Now showing items 1-20 of 163

  • Analýza lepených spojů pomocí optovláknových snímačů deformací 

   Author: Jiří Bidlo; Supervisor: Dvořák Milan; Opponent: Novotný Ctirad
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-01-30)
   Tato diplomová práce se zabývá analýzou jednoduchého přeplátovaného lepeného spoje pomocí optovláknových snímačů deformací a porovnáním jimi naměřených výsledků s analytickým a MKP modelem. V první části práce je popsána ...
  • Prototyp prediktivního systému s podporou příznakového inženýrství a strojovým učením 

   Author: Ondřej Duník; Supervisor: Bukovský Ivo; Opponent: Bulka Miroslav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-01-30)
   Tato diplomová práce se zabývá predikcí výsledku zkoušky na základě analýzy průmyslových dat. Ze stovek měřených parametrů na montážních linkách bylo pomocí příznakového inženýrství zredukováno množství veličin na deset ...
  • Simulace pádu těla jako podklad pro forenzní praxi 

   Author: Julie Kochanová; Supervisor: Vilímek Miloslav; Opponent: Horák Zdeněk
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-01-30)
   Za pomoci programovacího jazyka Python byl vytvořen zjednodušený 2D mechanický model lidského těla. Do tohoto modelu bylo působeno silou, která představovala sílu úderu. Byly pozorovány hodnoty parametrů při nárazu hlavy ...
  • Řízení a kinematická kalibrace robota Stäubli RX-60 

   Author: Jindřich Dvořák; Supervisor: Nečas Martin; Opponent: Beneš Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-01-30)
   Tato diplomová práce se věnuje zprovoznění, řízení a kinematické kalibraci sériového robota Stäubli RX-60. V teoretické části je pojednáno o principu synchronních motorů a způsobu jejich řízení, o kinematice manipulátorů ...
  • Studie nízkonákladových embedded systémů pro reálně časové aplikace strojového učení 

   Author: Ondřej Budík; Supervisor: Bukovský Ivo; Opponent: Svoboda Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-09-03)
   Cílem a výstupem této práce je studie dostupných nízkonákladových HW řešení s open-source SW nástroji pro výkonné výpočty se strojovým učením v reálném čase a vlastní implementace řešení problematiky detekce anomálií na ...
  • Fúze senzorů pro strojové vidění s neuronovou sítí 

   Author: Vojtěch Barnat; Supervisor: Bukovský Ivo; Opponent: Malý Vladimír
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-09-03)
   Tato práce se zabývá vytvořením prototypu fúze senzorů viditelného spektra – RGB kamery, hloubkového senzoru a infračerveného spektra – termokamery pro řešení úlohy bin picking, tedy detekce objektů v reálném čase k následné ...
  • Analýza dat síťového provozu s ohledem na bezpečnost průmyslových aplikací s možnou podporou statistických metod a strojového učení 

   Author: David Janata; Supervisor: Bukovský Ivo; Opponent: Černý Matěj
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-09-03)
   V práci je rozebírána bezpečnost industriálních IoT systému a jejich odolnost proti případným útokům. Dále jsou vysvětleny užitečné metody detekce anomálií a strojového učení. V praktické části jsou poznatky aplikovány na ...
  • Automatický sklad deskového materiálu 

   Author: Přemysl Tobola; Supervisor: Pelikán Jan; Opponent: Nečas Martin
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-09-02)
   Tato diplomová práce se věnuje počáteční studii automatických skladů deskového materiálu. Součástí práce je rešerše současných řešení automatických skladů. V práci je rozebrána kinematická struktura kartézského manipulátoru ...
  • Kalibrace robotického ramene s využitím neuro-fuzzy modelu 

   Author: Jan Hladík; Supervisor: Beneš Petr; Opponent: Nečas Martin
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-09-02)
   Tato diplomová práce se zabývá problematikou použití neuro-fuzzy (NF) modelů a lokálních lineárních modelových stromů (LLMT) pro účel kalibrace a porovnáním těchto metod s tradičními kalibračními přístupy užívanými při ...
  • Zlepšení manipulovatelnosti tensegritických struktur využitím sítě lokálních lineárních modelů 

   Author: Martin Jílek; Supervisor: Beneš Petr; Opponent: Šika Zbyněk
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-09-02)
   V této diplomové práci se zabývám problematikou zlepšení manipulovatelnosti tensegritických struktur. Součástí práce je rešerše ohledně historie a aktuálního stavu vývoje tensegritických struktur. Dále práce obsahuje ...
  • Hodnocení mechanických vlastností a predikce únavy nové generace prostředků pro dlahovou osteosyntézu 

   Author: Veronika Drátovská; Supervisor: Sedláček Radek; Opponent: Růžička Pavel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-08-28)
   Tato práce se zabývá testováním mechanických vlastností dlah a predikcí jejich únavového chování pomocí programu SIMULIA fe-safe. Pro získání materiálových parametrů, které byly použity pro predikci, byla provedena jednoosá ...
  • Optimalizace tvaru rámu jízdního kola 

   Author: Ondřej Zoufalý; Supervisor: Vilímek Miloslav; Opponent: Goldmann Tomáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-08-28)
   Tato práce se zabývá stanovením optimálního posedu cyklisty na jízdním kole. Dolní končetina při šlapání představuje mechanismus s 2 stupni volnosti, na jehož základě byla zformulována inverzní dynamická úloha. Pomocí ...
  • Akční potenciál z pohledu biomechaniky 

   Author: David Vodička; Supervisor: Daniel Matej; Opponent: Mareš Tomáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-08-28)
   Most used model at this time, the Hodgkin-Huxley model for describing action potential, deals only with electrical properties of nerve impulse. It was experimentally proved action potential is coupled with a number of ...
  • Symbolické generování výrazů pro řešení prostorových mechanizmů maticovou metodou 

   Author: Tomáš Šantrůček; Supervisor: Zavřel Jan; Opponent: Beneš Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-08-28)
   Tato diplomová práce se věnuje problematice výpočtů zaměřených na prostorové mechanismy. Hlavní náplní diplomové práce je program naprogramovaný v MATLABu, který symbolicky generuje výrazy potřebné pro výpočty těchto ...
  • Numerická implementace a integrace konstitutivních vztahů cyklické plasticity 

   Author: Jiří Halamka; Supervisor: Bartošák Michal; Opponent: Parma Slavomír
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-08-28)
   Tato diplomová práce se zabývá implementací dvou fenomenologických modelů plasticity do softwaru MKP. Použit je kombinovaný Chabocheho model zpevnění, u druhého modelu je rozšířeno izotropní zpevnění o závislost na paměťové ...
  • Mechanické vlastnosti chirurgického stehu pro plastiku aortální chlopně 

   Author: Lukáš Ondřasina; Supervisor: Chlup Hynek; Opponent: Kronek Jakub
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-08-27)
   Tato diplomová práce se zabývá mechanickými vlastnostmi chirurgického stehu pro plastiku aortální chlopně. První část se zabývá stavbou, mechanickými vlastnostmi, technikami plastik a náhrad aortální chlopně. Jsou zde také ...
  • Materiálové vlastnosti kryoprezervovaných žil při kvazistatickém zatěžovaní. 

   Author: Michaela Benešová; Supervisor: Chlup Hynek; Opponent: Horný Lukáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-08-27)
   V této diplomové práci je popsána oběhová soustava, její nemoci a možné rekonstrukce cév. Také je zde popsána kryoprezervace cév. Jak se cévy kryoprezervují, jak se rozmrazují a jaké to má vlivy na biologickou tkáň. Druhá ...
  • Určení konstitutivního modelu viskoelastické trubice 

   Author: Matyáš Budinka; Supervisor: Horný Lukáš; Opponent: Štembera Vítězslav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-08-27)
   Tato diplomová práce se zabývá sestavením viskoelastického konstitutivního modelu pro nafukování předepjaté tenkostěnné polymerní trubice. Pozornost byla soustředěna na nalezení optimálních materiálových parametrů pro popis ...
  • Hodnocení adheze injekčně aplikovatelného porézního kostního cementu ke kosti 

   Author: Barbora Hrušková; Supervisor: Sedláček Radek; Opponent: Chlup Hynek
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-08-27)
   Tato práce se zabývá hodnocením adheze injekčně aplikovatelných kostních cementů, potenciálně využitelných jako plně resorbovatelná alternativa ke standardně využívaným nedegradovatelným cementům. Bylo provedeno experimentální ...
  • Tribologické chování 3D tištěného polymeru 

   Author: Ivana Šetmaňuková; Supervisor: Kronek Jakub; Opponent: Chlup Hynek
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-08-27)
   Práce zjišťuje a porovnává otěrové vlastnosti 3D tištěného PEEKu a konvenčně vyrobeného PEEKu v oblasti biomechaniky. Vlastnosti jsou experimentálně otestovány na simulátoru v zatěžovacím cyklu pro obecný kloub. Proti ...