Now showing items 1-20 of 2503

  • Učební text pro výuku odborného předmětu 

   Author: Ondřej Tomáš Klimeš; Supervisor: Jirkovská Blanka; Opponent: Mynaříková Lenka
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-06-21)
   Tématem práce je vytvořit učební texty pro výuku programového vybavení – C#, 3. ročníku SPŠE Ječná. Cílem práce je hledat efektivní způsob výuky, který by žákovi předal nejen znalosti, ale také dovednosti. Teoretická část ...
  • Inovace získávání, výběru a přijímání zaměstnanců ve vybraném podniku 

   Author: Pavla Jiroušková; Supervisor: Dvořáková Zuzana; Opponent: Němečková Iveta
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-06-21)
   Tato diplomová práce se zabývá tématem získávání, výběru a přijímání zaměstnanců do or-ganizace. Cílem práce je hodnocení současné situace činností získávání, výběru a přijímání zaměstnanců ve zkoumané organizaci a návrh ...
  • Metody a nástroje na podporu kreativity 

   Author: Kristina Šturmová; Supervisor: Švecová Lenka; Opponent: Zárubová Lucie
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-06-21)
   Diplomová práce se zabývá zhodnocením a implementací technik na podporu tvořivosti v konkrétní společnosti. V teoretické části jsou vysvětleny termíny jako tvořivost, kroky kreativního procesu a faktory ovlivňující kreativitu. ...
  • Návrh implementace projektového řízení v developerském podniku 

   Author: Daniela Dufková; Supervisor: Zralý Martin; Opponent: Kořínek Tomislav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-06-21)
   Cílem této diplomové práce je navrhnutí implementace projektového řízení pomocí softwarové podpory za účelem efektivního řízení developerských projektů. Pro tuto diplomovou práci byla vybrána developerská společnost, jejíž ...
  • Návrh nové komunikační strategie v podniku 

   Author: Tomáš Svoboda; Supervisor: Štědroň Bohumír; Opponent: Králová Petra
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-06-21)
   V této diplomové práci je řešena problematika marketingové komunikace v offline a online provedení při návrhu nové strategie komunikace. V teoretická část začíná úvodem do marketingu, kdy se postupnými kroky dostáváme ke ...
  • Procesní a hodnotová analýza dodavatelského řetězce kontaktních čoček 

   Author: Daniela Novotná; Supervisor: Vlachý Jan; Opponent: Dvorská Helena
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-06-21)
   Diplomová práce se zabývá problematikou kontaktních čoček na základě prodejních dat. Je popsána současná situace na evropském i českém trhu s kontaktními čočkami a důraz je kladen na procesní analýzu, která identifikuje ...
  • Výpočet standardních jednotkových nákladů za využití metody Activity Based Costing 

   Author: Kateřina Najmanová; Supervisor: Vlachý Jan; Opponent: Jermanová Anna
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-06-21)
   Diplomová práce je zaměřena na výpočet jednotkových nákladů pomocí metody Activity Based Costing. Teoretická část popisuje controlling jako manažerský nástroj, řízení nákladů a metodu ABC. Druhá část je věnována analýze ...
  • Kyberšikana na vybraných středních školách 

   Author: Petr Kudlačík; Supervisor: Mynaříková Lenka; Opponent: Synek Pavel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-06-21)
   Bakalářská práce je věnována problematice kybernetické šikany (kyberšikany) u středoškolské mládeže. V teoretické části je vysvětlen pojem „kyberšikana“, její příčiny, důsledky a možnosti prevence. Praktická část je založena ...
  • Řízení výkonu, motivace a stabilizace pracovníků v IT firmě 

   Author: Barbora Šenková; Supervisor: Šikýř Martin; Opponent: Havel Vladimír
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-06-21)
   Diplomová práce se zabývá systémem řízení výkonu, motivace a stabilizace pracovníků jednoho týmu IT oddělení vybrané společnosti s cílem posoudit stávající stav, vymezit příležitosti pro zlepšení a navrhnout vhodná řešení. ...
  • Stanovení hodnoty společnosti Peri, spol. s r.o. 

   Author: Jiří Rynt; Supervisor: Čámská Dagmar; Opponent: Jindřichovská Irena
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-06-21)
   Cílem této diplomové práce je stanovení hodnoty společnosti PERI, spol. s r.o., k 1.3. 2020. Hlavní metodou ocenění je výnosová metoda DCF entity, vedlejšími metodami ocenění jsou účetní hodnota 2018 a metoda tržního ...
  • Klíčové faktory inflace České republiky a vybraných ekonomik EU 

   Author: Tomáš Valenta; Supervisor: Pošta Vít; Opponent: Makovský Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-06-21)
   Cílem této práce je identifikovat klíčové faktory inflace zvolených ekonomik (Německo, ČR, eurozó-na, Polsko, Slovensko) za pomocí metody novokeynesiánských Phillipsových křivek. Data v roční frekvenci a období 1996 až ...
  • Problematika osobních a blízkých vztahů a jejich začlenění do výuky na 2. stupni ZŠ a gymnáziích 

   Author: Květa Fojtíčková; Supervisor: Mynaříková Lenka; Opponent: Nesvadba Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-06-21)
   Cílem práce je analyzovat výuku o osobních a blízkých vztazích na 2. stupni ZŠ a gymnázia a empiricky ověřit, zda se témata jako afiliace, atraktivita, láska a výběr partnera vyučují, jak dlouho, jakou formou a v jakých ...
  • Prognóza vývoje business intelligence 

   Author: Kristýna Krejčí; Supervisor: Štědroň Bohumír; Opponent: Slavíček Karel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-06-21)
   Diplomová práce pojednává o současném trhu Business Intelligence a jeho největších doda-vatelích BI platforem a řešení. Na začátku je čtenář seznámen s pojmem Business Intelligence (dále také BI) a se všemi náležitostmi, ...
  • Interní komunikace v Člověku v tísni, o.p.s. 

   Author: Tereza Novotná; Supervisor: Veber Jaromír; Opponent: Šnajdrová Adriana
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-06-21)
   Předmětem této diplomové práce je interní komunikace v neziskové organizaci Člověk v tísni, o.p.s. (dále jen Člověk v tísni). Práce si klade za cíl provést analýzu stavu interní komunikace v neziskové organizaci Člověk v ...
  • Řízení počítače myšlenkou. Technologická prognóza BCI trhu 

   Author: Marta Topurko; Supervisor: Štědroň Bohumír; Opponent: Kaiser Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-06-21)
   Diplomová práce se věnuje inovativním technologiím umožňujícím sčítaní informací přímo z mozku. V rámci práce je čtenář seznámen s principem fungování těchto technologií. Je obeznámen se základními nejdůležitějšími faktory, ...
  • Řešení záškoláctví na základních školách na Rychnovsku 

   Author: Jana Šulcová; Supervisor: Mynaříková Lenka; Opponent: Emrová Lenka
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-06-21)
   Tato bakalářská práce je zaměřena na záškoláctví jako rizikové chování ve školním prostředí. Je rozdělena na teoretickou a praktickou část. V teoretické části jsou vysvětleny obecné pojmy související s danou problematikou, ...
  • Proměny učňovského školství a učební obor operátor skladování 

   Author: Zdeněk Košál; Supervisor: Semrád Jiří; Opponent: Škrabal Milan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-06-21)
   Tato bakalářská práce mapuje vývoj učňovského školství v naší zemi od jeho počátků po současnost. Zaměřuje se především na proces jeho transformace po roce 1989 související se změnou společensko-ekonomických podmínek. Všímá ...
  • Škola a výchova k ochraně životního prostředí 

   Author: Vladimír Vojta; Supervisor: Vobořilová Jarmila; Opponent: Dobrovská Dana
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-06-21)
   Předložená práce je zaměřena na téma “Škola a výchova k ochraně životního prostředí”. Hlavní cíl této závěrečné práce spočívá v provedení empirického šetření na několika středních školách a následný rozbor výsledků, jejich ...
  • Strategický plán vybrané neziskové organizace 

   Author: Aneta Dudová; Supervisor: Dobrucká Lucia; Opponent: Slavíčková Barbora
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-06-21)
   Cílem diplomové práce je vytvoření strategického plánu pro neziskovou organizaci Romodrom o.p.s. Teoretická část práce popisuje neziskové organizace a postup strategického plánování v těchto organizacích. V praktické části ...
  • Získávání a výběr zaměstnanců ve vybrané projektové společnosti 

   Author: Jan Pietsch; Supervisor: Tureckiová Michaela; Opponent: Šikýř Martin
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-06-21)
   Práce se zabývá personálním řízením ve společnosti, konkrétněji personálními činnostmi s detailním zaměřením na získávání a výběr zaměstnanců. Teoretická část má za cíl vymezení základních pojmů z oblasti personálního ...