Now showing items 1-20 of 83

  • Návrh spodní stavby bytového domu 

   Author: Achmed Mouzaev; Supervisor: Salák Jan; Opponent: Šulcek Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2024-02-13)
   Tato diplomová práce se věnuje návrhu a posouzení založení novostavby bytového domu v ulici Klapálkova v Praze. Návrh je proveden na základě architektonické studie budovy, předběžného statického výpočtu nosné konstrukce ...
  • Sedání podloží násypového tělesa vyztuženého svislými prvky 

   Author: Martin Klančík; Supervisor: Pruška Jan; Opponent: Kormaník Boris
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2024-02-13)
   Problematika zlepšování vlastností podloží násypových těles dopravních staveb v dnešní době představuje zcela aktuální téma. S narůstající dopravou a jejími požadavky na směrové a výškové vedení je nutné stále častěji ...
  • Technicko-ekonomické zhodnocení alternativy možnosti realizace hloubených tunelů ve Stromovce v rámci Tunelového komplexu Blanka 

   Author: Matyáš Janda; Supervisor: Butovič Alexandr; Opponent: Němeček Jaroslav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2024-02-13)
   Tato diplomová práce se zabývá ekonomickým i technickým porovnáním alternativního návrhu tunelového komplexu Blanka v úseku pod parkem Stromovka s jeho realizovanou variantou. Alternativní návrh spočívá v otevření stavební ...
  • Možnost využití lokální výztuže při návrhu a posouzení primárního ostění podzemních staveb 

   Author: Jáchym Hobza; Supervisor: Butovič Alexandr; Opponent: Ďuriš Lukáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2024-02-13)
   Tato diplomová práce se zabývá problematikou vyztužení primárního ostění pomocí výztužných rámů, které se používají při výstavbě ražených podzemních staveb. Cílem práce je zhodnotit vliv výztužných rámů na statické chování ...
  • Bezbariérové zpřístupnění stanice metra Jiřího z Poděbrad – měření a vyhodnocení dynamických účinků na okolní objekty 

   Author: Sofia Zavyrylina; Supervisor: Pruška Jan; Opponent: Augusta Jaromír
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-06-28)
   Tato diplomová práce se zaměřuje na monitorování a vyhodnocení dynamických účinků technické seismicity a trhacích prací při ražbě podzemních staveb, konkrétně při výstavbě bezbariérového přístupu do stanice metra Jiřího z ...
  • Portály tunelů 

   Author: Jan Koldovský; Supervisor: Pruška Jan; Opponent: Němeček Jaroslav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-02-15)
   Cílem této diplomové práce je úvod do problematiky výstavby tunelových portálů, jejich historie a uvedení několika tunelových staveb na území České republiky a ve světě. V teoretické části je popsána historie tunelových ...
  • Návrh založení prefabrikovaného skeletu haly 

   Author: Ondřej Tušl; Supervisor: Ježek Jan; Opponent: Beneš Josef
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-02-15)
   Diplomová práce se věnuje návrhu základových konstrukcí přístavby distribučního centra v Bratislavě. Nosná konstrukce objektu je tvořena železobetonovými prefabrikovanými dílci. V práci je uveden souhrn možností řešení ...
  • Použití nevyztuženého sekundárního ostění pro dálniční tunel Opevnění na D11 

   Author: Jakub Vladík; Supervisor: Hilar Matouš; Opponent: Mařík Libor
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-02-15)
   Předmětem této diplomové práce je zjednodušený návrh nevyztuženého sekundárního ostění tunelu Opevnění. Jedná se o tunel na dálnici D11 nedaleko Trutnova. Tunel bude ražen v prostředí horninového masivu obsahujícího převážně ...
  • Stabilitní analýza sypané kamenité hráze 

   Author: Pavol Časnocha; Supervisor: Jirásko Daniel; Opponent: Dadejík Mojmír
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-06-20)
   Vodní díla, mezi které patří také nádrže a přehrady, jsou jedny z nejvýznamnějších inženýrských staveb. Tyto stavby byly budovány již nejstaršími civilizacemi, a to primárně pro potřeby zavlažování. V průběhu vývoje lidské ...
  • Pražské metro - stanice Pankrác "D" 

   Author: Vojtěch Boltnar; Supervisor: Barták Jiří; Opponent: Rössler Karel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-02-09)
   Tato diplomová práce se zabývá návrhem a posouzením primárního ostění stanice Pankrác D ražené pomocí Nové rakouské tunelovací metody. Cílem této práce je porovnání výpočtu projektovaného a alternativního postupu ražby a ...
  • Návrh spodní stavby rezidence Vrchlického 1175 

   Author: Jan Vaněček; Supervisor: Salák Jan; Opponent: Turanský Daniel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-02-09)
   Předmětem této práce je návrh spodní stavby rezidence Vrchlického 1175 na základě inženýrskogeologického průzkumu. Objekt přiléhá k pozemním komunikacím a stávajícím stavebním objektům, dále disponuje dvěmi podzemními ...
  • Vliv vstupních parametrů na numerický model Kolektoru Hlávkův most 

   Author: Kateřina Kratochvílová; Supervisor: Pruška Jan; Opponent: Ráček Václav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-02-09)
   Cílem diplomové práce bylo podrobit numerický model vybraného řezu kolektou Hlávkův most pravděpodobností analýze za použití metody latinských hyperkrychlí. V první části byla představena samotná metoda latinských hyperkrychlí, ...
  • Statické řešení tunelového rozpletu na lince I.D pražského metra 

   Author: Vojtěch Anderle; Supervisor: Barták Jiří; Opponent: Urbánek Tomáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-02-09)
   Cílem této diplomové práce je využít dat získaných během doplňkového geologického průzkumu pro stavbu metra I. D k návrhu primárního ostění tunelového rozpletu, jež bude širší součástí stanice metra Pankrác D. Tunelový ...
  • Porovnání analytického a numerického výpočtu tunelu raženého pod zastropením 

   Author: Eliška Pilařová; Supervisor: Pruška Jan; Opponent: Hasík Ota
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-02-09)
   Práce se věnuje analýze zjednodušených přístupů posouzení konstrukce komplikovaných typů mělkých městských tunelů v nižších projekčních stupních jako jsou studie a dokumentace pro územní rozhodnutí, kdy nejsou dostatečně ...
  • Návrh a sledování vybraných gabionových stěn s tahovými sítěmi 

   Author: Šarlota Dušková; Supervisor: Záleský Jan; Opponent: Nohejl Michael
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-02-09)
   Předmětem diplomové práce je výstavba a použití gabionových stěn s vyztuženou zeminou. Teoretickou částí je problematika svahových pohybů a stability horských komunikací. Je popsána instrumentace provedeného měření s užitím ...
  • Využití BIM modelování v geotechnice 

   Author: Anežka Brejchová; Supervisor: Ježek Jan; Opponent: Beneš Josef
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-02-09)
   Diplomová práce se zabývá implementací BIM metody do praktické geotechnické úlohy, a to konkrétně do návrhu hlubinného založení požární stanice Hlavenec. Specifikum geotechnického oboru je interakce stavby s geologickým ...
  • Stanovení vlivu realizace průzkumné štoly na okolní horninové prostředí a podzemní dílo 

   Author: Marek Podzemský; Supervisor: Butovič Alexandr; Opponent: Němeček Jaroslav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-02-09)
   Diplomová práce se bude zabývat problematikou realizace průzkumných štol z hlediska několika úhlů pohledu. Bude provedena podrobná rešerše přístupu k problematice v ČR a zahraničí, ekonomické zhodnocení provádění průzkumné ...
  • Analysis of two computer programs for a pile wall design in Prague 

   Author: Wenhao Zhu; Supervisor: Kos Jan; Opponent: Beňo Jaroslav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-02-09)
   Projekty hlubokých jam se zabývají možnými poruchami pažicích konstrukcí a zemin. Často se používají víceúrovňová rozepření a/nebo kotvení, což činí návrh složitějším. Je důležité navrhovat pomocí správných analytických ...
  • Problematika BIM v podzemních stavbách 

   Author: Michal Lavko; Supervisor: Pruška Jan; Opponent: Hrubý Věroslav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-06-24)
   V tejto práci je priblížená problematika projektovania podzemných stavieb pomocou metódy BIM. Princípy tejto metódy sú uplatňované prostredníctvom nových digitálnych nástrojov v programoch Revit a Civil 3D na projekte ...
  • Návrh tunelu Radlice 

   Author: Michaela Pecková; Supervisor: Barták Jiří; Opponent: Butovič Alexandr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-02-04)
   Tato diplomová práce se zabývá návrhem a posouzením primárního a sekundárního ostění silničního tunelu Radlice, který je součástí plánované výstavby Radlické radiály propojující vnější a vnitřní silniční okruh v Praze. ...