Now showing items 1-20 of 2272

  • Aktivizující metody ve výuce a jejich využití na odborných předmětech 

   Author: Lukáš Malý; Supervisor: Vališová Alena; Opponent: Lorenzová Jitka
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-16)
   Tato bakalářská práce se zabývá aktivizujícími metodami ve výuce. Práce popisuje jejich rozdělení dle různých autorů a věnuje se metodám ve výuce odborných předmětů. Součástí bakalářské práce je empirické šetření využívání ...
  • Alkohol a studenti středních škol 

   Author: Milan Zinzer; Supervisor: Dobrovská Dana; Opponent: Vobořilová Jarmila
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-16)
   Bakalářská práce „Alkohol a studenti středních škol“ se zabývá problematikou pití alkoholických nápojů u žáků střední odborné školy stavebního zaměření. Bakalářská práce je koncipována jako teoreticko-empirická. V první ...
  • Sbírka motivačních úloh pro výuku stavební mechaniky 

   Author: Václav Petřík; Supervisor: Mrázková Kateřina; Opponent: Svoboda Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-16)
   Cílem bakalářské práce je vytvoření učební pomůcky pro pedagogické pracovníky a žáky ve středním odborném školství. Práce bude teoreticko-empirická. V teoretické části bude zhodnocen stav aktuálně používaných sbírek příkladů ...
  • Psychologické aspekty vizualizace a její uplatnění ve výuce na střední škole 

   Author: Bohumil Vašák; Supervisor: Dobrovská Dana; Opponent: Svoboda Emanuel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-16)
   Cílem bakalářské práce je vytvořit na základě poznatků z psychologie vnímání studijní opory pro předmět "Typografie" a využít k tomu moderní nástroje. V první fázi bude proveden předvýběr obtížných témat, které dosud nemají ...
  • Využití projektové metody při výuce odborného předmětu Údržba letadlové techniky 

   Author: David Hůlek; Supervisor: Vaněček David; Opponent: Němec Vladimír
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-16)
   Bakalářská práce se věnuje tématu projektové výuky a její aplikace do výuky odborného předmětu zaměřeného na údržbu letadel. První část práce uvádí důvody, proč je zvolené téma řešeno a popisuje použité výzkumné metody. ...
  • Analýza strestu ve firmě a jeho eliminace 

   Author: Václav Petržík; Supervisor: Vobořilová Jarmila; Opponent: Dobrovská Dana
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-16)
   Cílem bakalářské práce bylo vhodnými prostředky analyzovat úroveň stresu ve vybrané firmě a na základě výsledků následně navrhnout doporučení pro případnou eliminaci stresu. V rámci první části práce, která obsahuje mimo ...
  • Inkluzivní vzdělávání na středních školách 

   Author: Edita Pattová; Supervisor: Jirkovská Blanka; Opponent: Lorenzová Jitka
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-16)
   Abstrakt Bakalářská práce pojednává o inkluzivním vzdělávání studentů středních škol a cestě k naplnění těchto ideálů. Cílem práce je popsat inkluzivní vzdělávání z několika perspektiv a analyzovat problematiku inkluzivního ...
  • Komparativní pedagogika - porovnání systémů vzdělávání v České republice a Himalajích 

   Author: Vojtěch Kořalka; Supervisor: Mrázková Kateřina; Opponent: Lorenzová Jitka
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-16)
   Bakalářská práce se zabývá srovnáním školských systémů v Indii a České republice na příkladu dvou konkrétních škol – Spring Dales Public School, Mulbekh (Himaláje) a SPŠ stavební J. Gočára, Praha. V první části této práce ...
  • Praktické vyučování podporované počítačem 

   Author: Jana Žáková; Supervisor: Svoboda Emanuel; Opponent: Štemberk Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-16)
   Bakalářská práce je rozdělena na dvě části, teoretickou a praktickou. V teoretické části je zachycen historický vývoj zobrazování objektů a způsoby tvorby grafiky pomocí počítače. V návaznosti na didaktické zásady jsou tu ...
  • Praktické vyučování podporované počítačem 

   Author: Pavel Žák; Supervisor: Svoboda Emanuel; Opponent: Petřík Martin
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-16)
   Bakalářská práce obsahuje teoretickou a praktickou část. V teoretické části jsou zmapovány výukové metody včetně názorně demonstračních. Je zde popsán vznik a vývoj laboratoří se vzdáleným přístupem a klasifikace experimentů. ...
  • Návrh učebních osnov pro odborný předmět 

   Author: Richard Pokorný; Supervisor: Svoboda Emanuel; Opponent: Dostál Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-16)
   Hlavním cílem této bakalářské práce je navrhnout učební osnovu pro odborný předmět Dopravní technika. První část pojednává teoreticky o výuce odborných předmětů na obchodní akademii. Je provedena didaktická analýza současného ...
  • Tvorba nového učebního textu 

   Author: Lenka Kulhánková; Supervisor: Vaněček David; Opponent: Svoboda Emanuel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-15)
   Bakalářská práce se zaměřuje na tvorbu nového didakticko - odborného materiálu v podobě nového učebního textu zaměřeného na realizaci zkoušek tvárnosti za studena pro 3. ročník, obor strojní mechanik (zámečník), kód a název ...
  • Šikana jako speciální forma agrese na základní škole 

   Author: Jan Lacko; Supervisor: Mynaříková Lenka; Opponent: Dobrovská Dana
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-15)
   Bakalářská práce je věnována problémovému chování na základní škole, konkrétně šikaně. V teoretické části je objasněn pojem agrese a agresivita, šikana a problémové chování. Jsou vysvětleny jednotlivé projevy těchto způsobů ...
  • Vzorové přípravy učitele pro praktické vyučování a odborný výcvik 

   Author: Tomáš Kladiva; Supervisor: Svoboda Emanuel; Opponent: Mikušiak Martin
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-15)
   Tato bakalářská práce je zaměřena na tvorbu vzorových příprav učitele na vyučovací den v odborném výcviku elektro oborů. V úvodu seznamuje čtenáře se základními teoretickými východisky, která jsou nezbytná pro tvorbu příprav ...
  • Pracovní listy v odborném výcviku 

   Author: Milan Lavický; Supervisor: Vaněček David; Opponent: Saláková Dana
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-15)
   Bakalářská práce se zabývá návrhem a tvorbou pracovních listů pro výuku odborného výcviku. Soustředí se na návrh didakticko–odborných materiálů pro výuku. Nové učební materiály budou určeny pro žáky učebních oborů zedník.
  • Implementace e-learningu při vzdělávání zaměstnanců 

   Author: Tomáš Uhlík; Supervisor: Mrázková Kateřina; Opponent: Vaněček David
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-15)
   Tato bakalářská práce se zabývá využitím e-learningu jako nástroje dalšího vzdělávání. Hlavním cílem je vytvořit elektronický obsah kurzu, který bude sloužit jako studijní opora nových i stávajících zaměstnanců. Práce ...
  • Stres v organizaci a jeho eliminace 

   Author: Radek Kokoška; Supervisor: Vobořilová Jarmila; Opponent: Dobrovská Dana
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-15)
   V této bakalářské práci, která je zaměřena na část teoretickou a část praktickou, se zabývám stresem v organizaci a jeho eliminací. Zaměřil jsem se, na organizaci ozbrojených složek. V teoretické části se zabývám pojmem ...
  • Porovnání výskytu syndromu vyhoření u učitelů základních a středních škol 

   Author: Jan Krpata; Supervisor: Lorenzová Jitka; Opponent: Semrád Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-15)
   Problematika syndromu vyhoření v učitelské profesi je v současné době jedním z neřešených a zastíraných témat. Podobně jako otázka smysluplnosti reformy školství je otázkou, zda jsou pedagogové schopni zvládnout nepřiměřené ...
  • Učební text pro odborný výcvik 

   Author: Leoš Kubera; Supervisor: Svoboda Emanuel; Opponent: Vaněček David
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-15)
   Tato bakalářská práce pojednává o tvorbě učebního textu, který je určen pro 2. ročník předmětu odborný výcvik, učebního oboru Mechanik elektrotechnik. V teoretické části se práce věnuje teoretickým poznatkům ohledně učebního ...
  • Zavádění Microsoft Teams do výuky (případová studie učitele) 

   Author: Jaroslav Šindler; Supervisor: Andres Pavel; Opponent: Voda Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-15)
   Bakalářská práce Zavádění Microsoft Teams do výuky (případová studie učitele) se zabývá tematikou integrace moderních informačních a komunikačních technologií do výuky. Teoretická část práce se zaměřuje na technologické ...