Now showing items 47-66 of 75

  • Ražba pod vysokým nadložím a v porušeném horninovém masivu 

   Author: Haba Josef; Supervisor: Pruška Jan; Opponent: Hasík Ota
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-01-07)
   Tato diplomová práce se zabývá specifiky ražby pod vysokým nadložím. Důraz je kladen především na konvenční metody tunelování, specifika kontinuálního způsobu ražby jsou zmíněny jen okrajově. Podrobně jsou vysvětleny vlivy ...
  • Rovinná i prostorová numerická analýza MKP ražby stanice Červený vrch 

   Author: Svoboda Martin; Supervisor: Barták Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-09-25)
  • Rozevírání segmentového ostění tunelů městské podzemní dráhy 

   Author: Weiss Štěpán; Supervisor: Pruška Jan; Opponent: Hrubý Věroslav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-01-08)
   Cílem této diplomové práce je přiblížit problematiku otevírání tunelového segmentového ostění a jeho zajištění v místě tunelové propojky. V úvodu práce jsou shrnuty principy výstavby tratových tunelů a popsány používané ...
  • Stabilitní analýza sypané kamenité hráze 

   Author: Pavol Časnocha; Supervisor: Jirásko Daniel; Opponent: Dadejík Mojmír
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-06-20)
   Vodní díla, mezi které patří také nádrže a přehrady, jsou jedny z nejvýznamnějších inženýrských staveb. Tyto stavby byly budovány již nejstaršími civilizacemi, a to primárně pro potřeby zavlažování. V průběhu vývoje lidské ...
  • Stanovení charakteristik odpadů z rudních provozů 

   Author: Bartoň Marek; Supervisor: Valenta Jan; Opponent: Havlice Martin
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-18)
   Tato diplomová práce se věnuje stanovení parametrů odpadních materiálů ze zpracování měděné rudy na odkališti lomu Erdenet v Mongolsku. V rámci diplomové práce bylo provedeno několik laboratorních zkoušek. Deformační ...
  • Stanovení stlačitelnosti a smykových parametrů písčitých zemin laboratorními zkouškami 

   Author: Víta Roman; Supervisor: Valenta Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-06-27)
  • Stanovení vlivu realizace průzkumné štoly na okolní horninové prostředí a podzemní dílo 

   Author: Marek Podzemský; Supervisor: Butovič Alexandr; Opponent: Němeček Jaroslav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-02-09)
   Diplomová práce se bude zabývat problematikou realizace průzkumných štol z hlediska několika úhlů pohledu. Bude provedena podrobná rešerše přístupu k problematice v ČR a zahraničí, ekonomické zhodnocení provádění průzkumné ...
  • Statická a ekonomická analýza vlivu uspořádání výstuže primárního ostění tunelu při NRTM 

   Author: Urban Jiří; Supervisor: Barták Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-09-25)
  • Statická analýza tunelu Homolka při ražbě plnoprofilovým štítem 

   Author: Hasík Otakar; Supervisor: Barták Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-09-25)
  • Statické řešení primárního ostění tunelu Radejčín 

   Author: Fof Vítězslav; Supervisor: Barták Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-11-16)
  • Statické řešení tunelového rozpletu na lince I.D pražského metra 

   Author: Vojtěch Anderle; Supervisor: Barták Jiří; Opponent: Urbánek Tomáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-02-09)
   Cílem této diplomové práce je využít dat získaných během doplňkového geologického průzkumu pro stavbu metra I. D k návrhu primárního ostění tunelového rozpletu, jež bude širší součástí stanice metra Pankrác D. Tunelový ...
  • Statické řešení tunelu pro strojovnu hlavního větrání prodloužené linky A pražského metra 

   Author: Hýblerová Barbora; Supervisor: Barták Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-11-16)
  • Studie o užití optických snímačů pro sledování deformací 

   Author: Hafezi Alban; Supervisor: Záleský Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-09-25)
  • Studie přenosu zatížení mezi horninovým masivem a sekundárním ostěním NRTM tunelů s přihlédnutím k vlivu primárního ostění 

   Author: Trunda Vlastislav; Supervisor: Hilar Matouš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-09-25)
  • Studie využitelnosti MSEW 3.0 

   Author: Čiháková Tereza; Supervisor: Jettmar Josef
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-11-16)
  • Užití optovláknových snímačů ke sledování deformací v geotechnice 

   Author: Vopička Michal; Supervisor: Záleský Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-01-31)
  • Vliv součinitele exkavace na vnitřní síly primárního ostění 

   Author: Zákopčan Vladimír; Supervisor: Pruška Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-01-31)
  • Vliv vstupních parametrů na numerický model Kolektoru Hlávkův most 

   Author: Kateřina Kratochvílová; Supervisor: Pruška Jan; Opponent: Ráček Václav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-02-09)
   Cílem diplomové práce bylo podrobit numerický model vybraného řezu kolektou Hlávkův most pravděpodobností analýze za použití metody latinských hyperkrychlí. V první části byla představena samotná metoda latinských hyperkrychlí, ...
  • Využití BIM modelování v geotechnice 

   Author: Anežka Brejchová; Supervisor: Ježek Jan; Opponent: Beneš Josef
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-02-09)
   Diplomová práce se zabývá implementací BIM metody do praktické geotechnické úlohy, a to konkrétně do návrhu hlubinného založení požární stanice Hlavenec. Specifikum geotechnického oboru je interakce stavby s geologickým ...
  • Využití geotermální energie u inženýrských staveb 

   Author: Sehnalová Pavlína; Supervisor: Jirásko Daniel; Opponent: Pátek Václav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-02-12)
   Cílem této práce je vytvořit souhrn poznatků o energetických konstrukcích, též zná-mých pod pojmem termo-aktivní konstrukce. Práce popisuje typy energetických konstrukcí, jejich vývoj a technologii výstavby. Pozornost je ...