Now showing items 1-20 of 83

  • 3D modelování kompresorových lopatek 

   Author: Jaroslav Cibulka; Supervisor: Linkeová Ivana; Opponent: Fürst Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-06-24)
   Předmětem diplomové práce bylo vytvoření parametrického 3D CAD modelu kompresorové lopatky NASA rotor 37 jako vhodné testovací geometrie pro analýzu numerických modelů. Za tímto účelem bylo provedeno odvození matematických ...
  • Analýza vlastností okrajových podmínek v metodě SPH 

   Author: Jan Němeček; Supervisor: Beneš Luděk; Opponent: Karel Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-08-25)
   Diplomová práce se zabývá analýzou okrajových podmínek pro bezsíťovou částicovou metodou Smoothed Particle Hydrodynamics (SPH). Na několika modelových příkladech je provedena analýza okrajových podmínek Dynamic boundary ...
  • Aplikace bayezovských sítí v plánování výroby 

   Author: Václav Pazderka; Supervisor: Dohnal Gejza; Opponent: Bukovský Ivo
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-02-09)
   Bakalářská práce se zabývá popisem a využitím Bayesovských sítí. V teoretické části jsou zavedeny základní pojmy z pravděpodobnosti a teorie grafu. Následně jsou tyto pojmy použity pro popis Bayesovských sítí. V této části ...
  • Aplikace rozvinutelných ploch ve strojírenství 

   Author: Jakub Müller; Supervisor: Linkeová Ivana; Opponent: Hlavová Marta
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-09-02)
   Cílem této práce je seznámení se s rozvinutelností ploch a následné aplikace poznatků na reálný model. Mezi dílčí cíle práce patří výklad geometricko-matematické teorie rozvinutelných ploch, seznámení se s geometrií čelních ...
  • Bezodrazové okrajové podmínky pro simulace proudění s volnou hladinou 

   Author: Musil Josef; Supervisor: Fürst Jiří; Opponent: Holman Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-08-31)
   V některých současných inženýrských problémech, spjatých s dynamikou tekutin, narážíme na problém řešitelnosti výchozích rovnic na omezených oblastech. V takovém případě je nutné původní oblast, na které je daný matematický ...
  • Diskrétní a spojitá Fourierova transformace a jejich použití 

   Author: Michal Mikluš; Supervisor: Neustupa Tomáš; Opponent: Halama Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-08-27)
   Cílem této práce je vyvinout numericky efektivní způsob aproximace spojité Fourierovy transformace, za účelem odstranění aliasingu spojeného s diskrétní Fourierovou transformací. Významnou součástí práce je i diskuse ...
  • Generování strukturovaných sítí v radiální turbíně 

   Author: Petr Čížek; Supervisor: Linkeová Ivana; Opponent: Fürst Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-08-28)
   Cílem práce je vytvořit strukturovanou síť pro výpočet proudění ve vhodně zvolené radiální turbíně. Geometrie je dána ve formátu STEP (formát souboru používaný pro převod informací mezi CAD systémy) , byl tedy vyvinut ...
  • Jednorozměrný model průtoku radiálním kompresorem 

   Author: Šochman Filip; Supervisor: Fürst Jiří; Opponent: Karel Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-06-05)
   Tato práce se zabývá prouděním v radiálním kompresoru. V této práci je stručně popsán princip turbodmychadla a jeho souvislost s radiálním kompresorem. Je zde proveden rozbor konstrukce klíčových prvků radiálního kompresoru ...
  • Jednorozměrný model průtoku radiálním kompresorem s uvažováním vlivu ztrát 

   Author: Patrik Kovář; Supervisor: Prokop Vladimír; Opponent: Holman Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-06-18)
   V této práci byl vyvinut jednorozměrný řešič proudění radiálním kompresorem s uvažováním vlivu ztrát. Základní zákony zachování jsou transformovány do relativního křivočarého systému souřadnic ve formulaci s absolutními ...
  • Konstrukční řešení spojitosti ve společném bodě dvou prostorových křivek 

   Author: Lukáš Hitzger; Supervisor: Linkeová Ivana; Opponent: Hlavová Marta
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2024-06-15)
   Tato bakalářská práce se věnuje problematice spojitosti NURBS křivek. Cílem bylo odvodit podmínky pro geometrickou spojitost včetně vyšších stupňů (G3 a G4). Na základě provedené rešerše dnes vyšší stupně spojitosti, než ...
  • Matematické modelování proudění ne-Newtonovských tekutin s aplikacemi v hemodynamice 

   Author: Alena Beldíková; Supervisor: Bodnár Tomáš; Opponent: Keslerová Radka
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-08-29)
   Cílem této bakalářské práce je matematické modelování proudění nestlačitelných tekutin s aplikací v hemodynamice. Na začátku se práce zabývá popisem rheologických vlastností krve a zmiňuje nejčastější rheologické modely, ...
  • Metoda konečných prvků a její použití v úlohách kmitání elastického tělesa 

   Author: Prokop Pučejdl; Supervisor: Sváček Petr; Opponent: Valášek Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-08-24)
   Tato práce se zabývá matematickou formulací a následným numerickým řešením problémů elastické deformace a kmitání elastického tělesa pomocí metody konečných prvků. V práci je zaveden matematický aparát popisující statickou ...
  • Metoda konečných prvků pro aproximaci nevířivého proudění tekutiny 

   Author: Adam Střihavka; Supervisor: Sváček Petr; Opponent: Valášek Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-08-24)
   Tato práce se zabývá matematickým popisem nevířivého proudění teku- tiny a formulací problému nevířivého proudění tekutiny s okrajovými podmínkami. Formulovaná úloha je řešena metodou konečných prvků včetně odvození slabé ...
  • Metoda konečných prvků pro aproximaci proudění nestlačitelné tekutiny a v akustických úlohách 

   Author: Tomáš Marhan; Supervisor: Sváček Petr; Opponent: Valášek Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-08-24)
   Předmětem této práce je metoda konečných prvků a její využití při řešení akustických úloh a úloh proudění nestlačitelné tekutiny. Okrajové, resp. smíšené úlohy pro parciální diferenciální rovnice řešíme ve slabém smyslu. ...
  • Model proudění vícesložkové směsi v raketovém motoru 

   Author: Vítězslav Putna; Supervisor: Halama Jan; Opponent: Holman Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-08-25)
   Práce je věnována modelování vícesložkového proudění s rozptýlenou fází a spalováním. Model je aplikován na spalování v raketovém motoru a predikci jeho parametrů.
  • Modelování dvoufázového proudění v palivovém kanálu jaderného reaktoru 

   Author: Roubalík Michal; Supervisor: Halama Jan; Opponent: Prokop Vladimír
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-08-31)
   Náplní této diplomové práce je implementace modelu nestacionárního proudění dvoufázového chladiva v palivovém kanále jaderného reaktoru. Nejprve je představena role matematického modelování v jaderné bezpečnosti. Dále je ...
  • Modelování ploch pro automobilové karosérie 

   Author: Komkov Valentin; Supervisor: Linkeová Ivana; Opponent: Hlavová Marta
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-06-15)
   Práce se zabývá základními principy modelování a napojování NURBS (neuniformní racionální B-spline) ploch obecného tvaru vhodných pro aplikaci v automobilovém průmyslu. Teoretická část obsahuje jak potřebné definice z ...
  • Modelování populační dynamiky pomocí obyčejných diferenciálních rovnic 

   Author: Daniel Rodr; Supervisor: Neustupa Tomáš; Opponent: Řezníček Hynek
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-06-23)
   Tato bakalářská práce se zabývá využitím obyčejných diferenciálních rovnic v dynamice populací. Nejprve je představeno několik jmen z historie, které stojí jak za matematickým aparátem, tak i za vznikem modelování populací ...
  • Modelování šíření znečištění v atmosféře 

   Author: Peter Denkóci; Supervisor: Beneš Luděk; Opponent: Hric Vladimír
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-06-23)
   V tejto bakalárskej práci sa zaoberáme matematickým modelovaním znečistenia v atmosfére. Prúdenie tekutiny v medznej vrstve sme popísali rovnicami zákonov zachovania. Analyticky sme odvodili Blasiusov problém pre limitný ...
  • Modelování turbulentního proudění pomocí částečně průměrovaných Navierových-Stokesových rovnic 

   Author: Martin Helcl; Supervisor: Fürst Jiří; Opponent: Holman Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-08-28)
   Tato práce je věnována základnı́mu představenı́ teorie modelovánı́ turbulence s důrazem na modelovánı́ pomocı́ částečně středovaných Navierových-Stokesových (PANS) rovnic. Modely k − ω SST a k − ω TNT v PANS variantě jsou ...