Now showing items 1-20 of 97

  • Návrh rozvoje naváděcího systému na parkování v Českých Budějovicích 

   Author: Tereza Grötschelová; Supervisor: Růžička Jiří; Opponent: Ludvík Tomáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-09-07)
   Bakalářská práce „Návrh rozvoje naváděcího systému na parkování v Českých Budějovicích“ rozvíjí myšlenku implementace dynamického systému navádění vozidel pro nákladní vozidla. V rešeršní části práce jsou shrnuty aktuální ...
  • Možnosti aplikace Víceúčelového modelu železniční infrastruktury 

   Author: Vít Řezáč; Supervisor: Leso Martin; Opponent: Fábera Vít
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-09-07)
   Práce popisuje Víceúčelový model železniční infrastruktury v rozsahu znalostí potřebných pro uživatele resp. vývojáře specifických rozšíření pro tento model. Dále popisuje implementaci specifického rozšíření pro potřeby ...
  • Preference cestujících ohledně jízdních dokladů v PID 

   Author: Jiří Palas; Supervisor: Sliacky Milan; Opponent: Eichler Adam
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-08-31)
   Tato práce se věnuje tématu jízdních dokladů ve veřejné dopravě a preferencím cestujících ohledně jejich nákupu a využívání, a to se zaměřením na Pražskou integrovanou dopravu (PID). V teoretické části je stručně popsána ...
  • Návrh koncepce rozšíření dopravního systému v Ostravě o sdílenou dopravu 

   Author: Jan Bokůvka; Supervisor: Horažďovský Patrik; Opponent: Fridrišek Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-08-31)
   Práce na základě zkušeností z jiných měst v Evropě nachází způsoby, jak je možné sdílenou dopravu propojit s městskou hromadnou dopravou. Jako cíl si klade nalézt řešení, které pomůže snížit zátěž na městskou pokladnu v ...
  • Návrh aplikačního prostředí pro navigaci cyklistické dopravy v intravilánu 

   Author: Patrik Baleka; Supervisor: Navrátilová Kristýna; Opponent: Štěch Vojtěch
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-01-06)
   Předmětem bakalářské práce je návrh aplikačního prostředí pro navigaci cyklistické dopravy v intravilánu. Cílem práce je zmapovat preference uživatelů a navrhnout odpovídající uživatelské prostředí. Teoretická část se ...
  • Analýza rozhraní železniční infrastruktury Konceptu Železnice 4.0. 

   Author: Daniel Chlebek; Supervisor: Leso Martin; Opponent: Dobiáš Radek
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-09-07)
   Tato bakalářská práce se zabývá novým přístupem k realizaci infrastruktury zabezpečovacího zařízení v České republice s cílem analyzovat principy distribuovaných digitálních technologií. Práce rozvádí Koncept Železnice ...
  • Návrh městského multimodálního dopravního informačního systému 

   Author: Lukáš Kacar; Supervisor: Horažďovský Patrik; Opponent: Štursa Michal
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-09-07)
   Bakalářská práce se zabývá navržením ideální formy dopravního informačního systému ve městech s použitím více módů dopravy. V práci je zkoumán nynější stav dopravních systémů. Dále je zpracováváno, jak by mohly vypadat ...
  • Implementace autonomního železničního provozu do systémů reálné infrastruktury 

   Author: Daniel Franc; Supervisor: Horažďovský Patrik; Opponent: Hopp Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-09-07)
   Předmětem bakalářské práce je analyzovat současný stav vývoje autonomních drážních vozidel, nynější železniční infrastrukturu a existující legislativu spojenou s autonomními drážními vozidly a autonomním provozem, následně ...
  • Návrh aplikačního prostředí pro navigaci cyklistické dopravy v intravilánu 

   Author: Patrik Baleka; Supervisor: Navrátilová Kristýna; Opponent: Štěch Vojtěch
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-09-03)
   Předmětem bakalářské práce je návrh aplikačního prostředí pro navigaci cyklistické dopravy v intravilánu. Cílem práce je zmapovat preference uživatelů a nabídnout podněty pro zlepšení stávajících aplikací. Teoretická část ...
  • Návrh implementace městské mobility v konceptu Smart City do města Choceň 

   Author: Jiří Vojtíšek; Supervisor: Horažďovský Patrik; Opponent: Němeček Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-09-03)
   Předmětem bakalářské práce "Návrh implementace městské mobility v konceptu Smart City do města Choceň‘ je porovnání přístupů v zavádění konceptu Smart City v rámci ČR a v zahraničí, vypracování koncepce městské mobility ...
  • Využití dat z plovoucích vozidel pro optimalizaci jízd vozidel IZS 

   Author: Barbora Goláňová; Supervisor: Purkrábková Zuzana; Opponent: Pinkas Jaroslav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-01-07)
   Práce pojednává o využití dat z plovoucích vozidel k optimalizaci jízd vozidel integrovaného záchranného systému. V této souvislosti je zde možné nalézt, jakým způsobem byla získaná data z plovoucích vozidel od integrovaných ...
  • Vyhodnocení systému MOS z hlediska rychlosti odbavení cestujících 

   Author: Richard Papež; Supervisor: Sliacky Milan; Opponent: Šimůnek Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-01-07)
   Předmětem této bakalářské práce bude srovnání rychlostí odbavení cestujících ve veřejné dopravě při využití starého systému typu Card Centric a nového typu Account Based. V případě systému Account Based bude pro získání ...
  • Nástroj k personalizaci dat o bariérách pro pohybově znevýhodněné 

   Author: Lukáš Jirka; Supervisor: Horažďovský Patrik; Opponent: Lávic Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-09-10)
   Práce pojednává o problematice bezbariérovosti veřejného prostranství a komunikací, sběru dat o bariérách a jejich následné interpretace. Nejprve byla provedena analýza existujících projektů zabývajících se touto problematikou ...
  • Návrh možných řešení problematiky tranzitní dopravy ve městech 

   Author: Valeriya Surovtseva; Supervisor: Langr Martin; Opponent: Scháno Martin
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-09-10)
   Tato bakalářská práce se zaměřuje na problematiku tranzitní dopravy ve městech. Hlavním záměrem teto práce je analýza možných způsobů řešení problematiky a různých způsobů organizace a regulace tranzitní dopravy v rámci ...
  • Využití GNSS při zajišťování přesné polohy ropných plošin 

   Author: Jiřina Lucia Varon Izová; Supervisor: Bureš Petr; Opponent: Přikryl Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-09-08)
   Práce se věnuje Globálnímu družicovému polohovému systému (GNSS) a tématu určení a udržení polohy. V první části se zabývá mapami a systémy pro určení přesné polohy. Nadcházející část popisuje ropné plošiny a nastíní potřebu ...
  • Možnosti a prostředky biologické ochrany prostoru letiště 

   Author: Petr Lacek; Supervisor: Bureš Petr; Opponent: Jeřábek Michal
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-09-08)
   Hlavním cílem této bakalářské práce je zvážit přínos bezpilotních prostředků (RPAS) k využívání v biologické ochraně letiště a dalších úkonech spojených s provozem letiště. V první polovině práce je zmíněna historie ...
  • Optimalizace přibližovací doby přejezdu prostřednictvím oprávnění k jízdě ETCS 

   Author: Jan Zarcký; Supervisor: Kamenický Dušan; Opponent: Dobiáš Radek
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-09-02)
   V této bakalářské práci je provedena analýza využití systému ETCS pro účely optimalizace délky doby výstrah na železničním přejezdu. Je navržena implementace standardizovaného systému ETCS způsobem, kterým se optimalizuje ...
  • Návrh vyhodnocení kvality dopravy na základě dostupných FCD ve vybrané lokalitě 

   Author: Filip Hrubý; Supervisor: Horažďovský Patrik; Opponent: Týc Filip
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-09-02)
   Předmětem bakalářské práce „Návrh vyhodnocení kvality dopravy na základě dostupných FCD ve vybrané lokalitě“ je analyzovat data z plovoucích vozidel (FCD data) ve vybrané lokalitě v Dobřichovicích. Dále vyhodnotit kvalitu ...
  • Simulátor vlakového zabezpečovače 

   Author: Vilém Pecen; Supervisor: Leso Martin; Opponent: Fábera Vít
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-09-02)
   Tato bakalářská práce popisuje návrh systému simulátoru vlakového zabezpečovače pro lokomotivní simulátor Fakulty dopravní ČVUT v Praze. Navrženo je hardwarové i softwarové řešení v modulární podobě umožňující jeho zastavění ...
  • PR a komunikace s veřejností v konceptu Smart City 

   Author: Oliver Pulda; Supervisor: Horažďovský Patrik; Opponent: Kudrhalt Jana
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-09-02)
   Předmětem bakalářské práce PR a komunikace s veřejností v konceptu Smart City je analyzovat PR v konceptu Smart City ve městech České republiky. Analýza je provedena vlastním vyhledáváním, dotazníkem a rozhovory. Byl zkoumán ...