Now showing items 1-20 of 41196

  • Novodobé trendy v ošetřovatelské péči u pacientů s popáleninami 

   Author: Dominika Kacetlová; Supervisor: Dingová Šliková Martina; Opponent: Sikorová Jana
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-06)
   Hlavním tématem této bakalářské práce je problematika léčby popálenin v intenzivní ošetřovatelské péči. Pro léčbu popálenin bylo vyvinuto nespočetně metod, tak velký počet přístupů nemůžeme najít u žádných jiných defektů. ...
  • Život ohrožující krvácení v přednemocniční neodkladné péči 

   Author: Jan Vápeník; Supervisor: Böhm Pavel; Opponent: Kudrna Karel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-07)
   Bakalářská práce Život ohrožující krvácení v přednemocniční neodkladné péči je rozdělena na dvě části, na teoretickou a praktickou. Teoretická část zprvu pojednává o anatomii krve a krevního oběhu. Poté je uvedeno, co to ...
  • Dopravní úrazy a neodkladná péče 

   Author: Klára Machová; Supervisor: Šín Robin; Opponent: Bříza Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-07)
   Tato bakalářská práce se zabývá problematikou dopravních nehod vznikajících na území České republiky a s tím souvisejícími tématy. Teoretická část se zaměřuje na dopravní nehody jako takové, včetně statistických dat, a ...
  • Role radiologického asistenta při diagnostice polytraumatizovaného pacienta 

   Author: Kateřina Křížová; Supervisor: Krahula Ondřej; Opponent: Klika Daniel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-04)
   Bakalářská práce se věnuje roli radiologického asistenta při diagnostice polytraumatizovaného pacienta. V teoretické části je popsána úloha radiologického asistenta v radiodiagnostice, poté následuje úvod do traumatologie, ...
  • Analýza specifik zacházení s osobami s poruchami autistického spektra při mimořádných událostech a krizových situacích 

   Author: Marie Schmidtová; Supervisor: Donevová Monika; Opponent: Mildorf René
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-14)
   Tato práce se zabývá dětmi s poruchami autistického spektra při mimořádných událostech a krizových situacích. Na začátku práce definujeme pojmy jako jsou mimořádná událost a krizová situace. Dále jsou zde definovány ...
  • Vliv fyzioterapie na nestabilitu kolenního kloubu u výkonnostních fotbalistů 

   Author: Lukáš Černý; Supervisor: Křížková Štěpánka; Opponent: Nedělka Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-11)
   Tato práce se zabývá problematikou nestability kolenních kloubů u výkonnostních fotbalistů různých věkových kategorií. Nejčastější příčinou této nestability bývá dříve vzniklé poranění kolenního kloubu. Proto jako cíl této ...
  • Rehabilitace u pacientů dětského věku po břišních operacích v lázeňské péči 

   Author: Veronika Kubečková; Supervisor: Hájková Simona; Opponent: Marič Liljana
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-12)
   Bakalářská práce se zaby?vá rehabilitací u pacientů dětského věku po břišních operacích v lázeňské péči. Cílem bakalářské práce je prevence vzniku sekundárních problémů způsobeny?ch zanedbanou péčí o jizvu a přiblížení ...
  • Brachyterapie v léčbě nádorů ORL oblasti 

   Author: Irina Malyutina; Supervisor: Vránová Jana; Opponent: Badraoui Čuprová Klára
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-04)
   Bakalářská práce se zabývá léčbou zhoubných nádorů v oblasti hlavy a krku pomocí brachyterapie. Teoretická část této práce obsahuje stručný popis anatomie ORL orgánů, incidence výskytu zhoubných novotvarů ve světě, rizikových ...
  • Zhodnocení ekonomického přínosu zvýšení kvalifikace pracovníků na Oddělení zdravotnické techniky v nemocnici Břeclav 

   Author: Rudolf Slovenský; Supervisor: Kubátová Ivana; Opponent: Petráček Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-18)
   Cílem práce bylo analyzovat, zda zvýšením kvalifikace zaměstnance OZT lze dosáhnout přínosu pro nemocnici. Pomocí modelu, ve kterém je společností Linet s.r.o. proškolen pracovník na provádění BTK u lůžek běžné i intenzivní ...
  • Analýza screeningového programu rizika předčasného porodu 

   Author: Lucie Novotná; Supervisor: Kudrna Petr; Opponent: Bartáková Jana
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-18)
   Analýza screeningového programu rizika předčasného porodu Práce se zabývá prenatální péčí o gravidní pacientky s rizikem předčasného porodu. Cílem diplomové práce je vypracování ekonomické rozvahy zavedení screeningového ...
  • Evaluace objektového zabezpečení vybraných školských zařízení na území města Beroun, analýza současného stavu a návrh zefektivnění ochrany školských objektů 

   Author: Josef Liška; Supervisor: Adámek Václav; Opponent: Ralbovská Dana Rebeka
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-09-03)
   Tato diplomová práce se zabývá evaluací objektového zabezpečení vybraných školských objektů na území města Beroun. Cílem práce je analýza těchto zabezpečení, stanovení kritických míst a specifikace silných a slabých stránek ...
  • Optimalizace a standardizace postupu zpracování a využití výstupů z leteckého monitorování radioaktivní kontaminace pro účely Armády České republiky. 

   Author: Ladislav Kojzar; Supervisor: Valterová Kateřina; Opponent: Havránková Renata
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-26)
   Diplomová práce se zabývá specifickou oblastí detekce, identifikace a monitorování radioaktivní kontaminace leteckými prostředky při mimořádných radiačních událostech nebo haváriích. Konkrétně je zaměřena na analýzu postupů ...
  • Poskytování posttraumatické péče při mimořádných událostech 

   Author: Tereza Fliegerová; Supervisor: Ralbovská Dana Rebeka; Opponent: Adamová Petra
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-25)
   Tato diplomová práce se zabývá poskytováním posttraumatické péče obětem mimořádných událostí, příslušníkům složek integrovaného záchranného systému a zaměstnancům těchto složek při setkání s mimořádnou a traumatizující ...
  • Prostředky individuální ochrany dětí v České republice 

   Author: Jana Kučerová; Supervisor: Hon Zdeněk; Opponent: Holec Tomáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-26)
   Diplomová práce se věnuje tématu ,,Prostředky individuální ochrany dětí v České republice". Autor v teoretické části popisuje historii prostředků individuální ochrany, právní úpravu této problematiky a bližší specifikaci ...
  • Optimalizace řešení společného operačního střediska složek IZS 

   Author: Pavel Kolář; Supervisor: Volf Oldřich; Opponent: Štěpán Miroslav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-26)
   Diplomová práce se zabývá optimalizací řešení společného operačního střediska složek integrovaného záchranného systému. Jedná se o připravovaný projekt výstavby budovy pro integraci operačního řízení v Karlovarském kraji. ...
  • Analýza připravenosti nemocnic Středočeského kraje na dlouhodobý výpadek dodávek elektrické energie 

   Author: Alena Chaloupková; Supervisor: Hes Václav; Opponent: Tlustý Josef
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-25)
   Diplomová práce se zabývá stavem připravenosti nemocnic Středočeského kraje na krizovou situaci dlouhodobého výpadku dodávek elektrické energie. V teoretické části je nejprve obecně popsáno bezpečnostní prostředí ČR s ...
  • Analýza možností a postupů při hašení pneumatik 

   Author: Lukáš Loskot; Supervisor: Vondra Martin; Opponent: Holec Tomáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-26)
   Diplomová práce se zabývá rozborem taktických postupů při zdolávání požárů pneumatik. V první části práce je popsána konstrukce, složení, recyklace a další využití pneumatik po uplynutí její životnosti. Dále jsou zde uvedeny ...
  • Zhodnocení stávajících postupů složek IZS při společném zásahu s přítomností biologických agens nebo toxinů při bioteroristickém útoku 

   Author: Marek Gusty; Supervisor: Štorek Josef; Opponent: Pohanka Miroslav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-25)
   Tato diplomová práce se zabývá analýzou dokumentů souboru typových činností integrovaného záchranného systému České republiky. Zkoumá, zda tyto dokumenty obsahují postupy pro efektivní řešení bioteroristických útoků. Jako ...
  • Zranitelnost distribuční soustavy elektrické energie Libereckého kraje 

   Author: Richard Frey; Supervisor: Hon Zdeněk; Opponent: Fröhlich Tomáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-09-03)
   Diplomová práce je věnována analýze zranitelnosti distribuční soustavy elektrické energie Libereckého kraje jakožto prvku kritické infrastruktury.