Poslední příspěvky

 • Řešení Laplaceovy rovnice pomocí Fourierovy metody 

  Autor: Adam Tater; Vedoucí práce: Holman Jiří; Oponent práce: Prokop Vladimír
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-26)
  Cílem této bakalářské práce je seznámit se jak s Laplaceovou rovnicí, tak s jejím nehomogenním ekvivalentem, rovnicí Poissonovou a hledat jejich řešení pomocí Fourierovy metody. Dalším cílem této práce je dokázat správnost ...
 • Numerické řešení proudění nevazké stlačitelné tekutiny dýzou 

  Autor: David Moravec; Vedoucí práce: Holman Jiří; Oponent práce: Karel Jan
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-26)
  Tato práce se zabývá simulací proudění nevazké stlačitelné tekutiny dýzou popsaného kvazi-1D Eulerovými rovnicemi. K řešení těchto parcialních diferenciálních rovnic je použito HLL řešiče. Dále má tato práce za úkol otestovat ...
 • Tvarová optimalizace řezací trysky 

  Autor: Kateřina Beránková; Vedoucí práce: Fürst Jiří; Oponent práce: Keslerová Radka
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-20)
  Tato diplomová práce řeší optimalizaci geometrie trysky pro řezání vodním paprskem. Optimalizace je provedena algoritmem světlušek, jedním z hejnových algoritmů. V teoretické části práce je seznámení s výpočetními algoritmy. ...
 • Simulace proudění ve vysokotlakém a středotlakém ventilu a v převáděcím potrubí s nadkritickými parametry páry. 

  Autor: Šudoma Martin; Vedoucí práce: Fürst Jiří; Oponent práce: Jícha David
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-08-31)
  Práce se zabývá numerickým řešením proudění v ST a VT ventilové komoře. Pomocí komerčního softwaru ANSYS CFX byla vyhodnocena tlaková ztráta v komoře a následně porovnána s naměřenými daty ze zkušebních modelů. Druhá část ...
 • Numerické simulace nestlačitelného proudění a transportu pasivních příměsí 

  Autor: Lancmanová Anna; Vedoucí práce: Bodnár Tomáš; Oponent práce: Halama Jan
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-09-09)
  Bakalářská práce se zabývá numerickou simulací nestlačitelného proudění a transportu pasivních příměsí. Součástí této práce je odvození základních rovnic popisujících proudění nestlačitelné tekutiny. V této práci se řeší ...
 • Numerická simulace vlivu fotoionizace na šíření elektrického výboje 

  Autor: Bečvář Daniel; Vedoucí práce: Karel Jan; Oponent práce: Trdlička David
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-08-31)
  Tématem práce je numerická simulace elektrického výboje s vlivem fotoionizace. K popisu streameru je použit minimální model, který je složen ze soustavy transportních rovnic pro hustoty elektricky nabitých částic doplněných ...
 • Modelování dvoufázového proudění v palivovém kanálu jaderného reaktoru 

  Autor: Roubalík Michal; Vedoucí práce: Halama Jan; Oponent práce: Prokop Vladimír
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-08-31)
  Náplní této diplomové práce je implementace modelu nestacionárního proudění dvoufázového chladiva v palivovém kanále jaderného reaktoru. Nejprve je představena role matematického modelování v jaderné bezpečnosti. Dále je ...
 • Bezodrazové okrajové podmínky pro simulace proudění s volnou hladinou 

  Autor: Musil Josef; Vedoucí práce: Fürst Jiří; Oponent práce: Holman Jiří
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-08-31)
  V některých současných inženýrských problémech, spjatých s dynamikou tekutin, narážíme na problém řešitelnosti výchozích rovnic na omezených oblastech. V takovém případě je nutné původní oblast, na které je daný matematický ...
 • Řešení technických úloh pomocí Fourierových řad 

  Autor: Atyakshyn Pavlo; Vedoucí práce: Halama Jan; Oponent práce: Holman Jiří
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-09-09)
  Tato práce se zabývá praktickým použitím Fourierových řad a diskrétní Fourierovy transformace v různých technických úlohách. V první části jsou stručně popsány základní vztahy a vlastnosti Fourierovy řady. Pak následuje ...
 • Numerická simulace transsonického proudění se zdrojem tepla 

  Autor: Ratingerová Marie; Vedoucí práce: Halama Jan; Oponent práce: Prokop Vladimír
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-01-17)
  Tato bakalářská práce se zabývá simulací chování plynu v rázové trubici, Lavalově dýze a náporovém motoru pomocí numerických metod. Použitými numerickými metodami jsou metoda konečných diferencí a metoda konečných objemů, ...
 • Návrh uživatelského rozhraní pro tvorbu parametrických CAD modelů v Rhinoceros 

  Autor: Pipek Jakub; Vedoucí práce: Linkeová Ivana; Oponent práce: Fürst Jiří
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-01-15)
  Cílem práce je vytvořit jednoduché, přehledné a programově robustní uživatelské rozhraní pro tvorbu parametrického CAD modelu. Rozhraní umožní vytvořit zjednodušený model radiální turbíny, jak zcela ručně, prostřednictvím ...
 • Numerická simulace obtékání profilu 

  Autor: Helcl Martin; Vedoucí práce: Fürst Jiří; Oponent práce: Holman Jiří
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-08-15)
  Tato práce je věnována přpravě, provedení a vyhodnocení numerické simulace obtékání pro-filu křídla NACA 2412 při různých úhlech náběhu. Ta je provedena pomocí softwarového balíku OpenFOAM. Pozornost je hlavně věnována ...
 • Numerické řešení proudění kanálem s náhlým rozšířením 

  Autor: David Radek; Vedoucí práce: Holman Jiří; Oponent práce: Prokop Vladimír
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-08-17)
  Práce se zabývá numerickou simulací proudění stlačitelné nevazké tekutiny dýzou a kanálem s náhlým rozšířením. Jsou užity dvě metody - řešení kvazi-jednodimenzionálních rovnic a řešení tzv. 1D+ rovnic. V první části jsou ...
 • Simulace transsonického proudění s rázovou vlnou 

  Autor: Machka Matouš; Vedoucí práce: Halama Jan; Oponent práce: Prokop Vladimír
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-08-09)
  Cílem této práce je popis matematického modelu 1D proudění stlačitelného ideálního plynu v dýze s proměnným průřezem. Tato problematika je matematicky řešena pomocí speciálních numerických metod, jejichž popis je také ...
 • Parametrický CAD model radiální turbíny 

  Autor: Čížek Petr; Vedoucí práce: Linkeová Ivana; Oponent práce: Fürst Jiří
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-06-09)
  Cílem práce je vypracování zjednodušeného parametrického CAD modelu radiální turbíny s redukovaným množstvím parametrů. Tyto parametry je možné měnit a optimalizovat tak geometrii turbíny.
 • Jednorozměrný model průtoku radiálním kompresorem 

  Autor: Šochman Filip; Vedoucí práce: Fürst Jiří; Oponent práce: Karel Jan
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-06-05)
  Tato práce se zabývá prouděním v radiálním kompresoru. V této práci je stručně popsán princip turbodmychadla a jeho souvislost s radiálním kompresorem. Je zde proveden rozbor konstrukce klíčových prvků radiálního kompresoru ...
 • Simulace transsonického proudění vlhkého vzduchu s kondezací 

  Autor: Vrátný Miroslav; Vedoucí práce: Halama Jan; Oponent práce: Prokop Vladimír
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-07-30)
  Diplomová práce se zabývá řešením rovinného transsonického proudění vlhkého vzduchu s kondenzací pomocí metody konečných objemů. Je zde nastíněn její princip a odvození a popsáno schéma AUSM+, které je v práci použito pro ...
 • Modelování ploch pro automobilové karosérie 

  Autor: Komkov Valentin; Vedoucí práce: Linkeová Ivana; Oponent práce: Hlavová Marta
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-06-15)
  Práce se zabývá základními principy modelování a napojování NURBS (neuniformní racionální B-spline) ploch obecného tvaru vhodných pro aplikaci v automobilovém průmyslu. Teoretická část obsahuje jak potřebné definice z ...
 • Numerické řešení stacionárního rozložení teploty pomocí metody konečných prvků 

  Autor: Pokorný Václav; Vedoucí práce: Sváček Petr; Oponent práce: Neustupa Tomáš
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-07-27)
  Tato práce se zabývá stacionární úlohou vedení tepla a matematickou formulací příslušné okrajové úlohy. Tato klasická formulace je přepsána v tzv.\ slabém smyslu a numericky aproximována pomocí metody konečných prvků. ...
 • Využití Fourierových řad v technických aplikacích 

  Autor: Johánek Marek; Vedoucí práce: Halama Jan; Oponent práce: Holman Jiří
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-02-18)
  Tato práce se stručně zabývá využitím Fourierových řad v technických aplikacích. Jsou zde uvedeny základní rovnice popisující Fourierovu řadu a diskrétní Fourierovu transformaci. V práci je také popsán princip odvození ...

Zobrazit další