška. Ústředním předmětem diplomové práce je komplexní analýza rizik ...
  • Současné možnosti ovlivnění hallux valgus ve fyzioterapii 

   Author: Daniela Jakešová; Supervisor: Fialová Petra; Opponent: Opatrná Novotná Irena
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-06-06)
   Tato bakalářská práce se zabývá deformitou přednoží hallux valgus a její současnou fyzioterapeutickou intervencí. V práci byly porovnávány dva rozdílné terapeutické přístupy - aktivní a pasivní. Teoretická část pojednává ...
  • Preventivně výchovná činnost v oblasti rizikového chování u středoškolské mládeže 

   Author: David Chvál; Supervisor: Ralbovská Dana Rebeka; Opponent: Karda Ladislav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-06-16)
   Obsahem diplomové práce je analýza možností preventivně výchovné činnosti v oblasti primární prevence středoškolské mládeže. Práce je rozdělena na teoretickou a praktickou část. Teoretická část se věnuje aspektům z oblasti ...
  • Připravenost výjezdových skupin poskytovatelů zdravotnických záchranných služeb v České republice na pandemii COVID-19 

   Author: Hana Ibermajerová; Supervisor: Sedlák Josef; Opponent: Böhm Pavel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-06-17)
   Diplomová práce se zabývá připraveností zdravotnické záchranné služby v Plzeňském kraji na výskyt mimořádné události typu pandemie. V rámci práce byla provedena analýza postupů při první a druhé vlně pandemie COVID-19 v ...
  • Problematika syndromu vyhoření zdravotníků pracujících na COVID jednotkách intenzivní péče v době koronavirové pandemie 

   Author: Barbora Kalinová; Supervisor: Vítek Jaromír; Opponent: Čírtková Ludmila
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-06-17)
   Předmětem této diplomové práce je problematika syndromu vyhoření ve zdravotnickém prostředí, konkrétně na jednotkách intenzivní péče, v době koronavirové pandemie. Tyto jednotky byly vyčleněny a transformovány do takové ...
  • Analýza rizik oblastní nemocnice Příbram a návrh opatření proti vybraným hrozbám 

   Author: Jakub Hudeček; Supervisor: Mirovský Petr; Opponent: Brádka Stanislav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-06-16)
   Diplomová práce se věnuje provedení analýzy rizik Oblastní nemocnice Příbram, a. s. a zpracování návrhu opatření proti vybraným závažným hrozbám, které byly provedenou analýzou zjištěny. Teoretická část obsahuje popis a ...