News

Department of Public Administration and Regional Studies

Collections in this community

Recent Submissions

 • Škálování (velikostní srovnání) měst v České republice podle vybraných sociálních a ekonomických ukazatelů 

  Author: Zuzana Havlíčková; Supervisor: Hudeček Tomáš; Opponent: Štěpánek Petr
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-09-07)
  Tato práce se zabývá velikostním škálováním měst a obcí v České republice. Cílem práce je provést srovnávací analýzu podle 10 vybraných ukazatelů. V úvodu je popsáno administrativní dělení České republiky. V praktické části ...
 • Podnikatelský plán na založení restaurace 

  Author: Anna Langerová; Supervisor: Dobrucká Lucia; Opponent: Zralý Martin
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-09-07)
  Tato diplomová práce si klade za cíl poskytnout majiteli restaurace ucelený plán, který využije při založení jeho podniku. Dále také evaluuje situaci po šesti měsících provozu s poskytnutím návrhu na další kroky do budoucna. ...
 • Špecifiká B2B marketingovej komunikácie v strojárenstve 

  Author: Patrícia Kalatová; Supervisor: Štěpánek Petr; Opponent: Daňková Leona
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-09-07)
  Predmetom bakalárskej práce je definovať špecifiká B2B marketingovej komuniká-cie v strojárenstve. Cieľom je analyzovať nástroje komunikačného mixu vybraného podniku s dôrazom na ich účinnosť v podniku. Prvá časť práce ...
 • Vliv ekonomických zájmů na rozvoj území - Zličín, Praha 5 

  Author: Barbora Křápková; Supervisor: Dobrucká Lucia; Opponent: Štěpánek Petr
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-09-07)
  Diplomová práce se zabývá rozvojem území ve Zličíně. Hlavním cílem je analyzovat ekonomické zájmy různých stakeholderů, které formovaly území Zličína za posledních 30 let, jejich vzájemná provázanost a vliv na aktuální ...
 • SEO analýza a optimalizace webové stránky 

  Author: Marek Vondrák; Supervisor: Jílková Petra; Opponent: Králová Petra
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-09-06)
  Diplomová práce se věnuje problematice online marketingu, konkrétněji optimalizaci webových stránek pro fulltextové vyhledávače. Cílem práce je návrh a optimalizace webové stránky, a to vše za účelem vyšší návštěvnosti ...
 • Marketingový plán vybrané společnosti 

  Author: Kristýna Krejsarová; Supervisor: Štěpánek Petr; Opponent: Janouch Viktor
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-05)
  Bakalářská práce se zabývá marketingovým plánováním společnosti damejidlo.cz s.r.o. Cílem práce je zhodnocení marketingového plánu a návrh kroků pro zlepšení. V teoretické části jsou představeny jednotlivé kroky marketingového ...
 • Strategický plán neziskové organizace Výluka, z.s. 

  Author: Michaela Kladivová; Supervisor: Dobrucká Lucia; Opponent: Kratochvílová Karolína
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-05)
  Diplomová práce se zabývá tématikou strategického plánování v neziskových or-ganizacích, konkrétně v organizaci Výluka, z.s., která usiluje o navýšení počtu moti-vovaných učitelů. Pro popis a vyhodnocení vnitřního a vnějšího ...
 • Strategický plán městské části Praha-Dolní Měcholupy 

  Author: Martina Lejčková; Supervisor: Štěpánek Petr; Opponent: Vacek Lukáš
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-06)
  Hlavním cílem diplomové práce je sestavení strategického rozvojového plánu městské části Praha-Dolní Měcholupy. Teoretická část představuje principy a metody strategického plánování, význam udržitelného rozvoje a další ...
 • Strategický plán rozvoje města Březová u Sokolova 

  Author: Pavla Holanová; Supervisor: Dobrucká Lucia; Opponent: Fanta Petr
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-05)
  Cílem diplomové práce je sestavení strategického plánu rozvoje města Březová u Sokolova. Diplomová část je rozdělena na část teoretickou a část praktickou. V teoretické části jsou objasněny náležitosti postupu tvorby ...
 • Inovace marketingového plánu divadla Semafor o.p.s. 

  Author: Petra Havlišová; Supervisor: Štěpánek Petr; Opponent: Maršíková Šárka
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-07)
  Bakalářská práce se zabývá problematikou marketingu divadla. Pozornost je nejprve věnována teoretické části, která popisuje typologii divadel, jejich zdroje financování a definuje specifika marketingu v kultuře. V praktické ...
 • Projektový plán basketbalového turnaje 

  Author: Lukáš Mastný; Supervisor: Fanta Petr; Opponent: Dobrucká Lucia
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-05)
  Tato bakalářská práce se zabývá projektovým managementem, a to zejména fází plánování projektu. V teoretické části jsou vysvětleny a popsány pojmy a metody projektového řízení, s důrazem kladeným na plánování. V praktické ...
 • Design jako inovační nástroj rozvoje strategií Průmyslu 4.0 České republiky 

  Author: Barbora Dočkalová; Supervisor: Štěpánek Petr; Opponent: Šikýř Martin
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-06)
  Práce se zabývá Průmyslem 4.0 a možností využití designu jako inovačního nástro-je v oblasti jeho rozvoje. Uvedené fenomény jsou sledovány na území České re-publiky. V teoretické části se práce zabývá porovnáváním trendů ...
 • Analýza obchodních společností ve vlastnictví obcí a měst v České republice 

  Author: Kryštof Benka; Supervisor: Hudeček Tomáš; Opponent: Veber Jaromír
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-05)
  Obce a města mohou na svoji udržitelnost a rozvoj získávat peníze z vládních prostředků, nebo se věnovat podnikatelské činnosti. Tato diplomová práce zabývá právě podnikatelskou činností obcí a měst. Hlavním cílem praktické ...
 • Strategický plán rozvoje města Mnichovice 

  Author: Anna Vladyková; Supervisor: Štěpánek Petr; Opponent: Dobrucká Lucia
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-05)
  Cílem diplomové práce je vypracovat strategický plán města Mnichovice. Práce se dělí na část teoretickou a praktickou. Teoretická část nejdříve obsahuje informace o obci, jejím významu, orgánech a rozpočtu. Dále je již ...
 • Analýza digitální agendy města Kaohsiung v konceptech Smart cities 

  Author: Václav Mraček; Supervisor: Štěpánek Petr; Opponent: Hudeček Tomáš
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-07)
  Diplomová práce se zabývá analýzou digitální agendy města Kao-suing v konceptech Smart Cities. Nejprve jsou vymezeny samotné pojmy Smart Cities a digitální agenda, a to z řady pohle-dů, čímž je poskytnut ucelený vhled do ...
 • Studie proveditelnosti projektu automyčky 

  Author: Radan Dočekal; Supervisor: Fanta Petr; Opponent: Koťátková Stránská Pavla
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-07)
  V této práci je cílem vypracovat studii proveditelnosti, která bude sloužit jako podklad pro úvěrové instituce. Osnova byla přejata z metodických příruček, které se podobnou problematikou zabývají. Některé části byly ...
 • Design jako nástroj pro konkurenceschopnost ve společnosti Profil Nábytek 

  Author: David Čermák; Supervisor: Štěpánek Petr; Opponent: Kotradyová Veronika
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-08)
  Bakalářská práce s názvem Design jako nástroj konkurenceschopnosti ve spo-lečnosti Profil nábytek pojednává o využití designu ke zvyšování přidané hodnoty vý-robků a zlepšování pozice nábytkářské firmy na trhu. Práce ...
 • Strategický plán rozvoje města Uhlířské Janovice 

  Author: Dorazil Karel; Supervisor: Hudeček Tomáš; Opponent: Štěpánek Petr
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-02-08)
  Tato diplomová práce se zabývá problematikou strategického rozvoje obcí. Hlavním cílem práce je navrhnout strategický plán pro středočeskou obec Uhlířské Janovice. První kapitola vysvětluje základní pojmy a fungování veřejné ...
 • Strategický plán v organizaci 

  Author: Klaban Petr; Supervisor: Dobrucká Lucia; Opponent: Vašíček Miroslav
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-08-30)
  Hlavním cílem diplomové práce je vytvoření strategického plánu pro společnost XYZ. Práce je rozdělena na část teoretickou a praktickou. Teoretická část se zabývá vymezením základních pojmů, metod a nástrojů, které jsou ...
 • Strategický plán rozvoje obce Strančice 

  Author: Dittmayer Jan; Supervisor: Hudeček Tomáš; Opponent: Štěpánek Petr
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-08-30)
  Tato diplomová práce se zabývá strategickým rozvojem obcí. Začátek práce nejprve poskytuje základní informace o plánování a nastavování strategie. Dále představuje pojem obec, dělení obcí, orgány zapojené do jejich řízení ...

View more