Nedávno přidané

Zobrazují se záznamy 1-20 z 302

  • Kalibrace kamery pro robotické pracoviště 

   Autor: Lištvan Jaroslav; Vedoucí práce: Krsek Pavel; Oponent práce: Drbohlav Ondřej
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-01-09)
   Práce se zabývá kalibrací kamery na robotickém pracovišti. Cílem je odhad vnějších a vnitřních parametrů kamery. Tedy zajištění opravy deformace obrazu poskytnutého kamerou a odhadnutí její polohy a orientace v rámci ...
  • Věková závislost akustických charakteristik řeči v opakovaných slabikách 

   Autor: Lukášová Tereza; Vedoucí práce: Čmejla Roman; Oponent práce: Lustyk Tomáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-01-09)
   Tato práce se zabývá analýzou možných závislostí mezi akustickými charakteristikami řeči a věkem mluvčího. Přítomnost či absence závislosti je zkoumána pro hodnoty charakteristik, které byly získány z nahrávek řečové ...
  • Model aktivní kontury s klíčovými body pro detekci hranice objektu v obrazu 

   Autor: Dvořák Filip; Vedoucí práce: Šára Radim; Oponent práce: Čech Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-08-08)
   Táto bakalárska práca pojednáva o problematike a návrhu vhodnej metódy pre obohatenie štandardného modelu aktívnej kontúry o kľúčové body. Kľúčové body sú rozpoznávané detektorom, ktorý funguje na základe klasifikácie ...
  • Aplikace hlubokých neuronových sítí pro klasifikaci rukopisů 

   Autor: Kožnarová Zuzana; Vedoucí práce: Christlein Vincent; Oponent práce: Kordík Pavel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-08-02)
   Práce se zabývá možností zlepšení přesnosti klasifikace pro malé datové sady za použití konvolučních neuronových sítí (CNN). Konkrétně se jedná o klasifikaci typu historických ručně psaných latinských textů. Hlavními tématy ...
  • Algoritmus generující operace ve vícehodnotové logice 

   Autor: Kozák Jan; Vedoucí práce: Petrík Milan; Oponent práce: Navara Mirko
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-26)
   Monoidy s lineárním uspořádáním (zkráceně tomonoidy) jsou matematickou strukturou, která může mimo jiné popisovat sémantiku konečných fuzzy logik. Cílem této práce je implementovat v jazyce C/C++ algoritmus popsaný Milanem ...
  • Identifikace cyklistických segmentů v GPS trajektoriích 

   Autor: Milec David; Vedoucí práce: Žilecký Pavol; Oponent práce: Černoch Radomír
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-26)
   Pokrok v technologii umožnil vytváření velkého množství prostorových trajektorií, které obsahují mnoho informací o pohybu. Ve své bakalářské práci navrhuji metodu, která klasifikuje uživatelův pohyb do dvou modů s použitím ...
  • Robotická manipulace objektem 

   Autor: Čermák Jan; Vedoucí práce: Smutný Vladimír; Oponent práce: Krsek Pavel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-22)
   Tato bakalářská práce je součástí projektu RadioRoSo, který je zaměřen na autonomní třídění radioaktivního odpadu. Cílem je sbírání radioaktivních pružin za pomoci robotického ramena a strojového vidění. V zachycené scéně ...
  • Odhadování úmyslů účastníků silničního provozu pomocí Bayesovských sítí 

   Autor: Vobecký Antonín; Vedoucí práce: Škovierová Júlia; Oponent práce: Průša Daniel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-25)
   Tato bakalářská práce se zaobírá predikcí chování účastníků dopravního provozu za použití Bayesovských sítí a je motivována evropským projektem H2020 UP-Drive Automated Urban Parking and Driving. Je důležité pochopit a ...
  • Detekce Malware v HTTPS komunikaci 

   Autor: Střasák František; Vedoucí práce: García Sebastián; Oponent práce: Bartoš Karel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-25)
   V posledních letech lze zaznamenat nárůst malware, kteří ke své komunikaci používají HTTPS protokol. Tato situace s sebou přináší pro bezpečnostní analytiky řadu nových výzev, protože přenos je šifrován a je těžko rozlišitelný ...
  • Využití robota LEGO Mindstorms - návrh speciálních úloh 

   Autor: Stračinský Michal; Vedoucí práce: Hlinovský Martin; Oponent práce: Samek Martin
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-26)
   Cílem této práce je navrhnout a realizovat inverzní kyvadlo (segway) pro stavebnici LEGO Mindstorms NXT a také pro něj vytvořit řídící mobilní aplikaci. Stavebnice NXT byla programována v jazyce NXC a mobilní aplikace byla ...
  • Celoživotní určování polohy mobilního robotu 

   Autor: Nováček David; Vedoucí práce: Smutný Vladimír; Oponent práce: Chudoba Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-24)
   Tato bakalářská práce se věnuje celoživotnímu určování polohy mobilního robotu, který bude nasazen v industriálním prostředí k přepravování materiálu či zboží. Mobilní robotika pomocí lokalizace zajišťuje robotu potřebnou ...
  • Analýza chování Malware v síti pomocí grafu 

   Autor: Šmolík Daniel; Vedoucí práce: García Sebastián; Oponent práce: Catania Carlos
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-26)
   Existuje mnoho různých rodin malware a každá se vyznačuje jinými vlastostmi. Cílem této práce je zaměřit se na detekování škodlivého chování pomocí odchozí síťové komunikace. Naše hypotéza je, že tato škodlivá komunikace ...
  • Návrh a vývoj metod hodnocení pohybové aktivity 

   Autor: Hourová Michaela; Vedoucí práce: Kutílek Patrik; Oponent práce: Macaš Martin
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-26)
   Práce se zabývá metodami hodnocení kinematických veličin pohybu končetin, které se zavádějí do lékařské praxe pro hodnocení pohybové aktivity končetin během klinického vyšetření a dlouhodobé rehabilitace. Cílem práce je ...
  • Škálovatelná reprezentace neuronových sítí 

   Autor: Pavlíček David; Vedoucí práce: Buk Zdeněk; Oponent práce: Basterrech Sebastian
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-26)
   Tato bakalářská práce se zaměřuje na metody nepřímého kódování neuronových sítí pro evoluční algoritmy s důrazem na škálovatelnost sítě. Je implementován algoritmus HyperGP k evoluci sítí použitých k řízení pohybu robota ...
  • Rijkeho trubice - Experimentální zařízení pro modelování a řízení v termoakustice 

   Autor: Černý Lukáš; Vedoucí práce: Hurák Zdeněk; Oponent práce: Hengster-Movric Kristian
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-26)
   Tato práce popisuje návrh a sestavení Rijkeho trubice včetně zavedení zpětné vazby v podobě mikrofonu a reproduktoru. Takto zavedená zpětná vazba byla použita k řízení a stabilizaci systému, což mělo za následek úplné ...
  • Inteligentní lůžko 

   Autor: Larionov Vladyslav; Vedoucí práce: Lhotská Lenka; Oponent práce: Doležal Jaromír
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-26)
   Cílem této práce je studium rys fyzické aktivity v denním cyklu "spánek - bdění", stejně jako studium změn spánku pod vlivem vnějších faktorů pomocí vyvinutého hardware - softwarového monitorovacího systému. K dosažení ...
  • Algoritmy pro generování herního pole ve hře minesweeper 

   Autor: Cicvárek Jan; Vedoucí práce: Kopřiva Štěpán; Oponent práce: Čáp Michal
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-26)
   Minesweeper je videohra z roku 1990. Nalezení řešení jedné její instance nebo důkaz jeho neexistence je NP úplný problém. V této práci prozkoumám algoritmy, které tento problém řeší v polynomiálním nebo exponenciálním čase ...
  • Rozpoznávání pojmenovaných entit s pomocí rekurentních neuronových sítí 

   Autor: Nguyen Hoang Long; Vedoucí práce: Pichl Jan; Oponent práce: Hajič Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-26)
   Rozpoznávání pojmenovaných entit je podúloha ve vyhledávání strukturovaných informací. Jedná se o klasifikaci slov ve větě, které reprezentují entity s vlastním jménem, jako na příklad osoby, organizace nebo lokace. ...
  • Rozšiřování knihovny pro grafové algoritmy 

   Autor: Rezková Karolína; Vedoucí práce: Genyk-Berezovskyj Marko; Oponent práce: Valla Tomáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-26)
   Tato bakalářská práce je zaměřena na open-source knihovnu pro grafové algoritmy jGraphT. Nejprve porovnává tuto knihovnu s dalšími dostupnými knihovnami, které se taktéž soustředí na matematické grafy. Následně seznamuje ...
  • Identifikace škodlivých hostitelů s využitím dílčích detekcí 

   Autor: Lukáš Ondřej; Vedoucí práce: García Sebastián; Oponent práce: Bello Luciano
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-25)
   Ochrana počítačových sítí je v důsledku širokého spektra typů malware velmi obtížnou disciplínou. Strmý nárůst v počtu zařízení připojených k internetu v posledních letech vede ke zvyšující se poptávce po systémech na ...