Now showing items 1-20 of 245

  • Numerické řešení adjungované rovnice pro mřížkovou Boltzmannovu metodu 

   Author: Bořivoj Kronowetter; Supervisor: Oberhuber Tomáš; Opponent: Škardová Kateřina
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-09-04)
   Cílem této práce je odvození metody pro rekonstrukci proudění krve podle dat získaných z magnetické rezonance. Jako první krok je řešena zjednodušená úloha, kde je proudění krve simulováno pomocí mřížkové Boltzmannovy ...
  • Lokalizace spektra diskrétního bilaplaceova operátoru s komplexním potenciálem 

   Author: Tomáš Hrdina; Supervisor: Štampach František; Opponent: Tušek Matěj
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-09-04)
   Studujeme spektrum diskrétního bilaplaceova operátoru T na prostoru I (Z) a spektrum téhož operátoru porušeného kompaktní diagonální poruchou. Potenciál je generován posloupností v E I (Z). Cílem je nalézt podmnožinu ...
  • Pokročilé geometrické metody zpracování obrazu 

   Author: Aaron Schick; Supervisor: Beneš Michal; Opponent: Pauš Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-09-04)
   Tato práce se zaměřuje na zpracování digitálního obrazu pomocí geometrických a difuzních metod. Nejprve je zájem upřen na lineární rovnici difuze. Dále se práce zaměřuje na nelineární difuzní a geometrické modely používající ...
  • Kritický exponent balancovaných slov 

   Author: Daniela Opočenská; Supervisor: Dvořáková Lubomíra; Opponent: Kalová Kateřina
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-09-04)
   Práce spadá pod tematiku kombinatoriky na slovech. Balancovaná slova jsou skupinou slov, která dokážeme generovat pomocí dobře prozkoumaných slov sturmovských a zachovávají si mnoho podobných charakteristik. Kritický ...
  • Dynamika šíření signálu v excitovatelném prostředí 

   Author: Dominik Žurek; Supervisor: Beneš Michal; Opponent: van der Meer Niels
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-09-04)
   Matematické modely v elektrokardiologii jsou nástrojem, který by v budoucnu mohl snížit velké množství obětí kardiovaskulárních onemocnění. V práci je uveden stručný přehled fyziologie srdce s důrazem na elektrofyziologii. ...
  • Statistické modely pro odhad kapacity neřízených křižovatek 

   Author: Eliška Pečenková; Supervisor: Hobza Tomáš; Opponent: Bukáček Marek
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-09-02)
   V této práci uvažujeme pravděpodobnostní model neřízené křižovatky typu T a pracujeme s pojmy světlost a kritická světlost. Kritické světlosti jsou hlavním předmětem Teorie akceptování mezer, jež je základem pro analytické ...
  • Laplaceova matice a její aplikace 

   Author: Daniel Khol; Supervisor: Vybíral Jan; Opponent: Volec Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-09-02)
   Grafy a Markovské řetězce je možné reprezentovat pomocí matic. Jednou z nejběžnějších forem reprezentace pro grafy je Laplaceova matice. Tato práce o ní dává ucelený přehled a nachází Laplaceova spektra několika základních ...
  • Superpoissonovské stavy balančního částicového systému 

   Author: Jiří Nábělek; Supervisor: Krbálek Milan; Opponent: Ledvinová Michaela
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-09-02)
   Práce pojednává o vlastnostech super-poissonovkých systémů a jejich detekci v dopravních datech. Úvodní část práce shrnuje známé poznatky stochastického modelování dopravních systémů. Součástí této práce je zavedení modelu ...
  • Diskontovaný plně pravděpodobnostní návrh rozhodovací strategie 

   Author: Soňa Molnárová; Supervisor: Kárný Miroslav; Opponent: Gaj Taťjana
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-09-02)
   Práca sa zaoberá problematikou nižšej uplatniteInosti budúcich výnosov, inak nazývanej diskontovanie, pri využití plne pravdepodobnostného návrhu (PPN) rozhodovacej stratégie. PPN umožňuje získavanie optimálnej politiky ...
  • Strojové učení pro klasifikaci zdrojů spojité akustické emise 

   Author: Tereza Fucsiková; Supervisor: Chlada Milan; Opponent: Franc Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-09-02)
   Strojové učení je v současné době velmi populární oblastí umělé inteligence. Hluboké učení poté zpracovává vstupní data skrze vrstvy předávající datům smysluplnější reprezentace. Jedním z modelů, které hluboké učení k ...
  • Optimalita včelích pláství a související problémy 

   Author: Barbora Bumbálková; Supervisor: Krejčiřík David; Opponent: Kvasničková Romana
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-09-02)
   Tato bakalářská práce se zabývá problematikou optimality včelích pláství. Jsou zde nastíněny a matematicky vysvětleny dvě části tohoto geometrického problému, a to isoperimetrická nerovnost a dláždění v rovině. Tato ...
  • Matematické modelování transportu a přestupu kontrastní látky v problematice perfuze myokardu 

   Author: Lenka Horvátová; Supervisor: Fučík Radek; Opponent: Oberhuber Tomáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-08-31)
   Tato práce se zabývá matematickým modelováním situací vznikajících při perfuzi myokardu pomocí vpuštění kontrastní látky. Popis transportu a přestupu kontrastní látky z cévy do mimocévního prostředí je rozdělen do dvou ...
  • Matematické modelování proudění krve v cévách 

   Author: Jan Bureš; Supervisor: Fučík Radek; Opponent: Eichler Pavel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-08-31)
   Tato práce se zabývá matematickým modelováním proudění nestlačitelné newtonovské tekutiny se zaměřením na modelování proudění krve v cévách. Hlavním cílem je implementace metody integrace tenzoru napětí pro výpočet síly ...
  • Matematické modelování proudění a obtékání překážek pomocí mřížkové Boltzmannovy metody 

   Author: Dominik Horák; Supervisor: Fučík Radek; Opponent: Klinkovský Jakub
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-08-31)
   Tato práce se zabývá matematickým modelováním proudění nestlačitelné newtonovské tekutiny a studiem obtékání pevných překážek. Hlavním cílem této práce je implementace výpočtu síly metodou výměny hybnosti pro 2D a 3D model. ...
  • Rozšíření a otestování algoritmu pro adaptaci časového kroku v softwaru TRM2D 

   Author: Anastasiia Sokolenko; Supervisor: Šembera Jan; Opponent: Štrof Pavel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-08-31)
   Tato bakalářská práce zkoumá implementaci modelu popisujícího šsrení kontaminace v podzemních vodách jako transportně-reakční úlohu ve formě soustavy PDR řešených pomocí metody štěpení operátoru v softwaru TRM2D, který ...
  • Programové vybavení drobného podnikatele 

   Author: Nela Koliášová; Supervisor: Virius Miroslav; Opponent: Liška Tomáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-08-31)
   Vedení daňové evidence je poměrně jednoduchý proces. Aplikace, které k němu slouží, ale bývají složité a drahé. Pokud takové problémy nemají, není v nich na druhou stranu možné evidovat majetek, ale pouze vést evidenci ...
  • Optimalizace parametrů stavové rovnice PC-SAFT v modelování termofyzikálních vlastností tekutin 

   Author: Gabriela Spilková; Supervisor: Vinš Václav; Opponent: Blahut Aleš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-08-31)
   Problematika stavových rovnic je v moderní fyzice důležitým tématem. Existuje matematicko - fyzikální aparát, pomocí kterého lze predikovat stavové vlastnosti látky v různých podmínkách. Tento aparát se nazývá statistická ...
  • Asymptotické metody a jejich užití 

   Author: David Košťák; Supervisor: Klika Václav; Opponent: Mikyška Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-08-28)
   V této práci se věnujeme využití asymptotické analýzy pro řešení diferenciálních rovnic. Nejprve definujeme asymptotický rozvoj funkce a ukážeme jeho základní vlastnosti. Následně představíme singulární perturbační metodu ...
  • Diskrétní Schrödingerův operátor s komplexním schodovitým potenciálem 

   Author: Vojtěch Bartoš; Supervisor: Štampach František; Opponent: Krejčiřík David
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-08-28)
   Tato práce zkoumá speciální třídu Schrodingerových operátorů na E (Z). Hledáme spektrum těchto operátorů a porovnáváme ho se spojitou analogií. Potenciál je závislý na jednom komplexním parametru, a tedy operátor obecně ...
  • Robustní strojové učení a adversariální vzorky 

   Author: Pavel Jakš; Supervisor: Adam Lukáš; Opponent: Čermák Vojtěch
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-08-28)
   Algoritmy strojového učení vykazují přítomnost jevu, kde i malá perturbace vstupu algoritmu může způsobit velkou změnu predikce výstupu. Takto perturbovaným vstupům lze přisoudit název adversariální vzorky. Tento fenomén ...