Now showing items 1-20 of 220

  • Vliv nanočástic na živé buňky 

   Author: Michaela Crhánová; Supervisor: Neužilová Barbora; Opponent: Bláha Pavel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-08-28)
   Cílem této studie bylo zkoumat toxicitu nanoˇcástic ZnO:Ga v°uˇci bakterii Escherichia coli DBM 3125 a její závislost na velikosti nanoˇcástic. V této studii byly použity nanoˇcástice s velikostí krystalit°u 7, 15, 33, 74 ...
  • Pokročilé architektury neuronových sítí pro analýzu dat z finančních trhů 

   Author: Ondřej Šrámek; Supervisor: Strachota Pavel; Opponent: Oberhuber Tomáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-08-27)
   V bakalářské práci jsou vysvětleny základní pojmy strojového učení na lineární a logistické regresi, a poté jsou teoreticky uvedeny neuronové sítě. Dále je zkoumán problém přeučení a principy, jak se mu vyhnout. Praktická ...
  • Klasifikace buněčných procesů na časosběrných snímcích pořízených TIRF-SIM mikroskopem 

   Author: Adam Janich; Supervisor: Šroubek Filip; Opponent: Kamenický Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-08-27)
   Jedním z nejdůležitějších studovaných buněčných procesů je endocytóza. Možnost automatické počítačové analýzy mikroskopických snímků tohoto buněčného procesu může výrazně usnadnit jeho studium. Tato práce prozkoumává možnost ...
  • Vývoj a refaktorizace aplikace pro zpracování dat z magnetické rezonance 

   Author: Roman Yaremchuk; Supervisor: Oberhuber Tomáš; Opponent: Čulík Zdeněk
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-08-27)
   Hlavním cílem tohoto projektu je studium a vylepšení stávající implementace grafického uživatelského rozhraní programu Cameo. Po teoretickém seznámení se základy zobrazování magnetickou rezonancí je práce zaměřena na funkce ...
  • Metoda štěpení operátoru pro řešení transportně-reakčních úloh 

   Author: Leonid Samoilov; Supervisor: Šembera Jan; Opponent: Kolář Miroslav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-08-27)
   Hlavním cílem tohoto projektu je studium a implementace metody štěpení operátoru pro řešení úloh popsaných soustavou parciálních diferenciálních rovnic, která spočívá v rozdělení transportně-reakční úlohy na transportní ...
  • Matematické modelování a numerická simulace růstu krystalů metodou fázového pole 

   Author: Jan Palán; Supervisor: Strachota Pavel; Opponent: Wodecki Aleš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-08-27)
   Krystalizace je formou fázového přechodu z kapalného do pevného skupenství, při které se atomy uspořádají do krystalové mřížky. Stefanova úloha zkoumá časový vývoj rozhraní mezi kapalnou a pevnou fází při předpokladu ostrého ...
  • Vlastnosti variant spojené informace 

   Author: Katarína Studeničová; Supervisor: Hlinka Jaroslav; Opponent: Kroupa Tomáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-08-27)
   V této práci se věnujeme budování matematického aparátu vhodného pro popis multivariátních interakcí v komplexních systémech pomocí odhadů maximální entropie. Formalizujeme definice pěti různých konstrukcí spojené informace ...
  • Algoritmy pro zpracování obrazových dat ze satelitů Sentinel 

   Author: Emanuel Frátrik; Supervisor: Šorel Michal; Opponent: Blažek Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-08-26)
   Automatické mapovanie krajinného pokryvu a využitia územia je jednou z najdoležitejších úloh vzdialeného prieskumu Zeme. Problémom v tejto oblasti je nedostatok kvalitných ground truth dát, ktorých tvorba býva často náročná ...
  • Detekce a sledování lidského těla ve vnitřním prostoru pomocí konvolučních neuronových sítí 

   Author: Thi Thu Hien Nguyenová; Supervisor: Kerepecký Tomáš; Opponent: Novozámský Adam
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-08-26)
   Cílem bakalářské práce bylo prozkoumat a prostudovat detekci a sledování lidského těla s důrazem na lidskou tvář pomocí moderních metod hlubokého učení a klasických přístupů. Na základě teoretických znalostí si vybrat a ...
  • Statistická a strojová klasifikace signálů akustické emise pro detekci defektů v materiálech 

   Author: Jan Zavadil; Supervisor: Kůs Václav; Opponent: Dvořáková Zuzana
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-08-26)
   Spolehlivá klasifikace signálů akustické emise je klíčová pro praktické využití této defektoskopické metody. Signály jsou při klasifikaci reprezentovány pomocí vhodné nízkodimenzionální skupiny atributů. V této práci se ...
  • Strategie proti technické analýze 

   Author: Peter Hron; Supervisor: Šmíd Martin; Opponent: Vácha Lukáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-08-26)
   Práca poskytuje základný úvod do teórie dynamického a približného dynamického programovania s dôrazom na využitie daných metód v oblastiach finančných trhov. Na modeli zjednodušeného obchodovania s jednou akciou sa venuje ...
  • Rozpoznávání objektů pro interakci člověk-robot 

   Author: Soňa Drocárová; Supervisor: Kostková Jitka; Opponent: Suk Tomáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-08-25)
   Práca sa zaoberá rozpoznávaním objektov v obraze pomocou príznakov. Cielom bolo zvoliť vhodnú metódu pre rozpoznávanie symbolov kariet spoločenskej hry Dobble a implementovať ju v prostredí MATLAB. Na dosiahnutie tohto ...
  • Rozpoznávání vzorů v časových řadách pomocí hlubokých neuronových sítí 

   Author: Tereza Vorlová; Supervisor: Strachota Pavel; Opponent: Kouřim Tomáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-08-25)
   Tato bakalářská práce se zabývá rozpoznáváním vzorů v časových řadách obsahující historická data z kryptoměnové burzy. Jako vhodný nástroj tohoto rozpoznávání byly zvoleny konvoluční neuronové sítě (CNN). Na jedné straně ...
  • Plně pravděpodobnostní návrh rozhodovací strategie se zastavováním 

   Author: Mário Hoz; Supervisor: Kárný Miroslav; Opponent: Kulhavý Rudolf
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-08-25)
   Táto bakalárska práca sa zaoberá problematikou popisu zastavovania v teórií rozhodovacích procesov. Najprv sú popísané diskrétne Markove rozhodovacie procesy a ich zobecnenie v podobe plne pravdepodobnostného návrhu. ...
  • Bayesovské odhadování pro adaptivní dynamické rozhodování 

   Author: Jurij Ružejnikov; Supervisor: Gaj Taťjana; Opponent: Príbeli Peter
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-08-25)
   V této práci vytvoříme algoritmus, který je schopen se chovat optimálně, vůči nějakému předem zadanému cíli. K tomu je třeba model systému, který je odhadnut pomocí bayesovkého odhadování, jehož hlavní výhodou je možnost ...
  • Základní aspekty metody Markov Chain Monte Carlo 

   Author: Adam Šumník; Supervisor: Vybíral Jan; Opponent: Haškovec Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-08-25)
   Tato bakalářská práce se zaměřuje na metodu Markov Chain Monte Carlo. Má za cíl představit základní myšlenky této metody a aplikovat ji na příklady. První část práce se věnuje konečným markovským řetězcům, které jsou ...
  • Fyzikální omezení v inverzním modelování atmosférických úniků 

   Author: Lukáš Kysilka; Supervisor: Tichý Ondřej; Opponent: Šmídl Václav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-01-30)
   Při detekci radioaktivity v ovzduší je zásadním úkolem určení lokace úniku a jeho časového průběhu. Zatímco lokace bývá velmi často známa, časový průběh a celkové množství uniklé látky bývá většinou známo jen jako hrubý ...
  • Matematické modelování v elektrokardiologii 

   Author: Niels van der Meer; Supervisor: Beneš Michal; Opponent: Chabiniok Radomír
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-08-28)
   Kardiovaskulární choroby mají na celkovém počtu úmrtí ve světě více než třicetiprocentní podíl, což z nich činí nejčastější příčinu smrti člověka. Z pochopitelných důvodů je tedy vyvíjeno značné úsilí tato onemocnění léčit ...
  • Matematické modelování proudění tekutin a transportu kontrastní látky v cévách 

   Author: Jan Kovář; Supervisor: Fučík Radek; Opponent: Beneš Michal
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-08-28)
   Tato práce se zabývá matematickým modelováním úloh spojených s vyšetřením perfuze myokardu za použití kontrastní látky. Úloha proudění a transportu kontrastní látky je v úvodu rozdělena do třech základních typových úloh, ...
  • Lokalizace mikrorobota z magnetických senzorů 

   Author: Stanislav Novotný; Supervisor: Šmídl Václav; Opponent: Vítek Martin
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-08-28)
   Tato bakalářská práce se zabývá optimalizačními metodami a zaměřuje se konkrétně na spádové. Reší úlohou lokalizace mikrorobota v magnetickém poli pomocí senzorů. Tato práce obsahuje vytvoření matematického dvourozměrného ...