Now showing items 1-20 of 5131

  • Analýza rizik obce s rozšířenou působností Rakovník 

   Author: Nikola Fenclová; Supervisor: Mildorf René; Opponent: Halaška Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-09-07)
   Tato práce se zabývá analýzou rizik ve správním obvodu obce s rozšířenou působností Rakovník. Cílem této práce je zpracování analýzy rizik na vybraném území, která by mohla mít vliv na bezpečnost obyvatelstva na daném ...
  • Určení sil a prostředků HZS Letiště Praha s ohledem na plánovaný rozvoj areálu letiště Václava Havla Praha 

   Author: Lenka Landová; Supervisor: Mráz Milan; Opponent: Hes Václav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-06-28)
   Diplomová práce se zabývá současným i budoucím stavem Letiště Praha/Ruzyně po modernizaci, rozšířením londýnského letiště a předpisy určující síly a prostředky Hasičského záchranného sboru na letištích. Cílem práce je určit ...
  • Varovné signály ve školském prostředí – problematika jejich zaznamenání a vyhodnoceni 

   Author: Valerie Sucharová; Supervisor: Brečka Tibor; Opponent: Bílková Veronika
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-06-21)
   Tato bakalářská práce se zabývá varovnými signály ve školním prostředí, které pedagogové mohou před napadením u studentů zaznamenat. Aktuálnost tématu vychází ze stupňující se agrese studentů vůči pedagogům a z nedostatečné ...
  • Radiační ochrana při mamografickém vyšetření 

   Author: Michaela Golišová; Supervisor: Honová Žaneta; Opponent: Hudzietzová Jana
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-09-08)
   Předmětem bakalářské práce „Radiační ochrana při mamografickém vyšetření “ je problematika radiační ochrany během mamografického vyšetření. Bakalářská práce je rozdělena na teoretickou a praktickou část. V teoretické části ...
  • Ekonomicko-klinické zhodnocení brachyterapie u karcinomu prsu 

   Author: Nela Kyselová; Supervisor: Gajdoš Ondřej; Opponent: Rosina Jozef
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-09-04)
   Karcinom prsu je onemocnění s velmi vysokou incidencí, vyskytující se především u žen. Přestože se výskyt tohoto onemocnění neustále zvyšuje, úspěšnost léčby se zlepšuje a mortalita léčených pacientů rok od roku klesá. V ...
  • Specifika ošetřovatelské péče při aplikaci eliminačních metod v akutní intenzivní péči 

   Author: Barbora Zrzavá; Supervisor: Dingová Šliková Martina; Opponent: Jedličková Anetta
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-06-23)
   Bakalářská práce je zaměřena na specifika ošetřovatelské péče při aplikaci eliminačních metod u akutního renálního poškození v intenzivní péči. Cílem práce je celkové zhodnocení poskytované ošetřovatelské péče při aplikaci ...
  • Chování obyvatelstva v případě chemické havárie 

   Author: Petra Šmídová; Supervisor: Hon Zdeněk; Opponent: Holec Tomáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-06-21)
   Bakalářská práce se věnuje problematice chování obyvatelstva v případě chemické havárie. Teoretická část práce popisuje vybrané nebezpečné chemické látky, se kterými se můžeme v případě havárie setkat, dále pak známé a ...
  • Hodnocení protektivity umělé plicní ventilace na základě přenosu mechanické energie do plic 

   Author: Michal Verbovský; Supervisor: Roubík Karel; Opponent: Grünes Richard
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-09-14)
   Umělá plicní ventilace zajišťuje dýchání v případech, kdy pacient není schopen samovolně dýchat. I sebe lepší nastavení umělé plicní ventilace má v současnosti negativní účinky na plicní tkáň. Stále větší úsilí je tak ...
  • Snímání operace děložního hrdla speciálními snímacími zařízeními 

   Author: Hibba Mahamat Mahamat Idriss; Supervisor: Hozman Jiří; Opponent: Hovorková Kateřina
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-09-02)
   Considering the growing number of women diagnosed with cervical cancer, it is estimated that cervical cancer has the fourth-highest cancer rate among women worldwide. The rapid advancement of technology has significantly ...
  • Bezdomovci na urgentním příjmu 

   Author: David Potužník; Supervisor: Veverková Eva; Opponent: Vojtová Anna
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-06-23)
   Bakalářská práce se zaměřuje na problematiku bezdomovců na urgentním příjmu. Problematika bezdomovectví je velmi široká a zasahuje do života nás všech. Práce je rozdělena na část teoretickou a praktickou. Teoretická část ...
  • Komparace třídících systémů při hromadném postižení osob se zaměřením na metodu START 

   Author: Tereza Staňková; Supervisor: Böhm Pavel; Opponent: Šimečková Viktorie
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-06-22)
   Tématem této bakalářské práce je porovnání třídících systému s třídící metodou
  • Analýza mitragyninu v biologickém materiálu pomocí chromatografických metod 

   Author: Monika Lavičková; Supervisor: Hložek Tomáš; Opponent: Hon Zdeněk
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-09-08)
   Tato bakalářská práce s názvem „Analýza mitragyninu v biologickém materiálu pomocí chromatografických metod“ se zabývá vývojem specifické metodiky pro analýzu biologického materiálu pacientů, u nichž máme podezření na užití ...
  • Využití videopřenosů z mobilních aplikací pro přivolání pomoci zdravotnickými operačními středisky 

   Author: Gabriela Divišková; Supervisor: Mužík Jan; Opponent: Navrátil Václav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-06-23)
   Diplomová práce se zabývá tématem videopřenosů během tísňových hovorů na zdravotnická operační střediska. Funkce videopřenosu je novou technologií, která slouží k přenosu obrazu z místa mimořádné události operátorovi na ...
  • Hemodynamické monitorování po elektivním chirurgickém výkonu 

   Author: Ondřej Vlček; Supervisor: Hyánek Tomáš; Opponent: Vojtová Anna
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-06-23)
   Předmětem bakalářské práce je hemodynamická monitorace u pacientů po elektivních chirurgických výkonech. V teoretické části práce je čtenář seznámen s měřenými hemodynamickými parametry u pacientů po chirurgickém výkonu. ...
  • Fyzioterapie polyneuropatie u polymorbidního pacienta 

   Author: Lenka Babey; Supervisor: Křížková Štěpánka; Opponent: Nedělka Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-06-12)
   Tato bakalářská práce je zaměřena na fyzioterapeutické postupy u pacienta s polyneuropatií indukovanou chemoterapií, jehož stav je komplikován četnými přidruženými onemocněními, jako je Parkinsonova nemoc, stenóza arteria ...
  • Bioinformatická analýza genomových dat pacientů s atypickou Wilsonovou chorobou 

   Author: Petr Štěpánek; Supervisor: Vymětalová Veronika; Opponent: Čuprová Julie
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-06-13)
   Wilsonova nemoc je autosomálně recesivní onemocnění, které vzniká v důsledku mutací
  • Regulace manuální (myoskeletální) medicíny (mobilizačních a manipulačních technik). Právní předpisy a všeobecné standardy myoskeletální medicíny v České republice 

   Author: Markéta Müllerová; Supervisor: Špiritović Maja; Opponent: Novotná Irena
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-06-16)
   Diplomová práce se zabývá problematikou právních předpisů a všeobecných standardů zabývajících se manuální (myoskeletální) medicínou v České republice a v neposlední řadě monitorováním aplikace manuálních technik (mobilizační ...
  • Komparace přístupu k pacientovi s podezřením na život ohrožující intraabdominální krvácení 

   Author: Tomáš Lhotský; Supervisor: Mach Jan; Opponent: Němec Veverková Eva
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-06-23)
   Tato bakalářská práce poukazuje na vzniklé úrazy s intraabdominálním krvácením. Cílem je nastínění dosud nezaznamenávané problematiky, která se týká volby cílového poskytovatele akutní lůžkové péče. Teoretická část se ...
  • Současný stav stálých úkrytů v Jihočeském kraji 

   Author: Kristýna Pešková; Supervisor: Havránková Renata; Opponent: Spálenková Marta
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-06-28)
   Tato diplomová práce je zpracována na téma Současný stav stálých úkrytů v Jihočeském kraji. Cílem práce je zhodnotit současný početní a technický stav stálých úkrytů v Jihočeském kraji, dále finanční a časovou náročnost ...
  • Vybavenost ZZS pomůckami k zástavě masivního krvácení 

   Author: Leontýna Milena Šubrtová; Supervisor: Böhm Pavel; Opponent: Wolfová Vlasta
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-06-23)
   Předmětem bakalářské práce je zhodnocení vybavenosti zdravotnické záchranné služby pomůckami pro zástavu masivního krvácení. Cílem práce je porovnání počtů a druhů pomůcek k zástavě masivního krvácení a jejich umístění v ...