Nedávno přidané

Zobrazují se záznamy 1-20 z 36

  • Návrh SSZ na východním výjezdu z Karlova náměstí v Třebíči 

   Autor: Vacek Jan; Vedoucí práce: Tichý Tomáš; Oponent práce: Šilar Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-08-25)
   Práce nejprve zpracovává dopravní průzkum na zadané křižovatce ve městě Třebíč. Na základě naměřených dat je pak situace hodnocena z pohledu možnosti zřízení světelného signalizačního zařízení na křižovatce. Navrhován je ...
  • Návrh dopravního informačního systému pro hromadné parkovací objekty 

   Autor: Krnáč Miroslav; Vedoucí práce: Faltus Vladimír; Oponent práce: Řehák Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-08-24)
   Bakalářská práce se zabývá informačními systémy pro parkování v hromadných parkovacích objektech. První kapitola je zaměřená na seznámení s kategoriemi parkování, s druhy detektorů užívaných v parkovacích objektech a s ...
  • Zpracování a vyhodnocení dopravních dat z videodetektoru Pico Iteris 

   Autor: Posekaný Lukáš; Vedoucí práce: Langr Martin; Oponent práce: Kumpošt Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-08-22)
   Cílem této bakalářské práce je navrhnout vyhodnocovací jednotku pro videodetekci Pico Iteris. Práce je rozdělena na teoretickou a praktickou část. Cíl teoretické části je seznámit čtenáře s problematikou videodetekce, ...
  • Světelná závora v Liberecké ulici a její vliv na emise a plynulost provozu 

   Autor: Hajduk Petr; Vedoucí práce: Koukol Milan; Oponent práce: Ivasienko Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-06-14)
   V této bakalářské práci se věnuji vytvoření dopravního mikrosimulačního modelu ulice Liberecká, V Holešovičkách a dalších přilehlých ulic. Navržený model je použit k ověření důsledků hypotetického umístění světelné závory ...
  • Časoprostorová analýza dat silniční nehodovosti v místech stavebních opatření 

   Autor: Janáček Jan; Vedoucí práce: Hrubeš Pavel; Oponent práce: Švehla Jaroslav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-08-25)
   Bakalářská práce "Časoprostorová analýza dat silniční nehodovosti v místech stavebních opatření" se zabývá zaváděním bezpečnostních stavebních opatření v dopravě a vyhodnocením jejich účinnosti. Pomocí časoprostorové analýzy ...
  • Návrh systému pro liniové řízení dopravy 

   Autor: Belinger Jindřich; Vedoucí práce: Faltus Vladimír; Oponent práce: Krajčíř Dušan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2015-08-24)
   Bakalářská práce se zabývá problematikou liniového řízení dopravy. První dvě kapitoly jsou zaměřené na seznámení s různými druhy detektorů, akčních členů a s principy liniového řízení. Následná část je věnována tvorbě ...
  • Nástroje a analýzy vývoje dostupnosti veřejné hromadné dopravy v časoprostoru 

   Autor: Kroupar Václav; Vedoucí práce: Hrubeš Pavel; Oponent práce: Bitter Aleš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2015-06-08)
   Tato bakalářská práce se zabývá způsoby analýzy dopravní obslužnosti a nástroji, kterými lze tyto analýzy provádět. Dále probírá možnosti její prezentace a vizualizace. Dále rozebírá samotnou tvorbu těchto systémů.
  • Návrh systému pro automatickou klasifikaci dopravního proudu 

   Autor: Kratochvilová Veronika; Vedoucí práce: Faltus Vladimír; Oponent práce: Michek Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2014-11-30)
   V této bakalářské práci je rozebrán teoretický základ k tématu klasifikace dopravního proudu a následně vytvořen vlastní myšlenkový návrh a implementován systém, který automaticky klasifikuje dopravní proud pomocí stupňů ...
  • Návrh řídicího systému pro ventilaci v silničních tunelech 

   Autor: Gaydoš Vít; Vedoucí práce: Faltus Vladimír; Oponent práce: Novák Miroslav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2014-11-30)
   Práce se zabývá systémem ventilace silničních tunelů. Je zaměřena na výpočty koncentrací emisí oxidu uhelnatého a opacity, jejich ředění, zabývá se také výpočtem rychlosti proudění vzduchu v tunelu. Hodnoty emisí a rychlosti ...
  • Nalezení a zhodnocení algoritmů řízení dopravního uzlu 

   Autor: Vránová Veronika; Vedoucí práce: Tichý Tomáš; Oponent práce: Padělek Tomáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2015-11-30)
   Tato bakalářská práce se zabývá nalezením, popisem a zhodnocením algoritmů vhodných pro řízení dopravy na křižovatce. Nalezneme zde informace o statické řízení, možnostech dynamického řízení a algoritmech inteligentního ...
  • Pomocné navigační systémy ve složkách IZS 

   Autor: Karlíková Monika; Vedoucí práce: Hrubeš Pavel; Oponent práce: Lokaj Zdeněk
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2015-08-24)
   ABSTRAKT Předmětem této bakalářské práce " Pomocné navigační systémy ve složkách IZS " je zaměření na popis, aplikaci a využívání navigačních systémů v prostředí integrovaného záchranného systému, analýza finančních nákladů ...
  • Navigace robota pomocí dálkoměrných senzorů a jejich kalibrace 

   Autor: Šklebený Vít; Vedoucí práce: Bureš Petr; Oponent práce: Lokaj Zdeněk
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2014-11-30)
   Tato práce popisuje robota Boe-bot a ultrazvukový PING))) sensor. Pojednává o hledání optimálního kalibračního algoritmu a jeho aplikaci pro vlastní kalibraci sensoru. Dále je zaměřena na vytváření algoritmu pro navigaci, ...
  • Porovnání dopravní politiky hlavního města Prahy a Australského Adelaide 

   Autor: Šikolová Barbora; Vedoucí práce: Langr Martin; Oponent práce: Koukol Milan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2015-06-08)
   Předmětem bakalářské práce "Porovnání dopravní politiky hlavního města Prahy a australského Adelaide" je analýza obou měst a jejich srovnání, se zaměřením na systémy řízení v jednotlivých městech. Cílem je zjistit, jak se ...
  • Využití dopravní telematiky při řešení logistických problémů ve městech 

   Autor: Müller Tadeáš; Vedoucí práce: Lokaj Zdeněk; Oponent práce: Melicharová Michaela
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2015-11-30)
   Pomocí optimalizace je možné docílit větší efektivity provozu, snížení nákladů i celou koordinovanost firmy. Abychom mohli určitou sféru optimalizovat, je nutné podrobně poznat, jak stávající systém funguje. Po prozkoumání ...
  • Využití fuzzy logiky pro řízení světelně řízených křižovatek 

   Autor: Pavelka Marek; Vedoucí práce: Koukol Milan; Oponent práce: Hofhansl Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2015-08-20)
   Táto práce zkoumala využití fuzzy logiky pro řízení dopravní křížovatky. Proto byly vytvořeny dva modely v Simulinku, které modelovaly dopravní křížovatku. První model byl založen na konvenčním dynamickém řízení. Druhý ...
  • Generování geografické informační báze z dat plovoucích vozidel 

   Autor: Štok Jakub; Vedoucí práce: Hrubeš Pavel; Oponent práce: Barnet Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2015-06-08)
   Práce se zabývá automatickým generováním nových geografických objektů z Floating Car Data (FCD). Z důvodu přiblížení tématiky a vysvětlení pojmu plovoucí vozidla jsou úvodní kapitoly věnovány systému GPS, GIS a samotným ...
  • Aplikace metody QFD na čelní skla automobilů 

   Autor: Nádeník David; Vedoucí práce: Sadil Jindřich
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-06-29)
  • Testování systému eCall v rámci projektu HeERO v ČR 

   Autor: Tyll Adam; Vedoucí práce: Bureš Petr; Oponent práce: Lokaj Zdeněk
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-06-29)
  • Aplikační řešení navigačního panelu pro bezmotorové letadlo 

   Autor: Retamozová Petra; Vedoucí práce: Bureš Petr; Oponent práce: Kraus Jakub
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-06-29)
  • Hardwarové řešení přístrojové desky bezmotorového letounu 

   Autor: Šimík Jakub; Vedoucí práce: Bureš Petr; Oponent práce: Šrotýř Martin
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-06-29)