Now showing items 110-129 of 276

  • Model řízení nákladů na energie budov v majetku obce 

   Author: Michal Rohlena; Supervisor: Frková Jana; Opponent: Schiebel Leo
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-05-15)
   Práce se zaměřuje na výzkum v oblasti řízení nákladů na energie v majetku obcí. Potřeba řešení daného tématu vychází z nutnosti plnění cílů a strategií EU, které jsou přenášeny na jednotlivé členské státy a na národní ...
  • Model vývoje cen pozemků a závislost na definovaných vstupních parametrech 

   Author: Horčičková Eva; Supervisor: Frková Jana; Opponent: Schneiderová Heralová Renáta
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-06-27)
   Práce se zabývá identifikací rozhodujících faktorů a mírou jejich vztahu k vývoji cen stavebních pozemků na území ČR. Analyzuje jednotlivé oblasti, jichž se téma vývoje cen stavebních pozemků dotýká (jedná se především o ...
  • Modeling of asphalt mixtures 

   Author: Valenta Richard; Supervisor: Šejnoha Michal; Opponent: Zeman Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-12-15)
   A well established framework of an uncoupled hierarchical modeling approach is adopted here for the prediction of macroscopic material parameters of the generalized Leonov constitutive model intended for the analysis of ...
  • Modelování energetické účinnosti během životního cyklu staveb 

   Author: Karásek Jiří; Supervisor: Beran Václav; Opponent: Vytlačil Dalibor
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-07-24)
   Udržitelné stavění zahrnuje znalost parametrů stavebních materiálů, vysoce efektivní technologie, kvalita zpracování a praktická zkušenost všech zúčastněných osob. Užitím nových přístupů a metod může snížit energetickou ...
  • Modelování hydratace betonu raného stáří za extrémních podmínek 

   Author: Bártová Jana; Supervisor: Štemberk Petr; Opponent: Podolka Luboš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-06-27)
   V současnosti jsou na rychlost výstavby konstrukcí kladeny stále rostoucí nároky, což vede k jejímu průběhu během celého roku včetně zimních měsíců. Proces hydratace cementové pasty je silně ovlivňován vnější teplotou ...
  • Modelování membránových konstrukcí 

   Author: Čápová Jana; Supervisor: Kočandrlová Milada
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-12-15)
   Předkládaná disertační práce se zabývá především aplikací isogeometrické analýzy při modelování membránové konstrukce bez ohledu na použitý materiál. V práci jsou zkoumány numerické metody pro nalezení počátečního rovnovážného ...
  • Modelování vnitřního prostředí v interakci s člověkem 

   Author: Lucie Dobiášová; Supervisor: Adamovský Daniel; Opponent: Petráš Dušan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-04-18)
   Vnitřní prostředí a jeho vliv na člověka představují kumplexní problematiku. Člověk jc ,( svým okolím v neustálé interakci. Působí v něm jako tepelný zdroj, ale také jako zdroj ;~lIdli\ in. Mezi ty patří především oxid ...
  • Monitoring projevů vodní eroze na zemědělských půdách 

   Author: Báčová Markéta; Supervisor: Krása Josef; Opponent: Halounová Lena
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-10-03)
   Disertační práce se zabývá využitím bezkontaktních metod pro dlouhodobý monitoring erozních projevů, a pro objemové hodnocení erozního poškození po aktuální erozní události. Cílem je zhodnotit, otestovat a navrhnout možné ...
  • Mostovkové panely z plastů vyztužených vlákny 

   Author: Vovesný Martin; Supervisor: Rotter Tomáš; Opponent: Šejnoha Michal
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-06-27)
   Cílem práce bylo vyvinout inovativní postup výroby mostovkového panelu z plastů vyztužných vlákny a následně ověřit jeho únosnost. K ověření únosnosti panelu byly použity experimentální a analytické metody. Experimentální ...
  • Možnosti a nástroje ochrany krajiny v územním plánování - se zvláštním zřeelem k ochraně krajinného rázu 

   Author: Kubová Jitka; Supervisor: Mansfeldová Alena; Opponent: Horký Ivan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-01-24)
   Krajina má významnou úlohu z hlediska veřejného zájmu. Každá má svůj charakter, který lze popsat, např. pomocí přírodní, kulturní a historické charakteristiky, ve smyslu § 12 zákona ZOPK. Smyslem institutu ochrany krajiny ...
  • Možnosti dodatečného vyztužování nosníků z lepenéh lamelového dřeva 

   Author: Klapálek Pavel; Supervisor: Melzerová Lenka; Opponent: Surovec Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-03-09)
   Cílem této práce je prozkoumat možnosti dodatečného vyztužování nosníků z lepeného lamelového dřeva. Kromě úvodního popisu historie, způsobů výroby a použití lepeného lamelového dřeva jsou popsány i možné a používané způsoby ...
  • Možnosti energetických úspor v systémech chlazení budov 

   Author: Smažilová Eva; Supervisor: Papež Karel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-06-27)
   Snaha o snížení spotřeby primární energie se významně promítla do celkové energetické koncepce pro novostavby i stávající budovy. Požadavky na výstavbu jsou zakotvené v legislativních a normových předpisech. V podmínkách ...
  • Možnosti převádění kulminačních průtoků přes přehrady kaskádovými skluzy 

   Author: Kysnar Filip; Supervisor: Satrapa Ladislav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-12-15)
   Disertační práce je zaměřena na popis proudění kaskádovým skluzem ovlivněným bočním přítokem vody, která přepadá přes korunový přeliv hráze. V průběhu zpracování disertační práce bylo provedeno kritické zhodnocení dostupných ...
  • Možnosti využití geopolymerů v konstrukcích pozemních staveb 

   Author: Vermach Pavel; Supervisor: Gattermayerová Hana; Opponent: Konvalinka Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-01-30)
   Předmětem disertace jsou možnosti využití alkalicky aktivovaných hlinitokřemičitanů - geopolymerů v konstrukcích pozemních staveb. Experimenty v rámci této práce byly prováděny s geopolymerní matricí převážně na bázi ...
  • Možnosti využití nových metod k dokumentaci a presentaci historických objektů 

   Author: Svatušková Jiřina; Supervisor: Pavelka Karel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-12-15)
   V disertační práci je popsán současný stav dokumentace a presentace památek, vytvářený odborníky z řad památkářů a archeologů. Vzhledem k tomu, že je zaznamenána potřeba řešit současný nevyhovující stav dokumentačních a ...
  • Multi-criteria assessment of buildings in context of sustainable building 

   Author: Lupíšek Antonín; Supervisor: Hájek Petr; Opponent: Kabele Karel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-05-21)
   The vision of the thesis is that sustainable building becomes business as usual, integral part of the design process of architects and designers as well as the construction and operation of buildings. Mission of the work ...
  • Multi-scale modeling of composite materials 

   Author: Vorel Jan; Supervisor: Šejnoha Michal; Opponent: Procházka Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2009-12-03)
   The objective of this thesis is the determination of effective thermomechanical properties of carbon-carbon (C/C) plain weave fabric composites, particularly the effective thermal coefficients and the effective stiffness ...
  • Multikriteriální validace hydrologického modelu a analýza dopadů klimatické změny na hydrologický cyklus ve vybraných povodích v České republice 

   Author: Hnilicová Soňa; Supervisor: Vogel Tomáš; Opponent: Křeček Josef
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-01-22)
   Tato práce se věnuje kritické multikriteriální validaci ekohydrologického modelu SWIM (Soil and Water Integrated Model, Krysanova, 1998). SWIM je fyzikálně založený semidistribuovaný ekohydrologický model. Taková validace ...
  • Navrhování a hodnocení recyklovaných a emulzních asfaltových směsí s využitím vedlejších energetických produktů 

   Author: Suda Jan; Supervisor: Valentin Jan; Opponent: Neuvirt Václav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-21)
   V posledních letech dochází ve všech technicky vyspělých zemích k intenzifikaci výzkumu a k rozvoji využití všech nejrůznějších druhů odpadů jako sekundárních surovinových zdrojů. Tento trend se týká také odpadů z energetického ...
  • Náklady životního cyklu staveb - náklady na provoz 

   Author: Ubralová Eliška; Supervisor: Tománková Jaroslava; Opponent: Kabele Karel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-06-27)
   Práce se věnuje nákladům životního cyklu staveb, se zaměřením na provozní náklady u rodinných a bytových domů. Cílem práce bylo definovat jednotlivé náklady životního cyklu, především provozní náklady, vytvořit metodiku ...