Now showing items 1-20 of 87

  • Využití dat z plovoucích vozidel pro optimalizaci jízd vozidel IZS 

   Author: Barbora Goláňová; Supervisor: Purkrábková Zuzana; Opponent: Pinkas Jaroslav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-01-07)
   Práce pojednává o využití dat z plovoucích vozidel k optimalizaci jízd vozidel integrovaného záchranného systému. V této souvislosti je zde možné nalézt, jakým způsobem byla získaná data z plovoucích vozidel od integrovaných ...
  • Vyhodnocení systému MOS z hlediska rychlosti odbavení cestujících 

   Author: Richard Papež; Supervisor: Sliacky Milan; Opponent: Šimůnek Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-01-07)
   Předmětem této bakalářské práce bude srovnání rychlostí odbavení cestujících ve veřejné dopravě při využití starého systému typu Card Centric a nového typu Account Based. V případě systému Account Based bude pro získání ...
  • Nástroj k personalizaci dat o bariérách pro pohybově znevýhodněné 

   Author: Lukáš Jirka; Supervisor: Horažďovský Patrik; Opponent: Lávic Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-09-10)
   Práce pojednává o problematice bezbariérovosti veřejného prostranství a komunikací, sběru dat o bariérách a jejich následné interpretace. Nejprve byla provedena analýza existujících projektů zabývajících se touto problematikou ...
  • Návrh možných řešení problematiky tranzitní dopravy ve městech 

   Author: Valeriya Surovtseva; Supervisor: Langr Martin; Opponent: Scháno Martin
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-09-10)
   Tato bakalářská práce se zaměřuje na problematiku tranzitní dopravy ve městech. Hlavním záměrem teto práce je analýza možných způsobů řešení problematiky a různých způsobů organizace a regulace tranzitní dopravy v rámci ...
  • Využití GNSS při zajišťování přesné polohy ropných plošin 

   Author: Jiřina Lucia Varon Izová; Supervisor: Bureš Petr; Opponent: Přikryl Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-09-08)
   Práce se věnuje Globálnímu družicovému polohovému systému (GNSS) a tématu určení a udržení polohy. V první části se zabývá mapami a systémy pro určení přesné polohy. Nadcházející část popisuje ropné plošiny a nastíní potřebu ...
  • Možnosti a prostředky biologické ochrany prostoru letiště 

   Author: Petr Lacek; Supervisor: Bureš Petr; Opponent: Jeřábek Michal
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-09-08)
   Hlavním cílem této bakalářské práce je zvážit přínos bezpilotních prostředků (RPAS) k využívání v biologické ochraně letiště a dalších úkonech spojených s provozem letiště. V první polovině práce je zmíněna historie ...
  • Optimalizace přibližovací doby přejezdu prostřednictvím oprávnění k jízdě ETCS 

   Author: Jan Zarcký; Supervisor: Kamenický Dušan; Opponent: Dobiáš Radek
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-09-02)
   V této bakalářské práci je provedena analýza využití systému ETCS pro účely optimalizace délky doby výstrah na železničním přejezdu. Je navržena implementace standardizovaného systému ETCS způsobem, kterým se optimalizuje ...
  • Návrh vyhodnocení kvality dopravy na základě dostupných FCD ve vybrané lokalitě 

   Author: Filip Hrubý; Supervisor: Horažďovský Patrik; Opponent: Týc Filip
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-09-02)
   Předmětem bakalářské práce „Návrh vyhodnocení kvality dopravy na základě dostupných FCD ve vybrané lokalitě“ je analyzovat data z plovoucích vozidel (FCD data) ve vybrané lokalitě v Dobřichovicích. Dále vyhodnotit kvalitu ...
  • Simulátor vlakového zabezpečovače 

   Author: Vilém Pecen; Supervisor: Leso Martin; Opponent: Fábera Vít
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-09-02)
   Tato bakalářská práce popisuje návrh systému simulátoru vlakového zabezpečovače pro lokomotivní simulátor Fakulty dopravní ČVUT v Praze. Navrženo je hardwarové i softwarové řešení v modulární podobě umožňující jeho zastavění ...
  • PR a komunikace s veřejností v konceptu Smart City 

   Author: Oliver Pulda; Supervisor: Horažďovský Patrik; Opponent: Kudrhalt Jana
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-09-02)
   Předmětem bakalářské práce PR a komunikace s veřejností v konceptu Smart City je analyzovat PR v konceptu Smart City ve městech České republiky. Analýza je provedena vlastním vyhledáváním, dotazníkem a rozhovory. Byl zkoumán ...
  • Návrh SSZ na křižovatce S. K. Neumanna x Svobody v Pardubicích 

   Author: Martin Zajíček; Supervisor: Tichý Tomáš; Opponent: Švorc David
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-09-02)
   Tato bakalářská práce se zabývá návrhem světelného signalizačního zařízení na křižovatce S. K. Neumanna x Svobody v Pardubicích, která je v současnosti okružní. Součástí práce je analýza současného stavu křižovatky a širších ...
  • Návrh strategie a postupu implementace sdílené dopravy v konceptu Smart City 

   Author: Tomáš Klinský; Supervisor: Horažďovský Patrik; Opponent: Fridrich Lubomír
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-06-19)
   Předmětem bakalářské práce Návrh strategie a postupu implementace sdílené dopravy v konceptu Smart City je vyhodnotit parametry vybraných druhů sdílené dopravy a také analyzovat současný stav zavádění služeb sdílené dopravy. ...
  • Optimalizace preferenčních opatření VHD za pomocí FCD dat 

   Author: Markéta Jirmanová; Supervisor: Horažďovský Patrik; Opponent: Novotný Vojtěch
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-06-19)
   Práce pojednává o problematice optimalizace preferenčních opatření veřejné hromadné dopravy za pomoci FCD dat. V této souvislosti je zde možné nalézt výčet možných preferenčních opatření pro autobusy, na které se tato práce ...
  • Uplatnění prediktivní diagnostiky v tunelech 

   Author: Malvína Benešová; Supervisor: Tichý Tomáš; Opponent: Šmerda Tomáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-01-10)
   Tato bakalářská práce se zabývá analýzou současného stavu uplatnění diagnostiky a predikce a přístupů ke spolehlivostním modelům pro technologie v tunelech. Práce definuje tunel jako systém, vysvětluje pojmy spojené s ...
  • Datový popis kolejiště Dopravního sálu FD 

   Author: Tomáš Starý; Supervisor: Leso Martin; Opponent: Michl Zdeněk
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-09-11)
   Práce se zabývá možnostmi datového popisu železniční infrastruktury. První a druhá kapitola obsahuje teorii k popisu železniční infrastruktury ve formátu RailTopoModel a railML. Třetí kapitola se zaměřuje na software ERSA ...
  • Klasifikace rizikovosti úseků dopravních tras s využítím nástrojů GIS 

   Author: Martin Šimáček; Supervisor: Vlčková Veronika; Opponent: Posekaný Lukáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-09-06)
   Předmětem bakalářské práce „Klasifikace rizikovosti úseků dopravních tras s využitím nástrojů GIS“ je shrnutí současného stavu hodnocení bezpečnosti úseků dopravních tras a k tomu používaných nástrojů, návrh vlastní ...
  • Návrh světelně řízené křižovatky Husova x Václava Klementa v Mladé Boleslav 

   Author: Jan Černý; Supervisor: Tichý Tomáš; Opponent: Čakan Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-09-05)
   V této bakalářské práci je řešen návrh světelného signalizačního zařízení na doposud neřízené průsečné křižovatce Husova x Václava Klementa v Mladé Boleslavi. Po provedení průzkumu a po zohlednění všech kritérií je navržen ...
  • Zvyšování efektivnosti parkování na základě přístupů v rámci Smart ParkingParking Efficiency Improvement Using Smart Parking Technology Input 

   Author: Dominik Kania; Supervisor: Horažďovský Patrik; Opponent: Novotný Václav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-09-05)
   Tato bakalářská práce se věnuje zvyšování efektivnosti na základě přístupu v rámci Smart Parking. Cílem práce je vytvoření kritérií z dat ohledně parkovacích ploch, která byla sbírána na území České republiky. Kritéria ...
  • Návrh světelně řízené křižovatky Kukulova - Roentgenová v Praze 

   Author: Jan Tesař; Supervisor: Tichý Tomáš; Opponent: Petr Ivasienko
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-09-05)
   Předmětem této bakalářské práce je návrh světelného řízení stykové křižovatky Kukulova - Roentgenová v Praze, která byla původně neřízená. Na křižovatce byly zjištěny mnohé problémy, pramenící z nevhodného způsobu řízení ...
  • Návrh usměrňování parkujících řidičů na dostupné parkovací plochy 

   Author: Tomáš Plot; Supervisor: Horažďovský Patrik; Opponent: Hais Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-09-05)
   Předmětem této bakalářské práce je analyzovat dostupné způsoby navigace na parkovací plochy a jejich využívání jednotlivými řidiči, na základě těchto získaných dat představit chytré způsoby navigace parkujících řidičů na ...