Now showing items 1-20 of 33

  • Určení rezonančních frekvencí akustické kavity pomocí metody konečných prvků 

   Author: Josef Dobřemysl; Supervisor: Valášek Jan; Opponent: Sváček Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-08-24)
   Tato bakalářská práce se zabývá řešením vlnové rovnice pomocí metody konečných prvků. Nejdříve je odvozena vlnová rovnice z Navierových-Stokesových rovnic. Dále je popsán princip a matematické základy metody konečných ...
  • Metoda konečných prvků pro aproximaci nevířivého proudění tekutiny 

   Author: Adam Střihavka; Supervisor: Sváček Petr; Opponent: Valášek Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-08-24)
   Tato práce se zabývá matematickým popisem nevířivého proudění teku- tiny a formulací problému nevířivého proudění tekutiny s okrajovými podmínkami. Formulovaná úloha je řešena metodou konečných prvků včetně odvození slabé ...
  • Aplikace bayezovských sítí v plánování výroby 

   Author: Václav Pazderka; Supervisor: Dohnal Gejza; Opponent: Bukovský Ivo
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-02-09)
   Bakalářská práce se zabývá popisem a využitím Bayesovských sítí. V teoretické části jsou zavedeny základní pojmy z pravděpodobnosti a teorie grafu. Následně jsou tyto pojmy použity pro popis Bayesovských sítí. V této části ...
  • Numerická simulace transsonického proudění v dýze 

   Author: Josef Štěřovský; Supervisor: Halama Jan; Opponent: Prokop Vladimír
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-08-27)
   Cílem této práce je vytvořit výpočetní model stacionárního transsonického proudění v osově symetrické Lavalově dýze s rázovou vlnou. Proudící tekutina je považována za nevazký ideální plyn s konstantními měrnými tepelnými ...
  • Modelování šíření znečištění v atmosféře 

   Author: Peter Denkóci; Supervisor: Beneš Luděk; Opponent: Hric Vladimír
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-06-23)
   V tejto bakalárskej práci sa zaoberáme matematickým modelovaním znečistenia v atmosfére. Prúdenie tekutiny v medznej vrstve sme popísali rovnicami zákonov zachovania. Analyticky sme odvodili Blasiusov problém pre limitný ...
  • Modelování populační dynamiky pomocí obyčejných diferenciálních rovnic 

   Author: Daniel Rodr; Supervisor: Neustupa Tomáš; Opponent: Řezníček Hynek
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-06-23)
   Tato bakalářská práce se zabývá využitím obyčejných diferenciálních rovnic v dynamice populací. Nejprve je představeno několik jmen z historie, které stojí jak za matematickým aparátem, tak i za vznikem modelování populací ...
  • Numerické řešení Helmholtzovy rovnice pomocí metody konečných prvků 

   Author: Jiří Hubálek; Supervisor: Valášek Jan; Opponent: Sváček Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-09-02)
   Tato bakalářská práce se zabývá použitím Helmholtzovy rovnice při řešení úloh akustiky. Helmholtzova rovnice je odvozena ze základních fyzikálních zákonů a pro její numerické řešení je použita metoda konečných prvků (MKP). ...
  • Numerické řešení problému vedení tepla v heterogenních materiálech pomocí metody konečných prvků 

   Author: Tomáš Marhan; Supervisor: Sváček Petr; Opponent: Keslerová Radka
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-09-02)
   Předmětem této práce je popis problému vedení tepla v heterogenních materiálech, matematická formulace příslušné okrajové úlohy, její slabá formulace a numerické řešení pomocí metody konečných prvků. Součástí práce je ...
  • Numerické řešení stratifikovaného proudění 

   Author: Vít Uhlíř; Supervisor: Bodnár Tomáš; Opponent: Beneš Luděk
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-09-02)
   Bakalářská práce se zabývá numerickými simulacemi stratifikovaného proudění. Součástí práce je odvození základních rovnic popisujících proudění. V~rámci práce se řeší numerické simulace tří odlišných dvourozměrných případů ...
  • Aplikace rozvinutelných ploch ve strojírenství 

   Author: Jakub Müller; Supervisor: Linkeová Ivana; Opponent: Hlavová Marta
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-09-02)
   Cílem této práce je seznámení se s rozvinutelností ploch a následné aplikace poznatků na reálný model. Mezi dílčí cíle práce patří výklad geometricko-matematické teorie rozvinutelných ploch, seznámení se s geometrií čelních ...
  • Numerické řešení nelineárního problému vedení tepla pomocí metody konečných prvků 

   Author: Prokop Pučejdl; Supervisor: Sváček Petr; Opponent: Winter Ondřej
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-09-02)
   Tato práce se zabývá matematickou formulací a následným numerickým řešením problémů vedení tepla metodou konečných prvků. Je zde popsána fyzikální podstata problémů sdílení tepla, ze které je odvozen matematický model ...
  • Numerické simulace proudění zobecněných Newtonovských tekutin 

   Author: Matyáš Kalous; Supervisor: Bodnár Tomáš; Opponent: Keslerová Radka
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-09-02)
   Bakalářská práce se zabývá numerickou simulací dvourozměrného proudění zobecněných Newtonovských tekutin. Součástí práce je odvození základních rovnic popisujících proudění nestlačitelné tekutiny, definice fyzikálních ...
  • Numerické simulace proudění ne-Newtonovských tekutin v hemodynamice 

   Author: Kostiantyn Mykhailov; Supervisor: Bodnár Tomáš; Opponent: Keslerová Radka
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-08-27)
   Bakalářská práce se věnuje numerickým simulacím dvourozměrného proudění nestlačitelných tekutin s aplikaci v hemodynamice. Po motivačním úvodu jsou popsány reologické vlastnosti krve a podstata jejího ne-Newtonovského ...
  • Diskrétní a spojitá Fourierova transformace a jejich použití 

   Author: Michal Mikluš; Supervisor: Neustupa Tomáš; Opponent: Halama Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-08-27)
   Cílem této práce je vyvinout numericky efektivní způsob aproximace spojité Fourierovy transformace, za účelem odstranění aliasingu spojeného s diskrétní Fourierovou transformací. Významnou součástí práce je i diskuse ...
  • Numerické metody řešení aeroelasticity pro letecký profil 

   Author: Tomáš Krejča; Supervisor: Pátý Marek; Opponent: Winter Ondřej
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-08-27)
   Tato práce se zabývá nejprve rešerší jednotlivých negativních jevů v aeroelasticitě a poté stručnou historií vývoje metod řešení těchto jevů. Následně jsou uvedeny matematické modely a fyzikální rovnice sloužící pro popis ...
  • Řešení Sodova problému užitím SPH metody 

   Author: Tomáš Halada; Supervisor: Beneš Luděk; Opponent: Fürst Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-08-27)
   Práce v úvodu stručně představuje disciplínu matematického modelování. Následně představuje metodu Smoothed Particle Hydrodynamics (SPH). Použití metody SPH je demonstrováno na řešení Sodova problému. Výsledky získané ...
  • Matematické modelování proudění ne-Newtonovských tekutin s aplikacemi v hemodynamice 

   Author: Alena Beldíková; Supervisor: Bodnár Tomáš; Opponent: Keslerová Radka
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-08-29)
   Cílem této bakalářské práce je matematické modelování proudění nestlačitelných tekutin s aplikací v hemodynamice. Na začátku se práce zabývá popisem rheologických vlastností krve a zmiňuje nejčastější rheologické modely, ...
  • Soustavy lineárních algebraických rovnic v metodě konečných prvků 

   Author: Karel Vacek; Supervisor: Sváček Petr; Opponent: Neustupa Tomáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-08-29)
   Bakalářská práce se zabývá užitím iteračních metod speciálně i pro soustavy vzniklé užitím metody konečných prvků. Obsahuje popis klasických iteračních ale i gradientních metod. Mimo to v práci byly tyto metody realizovány ...
  • Vliv sítě na numerické řešení šíření elektrického výboje 

   Author: Aleš Benda; Supervisor: Karel Jan; Opponent: Prokop Vladimír
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-08-29)
   Cílem této práce je porovnání jednotlivých numerických metod a parametrů sítě na řešení šíření elektrického výboje. Mezi dílčí cíle dále patřilo seznámení se s matematickým modelem elektrického výboje, naprogramování 1D ...
  • Numerická simulace proudění mělké vody 

   Author: Martin Jakubec; Supervisor: Fürst Jiří; Opponent: Holman Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-08-29)
   Tato bakalářská práce se zaměřuje na numerické řešení hyperbolického sysému rovnic popisujících proudění mělké vody pomocí relaxační metody v jedné prostorové dimenzi. V práci je tento systém odvozen, je ukázano řešení ...