Nedávno přidané

Zobrazují se záznamy 1-20 z 47

  • Manipulace s polotovary a obrobky soustružnického obráběcího centra SP 430 

   Autor: Marek Petr; Vedoucí práce: Andrlík Vladimír; Oponent práce: Krám Václav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-29)
   Bakalářská práce se zabývá problematikou automatické výměny obrobků u soustružnického obráběcího centra SP 430. Na základě průzkumu existujících řešení byly předloženy tři návrhy. Nejvhodnější varianta pak byla zpracována ...
  • Postprocesory v SolidCAM 

   Autor: Machala Zdeněk; Vedoucí práce: Vavruška Petr; Oponent práce: Cimr Ivan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-29)
   Bakalářská práce se zabývá tvorbou postprocesoru pro automatizované zpracování NC kódu. Konkrétně jsou zmapovány možnosti tvorby postprocesoru v systému SolidCAM s modulem iMachining. V tomto systému je tvořen postprocesor ...
  • Návrh malého pasivního hltiče vibrací s možností frekvenčního přeladění 

   Autor: Hanžl Ondřej; Vedoucí práce: Novotný Lukáš; Oponent práce: Šika Zbyněk
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-30)
   Tato práce se zabývá návrhem zařízení pro potlačení vibrací laboratorního nosníku na jeho první vlastní frekvenci. Za tímto účelem byla zpracována rešerše na metody potlačování vibrací se zaměřením na pasivní způsoby ...
  • Úprava laserového zařízení pro možnost navařování 

   Autor: Seidl Ladislav; Vedoucí práce: Brajer Jan; Oponent práce: Řeháková Martina
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-29)
   Bakalářská práce se zabývá rešerší technologií vhodných pro zařízení Lumonics JK701H. Následně jsou navrženy úpravy stávající konstrukce laserové navařovací hlavy. Je vybrána vhodná varianta úpravy a ta je zpracována do ...
  • Návrh a konstrukce montážního zařízení pro polstrování loketních opěr automobilu 

   Autor: Chytrý Michal; Vedoucí práce: Machyl Jan; Oponent práce: Jančík Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-29)
   Bakalářská práce se zabývá návrhem a konstrukcí montážního zařízení pro polstrování loketních opěr. V práci je uveden současný stav polstrování, rešerše pneumatických prvků, konstrukční možnosti, konstrukce vybrané varianty, ...
  • Vliv okrajových podmínek na modální parametry standu 

   Autor: Marek Jiří; Vedoucí práce: Janota Miroslav; Oponent práce: Chvojka Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-07-16)
   Předložená bakalářská práce se zabývá modální analýzou zkušebního nosníku (standu) při různých konfiguracích uložení. Sledován je vliv uložení na modální parametry daného nosníku.
  • Návrh a konstrukce translační osy podávacího zařízení 

   Autor: Eliáš Pavel; Vedoucí práce: Andrlík Vladimír; Oponent práce: Ondráček Miroslav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-01-06)
   Obsahem této bakalářské práce je problematika návrhu a konstrukce automatického podávacího zařízení. Nedílnou součástí jsou 3D modely, návrhové a kontrolní výpočty a výkresová dokumentace do úrovně sestav a podsestav.
  • Funkce řídicího systému iTNC640 ve vazbě na CAM systém 

   Autor: Kazda Tomáš; Vedoucí práce: Vavruška Petr; Oponent práce: Fojtů Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-07-20)
   Tato bakalářská práce se věnuje tématu funkcí řídicího systému Heidenhain iTNC 640, který se používá v soudobých obráběcí strojích. Rešerše funkcí řídicího systému může být dále použita jako podklad pro tvorbu postprocessoru ...
  • Optimalizace hydraulického obvodu exkavátoru E20 

   Autor: Kalina Daniel; Vedoucí práce: Krannich Tomáš; Oponent práce: Čech Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-07-07)
   Tato práce se zabývá hydraulickým obvodem exkavátoru (rypadla) E20. Systém Open-center, s kterým obvod v současné době pracuje, je v porovnání s modernějšími systémy zastaralý. Nový systém Flow-sharing nabízí nové možnosti ...
  • Montážní pracoviště na víčka zásuvky ve spolupráci s robotem YUMI ABB IRB 14000 

   Autor: Nýč Jiří; Vedoucí práce: Andrlík Vladimír; Oponent práce: Duspiva Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-07-15)
   Bakalářská práce je zaměřena na vytvo-ření montážního pracoviště pro montáž víčka zásuvek ve spolupráci s robotem YUMI ABB IRB 14000. V další části práce je řešeno naprogramování robota v pro-gramu Robot Studio od firmy ...
  • Experimentální ověřování statických vlastností valivého lineárního vedení pro obráběcí stroje 

   Autor: Rebhán David; Vedoucí práce: Machyl Jan; Oponent práce: Hornych Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-07-18)
   Obsahem této bakalářské práce je rešerše o valivém vedení a následné porovnání jednotlivých valivých vedení v rámci jejich tuhosti a ceny.
  • Návrh ovládacího panelu obráběcího stroje 

   Autor: Sládek Jakub; Vedoucí práce: Sulitka Matěj; Oponent práce: Lemfeld Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-07-15)
   Bakalářská práce se zabývá studií ovládacích panelů, rozborem konstrukčních návrhů a vlastním návrhem vybrané konstrukce ovládacího panelu.
  • Návrh připojení pneumatického vysokootáčkového vřetene na CNC frézovací stroj 

   Autor: Pešice Matěj; Vedoucí práce: Kekula Josef; Oponent práce: Červenka Jaroslav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-07-14)
   Bakalářská práce se zabývá návrhem konektoru pro jednoduché, přímé napojení vysokootáčkového pneumatického vřetene k CNC frézovacímu stroji MCFV 5050LN. Na základě výrobní dokumentace je konektor zhotoven a je ozkoušena ...
  • Návrh dopravníku pro automatické vynášení výpalků a strusky z laserového CNC stroje 

   Autor: Pospíšilová Michaela; Vedoucí práce: Vrba Pavel; Oponent práce: Zvolánek Ondřej
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-07-15)
   Bakalářská práce se zabývá návrhem konstrukce dopravníku pro odvod strusky a malých výpalků z laserového CNC stroje. Dopravník musí být uzpůsoben pro práci v prašném prostředí, odolávat vysokým kontaktním teplotám a ...
  • Návrh a konstrukce soustružnického vřetena 

   Autor: Baláš Jan; Vedoucí práce: Sova Jiří; Oponent práce: Matoušek Pavel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-07-19)
   Bakalářská práce se zabývá návrhem a konstrukcí soustružnického vřetena. V práci jsou popsána uspořádání soustružnických vřeten a používané komponenty. Další část se zabývá návrhem konstrukce soustružnického dvou vřetena. ...
  • Návrh polohovací jednotky vřetene kotoučové zkracovací pily na kámen pro kotouč 400 mm 

   Autor: Urban Tomáš; Vedoucí práce: Červenka Jaroslav; Oponent práce: Ondráček Miroslav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-06-27)
   Předložená bakalářská práce se zabývá problematikou konstrukce zkracovacích pil na kámen. Na základě průzkumu trhu byly navrženy tři řešení a z nich vybráno optimální, které bylo zpracováno formou 3D modelu a návrhových výpočtů.
  • Mechanismus výměny nástroje pro stroj MCU1000 

   Autor: Urban Jan; Vedoucí práce: Hovorka Jiří; Oponent práce: Sova Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2014-06-20)
   Bakalářská práce zaměřuje na návrh mechanismu automatické výměny nástroje stroje MCU 1000.
  • Volba tvářecího stroje pro výrobu dílu Halter TS FS LL 

   Autor: Hochheim Kristýna; Vedoucí práce: Krannich Tomáš; Oponent práce: Zicha Josef
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2015-06-18)
   Bakalářská práce se zabývá volbou tvářecího stroje pro zadaný díl. Pro správné zvolení tohoto stroje je potřeba nejprve na díl Halter TS FS LL navrhnout postupový lisovací nástroj se všemi potřebnými technologickými ...
  • Konstrukce měřicího můstku pro elektronické libely 

   Autor: Smola Jiří; Vedoucí práce: Morávek Martin; Oponent práce: Machyl Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2014-06-20)
   Předložená bakalářská práce se zabývá problematikou konstrukce měřícího můstku pro elektronické libely. Na základě analýzy dostupných zařízení je zvolen vhodný konstrukční princip. Ten tvoří základ konstrukce měřícího ...
  • Analýza teplotního ovlivnění kovového materiálu při různých metodách navařování 

   Autor: Šimeček Karel; Vedoucí práce: Švéda Jiří; Oponent práce: Brajer Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2015-06-16)
   Předložená bakalářská práce se zabývá analýzou teplotního ovlivnění materiálu při rozdílných metodách navařování. V práci jsou uvedeny typy senzorů, zařízení pro analýzu deformací, zařízení pro vyhodnocení deformací, ...