Now showing items 220-239 of 307

  • Solving large scale engineering problems on parallel computers 

   Author: Brož Jaroslav; Supervisor: Kruis Jaroslav; Opponent: Šejnoha Michal
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-12-15)
   PhD thesis deals with three separate topics. The first topic of the thesis is the description of the parallel implementation of the conjugate gradient method into the SIFEL open source project. The SIFEL open source project ...
  • Současné tendence minimálního bydlení a plastický byt jako vývojová alternativa 

   Author: Smitka Daniel; Supervisor: Šenberger Tomáš; Opponent: Pospíšil Josef
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-07-09)
   Tato práce se zabývá popisem a výčtem některých globálních faktorů ovlivňujících problematiku minimálního bydlení a definicemi základních pojmů s touto problematikou související ve světovém měřítku. Zabývá se dvoupokojovým ...
  • Současné trendy ve vývoji staveb pro sport 

   Author: Paroubková Jitka; Supervisor: Dvořák Václav; Opponent: Kopřiva Miloš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-06-01)
   Práce se zabývá vývojem staveb pro sport, a to zejména z hlediska typologického. Cílem práce je, na základě poznání vývoje tohoto druhu staveb do současnosti, určit předpokládaný směr jejich vývoje do budoucnosti. Typologie ...
  • Spatial Analysis in GIS for Sustainable Urban Form and Transport Development 

   Author: Vitalii Kostin; Supervisor: Halounová Lena; Opponent: Horák Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-13)
   V současné době, vzhledem k rozsahu urbanizačních procesů a rostoucí městské populaci, se koncepce udržitelného rozvoje území stává aktuálnější. Její hlavní princip spočívá v efektivním a harmonickém fungování jednotlivých ...
  • Spoje dřevěné kulatiny 

   Author: Heidenreich David; Supervisor: Semerák Petr; Opponent: Wald František
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-12-15)
   Dřevěná kulatina vždy byla tradičním stavebním materiálem používaným v Evropě. V současné době stoupá zájem o její využití na konstrukce pozemních staveb, a to z důvodů převážně ekonomických. Konstrukční využívání dřevěné ...
  • Spoje s deskami s prolisovanými trny 

   Author: Vodolan Miloš; Supervisor: Kuklík Petr; Opponent: Drdácký Miloš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-07-24)
   Disertační práce se zabývá problematikou spojů dřevěných konstrukcí prováděných pomocí desek s prolisovanými trny (punched metal plate fasteners). Úvodem práce jsou popsána teoretická východiska analytických modelů dnešních ...
  • Stabilita ocelobetonového mostního nosníku 

   Author: Filip Řehoř; Supervisor: Studnička Jiří; Opponent: Křížek Jaromír
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-04-06)
   Silniční mosty s ocelobetonovou konstrukcí tvořenou ocelovými I-nosníky spřaženými v horní úrovni s železobetonovou deskou jsou velice populární, a to především s ohledem na jejich nízkou hmotnost a rychlost výstavby. ...
  • Stabilita tenkostěnných Z vaznic v oblasti záporných momentů 

   Author: Egrtová Jana; Supervisor: Studnička Jiří; Opponent: Petrtýl Miroslav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-12-15)
   Tenkostěnné za studena tvarované vaznice se spojitostí nad vnitřními podporami zajištěnou překrytím (přesahy) mohou v oblasti vnitřní podpory při gravitačním zatížení v důsledku vzpěru volné spodní pásnice distorzně vybočit ...
  • Stabilitní problémy ražených tunelů pod vysokým nadložím 

   Author: Makásek Petr; Supervisor: Barták Jiří; Opponent: Pruška Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-07-09)
   Vzhledem k rozsáhlosti daného problému je dizertační práce věnována problematice vysokého nadloží pro sekvenční typ ražeb (NATM, NMT, Drill and Blast ).Pro sekvenční ražbu se v České republice používají třídy NRTM odvozené ...
  • Stabilizace ocelového oblouku nekovovou membránou 

   Author: Ondřej Svoboda; Supervisor: Macháček Josef; Opponent: Jermoljev David
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-04-06)
   Disertační práce ve své rešeršní části shrnuje problematiku komplexních membránových konstrukcí včetně dosavadních materiálových a výpočetních možností. V experimentální části je představen model reálné konstrukce, na němž ...
  • Stanovení a m odelování struktury polymerních nanovláknitých membrán 

   Author: Havrlík Michal; Supervisor: Sveshnikov Alexey; Opponent: Švorčík Václav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-01)
   V dnešním stavebnictví se stále více používají nové kompozitní materiály, mezi které patří nanovláknitá textilie. Tento netkaný materiál se vyrábí z polymerních roztoků pomocí elektrostatického zvlákňování a disponuje řadou ...
  • Stanovení nerůzvučnosti konstrukcí ve zvláštních případech. Vývoj výpočtové metodiky sloužící k predikci zvukové izolace konstrukcí na bázi dřeva a konstrukcí s násypy 

   Author: Vychytil Jaroslav; Supervisor: Kaňka Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-10-16)
   Cílem disertační práce je vyvinout takovou výpočtovou metodiku, která by pomohla při odhadu vzduchové neprůzvučnosti v méně obvyklých případech (dřevěné konstrukce a konstrukce s násypy). V praxi se totiž běžně používají ...
  • Stanovení pórových tlaků kolemvýrubu s využitím skemptonových koeficientů 

   Author: Rott Josef; Supervisor: Barták Jiří; Opponent: Pruška Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-05-24)
   V současném tunelovém stavitelství se nejen v České republice používá pro predikci chování stavby a statický návrh konstrukčních prvků matematické modelování. Je to obecně výrazný posun kupředu - použití numerických kódů ...
  • Staré mapy online jako prostředek pro moderní výzkum 

   Author: Přidal Petr; Supervisor: Veverka Bohuslav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-09-18)
   Disertační práce se zabývá aplikovaným výzkumem v oblasti obohacení metadat, geografického hledání, online zpřístupnění a především kolaborativního georeferencování naskenovaných starých map ve webovém prohlížeči. Hlavními ...
  • Statická a dynamická analýza stožárů při zatížení větrem 

   Author: Lahodný Jiří; Supervisor: Máca Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-12-15)
   U vysokých štíhlých konstrukcí, a zejména pak u stožárů, je odezva na zatížení větrem zpravidla stěžejní při posuzování spolehlivosti. Řešení účinků větru na štíhlé konstrukce prochází neustálým vývojem. Jsou získávány ...
  • Statické ověřování stabilitačních konstrukcí na základě měření in situ 

   Author: Kozel Miroslav; Supervisor: Záleský Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-07-09)
   Cílem této práce je vytvoření metody pro statickou analýzu geotechnických stabilizačních konstrukcí pro takové případy, kde hlavními vstupy jsou monitoringem získané údaje o deformacích konstrukce a kde podstatná doplňující ...
  • Stavební obnova budov pro základní školy ze 70. let 20. století a jejich pozemků v ČR 

   Author: Urbanová Mária; Supervisor: Mezera Petr; Opponent: Sýkora Jaroslav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-12-15)
   Stavební obnova budov pro základní školy ze 70. let 20. stol. a jejich pozemků v ČR. [Dizertační práce]. České vysoké učení technické v Praze. Stavební fakulta. Katedra architektury. Školitel: Doc. Ing. arch. Petr Mezera, ...
  • Structural optimization applying neural networks 

   Author: Müller Jacob; Supervisor: Křístek Vladimír; Opponent: Procházka Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-05-24)
   Structures are designed to fulfill requirements established in numerous design codes or standards. After the design and construction phase is completed, only a few - sophisticated or important structures, such as bridges ...
  • Strukturování mikro a nanokrystalických diamantů 

   Author: Domonkos Mária; Supervisor: Demo Pavel; Opponent: Houška Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-01)
   Překládaná disertační práce se zabývá nukleací, růstem a strukturováním tenkých vrstev polykrystalických diamantů. V první části jsou popsány dvě alternativní metody používané k iniciaci nukleace a růstu diamantu a porovnány ...
  • Study of runoff generating processes in mountainous catchment 

   Author: Hrnčíř Miroslav; Supervisor: Císlerová Milena; Opponent: Blažková Šárka
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-09-25)
   Employing saturation runoff and interflow processes the presented research is focused on study of runoff formation processes in headwater catchments using statistical multiple regression approach and a water balance approach ...