Poslední příspěvky

 • Časový vývoj metamateriálových strun 

  Autor: Sabina Zairova; Vedoucí práce: Krejčiřík David; Oponent práce: Kalvoda Tomáš
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-08-31)
  Bakalářská práce se zabývá časovým vývojem metamateriálové struny generovaným Schrodingerovou rovnicí. Z Maxwellových rovnic odvozujeme teoretický model pro případ současně záporné permitivity a permeability. Matematický ...
 • Automatické rozmisťování propojených modulů v nástroji I3T 

  Autor: Marek Nechanský; Vedoucí práce: Felkel Petr; Oponent práce: Sloup Jaroslav
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-08-31)
  Důležitou roli při pochopení grafu hraje jeho graficka representace. Vykreslení grafu by mělo být závislé na typu grafu. Hodně specifický typ grafu je pužíván v programu nazvaném Interactive Tool for Teaching Transformations. ...
 • Odhad stavu omezených lineárních systémů 

  Autor: Eva Lainová; Vedoucí práce: Pavelková Lenka; Oponent práce: Jirsa Ladislav
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-08-30)
  Tato práce se zabývá problematikou odhadování omezených lineárních stochastických systémů. Pro odhadování je použit model se vstupy, výstupy a stavy v disktrétních časových okamžicích. Byly sestaveny algoritmy pro odhad ...
 • Lineární inverzní modely a jejich využití při určování zdroje radiačního úniku do atmosféry 

  Autor: Tomáš Brisučiak; Vedoucí práce: Tichý Ondřej; Oponent práce: Ulrych Lukáš
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-08-30)
  Práce se zabývá možnostmi odhadu časového průběhu radiačního úniku do atmosféry pomocí měření senzory koncentrací látek ve vzduchu. Jsou představeny základní poznatky z Bayesovské teorie pravděpodobnosti a možnosti aproximace ...
 • Aplikace statistických metod a machine learningu na produkty srážek tězkých jader 

  Autor: Kateřina Hladká; Vedoucí práce: Kůs Václav; Oponent práce: Kramárik Lukáš
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-08-30)
  Jedním z klíčových problémů v analýze dat rozpadů mezonů D z experimentu STAR je separace párů pionů ~ a kaonů K pocházejících z tohoto rozpadu od kombinatorického pozadí. K této separaci se využívá pokročilých metod ...
 • Odhadování pohybu mikrorobotů v magnetickém poli 

  Autor: Zuzana Sabolová; Vedoucí práce: Šmídl Václav; Oponent práce: Mach František
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-08-30)
  Táto bakalárska práca sa zaoberá populárnymi metódami Bayesovskej filtrácie. Popisuje Kalmanov a časticový filter a ukazuje ich efektivitu a citlivosť na vol'bu parametrov na simulovanom príklade. Následne sú filtre ...
 • Modelování zastavovací fáze pohybu pracovního bodu průmyslových robotů 

  Autor: Ondřej Poláček; Vedoucí práce: Belda Květoslav; Oponent práce: Petráček Petr
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-08-29)
  ato práce se zabývá zastavovací fází pohybu pracovního bodu průmyslových robotů. V práci jsou představeny algoritmy generující polohu v závislosti na čase. Algoritmy vychází z tvaru dráhy, kinematických limitů stroje a ...
 • Strojové ověření konstruktivního důkazu úplnosti klasické výrokové logiky 

  Autor: Jáchym Šimon; Vedoucí práce: Lávička Tomáš; Oponent práce: Chvalovský Karel
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-08-29)
  Cílem této práce je strojové ověření důkazu o úplnosti klasická výrokové logiky. Nejdříve si řekneme něco o klasické výrokové logice a uvedeme si zákldní pojmy. Druhá kapitola pojednává o dokazovači Lean. Ukážeme si, jak ...
 • Algoritmy strojového učení pro aproximaci inverzních matic 

  Autor: Viktor Bílek; Vedoucí práce: Oberhuber Tomáš; Oponent práce: Škardová Kateřina
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-08-29)
  Bakalářská práce se zabývá novým modelem strojového učení diferenciálními neuronovými sítěmi. Tento model nahrazuje diskrétní vrstvy klasické neuronové sítě obyčejnou diferenciální rovnicí. V první části práce je shrnut ...
 • Okrajové podmínky pro směsi látek 

  Autor: Barbora Votinská; Vedoucí práce: Klika Václav; Oponent práce: Pavelka Michal
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-08-29)
  Shrneme základní pojmy a pozorování mechaniky kontinua a představíme principy popisu směsí látek. Budeme se zabývat formulací okrajových podmínek pro dvoufázové směsi s využitím dříve publikovaných článků. Pro nestlačitelné ...
 • Iterace aritmetických funkcí a jejich cykly 

  Autor: Hynek Peřina; Vedoucí práce: Pelantová Edita; Oponent práce: Svobodová Milena
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-08-28)
  Nechť je b základ číselné soustavy. Pak ciferněsoučtové zobrazení S : 5ln ~ 5ln definujeme předpisem S (x) = g,". n f(x;), kde f : (0, 1..., b — 1) ~ 5ln a x; jsou cifry přirozeného čísla x zapsaného v základu b. Dokázali ...
 • Lokalizace kořenů polynomů s celočíselnými koeficienty 

  Autor: Pavla Veselá; Vedoucí práce: Masáková Zuzana; Oponent práce: Vávra Tomáš
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-08-28)
  Tato práce se zabývá charakterizací komplexních Pisotových čísel nízkého stupně. V teoretické části jsou představeny různé metody lokalizace kořenů polynomů v závislosti na tvaru jejich koeficientů, mimo jiné i Schurovo-Cohnovo ...
 • Adversariální strojové učení a teorie her 

  Autor: Dominik Šepák; Vedoucí práce: Pevný Tomáš; Oponent práce: Oberhuber Tomáš
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-08-28)
  Tato práce se zaměřuje na aplikaci teorie her, zejména pak Double Oracle algoritmu, v oblasti adversariálního strojového učení. V průběhu práce jsou vysvětleny některé základní pojmy z oblasti dopředných neuronových sítí ...
 • Analýza AES white-box schémat pomocí útoku postranním kanálem 

  Autor: Jakub Klemsa; Vedoucí práce: Matyáš Václav; Oponent práce: Svenda Petr
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-06-10)
  Nejenže jsou všechna současná vědecká white-box schémata standardizovaných šifer matematicky zlomená, další ránu pro ně představuje nový útok od autorů Bos a kol. představený v červenci 2015 ve článku Differential Computation ...
 • Metody porovnání klastrování založené na využití modelu směsi distribucí pro překrývající se komponenty 

  Autor: Dominika Vlčková; Vedoucí práce: Suzdaleva Evženie; Oponent práce: Nagy Ivan
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-13)
  Klastrování slouží k setřídění dat s podobnými vlastnostmi do skupin, které nazýváme klastry. V případě použití různých klastrovacích algoritmů vzniká úloha porovnání výsledků shlukování. V této práci (i) porovnáváme ...
 • Exktrakce pravidel z hlubokých neuronových sítí 

  Autor: Matěj Fanta; Vedoucí práce: Holeňa Martin; Oponent práce: Gemrot Jakub
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-13)
  Od konce osmdesátýchlet, kdy byla objevena univerzální aproximační vlastnost umělých neuronových sítí, tj. schopnost aproximovat vztah nebo závislost s libovolnou přesností, bylo její úplné vysvětlení skryto v čistě numerické ...
 • Implementace numerických schémat pro simulaci stlačitelného turbulentního proudění 

  Autor: Jan Schäfer; Vedoucí práce: Oberhuber Tomáš; Oponent práce: Klement Vladimír
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-13)
  Tato práce se zabývá implementací schémat typu upwind založenýchna Setgerovu-Warmingovu dělení toku, Van Leerovu dělení toku a schématu AUSM+, která jsou implementována pro výpočcty modelů turbulencí. Předmětné modely jsou ...
 • Aplikace testů homogenity a klasifikace částic v neutrinové fyzice 

  Autor: Jakub Trusina; Vedoucí práce: Franc Jiří; Oponent práce: Smolík Jan
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-13)
  Konvoluční neuronové sítě jsou často užívaným nástrojem pro klasifikaci částic v neutrinové fyzice. Je potřeba ověřit, zdali jsou naměřená data dobře simulována vygenerovanými Monte Carlo vzorky, na kterých se klasifikace ...
 • Analýza biomarkerů psychiatrických pacientů pomocí analýzy EEG signálu a strojového učení 

  Autor: Miroslav Kovář; Vedoucí práce: Basterrech Sebastian; Oponent práce: Sojka Eduard
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-13)
  Depresivní porucha je závažným psychiatrickým onemocněním s vysokou globální prevalencí, závažnými dopady na kvalitu života, a v nejvážnější podobě může vyústit sebevraždou. Brzká diagnóza a přesná předpověd’ průběhu léčby ...
 • Zobecněné lineární smíšené modely pro odhadování v malých oblastech 

  Autor: Tomáš Košlab; Vedoucí práce: Hobza Tomáš; Oponent práce: Grim Jiří
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-13)
  V práci je prezentovaný nový logistický regresný model na úrovni jedincov v tvare používanom v problematike odhadovania v malých oblastiach (SAE). Tento model používa pevné efekty na modelovanie oblastí, v ktorých je väčšie ...

Zobrazit další