Now showing items 1-20 of 1496

  • Varovné signály ve školském prostředí – problematika jejich zaznamenání a vyhodnoceni 

   Author: Valerie Sucharová; Supervisor: Brečka Tibor; Opponent: Bílková Veronika
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-06-21)
   Tato bakalářská práce se zabývá varovnými signály ve školním prostředí, které pedagogové mohou před napadením u studentů zaznamenat. Aktuálnost tématu vychází ze stupňující se agrese studentů vůči pedagogům a z nedostatečné ...
  • Radiační ochrana při mamografickém vyšetření 

   Author: Michaela Golišová; Supervisor: Honová Žaneta; Opponent: Hudzietzová Jana
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-09-08)
   Předmětem bakalářské práce „Radiační ochrana při mamografickém vyšetření “ je problematika radiační ochrany během mamografického vyšetření. Bakalářská práce je rozdělena na teoretickou a praktickou část. V teoretické části ...
  • Specifika ošetřovatelské péče při aplikaci eliminačních metod v akutní intenzivní péči 

   Author: Barbora Zrzavá; Supervisor: Dingová Šliková Martina; Opponent: Jedličková Anetta
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-06-23)
   Bakalářská práce je zaměřena na specifika ošetřovatelské péče při aplikaci eliminačních metod u akutního renálního poškození v intenzivní péči. Cílem práce je celkové zhodnocení poskytované ošetřovatelské péče při aplikaci ...
  • Chování obyvatelstva v případě chemické havárie 

   Author: Petra Šmídová; Supervisor: Hon Zdeněk; Opponent: Holec Tomáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-06-21)
   Bakalářská práce se věnuje problematice chování obyvatelstva v případě chemické havárie. Teoretická část práce popisuje vybrané nebezpečné chemické látky, se kterými se můžeme v případě havárie setkat, dále pak známé a ...
  • Bezdomovci na urgentním příjmu 

   Author: David Potužník; Supervisor: Veverková Eva; Opponent: Vojtová Anna
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-06-23)
   Bakalářská práce se zaměřuje na problematiku bezdomovců na urgentním příjmu. Problematika bezdomovectví je velmi široká a zasahuje do života nás všech. Práce je rozdělena na část teoretickou a praktickou. Teoretická část ...
  • Komparace třídících systémů při hromadném postižení osob se zaměřením na metodu START 

   Author: Tereza Staňková; Supervisor: Böhm Pavel; Opponent: Šimečková Viktorie
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-06-22)
   Tématem této bakalářské práce je porovnání třídících systému s třídící metodou
  • Analýza mitragyninu v biologickém materiálu pomocí chromatografických metod 

   Author: Monika Lavičková; Supervisor: Hložek Tomáš; Opponent: Hon Zdeněk
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-09-08)
   Tato bakalářská práce s názvem „Analýza mitragyninu v biologickém materiálu pomocí chromatografických metod“ se zabývá vývojem specifické metodiky pro analýzu biologického materiálu pacientů, u nichž máme podezření na užití ...
  • Hemodynamické monitorování po elektivním chirurgickém výkonu 

   Author: Ondřej Vlček; Supervisor: Hyánek Tomáš; Opponent: Vojtová Anna
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-06-23)
   Předmětem bakalářské práce je hemodynamická monitorace u pacientů po elektivních chirurgických výkonech. V teoretické části práce je čtenář seznámen s měřenými hemodynamickými parametry u pacientů po chirurgickém výkonu. ...
  • Fyzioterapie polyneuropatie u polymorbidního pacienta 

   Author: Lenka Babey; Supervisor: Křížková Štěpánka; Opponent: Nedělka Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-06-12)
   Tato bakalářská práce je zaměřena na fyzioterapeutické postupy u pacienta s polyneuropatií indukovanou chemoterapií, jehož stav je komplikován četnými přidruženými onemocněními, jako je Parkinsonova nemoc, stenóza arteria ...
  • Komparace přístupu k pacientovi s podezřením na život ohrožující intraabdominální krvácení 

   Author: Tomáš Lhotský; Supervisor: Mach Jan; Opponent: Němec Veverková Eva
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-06-23)
   Tato bakalářská práce poukazuje na vzniklé úrazy s intraabdominálním krvácením. Cílem je nastínění dosud nezaznamenávané problematiky, která se týká volby cílového poskytovatele akutní lůžkové péče. Teoretická část se ...
  • Vybavenost ZZS pomůckami k zástavě masivního krvácení 

   Author: Leontýna Milena Šubrtová; Supervisor: Böhm Pavel; Opponent: Wolfová Vlasta
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-06-23)
   Předmětem bakalářské práce je zhodnocení vybavenosti zdravotnické záchranné služby pomůckami pro zástavu masivního krvácení. Cílem práce je porovnání počtů a druhů pomůcek k zástavě masivního krvácení a jejich umístění v ...
  • Možnosti predikce výskytu ovariálního karcinomu pomocí kombinace detekce nádorových markerů 

   Author: Tereza Zápotocká; Supervisor: Široká Romana; Opponent: Šprongl Luděk
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-06-06)
   Bakalářská práce se zabývá stanovením nádorových markerů a jejich využitím v diagnostice a monitorování zhoubných nádorů ovaria. V teoretické části je věnována pozornost stavbě a funkci vaječníků. Jsou zde uvedeny patologické ...
  • Podávání intravenózních roztoků v urgentní medicíně 

   Author: Libor Pacner; Supervisor: Peřan David; Opponent: Hyánek Tomáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-06-23)
   Bakalářská práce se zabývá typy intravenózních roztoků podávaných na zdravotnických záchranných službách v České republice. Cílem této práce je aktualizace přehledu využívaných intravenózních roztoků na zdravotnických ...
  • Hodnocení aterosklerotických změn na podkladě Body Mass Indexu 

   Author: Petra Plechatá; Supervisor: Jelínek Petr; Opponent: Sobota Milan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-06-23)
   Bakalářská práce se zabývá hodnocením aterosklerotických změn na podkladě indexu tělesné hmotnosti (BMI). Teoretická část práce se zabývá shrnutím základních informací o ateroskleróze. Je zde vysvětlen vznik a vývoj ...
  • Budoucnost báňské záchranné služby v České republice 

   Author: Martin Král; Supervisor: Böhm Pavel; Opponent: Svatý Vít
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-06-23)
   Tato bakalářská práce pojednává o báňské záchranné službě v České republice. Zaměřuje se na její budoucnost a fungování, po útlumu hornické činnosti. Popisuje její možnosti využití v rámci integrovaného záchranného systému. ...
  • Záchranné služby v období vojenských konfliktů 

   Author: Lucie Hloušková; Supervisor: Černý Jiří; Opponent: Navrátil Leoš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-06-22)
   Předmětem bakalářské práce bude stručně popsat vývoj zdravotnické péče během válek a konfliktů od starověku do moderní doby, popsat dopad vojenských operací na rozvoj civilní zdravotní péče a pohotovostních/ záchranných ...
  • Využití katecholaminergní podpory v léčbě u kritických stavů 

   Author: Monika Poledníková; Supervisor: Heřman Tomáš; Opponent: Handl Lukáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-06-23)
   Ve své bakalářské práci se zabývám tématem využití katecholaminergní podpory v léčbě kritických stavů. Tato práce se skládá z teoretické a praktické části. Pozornost je nejvíce věnována jednotlivým kritickým stavům, u ...
  • Vybrané intervenční výkony prováděné na angiografickém pracovišti v Oblastní nemocnici Kladno, a.s., nemocnice Středočeského kraje 

   Author: Eliška Kverková; Supervisor: Zubkovskyy Oleksandr; Opponent: Vedlich Daniel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-06-08)
   Tato bakalářská práce se zabývá tématem Vybrané intervenční výkony prováděné na angiografickém pracovišti v Oblastní nemocnici Kladno, a.s., nemocnice Středočeského kraje. Nejprve je v práci předložena teoretická část, ...
  • Specifika intenzivní ošetřovatelské péče o dětského pacienta s diagnózou HUS 

   Author: Natálie Papcunová; Supervisor: Vrábelová Lucia; Opponent: Skálová Šárka
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-06-23)
   Ústředním tématem bakalářské práce jsou specifika intenzivní ošetřovatelské péče o pediatrické pacienty s hemolyticko-uremickým syndromem, který je nejčastější příčinou vzniku akutního selhání ledvin. V teoretické části ...
  • Péče o osobu pod vlivem alkoholu či drog poskytovaná zdravotnickým záchranářem 

   Author: Anna Vallová; Supervisor: Adámková Věra; Opponent: Argayová Ivana
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-06-23)
   Tato bakalářská práce se zaměřuje na problematiku intoxikací návykovými látkami z hlediska zdravotnického záchranáře a ostatního zdravotnické personálu při poskytování akutní péče intoxikovaným pacientům. Teoretická část ...