Now showing items 1-20 of 31

  • Numerická simulace interakce mezi elektrickými výboji 

   Author: Aleš Benda; Supervisor: Karel Jan; Opponent: Trdlička David
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-09-03)
   Tato práce se zabývá 2D numerickými simulacemi elektrického výboje zvaného streamer, zejména interakcemi mezi těmito výboji. Streamer je zde reprezentován minimálním a obecnějším tříčásticovým modelem, ty jsou oba tvořeny ...
  • Numerická simulace proudění s přechodem do turbulence pomocí jednorovnicového modelu přechodu 

   Author: David Moravec; Supervisor: Holman Jiří; Opponent: Prokop Vladimír
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-09-03)
   Tato práce se zabývá matematickým modelováním a numerickou simulací stacionárního proudění nestlačitelné tekutiny. V těchto simulacích byl předmětem zájmu přechod do turbulence. V této práci byly použity modely turbulence ...
  • Numerická aproximace problémů nestlačitelného proudění užitím projekční metody 

   Author: Karel Vacek; Supervisor: Sváček Petr; Opponent: Valášek Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-09-03)
   Diplomová práce se zabýva diskretizací Navierových-Stokesových rovnic pomocí metody konečných prvků. Diskretizované rovnice jsme následně řešili projekčními metodami a užitím Taylorova-Hoodova elementu. V kanále se zpětným ...
  • Vliv geometrie CAD modelu na kvalitu a efektivitu obrábění na CNC strojích 

   Author: David Kučera; Supervisor: Linkeová Ivana; Opponent: Stejskal Michal
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-09-03)
   Kvalitu a efektivitu obrábění na CNC strojích určuje již samotná kvalita CAD modelu obrobku, který slouží jako základ pro generování dráhy nástroje v CAM systému. Tato práce se proto zabývá vlivem kvality napojení a ...
  • Jednorozměrný model průtoku radiálním kompresorem s uvažováním vlivu ztrát 

   Author: Patrik Kovář; Supervisor: Prokop Vladimír; Opponent: Holman Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-06-18)
   V této práci byl vyvinut jednorozměrný řešič proudění radiálním kompresorem s uvažováním vlivu ztrát. Základní zákony zachování jsou transformovány do relativního křivočarého systému souřadnic ve formulaci s absolutními ...
  • Modelování turbulentního proudění s přechodem v mezní vrstvě 

   Author: Jan Sedláček; Supervisor: Fürst Jiří; Opponent: Holman Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-06-18)
   V této práci jsme se zabývali novou formulací trojrovnicového turbulentního modelu založenéhona algebraickém Reynoldsově tensoru napětí. Model je vyvtořen na základech modelu EARSM navrženého Hellstenem a kol. [3]. Jako ...
  • Numerické řešení proudění nevazké tekutiny mřížemi axiálních kompresorů 

   Author: Adam Tater; Supervisor: Holman Jiří; Opponent: Prokop Vladimír
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-06-18)
   Tato diplomová práce se zabývá dvourozměrnými a 1D+ simulacemi proudění stlačitelné nevazké tekutiny s důrazem na úlohy mříží axiálních kompresorů. Tyto úlohy jsou řešeny metodou konečných objemů druhého řádu přesnosti v ...
  • Numerické řešeni proudění nenewtonské tekutiny 

   Author: Vojtěch Škrle; Supervisor: Prokop Vladimír; Opponent: Keslerová Radka
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-06-18)
   Tématem této práce je vytvoření numerického modelu proudění nenewtonské tekutiny. Jsou zde uvedeny rovnice popisující proudění vazké nestlačitelné tekutiny a různé modely nenewtonské tekutiny. Dále jsou popsány způsoby ...
  • Simulace interakce kapalina - pevná fáze - kontakt při procesu válcování 

   Author: Jakub Špatka; Supervisor: Halama Jan; Opponent: Valášek Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-02-05)
   Cílem této diplomové práce je implementace třecího modulu do software frameworku vyvíjeného ústavem CATS na RWTH Aachen. Tato práce vzniká jako spolupráce ČVUT FS a RWTH Aachen CATS během studijního zahraničního pobytu v ...
  • Řešení některých případů termálně stratifikovaného proudění v MVA užitím OpenFOAM 

   Author: David Mahovský; Supervisor: Beneš Luděk; Opponent: Trdlička David
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-02-05)
   V této práci je řešeno několik úloh termálně stratifikovaného proudění v mezní vrstvě atmosféry (MVA) pomocí softwaru OpenFOAM. K numerickému řešení systému Navier-Stokesových rovnic v Boussinequově aproximaci jsou použita ...
  • Modelování tvorby a růstu námrazy 

   Author: Adam Groma; Supervisor: Fürst Jiří; Opponent: Karel Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-02-05)
   Tato práce se věnuje představení teorie tvorby a růstu námrazy a jejímu modelování dvěma různými metodami. První metoda je založena na doplnění modelu desublimace do Eulerovského vícefázového modelu proudění a druhá metoda ...
  • Porovnání numerických metod pro nestacionární simulace nestlačitelného proudění 

   Author: Anna Lancmanová; Supervisor: Bodnár Tomáš; Opponent: Louda Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-08-28)
   Diplomová práce se zabývá porovnáním numerických metod pro nestacionární simulace nestlačitelného proudění. Součástí této práce je odvození základních rovnic popisujících proudění nestlačitelné tekutiny a popsání fyzikálních ...
  • Numerická simulace proudění v náporovém motoru 

   Author: Marie Ratingerová; Supervisor: Halama Jan; Opponent: Prokop Vladimír
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-08-28)
   Tato diplomová práce se zabývá simulací chování plynu v GAMM kanálu, v náporovém motoru a v nadzvukovém vstupu pomocí numerických metod. Používáme metodu konečných objemů s AUSM schématem pro výpočet numerických toků. ...
  • Modelování turbulentního proudění pomocí částečně průměrovaných Navierových-Stokesových rovnic 

   Author: Martin Helcl; Supervisor: Fürst Jiří; Opponent: Holman Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-08-28)
   Tato práce je věnována základnı́mu představenı́ teorie modelovánı́ turbulence s důrazem na modelovánı́ pomocı́ částečně středovaných Navierových-Stokesových (PANS) rovnic. Modely k − ω SST a k − ω TNT v PANS variantě jsou ...
  • Numerická simulace proudění nestlačitelné tekutiny pomocí metody konečných prvků. 

   Author: Lukáš Fadrhons; Supervisor: Sváček Petr; Opponent: Bodnár Tomáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-01-31)
   Tato práce se zabývá matematickým modelováním problému proudění nestlačitelné tekutiny a jeho numerickou aproximací pomocí metody konečných prvků. Cílem práce je vyhodnocení aerodynamických sil působících při proudění ...
  • Numerická aproximace proudění nestlačitelné tekutiny s přestupem tepla 

   Author: Lukáš Jurča; Supervisor: Sváček Petr; Opponent: Neustupa Tomáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-01-31)
   Diplomová práce se zabývá numerickou aproximací proudení nestlacitelné tekutiny a úlohy vedení tepla. Numerická aproximace je založena na metode konecných prvku. Metoda je aplikována na skalární lineární i nelineární ...
  • Proudění vstupním hrdlem turbostroje 

   Author: Zakhar Tokar; Supervisor: Fořt Jaroslav; Opponent: Hoznedl Michal
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-08-28)
   Náplň této diplomové práce je prověření užitečnosti použítí modelu porézního media pro náhradu síta v modelovaném proudění turbínou T10MW a tvorba studií vlivu ovlivnění rovnoměrnosti proudu pomocí porézní přepážky. Nejprve ...
  • Generování strukturovaných sítí v radiální turbíně 

   Author: Petr Čížek; Supervisor: Linkeová Ivana; Opponent: Fürst Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-08-28)
   Cílem práce je vytvořit strukturovanou síť pro výpočet proudění ve vhodně zvolené radiální turbíně. Geometrie je dána ve formátu STEP (formát souboru používaný pro převod informací mezi CAD systémy) , byl tedy vyvinut ...
  • Simulace proudového pole v rovinné mříži 

   Author: Matouš Machka; Supervisor: Halama Jan; Opponent: Prokop Vladimír
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-08-28)
   Cílem této diplomové práce je popsání rovinného proudění nevazké stlačitelné tekutiny v Barschdorfově dýze a turbínové mříži typu SE1050 za pomoci matematického modelování. Úlohy proudění v dýze a mříži jsou fyzikálně a ...
  • Numerické řešení proudění stlačitelné tekutiny pomocí pokročilých metod 

   Author: Radek David; Supervisor: Holman Jiří; Opponent: Fürst Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-08-28)
   Práce se zabývá numerickým řešením proudění stlačitelné nevazké tekutiny. V první části jsou odvozeny rovnice popisující dynamiku plynů. Následující dvě kapitoly jsou věnovány teorii hyperbolických systémů zákonů zachování ...