Now showing items 880-899 of 1535

  Subject
  odpadní polypropylen [1]
  Odpadní teplo [1]
  odparkový koncetrát [1]
  Odrazivostní spektrometrie [1]
  odtok [1]
  odtoková hydrologie, separace hydrogramu odtoku, hydrochemické stopovače, vymývání kationtů runoff hydrology, hydrograph separation, hydrochemical tracers, cations leaching [1]
  ohybové testy [1]
  Okenní konstrukce, zasklívací jednotka, zasklívací spára, distanční rámeček, okenní rám, okrajové podmínky, kondenzace vodní par, teplotní faktor vnitřního povrchu, prostu tepla, tepelná vodivost, vzduchové dutiny. Windows construction, glass unite, glazing groove, spacer profile, window frame, boundary conditions, water vapour condensation, thermal factor at inner surface, heat transfer, thermal conductivity, air cavities [1]
  okružní křižovatka, turbo okružní křižovatka, kapacita, úroveň kvality dopravy, bezpečnost, dopravní modelování, rekonstrukce. Roundabout, turbo-roundabout, capacity, level of service, safety, traffic modelling, reconstruction. [1]
  okružní křižovatka,bypass,vzdálenost konce klínu,kapacita křižovatky,délka fronty,úroveň kvality dopravy [1]
  Omítka [1]
  omítka [1]
  Opěrný systém, opěrný oblouk, opěrný pilíř, zdivo, klenba, zatížení teplotou, chrám sv. Barbory v Kutné Hoře, dóm sv. Viktora v Xanten. Buttress, flying arch, pier, masonry, vault, temperature load, St. Barbara Cathedral in Kutná Hora, St. Viktor Cathedral in Xanten. [1]
  optical microscopy [1]
  optická mikroskopie [1]
  optimalizace [1]
  optimalizace, hodnocení životního cyklu, železobetonová stropní deska, vysokohodnotný beton.Optimization, life cycle assessment, reinforced concrete floor slab, high-performance concrete [1]
  optimalization [1]
  orientace vláken [1]
  Orthophoto [1]