Collections in this community

Recent Submissions

 • Analýza vlastností okrajových podmínek v metodě SPH 

  Author: Jan Němeček; Supervisor: Beneš Luděk; Opponent: Karel Jan
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-08-25)
  Diplomová práce se zabývá analýzou okrajových podmínek pro bezsíťovou částicovou metodou Smoothed Particle Hydrodynamics (SPH). Na několika modelových příkladech je provedena analýza okrajových podmínek Dynamic boundary ...
 • Model proudění vícesložkové směsi v raketovém motoru 

  Author: Vítězslav Putna; Supervisor: Halama Jan; Opponent: Holman Jiří
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-08-25)
  Práce je věnována modelování vícesložkového proudění s rozptýlenou fází a spalováním. Model je aplikován na spalování v raketovém motoru a predikci jeho parametrů.
 • Úpravy RANS modelu turbulence pro prudění v blízkosti stěny 

  Author: Michal Mikluš; Supervisor: Fürst Jiří; Opponent: Louda Petr
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-08-25)
  Jedním z cílů diplomové práce je seznámit se s třídou modelů s vířivou viskozitou rozšířených o eliptickou relaxaci, zvanou $\overline{v^{ 2 }}-f $ modely. Pro výpočet dvou případů práce je vybrána dostatečně robustní ...
 • Numerické simulace zobecněných Newtonovských tekutin pro biomedicínské aplikace 

  Author: Matyáš Kalous; Supervisor: Bodnár Tomáš; Opponent: Prokop Vladimír
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-08-25)
  Diplomová práce se zabývá numerickou simulací zobecněných Newtonovských tekutin se zaměřením na biomedicínské aplikace. Součástí práce je odvození základních rovnic popisujících proudění nestlačitelné tekutiny, definice ...
 • Numerické simulace atmosférického proudění užitím metody konečných objemů 

  Author: Vít Uhlíř; Supervisor: Bodnár Tomáš; Opponent: Beneš Luděk
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-08-25)
  Magisterská práce se zabývá numerickými simulacemi atmosférického proudění. První část práce je věnována fyzikálnímu popisu problému proudění v mezní vrstvě atmosféry. Následuje formulace matematického modelu a popis ...
 • Využití strojového učení pro simulace obtékání profilu 

  Author: Josef Černík; Supervisor: Fürst Jiří; Opponent: Keslerová Radka
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-08-25)
  Tato práce popisuje základní problematiku neuronových sítí. Dále jsou různé typy neuronových sítí aplikovány na problém obtékání profilu, konkrétně jde o predikci tlakového pole. Učící datová sada je vytvořena pomocí ...
 • Vliv numerických parametrů na proudění v otevřených kanálech řešených pomocí DualSPHysics 

  Author: Ondřej Krejčí; Supervisor: Beneš Luděk; Opponent: Krátký Tomáš
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-08-25)
  Diplomová práce se zabývá simulací trojrozměrného proudění reálným výtokovým objektem v otevřeném kanálu pomocí programu DualSPHysics. Je zkoumán vliv jednotlivých numerických parametrů a různých konfigurací programu ...
 • Metoda konečných prvků a její použití v úlohách kmitání elastického tělesa 

  Author: Prokop Pučejdl; Supervisor: Sváček Petr; Opponent: Valášek Jan
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-08-24)
  Tato práce se zabývá matematickou formulací a následným numerickým řešením problémů elastické deformace a kmitání elastického tělesa pomocí metody konečných prvků. V práci je zaveden matematický aparát popisující statickou ...
 • Určení rezonančních frekvencí akustické kavity pomocí metody konečných prvků 

  Author: Josef Dobřemysl; Supervisor: Valášek Jan; Opponent: Sváček Petr
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-08-24)
  Tato bakalářská práce se zabývá řešením vlnové rovnice pomocí metody konečných prvků. Nejdříve je odvozena vlnová rovnice z Navierových-Stokesových rovnic. Dále je popsán princip a matematické základy metody konečných ...
 • Numerické řešení hypersonického proudění nevazké tekutiny 

  Author: Tomáš Skořepa; Supervisor: Holman Jiří; Opponent: Prokop Vladimír
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-08-24)
  Tato práce se zabývá numerickým řešením dvourozměrného hypersonického proudění stlačitelné nevazké tekutiny. Práce začíná uvedením zákonů zachování a sestavením soustavy Eulerových rovnic. Dále jsou v této práci popsány ...
 • Metoda konečných prvků pro aproximaci nevířivého proudění tekutiny 

  Author: Adam Střihavka; Supervisor: Sváček Petr; Opponent: Valášek Jan
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-08-24)
  Tato práce se zabývá matematickým popisem nevířivého proudění teku- tiny a formulací problému nevířivého proudění tekutiny s okrajovými podmínkami. Formulovaná úloha je řešena metodou konečných prvků včetně odvození slabé ...
 • Numerické řešení vibroakustického problému pomocí metody konečných prvků 

  Author: Jiří Hubálek; Supervisor: Valášek Jan; Opponent: Sváček Petr
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-08-24)
  Tato diplomová práce se zabývá úlohami akustiky, elastického tělesa a jejich vzájemnou interakcí. Jejich matematický popis je založen na vlnové rovnici a teorii lineární elasticity. Jsou uvedeny vhodné počáteční a okrajové ...
 • Metoda konečných prvků pro aproximaci proudění nestlačitelné tekutiny a v akustických úlohách 

  Author: Tomáš Marhan; Supervisor: Sváček Petr; Opponent: Valášek Jan
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-08-24)
  Předmětem této práce je metoda konečných prvků a její využití při řešení akustických úloh a úloh proudění nestlačitelné tekutiny. Okrajové, resp. smíšené úlohy pro parciální diferenciální rovnice řešíme ve slabém smyslu. ...
 • Aplikace bayezovských sítí v plánování výroby 

  Author: Václav Pazderka; Supervisor: Dohnal Gejza; Opponent: Bukovský Ivo
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-02-09)
  Bakalářská práce se zabývá popisem a využitím Bayesovských sítí. V teoretické části jsou zavedeny základní pojmy z pravděpodobnosti a teorie grafu. Následně jsou tyto pojmy použity pro popis Bayesovských sítí. V této části ...
 • Numerická simulace transsonického proudění v dýze 

  Author: Josef Štěřovský; Supervisor: Halama Jan; Opponent: Prokop Vladimír
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-08-27)
  Cílem této práce je vytvořit výpočetní model stacionárního transsonického proudění v osově symetrické Lavalově dýze s rázovou vlnou. Proudící tekutina je považována za nevazký ideální plyn s konstantními měrnými tepelnými ...
 • Numerické simulace problémů aeroelasticity pomocí harmonické metody 

  Author: Tomáš Krejča; Supervisor: Fürst Jiří; Opponent: Halama Jan
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-08-26)
  Tato práce se zabývá aplikací harmonické metody na problém kmitání profilu. Nejdříve je provedena rešerše aeroelasticity, poté je popsán model kontinua a numerický aparát pro řešení Navierových-Stokesových rovnic. Je ...
 • Vliv okrajových podmínek v metodě SPH 

  Author: Tomáš Halada; Supervisor: Beneš Luděk; Opponent: Holman Jiří
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-06-24)
  Rozvíjeným tématem je vliv realizace okrajových podmínek v bezsíťové částicové metodě Smoothed Particle Hydrodynamcis (SPH) s ohledem na problémy proudění s volnou hladinou. Práce vychází z třírozměrných simulací na ...
 • 3D modelování kompresorových lopatek 

  Author: Jaroslav Cibulka; Supervisor: Linkeová Ivana; Opponent: Fürst Jiří
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-06-24)
  Předmětem diplomové práce bylo vytvoření parametrického 3D CAD modelu kompresorové lopatky NASA rotor 37 jako vhodné testovací geometrie pro analýzu numerických modelů. Za tímto účelem bylo provedeno odvození matematických ...
 • Modelování šíření znečištění v atmosféře 

  Author: Peter Denkóci; Supervisor: Beneš Luděk; Opponent: Hric Vladimír
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-06-23)
  V tejto bakalárskej práci sa zaoberáme matematickým modelovaním znečistenia v atmosfére. Prúdenie tekutiny v medznej vrstve sme popísali rovnicami zákonov zachovania. Analyticky sme odvodili Blasiusov problém pre limitný ...
 • Modelování populační dynamiky pomocí obyčejných diferenciálních rovnic 

  Author: Daniel Rodr; Supervisor: Neustupa Tomáš; Opponent: Řezníček Hynek
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-06-23)
  Tato bakalářská práce se zabývá využitím obyčejných diferenciálních rovnic v dynamice populací. Nejprve je představeno několik jmen z historie, které stojí jak za matematickým aparátem, tak i za vznikem modelování populací ...

View more