Now showing items 1-20 of 3330

  • ; 

   Author: Mrkvičková Veronika; Supervisor: Adamová Lenka; Opponent: Kalinová Petra
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-06-20)
  • 2020, vítězové a poražení 

   Author: Richard Dirbák; Supervisor: Štědroň Bohumír; Opponent: Zmatlík Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-06-09)
   Diplomová práce se věnuje aktuálnímu tématu dopadu pandemie Covid-19 na světovou eko-nomiku a společnosti. Jejím cílem je specifikovat, jaké měla pandemie následky v ekonomickém a společenském vlivu a tyto následky následně ...
  • 360° zpětná vazba jako nástroj řízení pracovního výkonu 

   Author: Voleský Martin; Supervisor: Emrová Lenka; Opponent: Šikýř Martin
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2015-05-18)
   Cílem teoretické části bakalářské práce je seznámení a uvedení do problematiky řízení výkonnosti zaměstnanců a jejich hodnocení. Bakalářská práce je zaměřena na využívání 360° zpětné vazby jako nástroje hodnocení. Práce ...
  • Adaptace a orientace pracovníků v organizaci X 

   Author: Zákorová Sabina; Supervisor: Škorňová Eva; Opponent: Šnýdrová Markéta
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-06-21)
  • Adaptace pracovníků a řízení jejich pracovního procesu v organizaci 

   Author: Janauer Daniel; Supervisor: Poláčková Šolcová Iva; Opponent: Wagenknechtová Svobodová Magda
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-01-24)
  • Adaptace pracovníků v organizaci 

   Author: Michal Munzar; Supervisor: Šikýř Martin; Opponent: Tomešková Kateřina
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-06-10)
   Bakalářská práce se věnuje procesu adaptace pracovníků v organizacích. Cílem práce je prozkoumat systém adaptace pracovníků ve vybrané organizaci, posoudit stávající stav, určit možné příležitosti pro zlepšení a navrhnout ...
  • Adaptace školy a pedagogických pracovníků na nutnost distanční výuky 

   Author: Markéta Strečková; Supervisor: Bronec Oldřich; Opponent: Sadílek Tomáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-06-19)
   Na jaře 2020 se z důvodu pandemie Covid-19 uzavřely školy, které byly nuceny přejít na distanční výuku, která ve své třetí vlně trvá do května 2021. Oproti standardnímu fungování školství byl management této změny ponechán ...
  • Adaptace zaměstnance na pracovišti a její vliv na fluktuaci 

   Author: Lochmannová Kristýna; Supervisor: Mynaříková Lenka; Opponent: Toth Daniel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-04)
   Tato bakalářská práce se zabývá vlivem adaptace na fluktuaci zaměstnanců na pracovištích. Nejdříve jsou pojmy vysvětleny a poté dány do souvislosti. V praktické části je pomocí pozorování a dotazníku zkoumán adaptační ...
  • Adaptace zaměstnanců 

   Author: Novotná Barbora; Supervisor: Šimonová Klára; Opponent: Urbanec David
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-04)
   Cílem práce je shrnutí poznatků o problematice adaptace a adaptačního procesu nových zaměst-nanců, zaměřuje se na význam adaptace pro jedince i pro organizaci. Adaptace je vysvětlena z hlediska různých vědních oborů, ...
  • Adaptace zaměstnanců 

   Author: Plášilová Adéla; Supervisor: Jirkovská Blanka; Opponent: Škorňová Eva
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-02)
   Tato bakalářská práce se zabývá začleněním zaměstnanců do pracovního, sociálního i kul-turního prostředí. Cílem práce je shrnout teoretické poznatky a aplikovat je na praktické výsledky, jež získáme z dotazníkového šetření. ...
  • Adaptace zaměstnanců 

   Author: Ulrychová Iva; Supervisor: Šimonová Klára; Opponent: Mynaříková Lenka
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-02-07)
   Téma, kterým se tato práce zabývá je adaptace zaměstnanců. Cílem mé práce bude doporučení ke zlepšení nastaveného procesu adaptace v daném podniku. Teoretická část práce je zaměřena na rozbor tématu a vysvětlení daných ...
  • Adaptace zaměstnanců ve společnosti Etnetera a.s. 

   Author: Netušilová Jana; Supervisor: Tureckiová Michaela; Opponent: Škorňová Eva
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-08-24)
   Bakalářská práce se zabývá tématem adaptace nových zaměstnanců. Teoretická část rozebírá životní cyklus zaměstnance, personální činnosti související s procesem adaptace a adaptační proces samotný. Praktická část je věnována ...
  • Adaptace zaměstnanců ve vybrané společnosti 

   Author: Feuraizlová Lenka; Supervisor: Šnýdrová Markéta; Opponent: Škorňová Eva
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-01)
   Tato bakalářská práce se věnuje adaptaci nových zaměstnanců. Cílem práce je zpracování návrhu na zlepšení adaptačního procesu. První a druhá kapitola teoretické části shrnuje poznatky o adaptaci zaměstnanců, včetně pracovní ...
  • Adaptace zaměstnanců ve vybraném podniku 

   Author: Kočová Kateřina; Supervisor: Holá Hana; Opponent: Škorňová Eva
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2015-05-05)
   Tato kvalifikační práce se zabývá adaptací zaměstnanců v konkrétním podniku. Adaptace neboli přizpůsobení se novým či změněným podmínkám v zaměstnání se týká roviny pracovní, sociální a firemní kultury. Smyslem bakalářské ...
  • Adaptační proces 

   Author: Jurčík Rostislav; Supervisor: Šnýdrová Markéta; Opponent: Škorňová Eva
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-02)
   Cílem bakalářské práce je analýza adaptačního procesu u klientských pracovníků a následná formulace a navržení opatření na zlepšení. Bakalářská práce je rozdělena na teoretickou a praktickou část. Teoretická část se zabývá ...
  • Adaptační proces nových členů v rámci lokálního centra studentské organizace IAESTE ČVUT Praha 

   Author: Liška Petr; Supervisor: Bursová Iva; Opponent: Barton Monika
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-02-08)
  • Adaptační proces nových zaměstnanců 

   Author: Lepková Lucie; Supervisor: Jirkovská Blanka; Opponent: Škorňová Eva
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-08)
   Tato bakalářská práce se zabývá adaptačním procesem nových zaměstnanců. Cílem práce je popsat a zanalyzovat adaptační proces, a to za pomoci práce s teoretickými zdroji a dotazníkového šetření ve vybrané společnosti: Na ...
  • Adaptační proces nových zaměstnanců v konkrétní společnosti 

   Author: Zemanová Nicole; Supervisor: Šikýř Martin; Opponent: Škorňová Eva
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-01-06)
   Tato bakalářská práce se zabývá adaptačním procesem nových pracovníků ve firmě. Teoretická část je zaměřena na význam pojmu adaptace, její cíle, formy a oblasti. Následně je popsán průběh adaptačního procesu, jeho plán a ...
  • Adaptační proces ve studentské organizaci IAESTE ČVUT V Praze 

   Author: Šatková Michaela; Supervisor: Andres Pavel; Opponent: Vlachý Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-05)
   Bakalářská práce se zabývá problematikou adaptace členů ve studentské organizaci. Cílem práce je analyzovat proces adaptace členů ve studentské organizaci, identifikovat její silné a slabé stránky versus příležitosti a ...
  • Adaptační proces z pohledu pracovníka 

   Author: Martina Novotná; Supervisor: Emrová Lenka; Opponent: Tomešková Kateřina
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-06-08)
   Tato bakalářská práce se věnuje řízení lidských zdrojů a tématu adaptačního procesu nových zaměstnanců, především z pohledu pracovníků. Adaptace je počáteční fáze nástupu nových zaměstnanců, která má za cíl je efektivně ...