Now showing items 1-20 of 79

  • Statistické modelování dopravních parametrů pomocí klastrovacích metod 

   Author: Oliver Pulda; Supervisor: Horažďovský Patrik; Opponent: Vaniš Miroslav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-06-17)
   Tato práce se zabývá využitím klastrovacích metod v oblasti analýzy naměřených dat s cílem nalézt a popsat společné vlastnosti různých oblastí. Hlavním zaměřením je prozkoumání, jak může klastrová analýza pomoci v identifikaci ...
  • SPŠSE Liberec jako vzorová inteligentní budova a předmět výuky 

   Author: Filip Kotas; Supervisor: Šmejkal Ladislav; Opponent: Semerád Jaroslav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-06-17)
   Tato diplomová práce má za cíl vytvořit studii dlouhodobé koncepce chytrého řízení budovy SPŠSE v Liberci, navrhnout detailní řešení chytré elektroinstalace a potřebné instrumentace, jako podklad pro zadání následných ...
  • Měření a vyhodnocení přítlačné síly na dynamicky namáhaných dílech karoserie 

   Author: Vít Baran; Supervisor: Sadil Jindřich; Opponent: Lujc Martin
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-06-10)
   Tato diplomová práce popisuje proces vzniku nové životnostní zkoušky ve firmě Škoda Auto a.s. Pomocí zařízení a SW americké firmy Tekscan bylo provedeno měření provozního zatížení v dorazech zadního víka a následné ...
  • Metodika vyhodnocení směrových dopravních průzkumů 

   Author: Eva Hajčiarová; Supervisor: Langr Martin; Opponent: Kumpošt Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-06-10)
   Předmětem diplomové práce je návrh Metodiky pro zpracování a vyhodnocení směrových dopravních průzkumů. V teoretické části se diplomová práce zabývá rešerší současného stavu vědeckého výzkumu a reálné praxe zpracování a ...
  • Návrh řešení dynamického parkování ve vybrané oblasti Černého Mostu 

   Author: Tomáš Plot; Supervisor: Tichý Tomáš; Opponent: Jíšová Jana
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-01-06)
   Předmětem této diplomové práce je analýza aktuálního stavu zadané oblasti, návrh vhodného dynamického parkování s přesahem do zadané oblasti s využitím nových technologických a technických prostředků ITS, v neposlední řadě ...
  • Návrh a ověření IoT technologie pro vybranou lokalitu na železnici 

   Author: Lukáš Svoboda; Supervisor: Tichý Tomáš; Opponent: Pavel Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-01-06)
   Předmětem diplomové práce „Návrh a ověření IoT technologie pro vybranou lokalitu na železnici“ je vypracovat projekt pro vybranou lokalitu u Správce železnice, včetně ekonomické rozvahy a ověřit tento projekt. Součástí ...
  • Analýza modelově založených systémů podpory rozhodování pro řízení dopravy 

   Author: Richard Rek; Supervisor: Horažďovský Patrik; Opponent: Osman Ahmed
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-01-06)
   Pro řízení dopravy v reálném čase je nezbytné, aby veškerá rozhodnutí dopravních operátorů vycházela ze všech možných informací z naměřených dat a obecných znalostí o dopravě, které prostřednictvím řízení dopravy a řízení ...
  • Návrh testovací platformy systému LDACS 

   Author: David Levin; Supervisor: Bureš Petr; Opponent: Machula Vladimír
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-01-14)
   LDACS je budoucí digitální komunikační systém v letectví který dokáže zajistit poskytování jak navigačních tak i přehledových služeb. Tento systém je současně ve standardizačním procesu u Mezinárodní organizace pro civilní ...
  • Aplikace pocitových map v rámci dopravní strategie města 

   Author: Ondřej Bečka; Supervisor: Hrubeš Pavel; Opponent: Kočárková Dagmar
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-01-12)
   Tato práce se věnuje aplikaci metody pocitových map vytvořených na základě žáků základní školy v rámci dopravní strategie města Dobřichovice. Teoretická část se zabývá vztahem člověka k prostoru, dopravní bezpečností dětí ...
  • Návrh dynamického způsobu řízení křižovatky Husova - V. Klementa v Ml. Boleslav 

   Author: Jan Černý; Supervisor: Tichý Tomáš; Opponent: Bernášek Milan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-06-10)
   V této diplomové práci je řešen návrh světelně řízené křižovatky na doposud neřízené křižovatce Husova x Václava Klementa v Mladé Boleslavi. Předkládaný text navazuje na moji bakalářskou práci, kde bylo navrženo základní ...
  • Implementace monitoringu infrastruktury lokální datové sítě pro zajištění kvality služeb 

   Author: Martin Fiala; Supervisor: Sadil Jindřich; Opponent: Šolc Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-06-10)
   Diplomová práce se věnuje efektivnímu využití dat, která jsou poskytována infrastrukturou lokální datové sítě. Cílem této práce je na základě těchto dat docílit požadované kvality poskytované služby. K naplnění tohoto cíle ...
  • Zavedení systému kombinované dopravy pro přepravu vozových zásilek 

   Author: Pavel Kuba; Supervisor: Leso Martin; Opponent: Soukup Lukáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-06-10)
   Předmětem diplomové práce je návrh systému pro přepravu vozových zásilek splňujícího charakteristiky systému kombinované dopravy za účelem převodu části silniční nákladní dopravy na železnici. Toho je docíleno identifikováním ...
  • Prověření rozvoje dopravy v okolí Kolbenovy ulice s dopady na DŘ na náměstí OSN 

   Author: Jan Tesař; Supervisor: Tichý Tomáš; Opponent: Petr David
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-06-10)
   Předmětem této diplomové práce je prověření rozvoje dopravy v okolí Kolbenovy ulice s dopady na DŘ na náměstí OSN v Praze. Prověřované území prochází zásadním rozvojem, kdy dochází k výstavbě nových/přestavbě stávajících ...
  • Návrh simulačních scénářů systému ETCS pro školení strojvedoucích. 

   Author: Tomáš Starý; Supervisor: Leso Martin; Opponent: Dobiáš Radek
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-06-10)
   Diplomová práce se zabývá analýzou aktuálního stavu výcviku strojvedoucích. Dále je řešena interakce mezi systémem ETCS a strojvedoucím po přechodu na zabezpečení železničních tratí tímto systémem. Je navržen seznam ...
  • Modelový návrh implementace infrastruktury pro bezemisní vozidla v reálném městě 

   Author: Dominik Kania; Supervisor: Horažďovský Patrik; Opponent: Malý Michal
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-06-10)
   Předmětem diplomové práce „Modelový návrh implementace infrastruktury pro nízkoemisní vozidla“ je vytvoření predikčních modelů pro počet nízkoemisních vozidel, vyvození potřeb a nákladů pro implementaci a organizaci pro ...
  • Dopady při zavedení preference elektromobility na vybraných křižovatkách 

   Author: Hana Gurková; Supervisor: Tichý Tomáš; Opponent: Šmerda Tomáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-06-10)
   Předmětem této diplomové práce je ověření dopadů při zavedení preference elektromobility na vybraných křižovatkách v Praze. Práce navazuje na bakalářskou práci, ve které bylo navrženo řízení jedné ze dvou vybraných křižovatek ...
  • Návrh rakety pro soutěž Rocket Challenge 

   Author: Dominik Ptáček; Supervisor: Bureš Petr; Opponent: Hospodka Jakub
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-06-10)
   Tato diplomová práce se zabývá návrhem raketového modelu, který by byl vhodný pro účast v soutěži Czech Rocket Challenge 2021. Teoretická část práce nejprve popisuje samotnou soutěž a jí obdobné ze zahraničí včetně ...
  • Bezpilotní letadla pro meziměstskou dopravu zboží 

   Author: Zbyněk Marák; Supervisor: Bureš Petr; Opponent: Sekyrová Kateřina
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-06-09)
   Tato práce se zabývá návrhem využití provozu bezpilotních letadel k přepravě zboží na trase z OC Čestlice do obce Popovičky za podmínek letu bez přímé viditelnosti do vzdálenosti 10 km. V návrhové části této práce je ...
  • Návrh výukové databáze dopravních dat 

   Author: Jakub Krejčí; Supervisor: Langr Martin; Opponent: Krčál Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-01-16)
   Předmětem diplomové práce „Návrh výukové databáze dopravních dat“ je shrnutí uživatelských požadavků na systém databáze a navazujících uživatelských aplikací, určeného k výuce i výzkumu na Ústavu dopravní telematiky a návrh ...
  • Principy a návrhy dopravních řešení dle konceptu Smart City ve městě Benešov 

   Author: Kristýna Hlubučková; Supervisor: Horažďovský Patrik; Opponent: Šesták Daniel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-01-10)
   Diplomová práce se zabývá problematikou Smart City z dopravního hlediska. Práce shrnuje a definuje, co Smart City představuje a uvádí několik příkladů Smart City projektů z ČR a ze světa. Dále práce navrhuje Smart City ...