Now showing items 452-471 of 757

   Subject
   numerická simulace [1]
   numerické modelování, kotevní systém, homogenizace masivu, mělce uložený výrub, výstavba metra , stanice Veleslavín numerical modeling, rockbolts system, shallow located tunnel, subway construction, station Veleslavin [1]
   numerické modelování, materiálové modely, podzemní stěny, zpětná analýza, citlivostní analýza. Numerical modelling, material models, diaphragm walls, back analysis, sensitivity analysis [1]
   numerické modely [1]
   numerický model [1]
   obec [1]
   Object-based approach [1]
   objektový přístup [1]
   obrácený U-rám [1]
   ocelobetonové mosty [1]
   Ocelový styčník, Zvýšená teplota, Metoda komponent, Stěna sloupu ve smyku. Steel joint, Elevated temperature, Component method, Column web in shear [1]
   oceňování stavební produkce [1]
   oceňování, hodnota, developerský projekt, rizika, diskontní míra, model stanovení diskontní míry. [1]
   ochrana a rozvoj krajiny [1]
   Odolnost betonu proti vodě a ch.r.l., trvanlivost betonu, stupeň vlivu prostředí XF, samozhutnitelný beton, provzdušněný beton, hydratační teplo, vodní součinitel, vysokopevnostní beton. Concrete resistance against frost attack with thawing agent, concrete durability, exposure classes XF, self compacting concrete, air-entrained concrete, hydration heat, water-cement ratio, high strength concrete. [1]
   odpadní polypropylen [1]
   Odpadní teplo [1]
   odtoková hydrologie, separace hydrogramu odtoku, hydrochemické stopovače, vymývání kationtů runoff hydrology, hydrograph separation, hydrochemical tracers, cations leaching [1]
   Okenní konstrukce, zasklívací jednotka, zasklívací spára, distanční rámeček, okenní rám, okrajové podmínky, kondenzace vodní par, teplotní faktor vnitřního povrchu, prostu tepla, tepelná vodivost, vzduchové dutiny. Windows construction, glass unite, glazing groove, spacer profile, window frame, boundary conditions, water vapour condensation, thermal factor at inner surface, heat transfer, thermal conductivity, air cavities [1]
   okružní křižovatka, turbo okružní křižovatka, kapacita, úroveň kvality dopravy, bezpečnost, dopravní modelování, rekonstrukce. Roundabout, turbo-roundabout, capacity, level of service, safety, traffic modelling, reconstruction. [1]