Now showing items 1-20 of 47

  • Analýza vlastností okrajových podmínek v metodě SPH 

   Author: Jan Němeček; Supervisor: Beneš Luděk; Opponent: Karel Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-08-25)
   Diplomová práce se zabývá analýzou okrajových podmínek pro bezsíťovou částicovou metodou Smoothed Particle Hydrodynamics (SPH). Na několika modelových příkladech je provedena analýza okrajových podmínek Dynamic boundary ...
  • Model proudění vícesložkové směsi v raketovém motoru 

   Author: Vítězslav Putna; Supervisor: Halama Jan; Opponent: Holman Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-08-25)
   Práce je věnována modelování vícesložkového proudění s rozptýlenou fází a spalováním. Model je aplikován na spalování v raketovém motoru a predikci jeho parametrů.
  • Úpravy RANS modelu turbulence pro prudění v blízkosti stěny 

   Author: Michal Mikluš; Supervisor: Fürst Jiří; Opponent: Louda Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-08-25)
   Jedním z cílů diplomové práce je seznámit se s třídou modelů s vířivou viskozitou rozšířených o eliptickou relaxaci, zvanou $\overline{v^{ 2 }}-f $ modely. Pro výpočet dvou případů práce je vybrána dostatečně robustní ...
  • Numerické simulace zobecněných Newtonovských tekutin pro biomedicínské aplikace 

   Author: Matyáš Kalous; Supervisor: Bodnár Tomáš; Opponent: Prokop Vladimír
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-08-25)
   Diplomová práce se zabývá numerickou simulací zobecněných Newtonovských tekutin se zaměřením na biomedicínské aplikace. Součástí práce je odvození základních rovnic popisujících proudění nestlačitelné tekutiny, definice ...
  • Numerické simulace atmosférického proudění užitím metody konečných objemů 

   Author: Vít Uhlíř; Supervisor: Bodnár Tomáš; Opponent: Beneš Luděk
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-08-25)
   Magisterská práce se zabývá numerickými simulacemi atmosférického proudění. První část práce je věnována fyzikálnímu popisu problému proudění v mezní vrstvě atmosféry. Následuje formulace matematického modelu a popis ...
  • Využití strojového učení pro simulace obtékání profilu 

   Author: Josef Černík; Supervisor: Fürst Jiří; Opponent: Keslerová Radka
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-08-25)
   Tato práce popisuje základní problematiku neuronových sítí. Dále jsou různé typy neuronových sítí aplikovány na problém obtékání profilu, konkrétně jde o predikci tlakového pole. Učící datová sada je vytvořena pomocí ...
  • Vliv numerických parametrů na proudění v otevřených kanálech řešených pomocí DualSPHysics 

   Author: Ondřej Krejčí; Supervisor: Beneš Luděk; Opponent: Krátký Tomáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-08-25)
   Diplomová práce se zabývá simulací trojrozměrného proudění reálným výtokovým objektem v otevřeném kanálu pomocí programu DualSPHysics. Je zkoumán vliv jednotlivých numerických parametrů a různých konfigurací programu ...
  • Metoda konečných prvků a její použití v úlohách kmitání elastického tělesa 

   Author: Prokop Pučejdl; Supervisor: Sváček Petr; Opponent: Valášek Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-08-24)
   Tato práce se zabývá matematickou formulací a následným numerickým řešením problémů elastické deformace a kmitání elastického tělesa pomocí metody konečných prvků. V práci je zaveden matematický aparát popisující statickou ...
  • Numerické řešení hypersonického proudění nevazké tekutiny 

   Author: Tomáš Skořepa; Supervisor: Holman Jiří; Opponent: Prokop Vladimír
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-08-24)
   Tato práce se zabývá numerickým řešením dvourozměrného hypersonického proudění stlačitelné nevazké tekutiny. Práce začíná uvedením zákonů zachování a sestavením soustavy Eulerových rovnic. Dále jsou v této práci popsány ...
  • Numerické řešení vibroakustického problému pomocí metody konečných prvků 

   Author: Jiří Hubálek; Supervisor: Valášek Jan; Opponent: Sváček Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-08-24)
   Tato diplomová práce se zabývá úlohami akustiky, elastického tělesa a jejich vzájemnou interakcí. Jejich matematický popis je založen na vlnové rovnici a teorii lineární elasticity. Jsou uvedeny vhodné počáteční a okrajové ...
  • Metoda konečných prvků pro aproximaci proudění nestlačitelné tekutiny a v akustických úlohách 

   Author: Tomáš Marhan; Supervisor: Sváček Petr; Opponent: Valášek Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-08-24)
   Předmětem této práce je metoda konečných prvků a její využití při řešení akustických úloh a úloh proudění nestlačitelné tekutiny. Okrajové, resp. smíšené úlohy pro parciální diferenciální rovnice řešíme ve slabém smyslu. ...
  • Numerické simulace problémů aeroelasticity pomocí harmonické metody 

   Author: Tomáš Krejča; Supervisor: Fürst Jiří; Opponent: Halama Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-08-26)
   Tato práce se zabývá aplikací harmonické metody na problém kmitání profilu. Nejdříve je provedena rešerše aeroelasticity, poté je popsán model kontinua a numerický aparát pro řešení Navierových-Stokesových rovnic. Je ...
  • Vliv okrajových podmínek v metodě SPH 

   Author: Tomáš Halada; Supervisor: Beneš Luděk; Opponent: Holman Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-06-24)
   Rozvíjeným tématem je vliv realizace okrajových podmínek v bezsíťové částicové metodě Smoothed Particle Hydrodynamcis (SPH) s ohledem na problémy proudění s volnou hladinou. Práce vychází z třírozměrných simulací na ...
  • 3D modelování kompresorových lopatek 

   Author: Jaroslav Cibulka; Supervisor: Linkeová Ivana; Opponent: Fürst Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-06-24)
   Předmětem diplomové práce bylo vytvoření parametrického 3D CAD modelu kompresorové lopatky NASA rotor 37 jako vhodné testovací geometrie pro analýzu numerických modelů. Za tímto účelem bylo provedeno odvození matematických ...
  • Numerická řešení modelů šíření akustického signálu ve frekvenční a časové oblasti 

   Author: Helena Picmausová; Supervisor: Sváček Petr; Opponent: Valášek Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-01-26)
   Práce se zabývá způsoby použití numerických metod pro řešení rovnic popisujících šíření akustického signálu v prostoru a čase. Je popsána a následně realizována MKP diskretizace Helmholtzovy a vlnové rovnice ve frekvenční, ...
  • Tvarová optimalizace lopatkové mříže sdruženou metodou 

   Author: Pavel Mačák; Supervisor: Fürst Jiří; Opponent: Holman Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-01-26)
   Cílem diplomové práce je tvarová optimalizace tvaru lopatky pomocí sdružené metody a numerické simulace proudění metodou konečných objemů. Za tímto účelem jsou zopakovány základy metody konečných objemů a jejího použití ...
  • Vliv geometrie CAD modelu na kvalitu a efektivitu obrábění na CNC strojích 

   Author: David Kučera; Supervisor: Linkeová Ivana; Opponent: Stejskal Michal
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-09-03)
   Kvalitu a efektivitu obrábění na CNC strojích určuje již samotná kvalita CAD modelu obrobku, který slouží jako základ pro generování dráhy nástroje v CAM systému. Tato práce se proto zabývá vlivem kvality napojení a ...
  • Numerická simulace interakce mezi elektrickými výboji 

   Author: Aleš Benda; Supervisor: Karel Jan; Opponent: Trdlička David
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-09-03)
   Tato práce se zabývá 2D numerickými simulacemi elektrického výboje zvaného streamer, zejména interakcemi mezi těmito výboji. Streamer je zde reprezentován minimálním a obecnějším tříčásticovým modelem, ty jsou oba tvořeny ...
  • Numerická simulace proudění s přechodem do turbulence pomocí jednorovnicového modelu přechodu 

   Author: David Moravec; Supervisor: Holman Jiří; Opponent: Prokop Vladimír
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-09-03)
   Tato práce se zabývá matematickým modelováním a numerickou simulací stacionárního proudění nestlačitelné tekutiny. V těchto simulacích byl předmětem zájmu přechod do turbulence. V této práci byly použity modely turbulence ...
  • Numerická aproximace problémů nestlačitelného proudění užitím projekční metody 

   Author: Karel Vacek; Supervisor: Sváček Petr; Opponent: Valášek Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-09-03)
   Diplomová práce se zabýva diskretizací Navierových-Stokesových rovnic pomocí metody konečných prvků. Diskretizované rovnice jsme následně řešili projekčními metodami a užitím Taylorova-Hoodova elementu. V kanále se zpětným ...