Now showing items 1-20 of 2315

  • Elektronické podvádění studentů vysokých škol 

   Author: Alice Svobodová; Supervisor: Dobrovská Dana; Opponent: Vobořilová Jarmila
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-09-07)
   Bakalářská práce se zabývá tématikou studentského podvádění na vysokých školách se zaměřením na elektronické podvádění. Práce má teoreticko-empirický charakter. Teoretická část se opírá o odbornou literaturu a jsou v ní ...
  • Stanovení hodnoty společnosti jan Becher - Karlovarská Becherovka, a.s. 

   Author: Natalie Kriegelová; Supervisor: Sabolovič Mojmír; Opponent: Tlustá Daniela
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-09-07)
   Cílem této diplomové práce je stanovit hodnotu společnosti Jan Becher - Karlovarská Becherovka, a. s. jako podklad pro případného potencionálního investora ke dni 1.4.2019. Teoretická část práce je zaměřena na definování ...
  • Fluktuace pracovníků ve společnosti Tally Weijl s.r.o. 

   Author: Jana Poláčková; Supervisor: Mynaříková Lenka; Opponent: Emrová Lenka
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-09-07)
   Tato diplomová práce analyzuje fluktuaci pracovníků ve společnosti Tally Weijl Czech retail. Konkrétně pobočky s dámskou módou sídlící v OC Palladium v Praze. Cílem práce je zlepšit koeficient fluktuace zaměstnanců a ...
  • Výběr a získávání zaměstnanců ve společnosti Siko koupelny a.s. 

   Author: Kateřina Straková; Supervisor: Šimonová Klára; Opponent: Charvátová Dagmar
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-09-07)
   Cílem práce je posoudit metody, které jsou pro danou společnost vhodné k získávání a výběru zaměstnanců s důrazem na různé generace a jejich preference zejména v oblasti zaměstnaneckých benefitů. Důležité pojmy a metodika ...
  • Škálování (velikostní srovnání) měst v České republice podle vybraných sociálních a ekonomických ukazatelů 

   Author: Zuzana Havlíčková; Supervisor: Hudeček Tomáš; Opponent: Štěpánek Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-09-07)
   Tato práce se zabývá velikostním škálováním měst a obcí v České republice. Cílem práce je provést srovnávací analýzu podle 10 vybraných ukazatelů. V úvodu je popsáno administrativní dělení České republiky. V praktické části ...
  • Tvorba nestandardizovaného didaktického testu 

   Author: David Kubát; Supervisor: Svoboda Emanuel; Opponent: Müllerová Radka
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-09-07)
   Práce se zabývá tvorbou didaktického testu pro ověření znalostí žáků předmětu Hardware a sítě na střední průmyslové škole elektrotechnické. Test obsahuje 20 otázek ve variantách A a B, kte-ré byly zadány 120 žákům během ...
  • Fuzzifikace dvoufázové metody DCF znaménkovou funkcí 

   Author: Klára Pazderková; Supervisor: Scholleová Hana; Opponent: Krajčová Jana
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-09-07)
   Cílem této práce je rozšířit klasický model oceňování podniku pomocí diskontovaného cashflow (DCF) využitím fuzzy aritmetiky, která umožňuje zachytit neurčitost vstupních veličin. Základní generátory hodnoty DCF modelu ...
  • Podnikatelský plán na založení restaurace 

   Author: Anna Langerová; Supervisor: Dobrucká Lucia; Opponent: Zralý Martin
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-09-07)
   Tato diplomová práce si klade za cíl poskytnout majiteli restaurace ucelený plán, který využije při založení jeho podniku. Dále také evaluuje situaci po šesti měsících provozu s poskytnutím návrhu na další kroky do budoucna. ...
  • Podnikatelský plán pro založení konzultační společnosti v oblasti HR 

   Author: Petr Hrdina; Supervisor: Švecová Lenka; Opponent: Bronec Oldřich
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-09-07)
   Ve své diplomové práci se zabývám sestavením podnikatelského plánu pro konzultační společnost v HR. Cílem práce je vypracování podnikatelského plánu a zjištění všech potřebných informací spojených se založením nové společnosti.
  • Strukturální analýza trhu práce ČR 

   Author: Kateřina Novotná; Supervisor: Maialeh Robin; Opponent: Janda Ondřej
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-09-07)
   Tato bakalářská práce se zabývá strukturální analýzou trhu práce České republiky. Cílem této bakalářské práce je zhodnotit souvislost mezi náklady práce a nezaměstnaností v České republice. Přínosem této bakalářské práce ...
  • Špecifiká B2B marketingovej komunikácie v strojárenstve 

   Author: Patrícia Kalatová; Supervisor: Štěpánek Petr; Opponent: Daňková Leona
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-09-07)
   Predmetom bakalárskej práce je definovať špecifiká B2B marketingovej komuniká-cie v strojárenstve. Cieľom je analyzovať nástroje komunikačného mixu vybraného podniku s dôrazom na ich účinnosť v podniku. Prvá časť práce ...
  • Analýza kvality účetní závěrky 

   Author: Michala Petrů; Supervisor: Strouhal Jiří; Opponent: Jindřichovská Irena
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-09-07)
   Bakalářská práce se zabývá tématem účetní závěrky, její kvalitou a využitelností pro investora. Cílem práce je komparace účetní závěrky dle Českých účetních standardů a dle Mezinárodních účetních standardů IFRS. Teoretická ...
  • Studie proveditelnosti - založení restaurace 

   Author: Kristýna Koubová; Supervisor: Vytlačil Dalibor; Opponent: Černá Veronika
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-09-07)
   Předmětem mé diplomové práce "Studie proveditelnosti - založení nové restaurace" je seznáme se s obsahem studie proveditelnosti a samotné její vypracování. Teoretická část práce se věnuje popisu jednotlivých metod, praktická ...
  • Zařazení tematického celku Ekologie a ŽP do odborného předmětu střední školy technického zaměření 

   Author: Ivana Dvořáková; Supervisor: Mrázková Kateřina; Opponent: Lorenzová Jitka
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-09-07)
   Tato bakalářská práce se zabývá možnosti zařazení tematického celku Ekologie a ŽP do odborného předmětu střední školy technického zaměření. Autorce je profesně nejblíže obor stavebnictví, protože se zabývá implementací ...
  • Návrh strategie pro menší strojírenskou firmu 

   Author: Kamila Matějková; Supervisor: Zralý Martin; Opponent: Kozel David
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-09-07)
   Cílem této diplomové práce je návrh strategie pro menší strojírenskou společnost, která zajistí stabilitu a zvýšení ekonomické hodnoty společnosti. Výchozím bodem pro návrh strategie je analýza současného stavu společnosti, ...
  • Marketing vybrané neziskové organizace 

   Author: Lucie Šimůnková; Supervisor: Králová Petra; Opponent: Knihová Ladislava
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-09-07)
   Tato bakalářská práce se soustředí na využívání marketingových metod v oblasti neziskového sektoru, který se vyznačuje řadou specifik na rozdíl od marketingu v organizacích, které vytvářejí zisk. V rámci teoretické části ...
  • Plán marketingové strategie města Beroun 

   Author: Barbora Nedomová; Supervisor: Jílková Petra; Opponent: Boldi Simona
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-09-07)
   Diplomová práce "Plán marketingové strategie města Beroun" se zabývá analýzou současného plánování marketingu a marketingového mixu města Beroun. Cílem této práce je vytvořit plán marketingové strategie města Beroun. Tato ...
  • Event marketingová strategie vybraného podniku 

   Author: Klára Havelková; Supervisor: Jílková Petra; Opponent: Králová Petra
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-09-07)
   Diplomová práce se zabývá event marketingem, jakožto jedním z nástrojů marke-tingové komunikace. Event marketing je podrobně popsán v teoretické části a na-vazuje na úvodní kapitolu komunikačního mixu, jeho nástroji a ...
  • Vliv ekonomických zájmů na rozvoj území - Zličín, Praha 5 

   Author: Barbora Křápková; Supervisor: Dobrucká Lucia; Opponent: Štěpánek Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-09-07)
   Diplomová práce se zabývá rozvojem území ve Zličíně. Hlavním cílem je analyzovat ekonomické zájmy různých stakeholderů, které formovaly území Zličína za posledních 30 let, jejich vzájemná provázanost a vliv na aktuální ...
  • Finanční analýza podniku PTM s.r.o. 

   Author: Monika Hojsáková; Supervisor: Scholleová Hana; Opponent: Jindřichovská Irena
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-09-07)
   Předmětem této bakalářské práce je zpracování finanční analýzy společnosti PTM s.r.o. Ve své bakalářské práci si kladu za cíl pomocí vybraných metod a nástrojů a na základě veřejně dostupných podkladů co nejpřesněji a ...