Now showing items 63-75 of 75

  • Vliv součinitele exkavace na vnitřní síly primárního ostění 

   Author: Zákopčan Vladimír; Supervisor: Pruška Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-01-31)
  • Vliv vstupních parametrů na numerický model Kolektoru Hlávkův most 

   Author: Kateřina Kratochvílová; Supervisor: Pruška Jan; Opponent: Ráček Václav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-02-09)
   Cílem diplomové práce bylo podrobit numerický model vybraného řezu kolektou Hlávkův most pravděpodobností analýze za použití metody latinských hyperkrychlí. V první části byla představena samotná metoda latinských hyperkrychlí, ...
  • Využití BIM modelování v geotechnice 

   Author: Anežka Brejchová; Supervisor: Ježek Jan; Opponent: Beneš Josef
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-02-09)
   Diplomová práce se zabývá implementací BIM metody do praktické geotechnické úlohy, a to konkrétně do návrhu hlubinného založení požární stanice Hlavenec. Specifikum geotechnického oboru je interakce stavby s geologickým ...
  • Využití geotermální energie u inženýrských staveb 

   Author: Sehnalová Pavlína; Supervisor: Jirásko Daniel; Opponent: Pátek Václav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-02-12)
   Cílem této práce je vytvořit souhrn poznatků o energetických konstrukcích, též zná-mých pod pojmem termo-aktivní konstrukce. Práce popisuje typy energetických konstrukcí, jejich vývoj a technologii výstavby. Pozornost je ...
  • Využití vláknobetonu pro primární ostění tunelu Považský Chlmec 

   Author: Baláž Martin; Supervisor: Hilar Matouš; Opponent: Růžička Pavel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-01-08)
   Obsahem této diplomové práce je posouzení možnosti využití stříkaného vláknobetonu pro primární ostění dálničního tunelu Považský Chlmec a porovnání alternativního návrhu s realizovaným standardním řešením. Součástí práce ...
  • Vývoj způsobu výstavby trojlodních stanic pražského metra a numerické řešení ražby trojlodní stanice prováděné NRTM 

   Author: Mikolášek Jakub; Supervisor: Barták Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-06-26)
  • Vzorkování, uchovávánía zkoušení čerstvé cementové injekční směsi 

   Author: Kroy Adam; Supervisor: Kos Jan; Opponent: Kubeš Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-02-12)
   Tato diplomová práce se zabývá vzorkováním, uchováváním a zkoušením čerstvé cementové injekční směsi. Hlavním cílem práce je ukázat vliv sedimentace cementového pojiva směsi, uložené za různých podmínek, na pevnost v prostém ...
  • Založení administrativní budovy Pankrác 

   Author: Obst Radek; Supervisor: Jettmar Josef
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-11-16)
  • Založení mostu 

   Author: Kubín Tomáš; Supervisor: Masopust Jan; Opponent: Vlasák Martin
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-01-08)
   Tato práce se zabývá porovnáním různých variant pilotového založení dálničního mostu v interakci s přilehlým násypem na dálnici D35 v úseku Opatovice-Časy. V podloží plánovaného mostu se nachází velmi plastické a nepropustné ...
  • Založení polyfunkčního objektu Mayhouse v Praze 

   Author: Antoš Roman; Supervisor: Jirásko Daniel; Opponent: Hamouzová Tereza
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-01-07)
   Cílem této diplomové práce je vyhodnocení inženýrskogeologického průzkumu, podle něhož bude navrženo alternativní založení stavební jámy a založení polyfunkčního objektu Mayhouse v Praze. Zajištění stavební jámy je navrženo ...
  • Založení přístavby bytového domu Buková 

   Author: Břížďalová Eva; Supervisor: Salák Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-09-25)
  • Zhodnocení stavu a návrh rekonstrukce rybniční sítě Blatenska 

   Author: Škorpilová Tereza; Supervisor: Vaníček Ivan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-01-29)
  • Zpětná analýza měřených deformací primárního ostění tunelu Brusnice 

   Author: Vrbata Jan; Supervisor: Barták Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-11-16)