Recent Submissions

 • Proudění vstupním hrdlem turbostroje 

  Author: Zakhar Tokar; Supervisor: Fořt Jaroslav; Opponent: Hoznedl Michal
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-08-28)
  Náplň této diplomové práce je prověření užitečnosti použítí modelu porézního media pro náhradu síta v modelovaném proudění turbínou T10MW a tvorba studií vlivu ovlivnění rovnoměrnosti proudu pomocí porézní přepážky. Nejprve ...
 • Vliv sítě na numerické řešení šíření elektrického výboje 

  Author: Aleš Benda; Supervisor: Karel Jan; Opponent: Prokop Vladimír
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-08-29)
  Cílem této práce je porovnání jednotlivých numerických metod a parametrů sítě na řešení šíření elektrického výboje. Mezi dílčí cíle dále patřilo seznámení se s matematickým modelem elektrického výboje, naprogramování 1D ...
 • Matematické modelování proudění ne-Newtonovských tekutin s aplikacemi v hemodynamice 

  Author: Alena Beldíková; Supervisor: Bodnár Tomáš; Opponent: Keslerová Radka
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-08-29)
  Cílem této bakalářské práce je matematické modelování proudění nestlačitelných tekutin s aplikací v hemodynamice. Na začátku se práce zabývá popisem rheologických vlastností krve a zmiňuje nejčastější rheologické modely, ...
 • Numerická simulace proudění mělké vody 

  Author: Martin Jakubec; Supervisor: Fürst Jiří; Opponent: Holman Jiří
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-08-29)
  Tato bakalářská práce se zaměřuje na numerické řešení hyperbolického sysému rovnic popisujících proudění mělké vody pomocí relaxační metody v jedné prostorové dimenzi. V práci je tento systém odvozen, je ukázano řešení ...
 • Soustavy lineárních algebraických rovnic v metodě konečných prvků 

  Author: Karel Vacek; Supervisor: Sváček Petr; Opponent: Neustupa Tomáš
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-08-29)
  Bakalářská práce se zabývá užitím iteračních metod speciálně i pro soustavy vzniklé užitím metody konečných prvků. Obsahuje popis klasických iteračních ale i gradientních metod. Mimo to v práci byly tyto metody realizovány ...
 • Generování strukturovaných sítí v radiální turbíně 

  Author: Petr Čížek; Supervisor: Linkeová Ivana; Opponent: Fürst Jiří
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-08-28)
  Cílem práce je vytvořit strukturovanou síť pro výpočet proudění ve vhodně zvolené radiální turbíně. Geometrie je dána ve formátu STEP (formát souboru používaný pro převod informací mezi CAD systémy) , byl tedy vyvinut ...
 • Simulace proudového pole v rovinné mříži 

  Author: Matouš Machka; Supervisor: Halama Jan; Opponent: Prokop Vladimír
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-08-28)
  Cílem této diplomové práce je popsání rovinného proudění nevazké stlačitelné tekutiny v Barschdorfově dýze a turbínové mříži typu SE1050 za pomoci matematického modelování. Úlohy proudění v dýze a mříži jsou fyzikálně a ...
 • Numerické řešení proudění stlačitelné tekutiny pomocí pokročilých metod 

  Author: Radek David; Supervisor: Holman Jiří; Opponent: Fürst Jiří
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-08-28)
  Práce se zabývá numerickým řešením proudění stlačitelné nevazké tekutiny. V první části jsou odvozeny rovnice popisující dynamiku plynů. Následující dvě kapitoly jsou věnovány teorii hyperbolických systémů zákonů zachování ...
 • Řešení Laplaceovy rovnice pomocí Fourierovy metody 

  Author: Adam Tater; Supervisor: Holman Jiří; Opponent: Prokop Vladimír
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-26)
  Cílem této bakalářské práce je seznámit se jak s Laplaceovou rovnicí, tak s jejím nehomogenním ekvivalentem, rovnicí Poissonovou a hledat jejich řešení pomocí Fourierovy metody. Dalším cílem této práce je dokázat správnost ...
 • Numerické řešení proudění nevazké stlačitelné tekutiny dýzou 

  Author: David Moravec; Supervisor: Holman Jiří; Opponent: Karel Jan
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-26)
  Tato práce se zabývá simulací proudění nevazké stlačitelné tekutiny dýzou popsaného kvazi-1D Eulerovými rovnicemi. K řešení těchto parcialních diferenciálních rovnic je použito HLL řešiče. Dále má tato práce za úkol otestovat ...
 • Tvarová optimalizace řezací trysky 

  Author: Kateřina Beránková; Supervisor: Fürst Jiří; Opponent: Keslerová Radka
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-20)
  Tato diplomová práce řeší optimalizaci geometrie trysky pro řezání vodním paprskem. Optimalizace je provedena algoritmem světlušek, jedním z hejnových algoritmů. V teoretické části práce je seznámení s výpočetními algoritmy. ...
 • Simulace proudění ve vysokotlakém a středotlakém ventilu a v převáděcím potrubí s nadkritickými parametry páry. 

  Author: Šudoma Martin; Supervisor: Fürst Jiří; Opponent: Jícha David
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-08-31)
  Práce se zabývá numerickým řešením proudění v ST a VT ventilové komoře. Pomocí komerčního softwaru ANSYS CFX byla vyhodnocena tlaková ztráta v komoře a následně porovnána s naměřenými daty ze zkušebních modelů. Druhá část ...
 • Numerické simulace nestlačitelného proudění a transportu pasivních příměsí 

  Author: Lancmanová Anna; Supervisor: Bodnár Tomáš; Opponent: Halama Jan
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-09-09)
  Bakalářská práce se zabývá numerickou simulací nestlačitelného proudění a transportu pasivních příměsí. Součástí této práce je odvození základních rovnic popisujících proudění nestlačitelné tekutiny. V této práci se řeší ...
 • Numerická simulace vlivu fotoionizace na šíření elektrického výboje 

  Author: Bečvář Daniel; Supervisor: Karel Jan; Opponent: Trdlička David
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-08-31)
  Tématem práce je numerická simulace elektrického výboje s vlivem fotoionizace. K popisu streameru je použit minimální model, který je složen ze soustavy transportních rovnic pro hustoty elektricky nabitých částic doplněných ...
 • Modelování dvoufázového proudění v palivovém kanálu jaderného reaktoru 

  Author: Roubalík Michal; Supervisor: Halama Jan; Opponent: Prokop Vladimír
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-08-31)
  Náplní této diplomové práce je implementace modelu nestacionárního proudění dvoufázového chladiva v palivovém kanále jaderného reaktoru. Nejprve je představena role matematického modelování v jaderné bezpečnosti. Dále je ...
 • Bezodrazové okrajové podmínky pro simulace proudění s volnou hladinou 

  Author: Musil Josef; Supervisor: Fürst Jiří; Opponent: Holman Jiří
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-08-31)
  V některých současných inženýrských problémech, spjatých s dynamikou tekutin, narážíme na problém řešitelnosti výchozích rovnic na omezených oblastech. V takovém případě je nutné původní oblast, na které je daný matematický ...
 • Řešení technických úloh pomocí Fourierových řad 

  Author: Atyakshyn Pavlo; Supervisor: Halama Jan; Opponent: Holman Jiří
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-09-09)
  Tato práce se zabývá praktickým použitím Fourierových řad a diskrétní Fourierovy transformace v různých technických úlohách. V první části jsou stručně popsány základní vztahy a vlastnosti Fourierovy řady. Pak následuje ...
 • Numerická simulace transsonického proudění se zdrojem tepla 

  Author: Ratingerová Marie; Supervisor: Halama Jan; Opponent: Prokop Vladimír
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-01-17)
  Tato bakalářská práce se zabývá simulací chování plynu v rázové trubici, Lavalově dýze a náporovém motoru pomocí numerických metod. Použitými numerickými metodami jsou metoda konečných diferencí a metoda konečných objemů, ...
 • Návrh uživatelského rozhraní pro tvorbu parametrických CAD modelů v Rhinoceros 

  Author: Pipek Jakub; Supervisor: Linkeová Ivana; Opponent: Fürst Jiří
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-01-15)
  Cílem práce je vytvořit jednoduché, přehledné a programově robustní uživatelské rozhraní pro tvorbu parametrického CAD modelu. Rozhraní umožní vytvořit zjednodušený model radiální turbíny, jak zcela ručně, prostřednictvím ...
 • Numerická simulace obtékání profilu 

  Author: Helcl Martin; Supervisor: Fürst Jiří; Opponent: Holman Jiří
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-08-15)
  Tato práce je věnována přpravě, provedení a vyhodnocení numerické simulace obtékání pro-filu křídla NACA 2412 při různých úhlech náběhu. Ta je provedena pomocí softwarového balíku OpenFOAM. Pozornost je hlavně věnována ...

View more