Now showing items 99-118 of 263

  • Metody komplexního hydrotechnického posouzení návrhu nízkotlakých vodních elektráren 

   Author: Kantor Martin; Supervisor: Sklenář Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-07-09)
   Tato práce se zabývá metodami komplexního hydrotechnického posouzení návrhu nízkotlakých vodních elektráren. První část se zabývá rešerší objektů a dispozičních řešení nízkotlakých vodních elektráren. Odráží se zde moderní ...
  • Micromechanical analysis of blended cement-based composites 

   Author: Hlobil Michal; Supervisor: Šmilauer Vít; Opponent: Zeman Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-10-09)
   Za účelem snížení emisí CO2 vznikajících při výrobě betonu přistoupil cementářský průmysl k vývinu alternativních pojiv, které vzniknou smícháním Portlandského cementu s doplňkovými cementovými příměsmi jako např. struska ...
  • Mobilní laserové skenování v dopravě 

   Author: Hůlková Martina; Supervisor: Pavelka Karel; Opponent: Talhofer CSc
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-03-21)
   Vývoj technologie laserového skenování v průběhu posledních dvou dekád umožnil tvorbu skenovacích systémů adaptovatelných na množství nejrůznějších nosičů (automobilů, lodí, bezpilotních leteckých prostředků a dalších). ...
  • Model financování udržitelného rozvoje obcí 

   Author: Hellmich Manfred; Supervisor: Frková Jana
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-12-15)
   Obce, jako základní jednotky místní samosprávy a podle pověření také státní správy, musí mít k výkonu své funkce a ke svému rozvoji odpovídající finanční prostředky. Obce získávají převážnou část finančních zdrojů od státu ...
  • Model krizového řízení stavebních projektů 

   Author: Vondruška Michal; Supervisor: Tomek Aleš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-01-22)
   Cílem disertační práce je návrh modelu krizového řízení stavebních projektů a jeho zařazení do standardních procedur řízení stavebního podniku. Vytváření modelu je založeno na analýze procesů projektového řízení ve stavebních ...
  • Model pro hodnocení proveditelnosti úspor energie v budovách 

   Author: Povýšil Ondřej; Supervisor: Vytlačil Dalibor; Opponent: Kabele Karel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-12-15)
   Disertační práce na téma "Model pro hodnocení proveditelnosti úspor energie v budovách" je soustředěna na problematiku využitelnosti rozhodovacího modelu založeného na dynamickém modelování proveditelnosti úspor energie ...
  • Model řízení nákladů na energie budov v majetku obce 

   Author: Michal Rohlena; Supervisor: Frková Jana; Opponent: Schiebel Leo
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-05-15)
   Práce se zaměřuje na výzkum v oblasti řízení nákladů na energie v majetku obcí. Potřeba řešení daného tématu vychází z nutnosti plnění cílů a strategií EU, které jsou přenášeny na jednotlivé členské státy a na národní ...
  • Model vývoje cen pozemků a závislost na definovaných vstupních parametrech 

   Author: Horčičková Eva; Supervisor: Frková Jana; Opponent: Schneiderová Heralová Renáta
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-06-27)
   Práce se zabývá identifikací rozhodujících faktorů a mírou jejich vztahu k vývoji cen stavebních pozemků na území ČR. Analyzuje jednotlivé oblasti, jichž se téma vývoje cen stavebních pozemků dotýká (jedná se především o ...
  • Modeling of asphalt mixtures 

   Author: Valenta Richard; Supervisor: Šejnoha Michal; Opponent: Zeman Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-12-15)
   A well established framework of an uncoupled hierarchical modeling approach is adopted here for the prediction of macroscopic material parameters of the generalized Leonov constitutive model intended for the analysis of ...
  • Modelování energetické účinnosti během životního cyklu staveb 

   Author: Karásek Jiří; Supervisor: Beran Václav; Opponent: Vytlačil Dalibor
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-07-24)
   Udržitelné stavění zahrnuje znalost parametrů stavebních materiálů, vysoce efektivní technologie, kvalita zpracování a praktická zkušenost všech zúčastněných osob. Užitím nových přístupů a metod může snížit energetickou ...
  • Modelování hydratace betonu raného stáří za extrémních podmínek 

   Author: Bártová Jana; Supervisor: Štemberk Petr; Opponent: Podolka Luboš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-06-27)
   V současnosti jsou na rychlost výstavby konstrukcí kladeny stále rostoucí nároky, což vede k jejímu průběhu během celého roku včetně zimních měsíců. Proces hydratace cementové pasty je silně ovlivňován vnější teplotou ...
  • Modelování membránových konstrukcí 

   Author: Čápová Jana; Supervisor: Kočandrlová Milada
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-12-15)
   Předkládaná disertační práce se zabývá především aplikací isogeometrické analýzy při modelování membránové konstrukce bez ohledu na použitý materiál. V práci jsou zkoumány numerické metody pro nalezení počátečního rovnovážného ...
  • Modelování vnitřního prostředí v interakci s člověkem 

   Author: Lucie Dobiášová; Supervisor: Adamovský Daniel; Opponent: Petráš Dušan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-04-18)
   Vnitřní prostředí a jeho vliv na člověka představují kumplexní problematiku. Člověk jc ,( svým okolím v neustálé interakci. Působí v něm jako tepelný zdroj, ale také jako zdroj ;~lIdli\ in. Mezi ty patří především oxid ...
  • Monitoring projevů vodní eroze na zemědělských půdách 

   Author: Báčová Markéta; Supervisor: Krása Josef; Opponent: Halounová Lena
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-10-03)
   Disertační práce se zabývá využitím bezkontaktních metod pro dlouhodobý monitoring erozních projevů, a pro objemové hodnocení erozního poškození po aktuální erozní události. Cílem je zhodnotit, otestovat a navrhnout možné ...
  • Mostovkové panely z plastů vyztužených vlákny 

   Author: Vovesný Martin; Supervisor: Rotter Tomáš; Opponent: Šejnoha Michal
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-06-27)
   Cílem práce bylo vyvinout inovativní postup výroby mostovkového panelu z plastů vyztužných vlákny a následně ověřit jeho únosnost. K ověření únosnosti panelu byly použity experimentální a analytické metody. Experimentální ...
  • Možnosti a nástroje ochrany krajiny v územním plánování - se zvláštním zřeelem k ochraně krajinného rázu 

   Author: Kubová Jitka; Supervisor: Mansfeldová Alena; Opponent: Horký Ivan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-01-24)
   Krajina má významnou úlohu z hlediska veřejného zájmu. Každá má svůj charakter, který lze popsat, např. pomocí přírodní, kulturní a historické charakteristiky, ve smyslu § 12 zákona ZOPK. Smyslem institutu ochrany krajiny ...
  • Možnosti dodatečného vyztužování nosníků z lepenéh lamelového dřeva 

   Author: Klapálek Pavel; Supervisor: Melzerová Lenka; Opponent: Surovec Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-03-09)
   Cílem této práce je prozkoumat možnosti dodatečného vyztužování nosníků z lepeného lamelového dřeva. Kromě úvodního popisu historie, způsobů výroby a použití lepeného lamelového dřeva jsou popsány i možné a používané způsoby ...
  • Možnosti energetických úspor v systémech chlazení budov 

   Author: Smažilová Eva; Supervisor: Papež Karel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-06-27)
   Snaha o snížení spotřeby primární energie se významně promítla do celkové energetické koncepce pro novostavby i stávající budovy. Požadavky na výstavbu jsou zakotvené v legislativních a normových předpisech. V podmínkách ...
  • Možnosti převádění kulminačních průtoků přes přehrady kaskádovými skluzy 

   Author: Kysnar Filip; Supervisor: Satrapa Ladislav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-12-15)
   Disertační práce je zaměřena na popis proudění kaskádovým skluzem ovlivněným bočním přítokem vody, která přepadá přes korunový přeliv hráze. V průběhu zpracování disertační práce bylo provedeno kritické zhodnocení dostupných ...
  • Možnosti využití geopolymerů v konstrukcích pozemních staveb 

   Author: Vermach Pavel; Supervisor: Gattermayerová Hana; Opponent: Konvalinka Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-01-30)
   Předmětem disertace jsou možnosti využití alkalicky aktivovaných hlinitokřemičitanů - geopolymerů v konstrukcích pozemních staveb. Experimenty v rámci této práce byly prováděny s geopolymerní matricí převážně na bázi ...