Nedávno přidané

Zobrazují se záznamy 1-20 z 111

  • Metody pokročilé statistiky pro dálkový průzkum Země 

   Autor: Hybner Karel; Vedoucí práce: Tichý Ondřej; Oponent práce: Stiborek Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-01-06)
   Tato práce se věnuje využití bayesovské statistiky v oblasti analýzy hyperspektrálních fotografií pocházejících z dálkového průzkumu Země. Konkrétně jde o problém rozlišení zdrojů ? oblastí na zemském povrchu, které jsou ...
  • Porovnání metod pro odhadování parametrů zobecněných lineárních smíšených modelů 

   Autor: Košlab Tomáš; Vedoucí práce: Hobza Tomáš; Oponent práce: Franc Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-01-06)
   V posledných rokoch sú zobecnené lineárne zmiešané modely čoraz častejšie využívaným konceptom v rôznych sférach výskumu, od medicínskeho výskumu až po poisťovníctvo. V tejto práci predstavujeme zobecnené lineárne zmiešané ...
  • Matematické modelování dynamiky lithiových článků 

   Autor: Mach Ondřej; Vedoucí práce: Beneš Michal; Oponent práce: Mach Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-01-06)
   Práce je úvodem do problematiky modelování lithium iontových článků. Pozornost je věnována popisu dějů probíhajících v článcích a možnostech jejich modelování. Jeden z modelů je vybrán pro zpracování ve zbytku práce. ...
  • Stochastické modely chemické kinetiky 

   Autor: Čajánek Ondřej; Vedoucí práce: Vejchodský Tomáš; Oponent práce: Klika Václav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-01-06)
   Obsahem této práce je studie tří základních stochastických modelů chemické kinetiky. Konkrétn ě se věnujeme porovnání Gillespieho stochastického simulačního algoritmu a základní chemické rovnici s jejich aproximací ve formě ...
  • Kinetické modelování lunárního chvostu ve slunečním větru 

   Autor: Tichák Michal; Vedoucí práce: Hellinger Petr; Oponent práce: Šebek Ondřej
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-01-06)
   V předložené práci jsou studovány kinetické jevy v lunárním chvostu za použití hybridního numerického CAM-CL algoritmu, kde jsou protony simulovány jako částice a elektrony jako nabitá tekutina. Jsou prezentovány výsledky ...
  • Studie korelací v souborech empirických dopravních dat 

   Autor: Szabová Zuzana; Vedoucí práce: Krbálek Milan; Oponent práce: Apeltauer Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-08-07)
   Dvousmyčkové detektory umístěné na Pražském okruhu nám poskytly dostatek dat pro studii korelací. Abychom se vyhnuli nehomogenitě, dopravní data jsme rozdělili do dvou kategorií: volného proudění a kondenzované fáze. Tento ...
  • Implementace algebraických operací s řetězcovými zlomky v systému SageMath 

   Autor: Kovář Miroslav; Vedoucí práce: Starosta Štěpán; Oponent práce: Ambrož Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-08-07)
   V této práci předkládáme přehled základní teorie řetězových zlomků a shrnutí vývoje výzkumu v oblasti algoritmů pro algebraické operace s řetězovými zlomky. Popisujeme jeden z těchto algoritmů, známý jako Gosperův algoritmus. ...
  • Lokalizace materiálových defektů založená na geodetických drahách 

   Autor: Gális Petr; Vedoucí práce: Kůs Václav; Oponent práce: Záveský Michal
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-08-05)
   Tato bakalářská práce se zabývá postavením základů matematického modelu lokalizace akustické emise a problémem numerického výpočtu geodetických křivek na modelech reálných těles. Pro tento účel jsou implementovány metoda ...
  • Periody řetězových zlomků prvků kvadratického tělesa 

   Autor: Dlouhá Hana; Vedoucí práce: Starosta Štěpán; Oponent práce: Hejda Tomáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-08-05)
   V této práci se věnujeme zkoumání odhadů prodloužení periody řetězových zlomků prvků kvadratického tělesa při Möbiově transformaci. To jest, určujeme ze znalosti periody řetězového zlomku čísla alfa horní odhad na délku ...
  • Locality sensitive hashing textových řetězců pro klasifikaci URL 

   Autor: Kantner Jakub; Vedoucí práce: Kopp Martin; Oponent práce: Kohout Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-08-07)
   Na internetu se kromě neškodných URL adres setkáváme i s malým procentem adres škodlivých. Ty často vedou na podvodné, reklamní, či přímo nebezpečné webové stránky a návštěva takových stránek může způsobit infikování ...
  • Dynamika pohybu křivek v rovině a prostoru a její aplikace 

   Autor: Minarčík Jiří; Vedoucí práce: Beneš Michal; Oponent práce: Kolář Miroslav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-08-07)
   Cilem teto prace je hledani vhodneho matematickeho popisu krivek v pohybu a zkoumani moznych aplikaci tohoto problemu. V teoreticke casti textu, zkoumame numericke i analyticke aspekty vyvoje krivek v ramci trech ruznych ...
  • Redundance v číselných systémech 

   Autor: Vlašic Oldřich; Vedoucí práce: Masáková Zuzana; Oponent práce: Ambrož Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-08-08)
   V této práci budeme zkoumat lineární číselné soustavy. Na začátek uvedeme někter é výsledky o balancované dvojkové soustavě. Pak se budeme zabývat Fibonacciho číselnou soustavou nad abecedou {0, 1, 2}. Ukážeme kritérium ...
  • Rozhodování v Ultimatum game s více navrhovateli 

   Autor: Ruman Marko; Vedoucí práce: Guy Tatiana Valentine; Oponent práce: Kárný Miroslav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-07-08)
   Práce se zaobírá rozhodováním v Ultimatum game (UG) s více navrhovateli prostřednictvím modelování odpovídatele a zahrnutím rozvažovacích aspektů do jeho odměňovací funkce. V porovnání s klasickou verzí UG, ve hře s více ...
  • Aposteriorní odhady chyby numerického řešení v problematice filtračního proudění 

   Autor: Straka Vojtěch; Vedoucí práce: Fučík Radek; Oponent práce: Beneš Michal
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-08-07)
   Tato práce zkoumá možnosti aposteriorních odhadů chyby numerického řešení rovnic popisujících proudění v porézním prostředí. Nejprve je rozebráno vícefázové proudění v porézním prostředí a následně formulována Poissonova ...
  • Numerické metody pro segmentaci medicínských dat 

   Autor: Solovská Kateřina; Vedoucí práce: Oberhuber Tomáš; Oponent práce: Klement Vladimír
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-08-07)
   Tato práce se zabývá metodami pro zpracování obrazu. Rozebrány jsou metody pro odstraňování šumu pomocí minimalizace gradientu, vrstevnicové metody pro odstraňování šumu a detekci hran a metoda segmentace obrazu pomocí ...
  • Metaučení metod extrakce pravidel z umělých neuronových sítí 

   Autor: Fanta Matěj; Vedoucí práce: Holeňa Martin; Oponent práce: Kudinov Andrej
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-08-05)
   Extrakce pravidel z umělých neuronových sítí se dá využít nejen k porozumění fungování neuronové sítě, ale také jako prostředek k získání informací z dat, na kterých byla síť trénována. V této práci je vysvětleno a otestováno ...
  • Návrh informačního systému pro podporu forenzního auditu 

   Autor: Pešková Edita; Vedoucí práce: Macek Karel; Oponent práce: Virius Miroslav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-08-07)
   Tato bakalářská práce seznamuje s oblastí forenzního auditu a jejími specializacemi. Práce popisuje průběh celého procesu forenzního auditu od zadání, přes sběr dat, analýzu dat a odevzdání výsledků. Na základě stávající ...
  • Bayesovské odhadovaní struktury lineárního modelu s velkým množstvím alternativ 

   Autor: Pálková Barbora; Vedoucí práce: Kárný Miroslav; Oponent práce: Jirsa Ladislav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-08-07)
   Hledání struktury lineárního modelu znamená rozhodnout, které parametry model ovlivňují či neovlivňují. Máme-li řádově desítky různých parametrů, existuje příliš mnoho hypotéz na to, abychom je mohli jednotlivě porovnat. ...
  • Aplikace pro prezentaci vabraných monitorovacích dat experimentu COMPASS 

   Autor: Jamrich Tomáš; Vedoucí práce: Čulík Zdeněk; Oponent práce: Strachota Pavel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-08-07)
   V uvode je citatel strucne oboznameny s fyzikalnym pozadim experimentu COMPASS v CERNE. Experiment obsahuje rozsiahly technicky aparat, ktoreho vyznamnou sucastou je polarizovany terc. Tato praca vyuzva vybrane monitorovacie ...
  • Matematické modelování subsonického proudění okolo překážek pomocí metody Lattice--Boltzmann na GPU 

   Autor: Eichler Pavel; Vedoucí práce: Fučík Radek; Oponent práce: Oberhuber Tomáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-07-07)
   Tato práce je teoretickým úvodem do numerické metody Lattice?Boltzmann pro simulaci proudění nestla čitelné, Newtonovské tekutiny v izotermálním systému. Hlavním cílem je uvést čtenáře do základní problematiky týkající se ...