Now showing items 1-20 of 420

  • Visuo-haptické modelování tvaru objektu řízené nejistotou 

   Author: Lukáš Rustler; Supervisor: Hoffmann Matěj; Opponent: Matas Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-01-18)
   Modelováni tvaru objektu je úloha zabývající se rekonstrukcí objektu z neúplné informace. V nedávné době pokročila rekonstrukce z neúplné, pouze vizuální informace. Nicméně předměty se můžou překrývat nebo být “nepřátelské” ...
  • Automatizace 3D skenování tovární haly pomocí mobilního robotu 

   Author: Jakub Rozlivek; Supervisor: Svoboda Tomáš; Opponent: Faigl Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-01-18)
   V dnešní době jsou továrny nejprve připraveny v simulovaci jako tzv. digitální dvojčata. Výhodou těchto digitálních dvojčat je, že přípravu a testování celé robotizované výrobní linky lze provést ještě před samotnou výstavbou ...
  • Vizuální rozpoznávání do mnoha tříd s vedlejší informací 

   Author: Rail Chamidullin; Supervisor: Matas Jiří; Opponent: Franc Vojtěch
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-01-17)
   Práce se zabývá vizuálním rozpoznávání druhů hadů a hub s vedlejší informací do mnoha tříd. V práci je navržena metoda založená na state-of-the-art hlubokých neuronových sítích pro klasifikaci, tj. konvolučních neuronových ...
  • Rekonstrukce trojdimenzionálních modelů zvířat 

   Author: Valeriia Iegorova; Supervisor: Pajdla Tomáš; Opponent: Zimmermann Karel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-01-17)
   Tato diplomová práce se zabývá problematikou 3D rekonstrukce zvířat, která by mohla mít řadu praktických využití v zemědělství nebo počítačové animaci. Poskytuje ucelený přehled literatury a pojednává o existujících metodách ...
  • Zrychlení lokalizace pomocí knihovny InLoc 

   Author: Martin Sebera; Supervisor: Polic Michal; Opponent: Špetlík Radim
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-01-17)
   Lokalizace je úloha, která řeší odhad pózykamery (tj. střed kamery a rotaci). Tatopráce se zaměřuje na algoritmus InLoc,který implementuje vizuální lokalizaci prozmapovaná vnitřní prostředí. Analyzujepůvodní implementaci ...
  • Rozpoznávání tance z videa 

   Author: Petr Kouba; Supervisor: Matas Jiří; Opponent: Zimmermann Karel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-09-01)
   Předkládáme metodu rozpoznávání společenských tanců z videa. Metoda je založena na využití nástroje OpenPose, který odhaduje postoj snímaných tanečníků v jednotlivých snímcích videa. Následně klasifikujeme posloupnosti ...
  • USAC 2021 s modelem prostorové koherence robustní vůči degenerovaným datům 

   Author: Maksym Ivashechkin; Supervisor: Matas Jiří; Opponent: Šára Radim
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-09-01)
   Random Sample Consensus je jedním z nejpopulárnějších a nejvíce používaných metod na robustní odhad v počítačovém vidění. Tato práce představuje VSAC (USAC 2021), který je zlepšený robustní odhadce podobný k RANSACu. Tato ...
  • Adaptace CNN klasifikátorů na změny apriorních pravděpodobností 

   Author: Tomáš Šipka; Supervisor: Šulc Milan; Opponent: Škoviera Radoslav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-09-01)
   V mnoha klasifikačních úlohách se relativní četnosti tříd (apriorní pravděpodobnosti tříd) na testovací sadě liší od relativních četností během trénování prediktoru. Tento jev, taktéž nazýván \textit{label shift} nebo ...
  • Efektivní průzkum povrchu těla s taktilními senzory u humanoidních robotů 

   Author: Maksym Shcherban; Supervisor: Hoffmann Matěj; Opponent: Rayyes Rania
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-08-31)
   Zatímco u člověka hraje hmat velmi důležitou roli, v robotice je mu věnována malá pozornost. Dotyková zpětná vazba má přitom obrovský potenciál, od automatické kalibrace robotu po bezpečnou interakci člověka s robotem. V ...
  • Přenos účesu mezi portréty 

   Author: Adéla Šubrtová; Supervisor: Čech Jan; Opponent: Sýkora Daniel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-06-10)
   Tato diplomová práce navrhuje ucelené řešení problému přenosu účesu mezi portréty. Vstupem jsou dva portréty různých lidí, snímek vlasů a snímek obličeje. Metoda vyprodukuje přirozeně vypadající portrét, který má účes ze ...
  • Kombinatorické metody ve studiu kvantových struktur 

   Author: Václav Voráček; Supervisor: Navara Mirko; Opponent: Pták Pavel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-06-10)
   There are challenging problems related to the mathematical description of quantum mechanics. The thesis focuses on such problems from two different areas: The problems related to the existence of hidden variables and ...
  • Zrychlení lokalizace pomocí knihovny InLoc 

   Author: Martin Sebera; Supervisor: Polic Michal; Opponent: Špetlík Radim
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-06-10)
   Lokalizace je úloha, která řeší odhad pózykamery (tj. střed kamery a rotaci). Tatopráce se zaměřuje na algoritmus InLoc,který implementuje vizuální lokalizaci prozmapovaná vnitřní prostředí. Analyzujepůvodní implementaci ...
  • Efektivní výpočet geometrie kamer s použitím homotopických metod 

   Author: Petr Hrubý; Supervisor: Pajdla Tomáš; Opponent: Kúkelová Zuzana
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-06-10)
   Homotopické pokračování je metoda numerické algebraické geometrie pro řešení soustav polynomiálních rovnic. Během homotopického pokračování se počáteční soustava postupně transformuje na koncovou soustavu, během čehož se ...
  • Klasifikace změn poddajnosti dýchacího systému během mechanické plicní ventilace pomocí elektrické impedanční tomografie 

   Author: Lukáš Mařík; Supervisor: von Platen Philip; Opponent: Roubík Karel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-01-21)
   Přestože ARDSnet je dnes preferovanou metodikou protektivní plicní ventilace, individuální nastavení hodnoty pozitivního tlaku na konci výdechu (PEEP) by mohlo omezit riziko poškození plic. ARDSnet stanovuje hodnoty PEEP ...
  • Stanovení prediktorů pooperační fibrilace síní u pacientů po aortokoronárním bypassu 

   Author: Kristýna Vieweghová; Supervisor: Ježdík Petr; Opponent: Otáhal Jakub
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-01-21)
   Tato diplomová práce se zabývá statistickým zpracováním dat u pacientů po aortokoronárním bypassu (CABG). Cílem této práce je určení prediktorů pooperační fibrilace síní s pomocí multivariantních modelů. Teoretická část ...
  • Analýza stresových parametrů pilotů simulátoru Boeingu 

   Author: Martin Blažek; Supervisor: Čmejla Roman; Opponent: Vyšata Oldřich
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-01-21)
   Tato práce zabývá analýzou stresových parametru pilotů. V první části je objasněn teoretický pojem stres, lidská fyziologie a biologické procesy vedoucí k měřitelným projevům stresu. Následně jsou zpracovány předešlé ...
  • Analýza ovladatelnosti vozu s použitím algoritmů strojového učení 

   Author: Leonid Tulin; Supervisor: Haniš Tomáš; Opponent: Holub Ondřej
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-09-01)
   S významným vývojem autonomních systémů a autopilotů vyvstává otázka - co je dobře řízený stroj. Za posuzování jízdních vlastností a pohodlí automobilu v současnosti odpovídají speciálně vyškolení řidiči, kteří jsou přítomni ...
  • Mapování vodorovného značení a lokalizace autonomního auta F1/10 pomocí kamery 

   Author: Zdeněk Berka; Supervisor: Klapálek Jaroslav; Opponent: Chudoba Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-09-02)
   V práci se zabýváme vybudovánı́m systému, který umožnı́ orientaci autonomnı́ho auta v neznámém prostředı́. Jako primárnı́ senzor pro tuto úlohu využı́váme kameru. Náš systém detekuje vodorovné značenı́ ...
  • Určení polohy mobilního robotu z kamerových dat 

   Author: Vojtěch Pánek; Supervisor: Smutný Vladimír; Opponent: Košnar Karel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-09-01)
   Tato práce se zaměřuje na prozkoumání současné situace na poli určování polohy z kamerových dat a na navržení vhodného řešení pro mobilní robotickou platformu vybavenou vertikálně orientovanou RGB kamerou s fisheye čočkou. ...
  • Výběr reprezentativních obrazových prototypů 

   Author: Pavel Gramovich; Supervisor: Matas Jiří; Opponent: Šroubek Filip
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-09-02)
   The diversity of image retrieval results is an important feature that allows users to explore different aspects of the queried object. However, most of the works in this area are focused more on relevance rather than ...