Now showing items 6-25 of 650

   Subject
   acid atmospheric deposition [1]
   Active optical elements,adaptive optics,optical metrology,diffraction,Talbot effect,interference,interferometry,active lenses,fluidic lenses,optical scanners,spatial light modulator,adaptive interferometry,focal length,doublet,spherical aberration,depth of focus,circle of confusion [1]
   Adaptive Walls [1]
   Adaptivní stěny [1]
   advanced models [1]
   air duct,Efficiency,air flow,rehabilitation,moisture in masonry,CFD simulation [1]
   air flow [1]
   Aktivní optické prvky,adaptivní optika,optická metrologie,difrakce,Talbotův jev,interference,interferometrie,aktivní čočky,kapalinové čočky,optické skenery,fázový modulátor světla,adaptivní interferometrie,ohnisková vzdálenost,dublet,sférická aberace,hloubka ostrosti,rozptylový kroužek [1]
   aliance, projekt, organizace, delegování, kontrola práce, tranzitivní práva, kontrola, koordinace, kooperace, komunikace, kontakt, informace, socioekonomická síť. Alliance, Project, Organization, Delegation, Check, Transitive Rights, Control, Coordination, Communication, Contact, Information, Socio-economic Network. [1]
   alkali-activated materials [1]
   alkalicky aktivované materiály [1]
   alternative binders [1]
   alternativní pojiva [1]
   altimetrie, bistatická altimetrie, globální družicové navigační systémy, GPS, průnik kvadrik, referenční elipsoid Altimetry, Bistatic Altimetry, Global Navigation Satellite System, GPS, Intersection of Quadrics, Reference Ellipsoid [1]
   alumin a cement [1]
   analytical model [1]
   analytical models [1]
   analytické modely [1]
   analytický model [1]
   Analýza nákladů životního cyklu budovy, provozní náklady, investiční náklady, náklady na obnovu a údržbu, náklady na likvidaci, energetická náročnost, spotřeba energie, průkaz energetické náročnosti budovy, státní energetická koncepce, čistá současná hodnota, vnitřní výnosové procento, diskontní sazba. Analysis of the Life Cycle Cost of the Building, Operating Costs, Capital Costs, Costs of Renewal and Maintenance, Disposal Costs, Energy Performance, Energy Consumption, Energy Performance Certificate for Buildings, State Energy Conception, Net Present Value, Internal Rate of Return, Discount Rate. [1]