Poslední příspěvky

 • Numerická simulace transsonického proudění se zdrojem tepla 

  Autor: Ratingerová Marie; Vedoucí práce: Halama Jan; Oponent práce: Prokop Vladimír
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-01-17)
  Tato bakalářská práce se zabývá simulací chování plynu v rázové trubici, Lavalově dýze a náporovém motoru pomocí numerických metod. Použitými numerickými metodami jsou metoda konečných diferencí a metoda konečných objemů, ...
 • Návrh uživatelského rozhraní pro tvorbu parametrických CAD modelů v Rhinoceros 

  Autor: Pipek Jakub; Vedoucí práce: Linkeová Ivana; Oponent práce: Fürst Jiří
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-01-15)
  Cílem práce je vytvořit jednoduché, přehledné a programově robustní uživatelské rozhraní pro tvorbu parametrického CAD modelu. Rozhraní umožní vytvořit zjednodušený model radiální turbíny, jak zcela ručně, prostřednictvím ...
 • Numerická simulace obtékání profilu 

  Autor: Helcl Martin; Vedoucí práce: Fürst Jiří; Oponent práce: Holman Jiří
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-08-15)
  Tato práce je věnována přpravě, provedení a vyhodnocení numerické simulace obtékání pro-filu křídla NACA 2412 při různých úhlech náběhu. Ta je provedena pomocí softwarového balíku OpenFOAM. Pozornost je hlavně věnována ...
 • Numerické řešení proudění kanálem s náhlým rozšířením 

  Autor: David Radek; Vedoucí práce: Holman Jiří; Oponent práce: Prokop Vladimír
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-08-17)
  Práce se zabývá numerickou simulací proudění stlačitelné nevazké tekutiny dýzou a kanálem s náhlým rozšířením. Jsou užity dvě metody - řešení kvazi-jednodimenzionálních rovnic a řešení tzv. 1D+ rovnic. V první části jsou ...
 • Simulace transsonického proudění s rázovou vlnou 

  Autor: Machka Matouš; Vedoucí práce: Halama Jan; Oponent práce: Prokop Vladimír
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-08-09)
  Cílem této práce je popis matematického modelu 1D proudění stlačitelného ideálního plynu v dýze s proměnným průřezem. Tato problematika je matematicky řešena pomocí speciálních numerických metod, jejichž popis je také ...
 • Parametrický CAD model radiální turbíny 

  Autor: Čížek Petr; Vedoucí práce: Linkeová Ivana; Oponent práce: Fürst Jiří
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-06-09)
  Cílem práce je vypracování zjednodušeného parametrického CAD modelu radiální turbíny s redukovaným množstvím parametrů. Tyto parametry je možné měnit a optimalizovat tak geometrii turbíny.
 • Jednorozměrný model průtoku radiálním kompresorem 

  Autor: Šochman Filip; Vedoucí práce: Fürst Jiří; Oponent práce: Karel Jan
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-06-05)
  Tato práce se zabývá prouděním v radiálním kompresoru. V této práci je stručně popsán princip turbodmychadla a jeho souvislost s radiálním kompresorem. Je zde proveden rozbor konstrukce klíčových prvků radiálního kompresoru ...
 • Simulace transsonického proudění vlhkého vzduchu s kondezací 

  Autor: Vrátný Miroslav; Vedoucí práce: Halama Jan; Oponent práce: Prokop Vladimír
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-07-30)
  Diplomová práce se zabývá řešením rovinného transsonického proudění vlhkého vzduchu s kondenzací pomocí metody konečných objemů. Je zde nastíněn její princip a odvození a popsáno schéma AUSM+, které je v práci použito pro ...
 • Modelování ploch pro automobilové karosérie 

  Autor: Komkov Valentin; Vedoucí práce: Linkeová Ivana; Oponent práce: Hlavová Marta
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-06-15)
  Práce se zabývá základními principy modelování a napojování NURBS (neuniformní racionální B-spline) ploch obecného tvaru vhodných pro aplikaci v automobilovém průmyslu. Teoretická část obsahuje jak potřebné definice z ...
 • Numerické řešení stacionárního rozložení teploty pomocí metody konečných prvků 

  Autor: Pokorný Václav; Vedoucí práce: Sváček Petr; Oponent práce: Neustupa Tomáš
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-07-27)
  Tato práce se zabývá stacionární úlohou vedení tepla a matematickou formulací příslušné okrajové úlohy. Tato klasická formulace je přepsána v tzv.\ slabém smyslu a numericky aproximována pomocí metody konečných prvků. ...
 • Využití Fourierových řad v technických aplikacích 

  Autor: Johánek Marek; Vedoucí práce: Halama Jan; Oponent práce: Holman Jiří
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-02-18)
  Tato práce se stručně zabývá využitím Fourierových řad v technických aplikacích. Jsou zde uvedeny základní rovnice popisující Fourierovu řadu a diskrétní Fourierovu transformaci. V práci je také popsán princip odvození ...
 • Simulace transsonického proudění s nerovnovážným fázovým přechodem 

  Autor: Pátý Marek; Vedoucí práce: Halama Jan; Oponent práce: Prokop Vladimír
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2015-06-17)
  Tato práce se zabývá vývojem výpočetně nenáročného modelu pro numerické řešení dvoufázového proudění vody a vodní páry s nerovnovážným fázovým přechodem. V první části je představen matematický model stlačitelného nevazkého ...
 • Numerické modelování proudění s pasivní příměsí 

  Autor: Tejchman Jakub; Vedoucí práce: Beneš Luděk; Oponent práce: Fürst Jiří
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-01-15)
  V této práci je shrnuta teorie a následně jsou prezentovány výsledky výpočtu prou-dění v mezní vrstvě atmosféry (dále jen "MVA") s pasivní příměsí. Rovnice pro trans-port pasivní příměsi byla autorem doprogramována do ...
 • Numerické řešení jednorozměrného modelu proudění statorem radiální turbíny 

  Autor: Simakova Ekaterina; Vedoucí práce: Fürst Jiří; Oponent práce: Holman Jiří
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2015-06-16)
  Práce se zabývá numerickým modelováním proudění statorem radiální turbíny, které je realizováno řešením zjednodušeného modelu. Zjednodušený model představuje jednorozměrné, stacionární proudění nevazké stlačitelné tekutiny. ...
 • Použití metody konečných prvků pro modální analýzu elastického tělesa 

  Autor: Horáček Lukáš; Vedoucí práce: Sváček Petr; Oponent práce: Neustupa Tomáš
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2015-06-17)
  Práce obsahuje teoretické odvození vztahů pro výpočet vlastních tvarů a modálních participačních faktorů s použitím metody konečných prvků. Dále pak popis jejich využití pro výpočet odpovědi elastického tělesa na externí ...