Now showing items 1-20 of 278

  • Dynamika křivek v rovině a prostoru a její aplikace 

   Author: Petr Filip; Supervisor: Beneš Michal; Opponent: Minarčík Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2024-01-26)
   Cílem práce je prozkoumat problematiku diferenciálních rovnic popisujících pohyb křivek v rovině a prostoru. V úvodu je řešena rovnice difuze jako související problém. Dále jsou zavedeny potřebné definice a představeny ...
  • Matematické modelování v epidemiologii 

   Author: Daria Petrova; Supervisor: Kolář Miroslav; Opponent: Šembera Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2024-01-26)
   Tato bakalářská práce se zaměřuje na matematické modely v oblasti epidemiologie, a to konkrétně na SIR model bez demografie i s demografií. V první a druhé částech jsou zmíněné modely odvozeny a jejich vlastností prostudovány. ...
  • Rekonstrukce snímků buněk pořízených pomocí mikroskopie se strukturovaným osvětlením 

   Author: Martin Kunz; Supervisor: Šroubek Filip; Opponent: Knotek Jaroslav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2024-01-27)
   Super-resolution (SR) is a powerful imaging approach which offers significant gains in both lateral and axial resolution far beyond the diffraction limit of standard wide-field microscopy. This has lead to numer-ous ...
  • Aplikace metod strojového učení pro identifikaci rozpadu protonu v detektoru s kapalným argonem 

   Author: Anna Guľa Gartman; Supervisor: Franc Jiří; Opponent: Jarůšková Kristina
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2024-01-27)
   Pozorování rozpadu protonu by mohlo naznačovat platnost teorií velkého sjednocení (GUTs). Navzdory desetiletím experimentálního úsilí, žádné známky rozpadu protonu nebyly pozorovány. Nicméně aktualizované limity životnosti ...
  • Výuková webová aplikace k předmětu Základy algoritmizace 

   Author: Karolína Žatečková; Supervisor: Virius Miroslav; Opponent: Moc Michal
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2024-01-27)
   Řadicí algoritmy jsou důležitou a detailně probádanou součástí informatiky a proto tvoří značnou část výukových materiálů předmětů informatiky. Tato bakalářská práce popisuje návrh a sestavení výukové webové aplikace ...
  • Webová aplikace pro daňovou evidenci drobného podnikatele 

   Author: Martin Čepela; Supervisor: Virius Miroslav; Opponent: Jarý Vladimír
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2024-01-27)
   Tato bakalářská práce řeší složitost daňové evidence a výzvy, kterým drobní podnikatelé musí čelit. Cílem této bakalářské práce bylo vytvořit přehlednou webovou stránku pro vedení daňové evidence drobného podnikatele. ...
  • Modelování difuze komponent vícesložkové směsi pomocí Maxwellovy-Stefanovy teorie 

   Author: Nikola Drnková; Supervisor: Mikyška Jiří; Opponent: Beneš Michal
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-09-01)
   Tato práce se zaměřuje na matematické modelování difuze komponent vícesložkové směsi pomocí Maxwellovy-Stefanovy teorie. Obsahem první kapitoly je nejprve fyzikální a poté matematická formulace daného problému. Výstupem ...
  • Odhad kompatibility dárce a příjemce pro transplantaci ledvin pomocí strojového učení 

   Author: Matěj Klouček; Supervisor: Kouřim Tomáš; Opponent: Antoni Ľubomír
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-09-03)
   Se zvyšující se prevalencí onemocnění spojených s ledvinami je vylepšení procesu hledání vhodných párů dárců a příjemců zásadní pro zmírnění zátěže, kterou pro zdravotnický systém představují pacienti se selhávajícími ...
  • Matematické modelování evoluce patogenů 

   Author: Tomáš Růžek; Supervisor: Berec Luděk; Opponent: Eclerová Veronika
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-09-03)
   Tato práce se zabývá matematickým modelováním evoluce patogenů v endemických modelech infekčních nemocí. Nejprve je zde představen a později upraven model SIR pro modelování epidemií. Poté je zde představena adaptivní ...
  • Dron ovládaný gesty 

   Author: Michal Průšek; Supervisor: Novozámský Adam; Opponent: Suk Tomáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-09-03)
   Předmětem této práce je segmentace gest s využitím klasických metod zpracování obrazu. Jmenovitě pak prahování, morfologické transformace, zpětná projekce histogramu a další. Následně je popsán přístup ke klasifikaci gesta ...
  • Optimalizace polyhedrálních sítí pro zpřesnění numerických výpočtů 

   Author: Petr Král; Supervisor: Oberhuber Tomáš; Opponent: Eichler Pavel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-09-03)
   Výsledkem této práce je algoritmus pro optimalizaci sítě za účelem zpřesnění aproximace gradientu pomocí metody konečných objemů za použití knihovny TNL. K dosažení tohoto cíle používáme gradientní sestup a detailněji se ...
  • Predikce přežití po transplantaci ledvin pomocí technik strojového učení 

   Author: Peter Nutter; Supervisor: Kouřim Tomáš; Opponent: Antoni Ľubomír
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-09-03)
   Chronické onemocnění ledvin, které postihuje více než 10% světové populace, představuje vážný zdravotní problém v globálním měřítku. Transplantace ledvin je jednou ze stěžejních léčebných možností. Tato bakalářská práce ...
  • Automatické obchodování na akciové burze založené na fundamentálních datech a algoritmech zpětnovazebního učení 

   Author: Jakub Michna; Supervisor: Strachota Pavel; Opponent: Oberhuber Tomáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-09-02)
   Bakalářská práce se věnuje využití zpětnovazebního učení pro realizace investiční strategie pro obchodování na akciové burze na základě fundamentálních dat. V rámci práce jsou uceleně popsané přístupy zpětnovazebního učení ...
  • Aplikace adjungovaných rovnic pro hledání parametrů obyčejných a parciálních diferenciálních rovnic 

   Author: Jan Miesbauer; Supervisor: Oberhuber Tomáš; Opponent: Škardová Kateřina
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-09-02)
   Tato práce se zabývá odhadem parametrů vybraných matematických modelů popsaných pomocí soustav obyčejných a parciálních diferenciálních rovnic z dat. K výpočtu gradientu, který použijeme v rámci optimalizace ztrátové funkce, ...
  • Matematické modelování proudění v nenasycené zóně 

   Author: Jana Zavadilová; Supervisor: Mikyška Jiří; Opponent: Fučík Radek
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-09-02)
   Bakalářská práce se zaměřuje na numerické řešení Richardsovy rovnice metodou vnějších a vnitřních iterací a poté na konvergenční analýzou této metody. V první kapitole je Richardsova rovnice odvozena z Darcyho zákona a ...
  • Vývoj algoritmu pro rekonstrukci lineárních drah částic v SuperNEMO detektoru 

   Author: Tomáš Křižák; Supervisor: Macko Miroslav; Opponent: Mašlárová Dominika
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-09-02)
   Hmotnost neutrina je jednou z největších otevřených otázek moderní částicové fyziky. Aby bylo možné změřit jeho hmotnost, spoléhá mnoho experimentů na měření poločasu takzvaného bezneutrinového dvojného beta rozpadu (0νββ). ...
  • Diskrétní Diracův operátor a jeho nerelativistická limita 

   Author: Ruben Karapetyan; Supervisor: Tušek Matěj; Opponent: Štampach František
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-09-02)
   V této bakalářské práci je hlavním cílem dokázat, že rezolventa diskrétního Diracova operátoru posunutého o mc^2 konverguje k diskrétnímu Laplaceovu operátoru v operátorové normě pro c jdoucí do nekonečna. Tohoto cíle ...
  • Matematická analýza invariantních množin 

   Author: Jakub Malášek; Supervisor: Beneš Michal; Opponent: Pauš Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-09-01)
   Tato práce se zabývá základními pojmy z problematiky invariantních množin a fraktální geometrie. Jsou v ní zmíněny nejznámější fraktální množiny, popsána jejich konstrukce a vlastnosti z pohledu topologie a teorie míry. ...
  • Číselné reprezentace v systémech s komplexní bází 

   Author: Tomáš Tarhovický; Supervisor: Masáková Zuzana; Opponent: Tinková Magdaléna
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-09-01)
   Pripomenieme si definíciu a základné vlastnosti systému reprezentácie čísel, ktorý zaviedol Surer. Tento systém umožňuje (za určitých podmienok) jednoznačne reprezentovať každé komplexné číslo celočíselnou postupnosťou ...
  • Adaptivní vzorkování a rekonstrukce obrazu 

   Author: Kristýna Svatoňová; Supervisor: Šroubek Filip; Opponent: Kotera Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-08-31)
   Tato bakalářská práce se zabývá tématem adaptivního (dynamického) vzorkování a rekonstrukce obrazu. Je zaměřená na porovnání některých existujících metod vzorkování (náhodné vzorkování, regulární vzorkování, modifikované ...