Now showing items 1-20 of 626

  • Rozpoznávání tanečního žánru z videozáznamu páru 

   Author: Štěpán Křivánek; Supervisor: Matas Jiří; Opponent: Hoffmann Matěj
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-08-31)
   Navrhujeme vylepšení nedávné práce Petra Kouby, která se týká rozpoznávání společenských tanců z videa. Soustředili jsme se výhrádně na vizuální data, a abychom mohli naše výsledky porovnat, použili jsme stejné datasety. ...
  • Výpočet Ljapunovových exponentů z časových řad 

   Author: Lejla Dobrić; Supervisor: Lynnyk Volodymyr; Opponent: Shekhovtsov Oleksandr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-08-31)
   Ljapunovovy exponenty jsou důležité pro charakterizaci atraktoru nelineárního dynamického systému a jeho citlivost na počáteční podmínky. Jinými slovy, Ljapunovovy exponenty nám říkají, kdy je systém chaotický. V této práci ...
  • Použití ROS2 pro manévrování ve vysoké rychlosti v autonomním řízení 

   Author: Martin Endler; Supervisor: Sojka Michal; Opponent: Štěpán Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-08-31)
   Manévrování ve vysoké rychlosti při autonomním řízení je problematické bez řádné podpory real-time na straně softwaru. Na ČVUT je tým, který se účastní soutěže F1/10 Autonomous Driving Competition s autonomními modely aut. ...
  • Lokalizace robotu za pomoci magnetometru 

   Author: Tomáš Fiala; Supervisor: Smutný Vladimír; Opponent: Petříček Tomáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-08-25)
   Magnetické pole v železobetonových budovách je často nehomogenní a lze ho využít k lokalizaci. Měření magnetometrem spolu s předem známou magnetickou mapou může zlepšit přesnost odometrie. Tato bakalářská práce se zabývá ...
  • Přidání kontextu do konvolučních sítí 

   Author: Sebastian Štefko; Supervisor: Šochman Jan; Opponent: Zimmermann Karel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-06-09)
   Nejnovější články ukazují, že neuronové sítě mohou těžit z využití širšího receptivního pole (kontextu) již na nižších vrstvách. Naopak běžně používaná architektura ResNet má pouze lokální kontext a její receptivní pole ...
  • Časosběrné video obličeje 

   Author: Ondřej Vereš; Supervisor: Čech Jan; Opponent: Franc Vojtěch
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-06-09)
   Tato práce popisuje generativní metodu pro tvorbu časosběrných videí obličeje a webovou aplikaci dostupnou na adrese http://cmp.felk.cvut.cz/facialtimelapse, do které uživatel může nahrát sbírku klíčových snímku dané osoby ...
  • Vizuální detekce dopravních kuželů pro autonomní formuli 

   Author: Roman Šíp; Supervisor: Čech Jan; Opponent: Matoušek Martin
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-06-09)
   Tato bakalářská práce prezentuje kamerový systém pro autonomní formuli, která se účastní univerzitní soutěže Formula Student Driverless. V této soutěži, plně autonomně řízené formule jezdí po závodním okruhu vyznačeném ...
  • Nalezení nejrychlejší trajektorie pro autonomní studentskou formuli 

   Author: Michal Horáček; Supervisor: Čech Jan; Opponent: Matějka Joel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-06-09)
   Tato práce navrhuje algoritmus plánování trajektorie pro autonomní formuli postavenou pro mezinárodní soutěž Formula Student. V této práci se zaměřujeme na situaci, ve které je okolí vozidla do značné míry známo a popsáno ...
  • Navigace pro dvouruký mobilní manipulátor TIAGo++ 

   Author: Václav Kůla; Supervisor: Kulich Miroslav; Opponent: Zimmermann Karel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-06-09)
   Tato práce řeší problém ovládání výtahu robotem TIAGo++.Řešili jsme problém víceposchoďové navigace, použili jsme již naimplementované metody na navigaci TIAGo robota na jednom patře a vypracovali pro TIAGo robota způsob, ...
  • C++ framework pro vývoj webových aplikací 

   Author: Adam Novák; Supervisor: Nagyová Ingrid; Opponent: Havlíček Radek
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-06-09)
   Tato práce se zabývala návrhem a implementací frameworku pro vývoj webových aplikací v systémovém jazyce C++. Cílem bylo dosáhnout vysoké rychlosti a efektivní práce s pamětí při zpracovávání uživatelských dotazů. V ...
  • Odhadování fyzikálních vlastností objektů pomocí robotické manipulace – dataset a srovnávací měřítko 

   Author: Jiří Hartvich; Supervisor: Hoffmann Matěj; Opponent: Weibel Jean-Baptiste Nicolas
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-06-08)
   Odhadování fyzikálních vlastností objektů spočívá v měření objektů a následném odhadování jejich vlastností na základě tohoto měření. Jednotlivá měření se provádějí pomocí senzorů, jako jsou RGB kamery, hloubkové kamery, ...
  • Estimace vzájemné polohy kamerového stereopáru pod vlivem parazitní dynamiky 

   Author: Tomáš Kratochvíl; Supervisor: Walter Viktor; Opponent: Petříček Tomáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-06-08)
   Tato práce rozšiřuje již existující metodu vzájemné sebelokace bezpilotních helikoptér (dále jen UAV - Unmanned Aerial Vehicles). Systém UVDAR je založen na ultrafialových blikajících LED, které detekuje speciální UV kamera ...
  • Hlasem ovládaný webový editor kódu 

   Author: Cyril Janeček; Supervisor: Pollák Petr; Opponent: Rajnoha Josef
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-06-08)
   Tato práce popisuje implementaci hlasově ovládaného editoru kódu, který umožňuje lidem s pohybovým omezením programovat pomocí svého hlasu. Existující aplikace jsou často placené, nebo vyžadují poměrně komplikovanou ...
  • Sebelokalizace bezpilotní helikoptéry v úloze inspekce stožárů elektrického vedení 

   Author: Jan Kočí; Supervisor: Petrlík Matěj; Opponent: Chudoba Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-06-08)
   V této práci je představena metoda lokalizace založená na fúzi měřenı́ GNSS a Li-DAR pro zlepšenı́ přesnosti odhadu polohy v okolı́ stožárů vysokého napětı́. Studium autonomnı́ch bezpilotnı́ch prostředků (UAV) se stalo ...
  • Lokalizace v prostředí stožáru vysokého napětí 

   Author: Jan Mandík; Supervisor: Štěpán Petr; Opponent: Košnar Karel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-06-08)
   Použití dronů se jeví jako vhodný nástroj pro zrychlení, zlevnění a zautomatizování pravidelných inspekcí stožárů vysokého napětí. Správné fungování lokalizačního systému GPS je však narušeno v blízkosti vedení vysokého ...
  • Algoritmy pro detekci klíčových bodů a jejich vyhodnocení 

   Author: Matěj Mísař; Supervisor: Švarný Petr; Opponent: Chudoba Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-06-08)
   Detekce klíčových bodů člověka je komplexní úloha, která nalézá využití od animací pro zábavu po interakci člověka a robota. Cílem této práce je porovnat AlphaPose, Detectron2, MMPose a OpenPose algoritmy pro detekci ...
  • Optimalizace sdílených jízd s přestupem v městských oblastech 

   Author: Adéla Kubíková; Supervisor: Fiedler David; Opponent: Cvach Michal
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-06-08)
   Problém rostoucí poptávky po dopravě ve městech, rostoucích nákladů na provoz automobilů, znečištění životního prostředí a nedostatečné kapacity silniční sítě lze řešit pomocí ridesharingu - služby, která umožňuje sdílet ...
  • Učení řídicího algoritmu na datově získaném modelu 

   Author: Aleksandr Barinov; Supervisor: Azayev Teymur; Opponent: Klaučo Martin
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-06-08)
   Cílem teto práce je empiricky demonstrovat, že založená na neuronových sitích řidicí strategie naučena na datově získaném nelineárním dynamickém systému může dosahnout lepšího přenosu ze simulace do skutečného světa néž ...
  • SLAM v prostředí stožáru vysokého napětí 

   Author: Jan Hošťálek; Supervisor: Štěpán Petr; Opponent: Čech Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-06-08)
   Práce je úvodem do problematiky stereo vidění, věnuje se rekonstrukci stožáru vysokého napětí stereo vizuálním a termálním párem kamer. První částí navrženého postupu je tvorba referenčního modelu na základě známé polohy ...
  • Interpretace pozitivní detekce statisticky nezvládnutého stavu při statistické regulaci procesů 

   Author: Ondřej Mísař; Supervisor: Macaš Martin; Opponent: Kadera Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-06-08)
   Důležitým předpokladem mnoha aplikací metod strojového učení v reálném světě je vysvětlitelnost výsledků těchto metod. Proto je trendem vytvářet metody, které nejen fungují dobře, ale jsou také vysoce interpretovatelné. ...