Nedávno přidané

Zobrazují se záznamy 1-20 z 371

  • Robustní vizuální odhadování tepu 

   Autor: Špetlík Radim; Vedoucí práce: Čech Jan; Oponent práce: Perš Janez
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-14)
   Je představena nová metoda odhadu srdeční frekvence, HR-CNN - dvoustupňová konvoluční neuronová síť. Síť je trénována end-to-end alternující optimalizací a je robustní vůči změnám osvětlení a relativnímu pohybu snímaného ...
  • Klasifikace terénu a ohodnocení prostupnosti s využitím exteroceptivních dat 

   Autor: Prágr Miloš; Vedoucí práce: Faigl Jan; Oponent práce: Belter Dominik
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-14)
   Kráčející roboty mohou být v současné době považovány za rostoucí segment autonomní mobilní robotiky se záběrem od industriální inspekce po dlouhodobé operování v nehostinném prostředí. Hlavní výhodou těchto robotů je ...
  • Vývoj vstupní metody pro Android využívající Braillovo písmo 

   Autor: Hryzák Ondřej; Vedoucí práce: Novák Daniel; Oponent práce: Kordík Pavel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-12)
   Tato práce se zabývá možnostmi vstupu Braillova písma na mobilních zařízeních se systémem Android. V úvodní části jsou popsány a porovnány vybrané systémy pro Braillův vstup, a také jednotlivé typy Braillova písma. V další ...
  • 3D sémantická segmentace RGBD dat pomocí hlubokých konvolučních neuronových sítí 

   Autor: Hobza Martin; Vedoucí práce: Zimmermann Karel; Oponent práce: Krajník Tomáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-18)
   Cílem této práce bylo nastudování problematiky konvolučních neuronových sítí. Jejich využití v oblasti 2D a 3D sémantické segmentace a seznámení se s možnostmi jejich implementace. Výsledkem práce je otestování implementace ...
  • Relativní lokalizace helikoptér z obrazu palubní kamery pomocí neuronových sítí 

   Autor: Vrba Matouš; Vedoucí práce: Saska Martin; Oponent práce: Ecorchard Gaël Pierre Marie
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-19)
   Tato práce je zaměřena na problematiku relativní lokalizace a stabilizace bezpilotních helikoptér pomocí kamery. Je představen systém relativní lokalizace, který nevyžaduje žádné značky ani speciální vybavení na bezpilotní ...
  • Vizuální odometrie pro dynamickou rekonstrukci obrazu 

   Autor: Pivoňka Tomáš; Vedoucí práce: Přeučil Libor; Oponent práce: Dlouhý Martin
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-18)
   Cílem této práce bylo navrhnout a experimentálně ověřit metodu pro vizuální odometrii určenou k měření pohybu podvozku automobilu jako součást 3D skeneru podvozků. Tento skener pracující pouze s obrazem z kamer je vyvíjen ...
  • Zpracování radiačních snímků ze sensoru Timepix na satelitu VZLUSAT-1 

   Autor: Jílek Martin; Vedoucí práce: Báča Tomáš; Oponent práce: Granja Carlos
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-19)
   Kosmické prostředí staví vesmírnou techniku i biologické materiály před řadu překážek. Jednou z nich je ionizující záření, které způsobuje poruchy elektronických systémů, degradaci materiálů i radiační poškození živých ...
  • Optimalizace spotřeby robotických buněk s jedním robotem a m stroji 

   Autor: Chmel Jakub; Vedoucí práce: Šůcha Přemysl; Oponent práce: Faigl Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-18)
   Práce se zaměřuje na optimalizaci spotřeby energie robotické buňky typu flow shop. Uvažujeme robotickou buňku skládající se z m strojů a jednoho transportního robota, která produkuje jeden typ výrobku. Robot přenáší výrobky ...
  • Kamerová kontrola funkčnosti elektronických systémů 

   Autor: Paštyka Jan; Vedoucí práce: Smutný Vladimír; Oponent práce: Dokoupil Vojtěch
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-19)
   Tato práce se zabývá návrhem a realizací systému pro automatické rozpoznávání stavů diagnostických LED na průmyslových zařízeních. Stav LED diod je rozpoznáván ze snímků pořízených průmyslovou kamerou. Analýza stavu LED ...
  • Výpočet cest flexibilních ligandů v proteinových strukturách 

   Autor: Jankovec Tom; Vedoucí práce: Vonásek Vojtěch; Oponent práce: Jurčík Adam
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-19)
   Charakteristiky proteinových molekul a jiných biochemických sloučenin jsou zkoumány skrze proteinové tunely, případně ligandové cesty. Pro zajištění věrohodnosti výsledků je nutné při hledáni uvažovat tvar i flexibilitu ...
  • Simulace hloubkových senzorů pro autonomní učení a testování 

   Autor: Jašek Otakar; Vedoucí práce: Zimmermann Karel; Oponent práce: Štěpánek Martin
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-14)
   Reálná LiDARová data využitelná pro strojové učení a verifikaci a validaci algoritmů jsou těžké získat, zejména v množství požadovaném aktuálními aplikacemi strojového učení. Nedávné studie ukazují, že je možné využít uměle ...
  • Detekce změn v okolí vozidla pomocí 3D dat a agregované 3D mapy 

   Autor: Fiala Dominik; Vedoucí práce: Matoušek Martin; Oponent práce: Zimmermann Karel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-14)
   V této práci je prezentován nový přístup k detekci změn v okolí jedoucích autonomních vozidel. Práce jsou založeny na 3D mapě vytvořené z 3D měření poskytovaných sadou LiDAR sensorů namontovaných na vozidle. Změny jsou ...
  • Sémantická podobnost vět pro úlohu rozpoznání úmyslu 

   Autor: Brich Tomáš; Vedoucí práce: Spilka Jiří; Oponent práce: Pošík Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-18)
   Modul pro rozpoznání úmyslu je základní součástí jakéhokoliv question-answering bota (např. Amazon Echo). Tato práce implementuje modul pro rozpoznání úmyslu, založený na větných předlohách, který je silně závislý na ...
  • Detekce lidských pohybů zápěstí a prstů na základě měření povrchového EMG svalů předloktí a Qualisys motion capture systému 

   Autor: Janků Tomáš; Vedoucí práce: Novotná Iva; Oponent práce: Čeřovský Zdeněk
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-01-29)
   Elektromyografie poskytuje velmi cenná data a poznatky, jež mohou být uplatněny v mnoha aplikacích. V současné době se jí s úspěchem využíva v řadě výzkumných prací i praktických aplikací různých zaměření především z odvětví ...
  • Sledování pohyblivých objektů v obraze z helikoptéry 

   Autor: Marek Michal; Vedoucí práce: Chudoba Jan; Oponent práce: Štěpán Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-01-29)
   Diplomová práce se zabývá problémem snímaní okolního prostředí dynamicky se pohybující kamerou a následnou detekcí pohybujíchích se objektu. Vývoj probíhal v programovacím jazyku C++ za použití volně dostupne knihovny ...
  • Návrh řízení pro hybridní VTOL bezpilotní prostředek 

   Autor: Král Martin; Vedoucí práce: Rollo Milan; Oponent práce: Hromčík Martin
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-01-09)
   Práce se zabývá vytvořením matematického modelu bezpilotního VTOL prostředku pro účely odladění konfiguračních parametrů autopilotu. V rámci práce byla vytvořena simulace v prostředí Matlab & Simulink, umožňující integraci ...
  • Aplikace neuronových sítí ve směrovacích problémech 

   Autor: Drozen Alan; Vedoucí práce: Kulich Miroslav; Oponent práce: Pošík Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-01-09)
   Tato práce se zabývá řešením problému obchodního cestujícího v polygonální doméně s využitím samoorganizujících se map. Pomocí muldimenzionálního škálování je úloha převedena na problém obchodního cestujícího v Euklidovském ...
  • Semidefinitní programování v geometrii počítačového vidění 

   Autor: Trutman Pavel; Vedoucí práce: Pajdla Tomáš; Oponent práce: Šára Radim
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-01-04)
   Mnoho problémů v počítačovém vidění vede na řešení systémů polynomiálních rovnic. Současné metody na řešení systémů polynomiálních rovnic jsou schopny řešit tyto systémy v oboru komplexních čísel. V počítačovém vidění a ...
  • Prototyp notifikačno-monitorovacího nositelného zařízení 

   Autor: Füzesséry Eduard; Vedoucí práce: Kutíková Anna; Oponent práce: Míkovec Zdeněk
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-01-09)
   Táto práca sa zaoberá procesom vytvorenia prototypu nositeľného zariadenia, ktoré je schopné merať prejdenú vzdialenost a upozorňovat na notifikácie na jeho zápästí. Upozornenia od všetkých užívateľových aplikácií prichádzajú ...
  • Automatická optická inspekce plošných spojů 

   Autor: Kunte Ondřej; Vedoucí práce: Škoviera Radoslav; Oponent práce: Berger Haladová Zuzana
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-01-09)
   Tato práce ověřuje hypotézu, zda-li je možné vytvořit systém automatické optické inspekce plošných spojů z běžných materiálů a za pomoci volně dostupných softwarových prostředků. Práce klade důraz na celkovou jednoduchost ...