Now showing items 1-20 of 272

  • Modelování difuze komponent vícesložkové směsi pomocí Maxwellovy-Stefanovy teorie 

   Author: Nikola Drnková; Supervisor: Mikyška Jiří; Opponent: Beneš Michal
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-09-01)
   Tato práce se zaměřuje na matematické modelování difuze komponent vícesložkové směsi pomocí Maxwellovy-Stefanovy teorie. Obsahem první kapitoly je nejprve fyzikální a poté matematická formulace daného problému. Výstupem ...
  • Odhad kompatibility dárce a příjemce pro transplantaci ledvin pomocí strojového učení 

   Author: Matěj Klouček; Supervisor: Kouřim Tomáš; Opponent: Antoni Ľubomír
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-09-03)
   Se zvyšující se prevalencí onemocnění spojených s ledvinami je vylepšení procesu hledání vhodných párů dárců a příjemců zásadní pro zmírnění zátěže, kterou pro zdravotnický systém představují pacienti se selhávajícími ...
  • Matematické modelování evoluce patogenů 

   Author: Tomáš Růžek; Supervisor: Berec Luděk; Opponent: Eclerová Veronika
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-09-03)
   Tato práce se zabývá matematickým modelováním evoluce patogenů v endemických modelech infekčních nemocí. Nejprve je zde představen a později upraven model SIR pro modelování epidemií. Poté je zde představena adaptivní ...
  • Dron ovládaný gesty 

   Author: Michal Průšek; Supervisor: Novozámský Adam; Opponent: Suk Tomáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-09-03)
   Předmětem této práce je segmentace gest s využitím klasických metod zpracování obrazu. Jmenovitě pak prahování, morfologické transformace, zpětná projekce histogramu a další. Následně je popsán přístup ke klasifikaci gesta ...
  • Optimalizace polyhedrálních sítí pro zpřesnění numerických výpočtů 

   Author: Petr Král; Supervisor: Oberhuber Tomáš; Opponent: Eichler Pavel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-09-03)
   Výsledkem této práce je algoritmus pro optimalizaci sítě za účelem zpřesnění aproximace gradientu pomocí metody konečných objemů za použití knihovny TNL. K dosažení tohoto cíle používáme gradientní sestup a detailněji se ...
  • Predikce přežití po transplantaci ledvin pomocí technik strojového učení 

   Author: Peter Nutter; Supervisor: Kouřim Tomáš; Opponent: Antoni Ľubomír
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-09-03)
   Chronické onemocnění ledvin, které postihuje více než 10% světové populace, představuje vážný zdravotní problém v globálním měřítku. Transplantace ledvin je jednou ze stěžejních léčebných možností. Tato bakalářská práce ...
  • Automatické obchodování na akciové burze založené na fundamentálních datech a algoritmech zpětnovazebního učení 

   Author: Jakub Michna; Supervisor: Strachota Pavel; Opponent: Oberhuber Tomáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-09-02)
   Bakalářská práce se věnuje využití zpětnovazebního učení pro realizace investiční strategie pro obchodování na akciové burze na základě fundamentálních dat. V rámci práce jsou uceleně popsané přístupy zpětnovazebního učení ...
  • Aplikace adjungovaných rovnic pro hledání parametrů obyčejných a parciálních diferenciálních rovnic 

   Author: Jan Miesbauer; Supervisor: Oberhuber Tomáš; Opponent: Škardová Kateřina
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-09-02)
   Tato práce se zabývá odhadem parametrů vybraných matematických modelů popsaných pomocí soustav obyčejných a parciálních diferenciálních rovnic z dat. K výpočtu gradientu, který použijeme v rámci optimalizace ztrátové funkce, ...
  • Matematické modelování proudění v nenasycené zóně 

   Author: Jana Zavadilová; Supervisor: Mikyška Jiří; Opponent: Fučík Radek
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-09-02)
   Bakalářská práce se zaměřuje na numerické řešení Richardsovy rovnice metodou vnějších a vnitřních iterací a poté na konvergenční analýzou této metody. V první kapitole je Richardsova rovnice odvozena z Darcyho zákona a ...
  • Vývoj algoritmu pro rekonstrukci lineárních drah částic v SuperNEMO detektoru 

   Author: Tomáš Křižák; Supervisor: Macko Miroslav; Opponent: Mašlárová Dominika
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-09-02)
   Hmotnost neutrina je jednou z největších otevřených otázek moderní částicové fyziky. Aby bylo možné změřit jeho hmotnost, spoléhá mnoho experimentů na měření poločasu takzvaného bezneutrinového dvojného beta rozpadu (0νββ). ...
  • Diskrétní Diracův operátor a jeho nerelativistická limita 

   Author: Ruben Karapetyan; Supervisor: Tušek Matěj; Opponent: Štampach František
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-09-02)
   V této bakalářské práci je hlavním cílem dokázat, že rezolventa diskrétního Diracova operátoru posunutého o mc^2 konverguje k diskrétnímu Laplaceovu operátoru v operátorové normě pro c jdoucí do nekonečna. Tohoto cíle ...
  • Matematická analýza invariantních množin 

   Author: Jakub Malášek; Supervisor: Beneš Michal; Opponent: Pauš Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-09-01)
   Tato práce se zabývá základními pojmy z problematiky invariantních množin a fraktální geometrie. Jsou v ní zmíněny nejznámější fraktální množiny, popsána jejich konstrukce a vlastnosti z pohledu topologie a teorie míry. ...
  • Číselné reprezentace v systémech s komplexní bází 

   Author: Tomáš Tarhovický; Supervisor: Masáková Zuzana; Opponent: Tinková Magdaléna
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-09-01)
   Pripomenieme si definíciu a základné vlastnosti systému reprezentácie čísel, ktorý zaviedol Surer. Tento systém umožňuje (za určitých podmienok) jednoznačne reprezentovať každé komplexné číslo celočíselnou postupnosťou ...
  • Adaptivní vzorkování a rekonstrukce obrazu 

   Author: Kristýna Svatoňová; Supervisor: Šroubek Filip; Opponent: Kotera Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-08-31)
   Tato bakalářská práce se zabývá tématem adaptivního (dynamického) vzorkování a rekonstrukce obrazu. Je zaměřená na porovnání některých existujících metod vzorkování (náhodné vzorkování, regulární vzorkování, modifikované ...
  • Aplikace optimalizačních metod na vývoj procesů řízených parciálními diferenciálními rovnicemi 

   Author: Jan Plecháček; Supervisor: Wodecki Aleš; Opponent: Strachota Pavel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-08-31)
   Tato práce se zabývá problematikou minimalizačních úloh s nekonečně dimenzionální vazbou danou parciálními diferenciálními rovnicemi. Nejprve jsou studovány Banachovy a Hilbertovy prostory, na kterých je následně formulována ...
  • Aplikace dekonvoluce v astronomických pozorováních 

   Author: David Rendl; Supervisor: Šroubek Filip; Opponent: Harmanec Adam
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-08-31)
   Tato bakalářská práce se zaměřuje na aplikaci dekonvoluce v astronomických pozorováních s důrazem na klasické metody. Implementujeme a optimalizujeme jednotlivé dekonvoluční algoritmy, které následně testujeme na uměle ...
  • Shlukování dat v Hilbertových prostorech 

   Author: Diana Varšíková; Supervisor: Kukal Jaromír; Opponent: Tran Quang Van
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-08-30)
   Hledání nelineárních závislostí mezi daty je dlouhodobě studovaným problémem. Za tímto účelem byly vyvinuty jádrové metody, jež převádí problém do Hilbertových prostorů vyšších dimenzí. Tato práce si klade za cíl představit ...
  • Náhodné algoritmy: teorie a implementace 

   Author: Matěj Trödler; Supervisor: Vybíral Jan; Opponent: Volec Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-08-30)
   Tato práce pojednává o vybraných příkladech náhodných algoritmů a ukazuje tak jejich užitečnost a jednoduchost. První kapitola se zabývá algoritmy na hledání minimálního řezu grafu. Čtenáři je důkladně představena teorie ...
  • Konstrukce modelu pro překlad záznamu znakového jazyka s využitím neuronových sítí 

   Author: Tomáš Děd; Supervisor: Rabhi Nesrine; Opponent: Novozámský Adam
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-08-30)
    I přes nedávné pokroky v oblasti rozpoznávání znakového jazyka je patrný nedostatek zaměření na překlad v reálném čase, který by komunitě neslyšících mohl přinést největší prospěch. V rámci této práce se pokoušíme eliminovat ...
  • Alternativní řešení transportní úlohy v softwaru TRM2D 

   Author: Evgeniy Kleschenko; Supervisor: Šembera Jan; Opponent: Kolář Miroslav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-08-26)
   Hlavním cílem této bakalářské práce je implementace alternativního řešení transportní úlohy v softwaru TRM2D. Za tímto účelem byly studovány matematicko-fyzikální základy transportně-reaktivního problému, metoda štěpení ...