Now showing items 1-20 of 132

  • Bezdrátové ovládací zařízení výrobních strojů 

   Author: Ondřej Kleinhampl; Supervisor: Švéda Jiří; Opponent: Doležel Jakub
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2024-06-15)
   Bakalářská práce se zabývá návrhem bezdrátového ovládání s integrovanými bezpečnostními funkcemi nouzového zastavení a potvrzovacím spínačem. Na začátku je provedena rešerše v oblasti přenosu bezpečnostních signálů. Poté ...
  • Řízení parametrů pohonu vřetena a strojních os v rámci NC programů pro stroj Tajmac H630 

   Author: Vojtěch Přech; Supervisor: Vavruška Petr; Opponent: Bartoš Filip
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2024-02-02)
   Bakalářská práce se zabývá možnostmi ovlivnění řízení otáček vřetene a rychlosti posuvových strojních os při přípravě NC programu. Z nalezených možností a funkcí jsou vybrané úpravy v řízení ověřeny experimentem na stroji ...
  • Konstrukce stavitelného adaptéru pro fotografování na metalografickém mikroskopu Zeiss Neophot 32 

   Author: Sebastian Duarte; Supervisor: Mašek Petr; Opponent: Hudec Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2024-02-02)
   Bakalářská práce se zabývá rešerší metalografických mikroskopů a pořizováním digitálních snímků na nich. Následně navrhuje několik variant řešení adaptéru, ze kterých jednu vybírá. Ta je následně zpracována do podoby ...
  • Zpřesnění měřící soustavy a posouzení různých metod měření teplotních deformací obráběcích strojů 

   Author: František Houštěk; Supervisor: Horejš Otakar; Opponent: Minář Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-08-24)
   Bakalářská práce se zabývá návrhem přípravku pro měření teplotních deformací z kompozitního materiálu s minimální teplotní roztažností. Poté jsou provedeny experimenty pro porovnání navrženého a běžně používaného přípravku ...
  • Implementace normy ISO 9283 pro měření přesnosti polohování průmyslových robotů 

   Author: Jakub Vlk; Supervisor: Chládek Štěpán; Opponent: Zachoval Daniel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-08-24)
   Tato bakalářská práce se zaměřuje na implementaci normy ISO 9283 na měření přesnosti polohování průmyslových robotů a její experimentální ověření na robotu Stäubli TX2-90. Je navržen a vytvořen program, který dle požadavků ...
  • Návrh opatření pro bezpečný provoz robotických pracovišť 

   Author: Ondřej Petržík; Supervisor: Chládek Štěpán; Opponent: Kaván Martin
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-08-24)
   Bakalářská práce se zabývá bezpečností robotických pracovišť. V první části jsou uvedeny bezpečnostní normy zabývající se bezpečností robotických pracovišť a bezpečnostní prvky, které se k zabezpečení používají. Ve druhé ...
  • Modifikace vysokotlakého agregátu pro řeznou kapalinu s návrhem měření hydraulických veličin 

   Author: David Šourek; Supervisor: Krannich Tomáš; Opponent: MIHÁLIK Patrik
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-06-23)
   Tato bakalářská práce se zabývá vysokotlakými agregáty pro řeznou kapalinu, metodou měření hydraulických veličin, modifikací vysokotlakého agregátu a vytvoření autonomní měřící aparatury. V rámci této bakalářské práce byly ...
  • Návrh elektrohydraulického pohonu s nízkým zdvihem 

   Author: Antonín Jedlička; Supervisor: Novotný Lukáš; Opponent: Krám Václav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-06-23)
   Bakalářská práce se zabývá návrhem elektrohydraulického pohonu pro ustavovací elementy pro obráběcí stroje. Pohon sestává z hydraulického válce a přidruženého zdroje tlakové kapaliny. Práce obsahuje rešerši v oblasti ...
  • Návrh strojového upínání nástroje do vřetena konvenční frézky 

   Author: Michal Daneš; Supervisor: Kolář Petr; Opponent: Sova Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-06-23)
   Tato bakalářská práce se zabývá problematikou upínání nástrojů do vřeten s hladkým vývrtem. Byly vytvořeny koncepční návrhy upínacího mechanismu a konstrukce jednoho vybraného.
  • Návrh robotizovaného svařovacího pracoviště s otočným stolem typu H  

   Author: Rudolf Nágl; Supervisor: Andrlík Vladimír; Opponent: Kraus Ladislav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-08-26)
   Bakalářská práce se věnuje návrhu konceptu svařovacího pracoviště s díly od společnosti Yaskawa. Použito je polohovadlo typu H a robot umístěný na polohovadle. Je provedena simulace pracoviště a provedení návrhu programu robota.
  • Simulační model robota KUKA KR60 HA s výměnnými pracovními hlavicemi 

   Author: Strahinja Protić; Supervisor: Vavruška Petr; Opponent: Kraus Ladislav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-08-26)
   Bakalářská práce se zabývá problematikou simulačních modelů s výměnnými pracovními hlavicemi. Na robotické buňce s výměnnými pracovními hlavicemi byl aplikován postup rozšíření simulačního modelu o emulátor řídicího systému. ...
  • Konstrukční návrh univerzálního montážního lisu 

   Author: Ondřej Míka; Supervisor: Andrlík Vladimír; Opponent: Jurda Pavel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-08-26)
   Bakalářská práce se zabývá konstrukčním návrhem hydraulického lisu pro dílenské využití. Rešeršní část obsahuje rozebrání druhů lisů a jejich charakteristiku. Mezi hlavní řešené body v praktické části patří navrhnutí ...
  • Automatizace vkládání těsnicích kroužků do plastového potrubí 

   Author: Martin Hajdúšek; Supervisor: Andrlík Vladimír; Opponent: Jančík Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-08-26)
   Bakalárska práca sa zaoberá kompletným návrhom a vývojom jednoúčelového zariadenia na automatické vkladanie tesnení rôznych priemerov do potrubí v rámci sériovej produkcie. V tejto práci sú podrobne popísané jednotlivé ...
  • Inprocesní identifikace koeficientů řezných sil na stroji MCU 700 

   Author: Michal Blažek; Supervisor: Fojtů Petr; Opponent: Veselý Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-08-25)
   Bakalářská práce se zabývá metodou inprocesní identifikace koeficientů řezných sil. V rešeršní části je popsáno modelování a měření řezných sil. Dále je uveden teoretický rozbor působících sil a momentů na stroji MCU 700, ...
  • Typy pohonů posuvových os obráběcích strojů 

   Author: Marek Neumann; Supervisor: Matyska Vojtěch; Opponent: Havlík Lukáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-08-25)
   Práce je zaměřena na řešení problematiky využití mechanismů pohonů posuvových os u obráběcích strojů. Cílem práce je tvorba katalogu lineárních os, za účelem ověření domněnky, že kuličkové šrouby jsou použity u kratších ...
  • Vliv způsobu uložení na modální parametry modelové strojní součásti 

   Author: Šárka Bergrová; Supervisor: Janota Miroslav; Opponent: Novák Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-08-25)
   Bakalářská práce se zabývá problematikou uložení při verifikaci analyticky získaných modálních parametrů pomocí experimentální modální analýzy na modelové strojní součásti. Na zvolené součásti je provedena modální analýza ...
  • Postprocesor a simulační model pro obráběcí stroj Tajmac H630 

   Author: Jan Svárovský; Supervisor: Vavruška Petr; Opponent: Machala Zdeněk
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-08-25)
   Bakalářská práce se zabývá tvorbou simulačního modelu a postprocesoru pro program Siemens NX. Postprocesor byl vytvořen pomocí nástroje Post Configurator a následně upraven dle přídavných funkcí stroje. Výsledkem je simulační ...
  • Automatická výměna obrobku pro MCV frézovací stroje 

   Author: Tomáš Landa; Supervisor: Krannich Tomáš; Opponent: Krám Václav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-08-25)
   Bakalářská práce se zabývá koncepčním návrhem pracoviště automatické výměny obrobků u strojů řady MCV. Byla navržena konstrukce paralelogramu, včetně výpočtového modelu v programu MATLAB. Manipulátor je zabudován k zásobníku ...
  • Návrh laditelného dynamického hltiče s magnety 

   Author: Robin Petr; Supervisor: Fiala Štěpán; Opponent: Havlík Lukáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-06-24)
   Tato bakalářská práce se zabývá návrhem laditelného dynamického hltiče s magnety, kde odpudivé síly magnetů budou nahrazovat mechanickou pružinu. Za tímto účelem byla vypracována rešerše na rozdělení pasivních metod tlumení ...
  • Návrh úchopné hlavice pro manipulaci se svařencem 

   Author: František Hrubý; Supervisor: Andrlík Vladimír; Opponent: Švásta Ondřej
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-06-24)
   Bakalářská práce se zabývá rešerší a návrhem úchopné hlavice pro robot ABB IRB - 7600. První, rešeršní, část analyzuje dnešní řešení průmyslových úchopných hlavic. Následující praktická část je zaměřena na návrh konstrukce ...