Poslední příspěvky

 • Numerická simulace proudění nestlačitelné tekutiny pomocí metody konečných prvků. 

  Autor: Lukáš Fadrhons; Vedoucí práce: Sváček Petr; Oponent práce: Bodnár Tomáš
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-01-31)
  Tato práce se zabývá matematickým modelováním problému proudění nestlačitelné tekutiny a jeho numerickou aproximací pomocí metody konečných prvků. Cílem práce je vyhodnocení aerodynamických sil působících při proudění ...
 • Numerická aproximace proudění nestlačitelné tekutiny s přestupem tepla 

  Autor: Lukáš Jurča; Vedoucí práce: Sváček Petr; Oponent práce: Neustupa Tomáš
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-01-31)
  Diplomová práce se zabývá numerickou aproximací proudení nestlacitelné tekutiny a úlohy vedení tepla. Numerická aproximace je založena na metode konecných prvku. Metoda je aplikována na skalární lineární i nelineární ...
 • Proudění vstupním hrdlem turbostroje 

  Autor: Zakhar Tokar; Vedoucí práce: Fořt Jaroslav; Oponent práce: Hoznedl Michal
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-08-28)
  Náplň této diplomové práce je prověření užitečnosti použítí modelu porézního media pro náhradu síta v modelovaném proudění turbínou T10MW a tvorba studií vlivu ovlivnění rovnoměrnosti proudu pomocí porézní přepážky. Nejprve ...
 • Vliv sítě na numerické řešení šíření elektrického výboje 

  Autor: Aleš Benda; Vedoucí práce: Karel Jan; Oponent práce: Prokop Vladimír
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-08-29)
  Cílem této práce je porovnání jednotlivých numerických metod a parametrů sítě na řešení šíření elektrického výboje. Mezi dílčí cíle dále patřilo seznámení se s matematickým modelem elektrického výboje, naprogramování 1D ...
 • Matematické modelování proudění ne-Newtonovských tekutin s aplikacemi v hemodynamice 

  Autor: Alena Beldíková; Vedoucí práce: Bodnár Tomáš; Oponent práce: Keslerová Radka
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-08-29)
  Cílem této bakalářské práce je matematické modelování proudění nestlačitelných tekutin s aplikací v hemodynamice. Na začátku se práce zabývá popisem rheologických vlastností krve a zmiňuje nejčastější rheologické modely, ...
 • Numerická simulace proudění mělké vody 

  Autor: Martin Jakubec; Vedoucí práce: Fürst Jiří; Oponent práce: Holman Jiří
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-08-29)
  Tato bakalářská práce se zaměřuje na numerické řešení hyperbolického sysému rovnic popisujících proudění mělké vody pomocí relaxační metody v jedné prostorové dimenzi. V práci je tento systém odvozen, je ukázano řešení ...
 • Soustavy lineárních algebraických rovnic v metodě konečných prvků 

  Autor: Karel Vacek; Vedoucí práce: Sváček Petr; Oponent práce: Neustupa Tomáš
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-08-29)
  Bakalářská práce se zabývá užitím iteračních metod speciálně i pro soustavy vzniklé užitím metody konečných prvků. Obsahuje popis klasických iteračních ale i gradientních metod. Mimo to v práci byly tyto metody realizovány ...
 • Generování strukturovaných sítí v radiální turbíně 

  Autor: Petr Čížek; Vedoucí práce: Linkeová Ivana; Oponent práce: Fürst Jiří
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-08-28)
  Cílem práce je vytvořit strukturovanou síť pro výpočet proudění ve vhodně zvolené radiální turbíně. Geometrie je dána ve formátu STEP (formát souboru používaný pro převod informací mezi CAD systémy) , byl tedy vyvinut ...
 • Simulace proudového pole v rovinné mříži 

  Autor: Matouš Machka; Vedoucí práce: Halama Jan; Oponent práce: Prokop Vladimír
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-08-28)
  Cílem této diplomové práce je popsání rovinného proudění nevazké stlačitelné tekutiny v Barschdorfově dýze a turbínové mříži typu SE1050 za pomoci matematického modelování. Úlohy proudění v dýze a mříži jsou fyzikálně a ...
 • Numerické řešení proudění stlačitelné tekutiny pomocí pokročilých metod 

  Autor: Radek David; Vedoucí práce: Holman Jiří; Oponent práce: Fürst Jiří
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-08-28)
  Práce se zabývá numerickým řešením proudění stlačitelné nevazké tekutiny. V první části jsou odvozeny rovnice popisující dynamiku plynů. Následující dvě kapitoly jsou věnovány teorii hyperbolických systémů zákonů zachování ...
 • Řešení Laplaceovy rovnice pomocí Fourierovy metody 

  Autor: Adam Tater; Vedoucí práce: Holman Jiří; Oponent práce: Prokop Vladimír
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-26)
  Cílem této bakalářské práce je seznámit se jak s Laplaceovou rovnicí, tak s jejím nehomogenním ekvivalentem, rovnicí Poissonovou a hledat jejich řešení pomocí Fourierovy metody. Dalším cílem této práce je dokázat správnost ...
 • Numerické řešení proudění nevazké stlačitelné tekutiny dýzou 

  Autor: David Moravec; Vedoucí práce: Holman Jiří; Oponent práce: Karel Jan
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-26)
  Tato práce se zabývá simulací proudění nevazké stlačitelné tekutiny dýzou popsaného kvazi-1D Eulerovými rovnicemi. K řešení těchto parcialních diferenciálních rovnic je použito HLL řešiče. Dále má tato práce za úkol otestovat ...
 • Tvarová optimalizace řezací trysky 

  Autor: Kateřina Beránková; Vedoucí práce: Fürst Jiří; Oponent práce: Keslerová Radka
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-20)
  Tato diplomová práce řeší optimalizaci geometrie trysky pro řezání vodním paprskem. Optimalizace je provedena algoritmem světlušek, jedním z hejnových algoritmů. V teoretické části práce je seznámení s výpočetními algoritmy. ...
 • Simulace proudění ve vysokotlakém a středotlakém ventilu a v převáděcím potrubí s nadkritickými parametry páry. 

  Autor: Šudoma Martin; Vedoucí práce: Fürst Jiří; Oponent práce: Jícha David
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-08-31)
  Práce se zabývá numerickým řešením proudění v ST a VT ventilové komoře. Pomocí komerčního softwaru ANSYS CFX byla vyhodnocena tlaková ztráta v komoře a následně porovnána s naměřenými daty ze zkušebních modelů. Druhá část ...
 • Numerické simulace nestlačitelného proudění a transportu pasivních příměsí 

  Autor: Lancmanová Anna; Vedoucí práce: Bodnár Tomáš; Oponent práce: Halama Jan
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-09-09)
  Bakalářská práce se zabývá numerickou simulací nestlačitelného proudění a transportu pasivních příměsí. Součástí této práce je odvození základních rovnic popisujících proudění nestlačitelné tekutiny. V této práci se řeší ...
 • Numerická simulace vlivu fotoionizace na šíření elektrického výboje 

  Autor: Bečvář Daniel; Vedoucí práce: Karel Jan; Oponent práce: Trdlička David
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-08-31)
  Tématem práce je numerická simulace elektrického výboje s vlivem fotoionizace. K popisu streameru je použit minimální model, který je složen ze soustavy transportních rovnic pro hustoty elektricky nabitých částic doplněných ...
 • Modelování dvoufázového proudění v palivovém kanálu jaderného reaktoru 

  Autor: Roubalík Michal; Vedoucí práce: Halama Jan; Oponent práce: Prokop Vladimír
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-08-31)
  Náplní této diplomové práce je implementace modelu nestacionárního proudění dvoufázového chladiva v palivovém kanále jaderného reaktoru. Nejprve je představena role matematického modelování v jaderné bezpečnosti. Dále je ...
 • Bezodrazové okrajové podmínky pro simulace proudění s volnou hladinou 

  Autor: Musil Josef; Vedoucí práce: Fürst Jiří; Oponent práce: Holman Jiří
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-08-31)
  V některých současných inženýrských problémech, spjatých s dynamikou tekutin, narážíme na problém řešitelnosti výchozích rovnic na omezených oblastech. V takovém případě je nutné původní oblast, na které je daný matematický ...
 • Řešení technických úloh pomocí Fourierových řad 

  Autor: Atyakshyn Pavlo; Vedoucí práce: Halama Jan; Oponent práce: Holman Jiří
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-09-09)
  Tato práce se zabývá praktickým použitím Fourierových řad a diskrétní Fourierovy transformace v různých technických úlohách. V první části jsou stručně popsány základní vztahy a vlastnosti Fourierovy řady. Pak následuje ...
 • Numerická simulace transsonického proudění se zdrojem tepla 

  Autor: Ratingerová Marie; Vedoucí práce: Halama Jan; Oponent práce: Prokop Vladimír
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-01-17)
  Tato bakalářská práce se zabývá simulací chování plynu v rázové trubici, Lavalově dýze a náporovém motoru pomocí numerických metod. Použitými numerickými metodami jsou metoda konečných diferencí a metoda konečných objemů, ...

Zobrazit další