Nedávno přidané

Zobrazují se záznamy 1-20 z 39

  • Analýza fixace patní kosti 

   Autor: Bedřich Petr; Vedoucí práce: Vilímek Miloslav; Oponent práce: Tichý Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-06-15)
   Tato práce se zabývá zlomeninou patní kosti s fixací dlahou a šrouby. Byl vytvořen MKP model simulované zlomeniny patní kosti s následnou fixací. Okrajové podmínky byly stanoveny včetně zatížení. Bylo provedeno několik ...
  • Parametrická optimalizace křivky zdvihu ventilu motoru 

   Autor: Aschermann Michal; Vedoucí práce: Zavřel Jan; Oponent práce: Beneš Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-06-13)
   Tato diplomová práce se zabývá procesem parametrické optimalizace křivky zdvihu ventilu spalovacího motoru. Tímto způsobem by mohla výpočetní síla počítače nahradit cit a zkušenosti inženýra. Nejprve jsou popsány typy ...
  • Analýza vlivu podmínek síťování na mechanické vlastnosti a degradabilitu nanovlákenných kolagenových nosičů antibiotik 

   Autor: Kužma Ján; Vedoucí práce: Suchý Tomáš; Oponent práce: Jenčová Věra
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-01-26)
   Táto diplomová práca sa zapodieľa vplyvom rôznych siťovacích podmienok na mechanické a štruktúrne vlastnosti elektrostaticky zvlákneného kolagénu (typu I) s riadeným uvoľňovaním antibiotík. Mechanické vlastnosti boli ...
  • ÚNAVOVÁ ANALÝZA LOPATKY KOMPRESORU MOTORU H80 

   Autor: Pfeiferová Jitka; Vedoucí práce: Papuga Jan; Oponent práce: Pejsar Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-09-22)
   Byla provedena analýza životnosti lopatky kompresoru motoru H80 pomocí čtyř různých výpočetních metod.
  • Experimentální testy a MKP analýzy pevnosti fixace šroubu v kostní tkáni 

   Autor: Konečný Jakub; Vedoucí práce: Horák Zdeněk; Oponent práce: Goldmann Tomáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-01-04)
   Tato diplomová práce se zabývá experimentálními testy a MKP analýzou pevnosti fixace šroubu v kostní tkáni. V úvodu je zpracována rešeršní studie týkající se odborných článků a ISO norem. Teoretická část poté detailně ...
  • Analýza opotřebení jamek kyčelního kloubu 

   Autor: Mervart Jan; Vedoucí práce: Daniel Matej; Oponent práce: Kronek Jakub
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-08-09)
   Tato diplomová práce se zabývá určováním otěru explantovaných acetabulárních komponent totálních náhrad kyčelního kloubu (jamek). Jejím cílem je vyvinutí metody, která umožní naskenování povrchu explantovaných jamek, a ...
  • Predikce únavové životnosti rozsáhlých svařovaných konstrukcí 

   Autor: Vancl Daniel; Vedoucí práce: Jurenka Josef; Oponent práce: Papuga Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-08-12)
   Svary jsou hojně využívané konstrukční prvky. V cyklicky zatěžovaných konstrukcích dojde často k porušení v oblasti svaru. Cílem této práce je popsat výpočetní metody predikce životnosti svarových spojů, vybrat vhodnou ...
  • Systém pro určování pohybové aktivity ramenního kloubu 

   Autor: Kratochvíl Adam; Vedoucí práce: Daniel Matej; Oponent práce: Otáhal Martin
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-08-09)
   Cílem této diplomové práce je navrhnout a sestrojit zařízení pro určování aktivity ramenního kloubu. Takovéto zařízení bude možné používat k měření bez jakéhokoliv omezení pro pacienta. Jako základ zařízení je použita ...
  • Vyšetřování mikromechanických vlastností koňské chrupavky 

   Autor: Machka Břetislav; Vedoucí práce: Šepitka Josef; Oponent práce: Otáhal Martin
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-08-30)
   V mé práci je popsáno měření mechanických vlastností chrupavky spěnkového kloubu koně pomocí nanoindentace konosférickým hrotem, který je na měkké materiály vhodný. Jako podkovář stále musím hodnotit postoj koně a denně ...
  • Stanovení životnosti dílů zatížených náhodnými vibracemi. 

   Autor: Kohout Pavel; Vedoucí práce: Španiel Miroslav; Oponent práce: Busta Martin
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-08-14)
   Diplomová práce se zabývá stanovením životnosti dílů zatížených náhodnými vibracemi. Obsahuje obecný úvod do problematiky náhodně buzených poddajných mechanických soustav tzv. úzkopásmové (narrow band) náhodné buzení a na ...
  • Výpočty únosnosti tenkostěnných leteckých konstrukcí 

   Autor: Horváth Ondřej; Vedoucí práce: Španiel Miroslav; Oponent práce: Zvěřina Ondřej
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-08-12)
   Cílem této diplomové práce je vytvořit nástroj pro výpočet únosnosti vyztužených dutinových konstrukcí, popsat jej a experimentálně nebo výpočtově ověřit jeho funkčnost. Navržená metodika je zalgoritmizována v jazyce VBA. ...
  • Optimalizace laminátových desek 

   Autor: Fiala Vojtěch; Vedoucí práce: Mareš Tomáš; Oponent práce: Vítek Karel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-08-09)
   Práce se zabývá výpočtem tuhosti laminátových desek a jejich následnou optimalizací. Nejprve je provedena analýza tuhosti desky. Poté jsou popsány nejdůležitější technologie a materiály pro výrobu laminátových desek. Jsou ...
  • Predikce únavové životnosti svařovaných konstrukcí 

   Autor: Tomek Martin; Vedoucí práce: Jurenka Josef; Oponent práce: Doubrava Karel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-08-12)
   Práce popisuje predikci únavové životnosti svarových spojů pomocí metody efektivního vrubového napětí. Nejdříve jsou popsány obecně používané metody pro predikci únavy ve svarových spojích s důrazem na popis methody ...
  • Analýza mechanických a strukturních vlastností kompozitních nosičů pro regeneraci kostních defektů 

   Autor: Majvald Jiří; Vedoucí práce: Suchý Tomáš; Oponent práce: Horáková Jana
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-08-22)
   Tato diplomová práce se zabývá testováním mechanických vlastností kompozitních scaffoldů pro tkáňové inženýrství kostí. Cílem práce je porovnat mechanické vlastnosti jednotlivých vzorků, které se liší materiálovým složením ...
  • Návrh kompozitní kliky bicyklu 

   Autor: Kubů Stanislav; Vedoucí práce: Růžička Milan; Oponent práce: Uher Ondřej
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-08-10)
   Tato diplomová práce ve své první části obsahuje rešerši, která rozebírá současnou situaci na poli kompozitových klik a je v ní popsána obecná problematika kompozitů. Následuje napěťová analýza různých průřezů klik a popis ...
  • Redundantní lanový manipulátor 

   Autor: Kraus Karel; Vedoucí práce: Beneš Petr; Oponent práce: Šika Zbyněk
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-08-25)
   Práce se zabývá redundantním řízením paralelního lanového manipulátoru s distribucí sil do všech lan najednou a netečnou parametrickou kontinuální změnou sil v lanech. Dále pak obsahuje model řízení, stavbu reálného ...
  • Analýza vlivu obvodově proměnné tloušťky na napjatost a deformaci tlakované trubice 

   Autor: Podolníková Hana; Vedoucí práce: Horný Lukáš; Oponent práce: Mareš Tomáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-08-22)
   Tato diplomová práce se zabývá vlivem obvodově proměnné tloušťky tlakované trubice na její napjatost a deformaci. V práci jsou odvozeny analytické rovnice popisující problematiku v oblasti lineární mechaniky kontinua. Poté ...
  • Návrh hrubé stavby skříňové lokomotivy - analýza pevnosti a tuhosti 

   Autor: Culek Michal; Vedoucí práce: Novotný Ctirad; Oponent práce: Španiel Miroslav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-08-09)
   Práce se zabývá návrhem nové bočnice pro skříňovou lokomotivu a následnou kontrolu pevnosti a tuhosti hrubé stavby dle ČSN EN 12 663-1:2010
  • Optimalizace mechanických vlastností mechanismu TetraSphere 

   Autor: Štorkán Jaroslav; Vedoucí práce: Valášek Michael; Oponent práce: Šika Zbyněk
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2015-06-18)
   Diplomová práce se zabývá analýzou mechanismu TetraSphere. Klade si za cíl provést co nejkomplexnější prozkoumání vlastností daného mechanismu. Nejdříve budou provedeny kinematické analýzy, kde nejzákladnější je hledání ...
  • Návrh a analýza rámu horského kola z uhlíkového kompozitu 

   Autor: Čapek Jan; Vedoucí práce: Novotný Ctirad; Oponent práce: Růžička Milan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-01-04)
   Tato práce se zabývá návrhem a analýzou rámu jízdního kola z uhlíkového kompozitu. Na začátku jsou shrnuty metody testování rámů jízdních kol, technologie výroby rámů z kompozitu a metody modelování kompozitů pomocí metody ...