Nedávno přidané

Zobrazují se záznamy 1-20 z 164

  • Modelování dopravního toku na dálnici 

   Autor: Savina Yuliya; Vedoucí práce: Šmídl Václav; Oponent práce: Krbálek Milan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-08-29)
   Aktivní růst dopravní sítě vyžaduje stále přesnější nástroje řízení. Při takovém modelování nástrojů lze chování dopravniho toku předvídat, napřiklad, v dopravní zácpě nebo nehodě. Cílem práce je seznámit se s různými ...
  • Generování aplikací v jazyce JavaScript 

   Autor: Varga Ivan; Vedoucí práce: Čulík Zdeněk; Oponent práce: Hořák Zbyněk
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-08-29)
   Cílem bakalářské práce je vytvořit generátor, který bude produkovat webové stránky za pomoci JavaScriptu z konkrétního zdrojového souboru. Bakalářská práce nejprve uvádí a vysvětluje základní systémy pro vývoj webových ...
  • Statistická separace a identifikace s využitím divergenčních technik pro vícerozměrná data 

   Autor: Jarůšková Kristina; Vedoucí práce: Kůs Václav; Oponent práce: Franc Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-09-01)
   Při klasiflkaci dat obvykle narazíme na problém velkého počtu proměnných, což má za následek vyšší časovou náročnost procesu klasiflkace. V praxi je pak často výpočetní čas důležitější než přesnost separace. Práce obsahuje ...
  • Experimentální ověřování modelu časové reverzace 

   Autor: Zeman Radovan; Vedoucí práce: Chlada Milan; Oponent práce: Převorovský Zdeněk
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-08-31)
   Práce se věnuje časové reverzaci (TR) elastických vln. Představuje proces TR, seznamuje se základním teoretickým popisem za použití Greenových funkcí a koncepty jako realizace TR v tělese konečných rozměrů nebo reciproké ...
  • Řešení eikonální rovnice na GPU 

   Autor: Fencl Matouš; Vedoucí práce: Oberhuber Tomáš; Oponent práce: Kolář Miroslav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-09-01)
   Cílem této práce je výpočet orientované funkce vzdálenosti (signed distance function, SDF). Tuto funkci lze získat řešením tzv. eikonální rovnice. 3ako numerická metoda pro přibližné řešení této rovnice byla zvolena Fast ...
  • Analýza nerovnovážných stavů dopravních plynů 

   Autor: Groverová Nikola; Vedoucí práce: Krbálek Milan; Oponent práce: Bukáček Marek
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-08-31)
   Tato práce se soustředí na analýzu rozdělení headway-distribucí, resp. světlostí. V teoretické části práce zavedeme třídu balancovaných hustot B a její vlastnosti. Tato teoretická část je relevantní s praktickou částí ...
  • Kanonický rozklad tenzorů maticového násobení 

   Autor: Kováč Teodor; Vedoucí práce: Tichavský Petr; Oponent práce: Vomlel Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-09-02)
   ílem této práce je seznámit čtenáře s kanonickým rozkladem tenzorů třetího řádu, konkrétně tenzorů násobení matic a tenzorů násobení polynomů. Z tohoto důvodu definuje jednotlivé tenzory a zdůrazňuje jejich vztah s ...
  • Analýza scintigrafických obrazových sekvencí v lékařské diagnostice 

   Autor: Brožová Antonie; Vedoucí práce: Šmídl Václav; Oponent práce: Tichý Ondřej
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-08-31)
   Tato bakalářská práce se zabývá analýzou scintigraťických obrazových sekvencí s cílem získat křivky aktivity. 3ako první je prezentován model FAMIS zakládající se na faktorizaci matic s nezápornými prvky, přičemž k nalezení ...
  • Těžba dat z experimentů na tokamaku COMPASS 

   Autor: Zorek Matěj; Vedoucí práce: Škvára Vít; Oponent práce: Seidl Jakub
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-09-01)
   V této bakalářské práci se zabýváme metodami strojového učení, které využíváme ke klasifikaci stavů plazmatu v tokamaku COMPASS. Nejdříve jsme vysvětlili signál H, pojem plazma a popsali stavy, ve kterých se může vyskytovat. ...
  • Popis pohybu davu v komplexních situacích 

   Autor: Džabarjan Marina; Vedoucí práce: Vacková Jana; Oponent práce: Krbálek Milan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-08-29)
   Tato bakalářská práce se snaží shrnout hlavní dosavadní výstupy v oblasti výzkumu chodeckých proudů. Nejdříve jsou popsané přístupy, několik existujících modelu a také zásadní jevy, ke kterým dochází při interakci vícero ...
  • Analýza heuristickych metod zefektivnění algoritmů strojového učení a studium jejich principů 

   Autor: Kurbanov Temirlan; Vedoucí práce: Hakl František; Oponent práce: Jiřina Marcel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-08-29)
   Umělé neuronové sítě se považují za nejmodernější modely strojového učení. Byly úspěšně využity v nejrůznějších oborech. Nicméně, složitější úkoly vyžadují vyspělejší struktury a metody učení. Tato práce zkoumá čtyři metody ...
  • Rozhodování v ultimátní hře pod vlivem emocí 

   Autor: Černecka Anastasija; Vedoucí práce: Guy Tatiana Valentine; Oponent práce: Homolová Jitka
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-08-30)
   Práce se zaměřuje na normativní rozhodování v ultimátní hře s přihlédnutím k vlivu emocí. Jeden z hráčů je modelován prostřednictvím Markovského rozhodovacího procesu. Navržená funkce zisku se skládá ze dvou členů: ...
  • Implicitně vážené robustní metody a jejich výpočetní aspekty 

   Autor: Tichavský Jan; Vedoucí práce: Kalina Jan; Oponent práce: Kukal Jaromír
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-09-02)
   Práce se zabývá robustními statistickými metodami pro lineární regresi a odhad parametrů mnohorozměrných dat. Jsou zde představeny metoda nejmenších čtverců (LS), metoda useknutých nejmenších čtverců (LTS), metoda vážených ...
  • Detekce anomálií v grafech 

   Autor: Šiková Hana; Vedoucí práce: Mařík Radek; Oponent práce: Ambrož Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-08-29)
   Pro zaznamenání vztahů mezi zkoumanými objekty se dnes s oblibou využívají grafy a sítě. Ať již jde o sociální sítě, logistiku či internet, grafová struktura přináší zásadní výhodu v dokumentaci vztahů mezi jednotlivými ...
  • Matematické modelování a numerická simulace procesů v průmyslových kotlích 

   Autor: Jakubec Tomáš; Vedoucí práce: Strachota Pavel; Oponent práce: Fučík Radek
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-08-30)
   Tématem bakalářské práce je matematické modelování procesů probíhajících ve spalovací komoře průmyslových kotlů. Nejprve jsou stručně popsány typy kotlů a procesy, které v nich probíhají. Jedním z klíčových jevů je proudění ...
  • Konvoluční neuronové sítě v částicové fyzice 

   Autor: Kubů Miroslav; Vedoucí práce: Bouř Petr; Oponent práce: Kůs Václav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-09-01)
   Analýza dat v částicové fyzice zahrnuje komplexní klasiťikační úlohy. Ty jsou v současnosti často řešeny speciťickými metodami strojového učení, jako jsou například hluboké neuronové sítě. Klíčové problémy identiťikace ...
  • Modelování nenewtonovského proudění pomocí Lattice-Boltzmannovy metody ve 2D 

   Autor: Čala Adam; Vedoucí práce: Fučík Radek; Oponent práce: Eichler Pavel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-08-30)
   V této práci je shrnut základní matematický aparát, který je používán při popisu proudění kapaliny. Jsou klasifikovány nenewtonovské kapaliny a uvedeny jejich modely. Jsou ukázány základní techniky odvozování Lattice-Boltzmannovy ...
  • Robustní postupy při trénování neuronových sítí 

   Autor: Tobišková Nicole; Vedoucí práce: Kalina Jan; Oponent práce: Coufal David
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-09-02)
   Cílem této práce je propojit dosavadní poznatky o neuronových sítích se statistickými metodami a navrhnout a implementovat robustní verzi algoritmu zpětné propagace. Algoritmus zpětné propagace, založený na minimalizaci ...
  • Byesovský výběr modelu 

   Autor: Poliak Kajetán; Vedoucí práce: Šmídl Václav; Oponent práce: Dedecius Kamil
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-08-31)
   Práce má za cíl představení bayesovské statistiky a bayesovského výběru modelu. K tomuto cíli přistupuje přes seznámení se s tvorbou statistických modelů pro lineární a logistickou regresi. Předvedena je statistická ...
  • Kalibrace předpovědi počasí pro model tepelné zatížitelnosti přenosové soustavy 

   Autor: Ilyushkin Maxim; Vedoucí práce: Šmídl Václav; Oponent práce: Přikryl Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-08-31)
   Tato bakalářská práce se zaměřuje na kalibrace předpovědí počasí. Kalibrace byla provedena pomocí matematických modelů a různých metod jejich řešení. Pro řešení tohoto problému byla použita lineární regrese a neuronová ...