Now showing items 1-20 of 2867

  • Analýza systému vzdělávání zaměstnanců ve společnosti eDO Finance, a.s. 

   Author: Jan Cihlář; Supervisor: Emrová Lenka; Opponent: Škorňová Eva
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-02-04)
   V této bakalářské práci nazvané Analýza systému vzdělávání ve společnosti eDO finance, a.s. se teoretická část věnujeme vysvětlení pojmů, které s tématem úzce souvisejí. Jedná se o lidské zdroje, učení se, vzdělávání a ...
  • Analýza cen zlata 

   Author: Marko Lancoš; Supervisor: Makovský Petr; Opponent: Hřebík František
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-02-04)
   Cieľom bakalárskej práce je analyzovať komoditu zlato ako možnosť vhodnej investície s následnou predikciou ceny. Celá práca je rozdelená do štyroch kapitol. V prvej kapitole sa au-tor zaoberá všeobecným definovaním zlata ...
  • Finanční analýza podniku 

   Author: Konstantin Čugunov; Supervisor: Beran Theodor; Opponent: Vaniš Ladislav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-02-04)
   Hlavním cílem této bakalářské práce je provést finanční analýzu vybraného podniku a na základě vyhodnocení jejích výsledků doporučit případně zlepšení finanční situace podniku. V teoretické části jsou vymezeny hlavní pojmy ...
  • Vliv nárůstu home-office během pandemie Covid-19 na bankovní průmysl 

   Author: Katarína Kaššová; Supervisor: Montenero Vincent Blaise; Opponent: Skokanová Dagmar
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-02-04)
   Bakalárska práca sa venuje problematike nárastu home office v bankovom sektore počas pandémie COVID-19. V obsahu práce analyzujem novodobý „trend“ v manažmente, ktorým je home office a aký veľký vplyv mal COVID-19 na ...
  • Zhodnocení procesu řízení projektu SRP 

   Author: Kateřina Baťková; Supervisor: Fanta Petr; Opponent: Cupal Libor
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-02-04)
   Bakalářská práce se zabývá identifikací procesů, ve kterých podmínky OPVVV negativně ovlivňují uplatnění metody PRINCE2TM. Teoretická část se zaměřuje na obecné zásady projektového řízení ve státní správě a v souladu s ...
  • Strategický plán cirkulární ekonomiky města Tábora 

   Author: Eva Uhrová; Supervisor: Štěpánek Petr; Opponent: Šilhánková Vladimíra
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-02-05)
   Tato diplomová práce se zabývá koncepty cirkulární ekonomiky a udržitelnosti a zasazuje ji do aktuálních strategických rámců. Dále definuje problematiku odpadů včetně její platné legislativy a dalších současných dokumentů. ...
  • Analýza spotřebního koše pro vykazování inflace ve vybraných zemích s ohledem na zájmy české exportní firmy 

   Author: Yuliia Makarova; Supervisor: Makovský Petr; Opponent: Hřebík František
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-02-05)
   Cílem práce je vytvořit materiál, který by pomohl zhodnotit odlišnosti spotřebních košů a preferencí spotřeby u obyvatelstva různých zemí. Předložený materiál pomůže exportní firmě se spotřebním zbožím umožní lepší posouzení ...
  • Strategický rozvoj managementu podniku - Zdravotnické zařízení 

   Author: Adéla Hojdarová; Supervisor: Antošová Gabriela; Opponent: Dobrucká Lucia
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-02-05)
   Tato diplomová práce řeší problematiku strategického řízení ve vybraném zdravotnickém řízení. Cílem bylo zhodnotit do jaké míry a jak efektivně vedení společnosti aplikuje principy strategické řízení. Vyhodnocení probíhalo ...
  • Strategický plán vybraného podniku 

   Author: Kristyna Körnigová; Supervisor: Dobrucká Lucia; Opponent: Štěpánek Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-02-05)
   Cílem diplomové práce je zpracování strategického plánu pro podnik XYZ. Práce je rozdělena do dvou částí, část teoretickou a část praktickou. V teoretické části je uskutečněn literární průzkum současného stavu řešené ...
  • Měnově-politické režimy ČNB 

   Author: Jakub Zamazal; Supervisor: Hřebík František; Opponent: Makovský Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-02-05)
   Diplomová práce se zabývá měnovou politikou nejen České národní banky. Práce je rozdělena na praktickou a teoretickou část. V teoretická část se věnuje nejdříve historii centrálního bankovnictví a posléze poměrně podrobně ...
  • Vzdělávání jedinců ve výkonu trestu odnětí svobody 

   Author: Jana Ondrášková; Supervisor: Veteška Jaroslav; Opponent: Kovaříková Miroslava
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-02-03)
   Cílem této bakalářské práce je analýza zabývající se specifiky vzdělávání jedinců ve výkonu trestu odnětí svobody. Popisuje vzdělávací možnosti těchto osob a také osoby, které se podílejí na vzdělávání a resocializaci. ...
  • Analýza a návrh vzdělávacích procesů v provozovnách restauračního řetězce s využitím LMS softwaru 

   Author: Adam Broskevič; Supervisor: Kaiser Jiří; Opponent: Štědroň Bohumír
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-02-03)
   Cílem diplomové práce je analýza a návrh vzdělávacích procesů firmy provozující řetězec restaurač- ních zařízení s užitím LMS softwaru. V teoretické části jsou uvedeny oblasti procesů a jejich mode- lování, hodnocení ...
  • Prokrastinace žáků na střední škole 

   Author: Vendula Zavadilová; Supervisor: Dobrovská Dana; Opponent: Vobořilová Jarmila
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-02-03)
   Bakalářská práce se zabývá tématem prokrastinace u žáků střední školy. První část se zaměřuje na vymezení základních pojmů, historickému nástinu, příčinám vzniku prokrastinace, jejím formám, následkům chování s prvky ...
  • Legální/nelegální drogy na střední škole 

   Author: Vadim Zdráhal; Supervisor: Dobrovská Dana; Opponent: Vobořilová Jarmila
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-02-03)
   Bakalářská práce se zabývá problematikou legálních a nelegálních drog na střední odborné škole. Cílem této bakalářské práce je zjistit, jaké zkušenosti s nimi mají studenti střední odborné školy, co je motivuje k ...
  • E-commerce: studie proveditelnosti 

   Author: Tomáš Hrotík; Supervisor: Štěpánek Petr; Opponent: Fanta Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-02-03)
   Cílem diplomové práce je vyhotovení studie proveditelnosti na vývoj nového infor-mačního webu a e-shopu. Jedná se o projekt, jehož výstupem budou webové strán-ky pro novou bezpečnosti službu BEDO SOS, která digitalizuje ...
  • Stanovení hodnoty firmy 

   Author: Michal Tomko; Supervisor: Sponer Miroslav; Opponent: Svoboda Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-02-03)
   Tato diplomová práce má za cíl ocenit podnik Rudolf Jelínek a.s. V teoretické části se zabývá nejprve definicí samotného podniku a jeho hodnotou a následně se zabývá základními předpoklady, které jsou pro ocenění nutné, v ...
  • Legální a nelegální drogy na střední škole 

   Author: Mirka Michalová; Supervisor: Dobrovská Dana; Opponent: Vobořilová Jarmila
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-02-03)
   Bakalářská práce má za cíl zjistit míru incidence zneužívání psychoaktivních látek studenty na střední škole. V rámci šetření byl použit dotazník. Ten mapuje zkušenosti studentů střední školy s legálními a nelegálními ...
  • Školení profesních řidičů formou e-learningového kurzu 

   Author: Igor Pokorný; Supervisor: Andres Pavel; Opponent: Svoboda Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-02-03)
   Bakalářská práce má za cíl zjistit, jaká je současná situace využití e-learningových kurzů v rámci školení řidičů profesionálů. V praktické části bakalářské práce bude použit dotazník, který zmapuje zkušenosti lektorů, ...
  • Hodnocení zaměstnanců ve vybrané organizaci 

   Author: Zdeňka Rutkovská; Supervisor: Jirkovská Blanka; Opponent: Šikýř Martin
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-02-03)
   Diplomová práce se zabývá systémem hodnocení zaměstnanců ve vybrané společnosti. Cílem práce je provedení analýzy systému hodnocení zaměstnanců a návaznosti dalších personálních činností jako je odměňování, vzdělávání a ...
  • Tvorba učebního textu pro výuku odborného předmětu 

   Author: Dan Švanda; Supervisor: Svoboda Petr; Opponent: Tomešková Kateřina
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-02-03)
   Bakalářská práce se zabývá tvorbou vzorového výukového textu učitele/instruktora akreditovaného školicího střediska (dříve autoškoly), který je možné použít při pravidelných profesních školeních řidičů autobusů a nákladních ...