Now showing items 1-20 of 217

  • Úroveň a dostupnost terapie otrav bojovými chemickými látkami 

   Author: Jiří Švagr; Supervisor: Pitschmann Vladimír; Opponent: Österreicher Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-06-14)
   Abstrakt Minimalizace následků otrav BCHL při použití proti civilnímu obyvatelstvu vyžaduje maximalizaci úsilí v terapii otrav jimi způsobených. Běžná péče, kterou zajišťují naše nemocnice, je všeobecně známa. Ne však tolik ...
  • Využití informačních technologií u výjezdů zdravotnické záchranné služby 

   Author: Jan Topolánek; Supervisor: Černý Hynek; Opponent: Staněk Martin
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-27)
   Diplomová práce se zaměřuje na využití moderních informačních technologií, v podobě výjezdových tabletů, během výjezdů zdravotnické záchranné služby. Teoretická část uvádí legislativní povinnost pro vedení zdravotnické ...
  • Radiační mimořádné události a radiologické události v radiodiagnostice 

   Author: Nesejtová Šárka; Supervisor: Pech Petr; Opponent: Rosina Jozef
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-28)
   Tato práce se zabývá problematikou radiačních mimořádných událostí a radiologických událostí v radiodiagnostice. V teoretické úvodní části jsou stručně popsány vlastnosti ionizujícího záření z fyzikálního hlediska a jeho ...
  • Likvidace ohniska ptačí chřipky z pohledu HZS Středočeského kraje 

   Author: Klobásová Alena; Supervisor: Koleňák Ivan; Opponent: Hes Václav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-26)
   Diplomová práce se zabývá problematikou zásahu příslušníků Hasičského záchranného sboru ČR, jako jedné ze základních složek integrovaného záchranného systému, v ohnisku nákazy ptačí chřipkou, a to konkrétně v podmínkách ...
  • Analýza efektivity a možností metodických cvičení Zdravotnické záchranné služby Ústeckého kraje ve spolupráci se složkami Integrovaného záchranného systému v Ústeckém kraji. 

   Author: Kounovský Ondřej; Supervisor: Cmorej Patrik Christian; Opponent: Böhm Pavel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-27)
   Úkolem diplomové práce je přinést ucelený náhled na problematiku IZS a metodických cvičení s hromadným postižením zdraví. V teoretické části jsou charakterizovány základní informace o IZS a o Vzdělávacím a výcvikovém ...
  • Místo a úloha České národní banky v systému krizového řízení České republiky 

   Author: Kopřiva Štěpán; Supervisor: Koleňák Ivan; Opponent: Caithamlová Martina
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-26)
   Diplomová práce je zaměřena na popis role České národní banky v systému krizového řízení České republiky. Česká národní banka má, stejně jako většina centrálních bank, poměrně specifické postavení mezi orgány veřejné moci. ...
  • Analýza a evaluace systému dotací pro jednotky PO SDH obcí v Karlovarském kraji 

   Author: Kasal Martin; Supervisor: Volf Oldřich; Opponent: Halaška Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-27)
   Diplomová práce přináší ucelený pohled na integrovaný záchranný systém v České republice. Představeny jsou složky systému a jeho podstata. Práce se zaměřuje na jednotky požární ochrany, popisuje jejich rozdělení podle ...
  • Modelace a analýza simulovaného úniku nebezpečné chemické látky při její přepravě 

   Author: Müllerová Dana; Supervisor: Mildorf René; Opponent: Behina Miroslav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-28)
   Diplomová práce na téma Modelace a analýza simulovaného úniku nebezpečné chemické látky při její přepravě se zabývá vyhodnocením rizik a následků při úniku chlóru z železniční cisterny na vlakovém nádraží Černošice. V ...
  • Analýza a komparace možností a efektivity zapojení poskytovatelů zdravotnických služeb mimo ZZS do cvičení IZS 

   Author: Šírek Martin; Supervisor: Jelínek Petr; Opponent: Šeblová Jana
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-29)
   Předmětem diplomové práce je zhodnocení současného systému krizové připravenosti vybraných poskytovatelů lůžkových zdravotnických zařízení v Plzeňském kraji, kterých se týká péče o zraněné pacienty (figuranty) při cvičení ...
  • Analýza složení, funkcí a účinnosti systému povodňové ochrany Prahy 

   Author: Holub Martin; Supervisor: Halaška Jiří; Opponent: Dostál Filip
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-26)
   Cílem diplomové práce je zhodnotit současný stav povodňové ochrany hl. m. Prahy, jak je hl. m. Praha připravena ochránit obyvatele a majetek občanů hl. m. Prahy před povodněmi a jaký bude další rozvoj povodňových opatření ...
  • Analýza rizik DIAMO, státní podnik - odštěpný závod Těžba a úprava uranu Stráž pod Ralskem 

   Author: Klátil Martin; Supervisor: Kecek Vladimír; Opponent: Havránková Renata
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-27)
   Cílem práce je provedení analýzy rizik státního podniku DIAMO, odštěpného závodu Těžba a úprava uranu ve Stráži pod Ralskem. V práci je charakterizována činnost státního podniku a odštěpného závodu s postupným přechodem ...
  • Vliv alkoholu na dopravní nehodovost v Karlovarském kraji v komparaci let 2012 až 2016 

   Author: Plachá Adéla; Supervisor: Reicheltová Eva; Opponent: Čupr Břetislav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-29)
   Diplomová práce pojednává o problematice vlivu alkoholu na dopravní nehodovost. Aktuálnost tématu vychází z neustále vysokého počtu závažných nehod způsobených pod vlivem alkoholu nebo jiné návykové látky. Práce je rozdělena ...
  • Dekontaminace osob jako součást plošné evakuace obyvatelstva z prostoru ohrožení biologickými látkami 

   Author: Píštěková Kristýna; Supervisor: Šafr Gustav; Opponent: Pitschmann Vladimír
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-29)
   Předmětem diplomové práce bylo analyzovat dekontaminaci osob vpodmínkách Hasičského záchranného sboru České republiky a Armády České republiky při ohrožení biologickými látkami. V teoretické části se diplomová práce zabývala ...
  • Analýza rizik zimního stadionu ve Slaném 

   Author: Bakalář Tomáš; Supervisor: Mildorf René; Opponent: Havránková Renata
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-28)
   DP je věnována analýze rizik zimního stadionu ve Slaném a s tím související otázce prevence závažných haváriích podlimitních objektů. Pro začátek byly v práci vymezeny některé základní pojmy vztahující se k prevenci závažných ...
  • Problematika výuky předmětu Ochrana obyvatelstva v prostředí českého školního systému se zaměřením na střední školy. 

   Author: Beneš Ladislav; Supervisor: Adámek Václav; Opponent: Tomek Josef
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-26)
   Diplomová práce je zaměřena na problematiku výuky předmětu Ochrana obyvatelstva na středních školách v prostředí českého školního systému. Základní školy mají v současné době k dispozici velké množství pomůcek a metodiku ...
  • Možnosti dopravní infrastruktury České republiky při plnění úkolů podpory hostitelskou zemí (Host Nation Support/HNS) a součinnost MO se státní správou a složkami IZS při zabezpečování vojenských přesunů přes Českou republiku 

   Author: Burda Jiří; Supervisor: Košner Ladislav; Opponent: Šafr Gustav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-26)
   Abstrakt V této diplomové práci je analyzováno poskytování HNS ve formě zabezpečení přeprav cizích armád přes území ČR. Dále je zde zhodnocena dopravní infrastruktura v ČR a její schopnost pro poskytování HNS při jednotlivých ...
  • Analýza emoční a psychické zátěže pracovníků tísňových linek 

   Author: Dostálová Pavla; Supervisor: Říha Roman; Opponent: Vykopalová Hana
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-26)
   Tématem diplomové práce je analýza emoční a psychické zátěže pracovníků tísňových linek. Operátoři jsou pod neustálým tlakem, ať už jde o čas nebo o komunikaci s často vystresovanými lidmi, kteří zažívají neobvyklou ...
  • Krizové řízení a řešení mimořádných událostí ve Věznici Vinařice 

   Author: Dvořáková Stanislava; Supervisor: Beránek Luboš; Opponent: Štěpán Miroslav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-26)
   Abstrakt Cílem této diplomové práce je vytvoření listu opatření dále využitelného k řešení mimořádné situace ve Věznici Vinařice, konkrétně listu opatření při vzniku požáru a listu opatření při vzetí rukojmí, a to na základě ...
  • Analýza bezpečnostní hrozby islamistického terorismu v Evropě 

   Author: Potůčková Radka; Supervisor: Strnad Štěpán; Opponent: Eichler Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-29)
   Cílem diplomové práce je popis islamistického terorismu a islamistických teroristických organizací, které představují hrozbu pro evropské státy. V tomto ohledu je přiblížen islamistický terorismus a jeho aktuální projevy ...
  • Analýza a komparace znalosti posluchačů lékařských fakult vyšších ročníků o řešení krizových stavů ve zdravotnictví 

   Author: Boháč Matyáš; Supervisor: Navrátil Leoš; Opponent: Chocholouš Ilja
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-29)
   Cílem této práce bylo analyzovat a porovnat znalosti studentů lékařských fakult ohledně řešení krizových stavů ve zdravotnictví. Soustředili jsme se na znalosti z urgentní medicíny, medicíny katastrof a znalosti základních ...