Collections in this community

Recent Submissions

 • Vliv geometrie CAD modelu na kvalitu a efektivitu obrábění na CNC strojích 

  Author: David Kučera; Supervisor: Linkeová Ivana; Opponent: Stejskal Michal
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-09-03)
  Kvalitu a efektivitu obrábění na CNC strojích určuje již samotná kvalita CAD modelu obrobku, který slouží jako základ pro generování dráhy nástroje v CAM systému. Tato práce se proto zabývá vlivem kvality napojení a ...
 • Numerická simulace interakce mezi elektrickými výboji 

  Author: Aleš Benda; Supervisor: Karel Jan; Opponent: Trdlička David
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-09-03)
  Tato práce se zabývá 2D numerickými simulacemi elektrického výboje zvaného streamer, zejména interakcemi mezi těmito výboji. Streamer je zde reprezentován minimálním a obecnějším tříčásticovým modelem, ty jsou oba tvořeny ...
 • Numerická simulace proudění s přechodem do turbulence pomocí jednorovnicového modelu přechodu 

  Author: David Moravec; Supervisor: Holman Jiří; Opponent: Prokop Vladimír
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-09-03)
  Tato práce se zabývá matematickým modelováním a numerickou simulací stacionárního proudění nestlačitelné tekutiny. V těchto simulacích byl předmětem zájmu přechod do turbulence. V této práci byly použity modely turbulence ...
 • Numerická aproximace problémů nestlačitelného proudění užitím projekční metody 

  Author: Karel Vacek; Supervisor: Sváček Petr; Opponent: Valášek Jan
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-09-03)
  Diplomová práce se zabýva diskretizací Navierových-Stokesových rovnic pomocí metody konečných prvků. Diskretizované rovnice jsme následně řešili projekčními metodami a užitím Taylorova-Hoodova elementu. V kanále se zpětným ...
 • Numerické řešení Helmholtzovy rovnice pomocí metody konečných prvků 

  Author: Jiří Hubálek; Supervisor: Valášek Jan; Opponent: Sváček Petr
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-09-02)
  Tato bakalářská práce se zabývá použitím Helmholtzovy rovnice při řešení úloh akustiky. Helmholtzova rovnice je odvozena ze základních fyzikálních zákonů a pro její numerické řešení je použita metoda konečných prvků (MKP). ...
 • Numerické řešení problému vedení tepla v heterogenních materiálech pomocí metody konečných prvků 

  Author: Tomáš Marhan; Supervisor: Sváček Petr; Opponent: Keslerová Radka
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-09-02)
  Předmětem této práce je popis problému vedení tepla v heterogenních materiálech, matematická formulace příslušné okrajové úlohy, její slabá formulace a numerické řešení pomocí metody konečných prvků. Součástí práce je ...
 • Numerické řešení stratifikovaného proudění 

  Author: Vít Uhlíř; Supervisor: Bodnár Tomáš; Opponent: Beneš Luděk
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-09-02)
  Bakalářská práce se zabývá numerickými simulacemi stratifikovaného proudění. Součástí práce je odvození základních rovnic popisujících proudění. V~rámci práce se řeší numerické simulace tří odlišných dvourozměrných případů ...
 • Aplikace rozvinutelných ploch ve strojírenství 

  Author: Jakub Müller; Supervisor: Linkeová Ivana; Opponent: Hlavová Marta
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-09-02)
  Cílem této práce je seznámení se s rozvinutelností ploch a následné aplikace poznatků na reálný model. Mezi dílčí cíle práce patří výklad geometricko-matematické teorie rozvinutelných ploch, seznámení se s geometrií čelních ...
 • Numerické řešení nelineárního problému vedení tepla pomocí metody konečných prvků 

  Author: Prokop Pučejdl; Supervisor: Sváček Petr; Opponent: Winter Ondřej
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-09-02)
  Tato práce se zabývá matematickou formulací a následným numerickým řešením problémů vedení tepla metodou konečných prvků. Je zde popsána fyzikální podstata problémů sdílení tepla, ze které je odvozen matematický model ...
 • Numerické simulace proudění zobecněných Newtonovských tekutin 

  Author: Matyáš Kalous; Supervisor: Bodnár Tomáš; Opponent: Keslerová Radka
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-09-02)
  Bakalářská práce se zabývá numerickou simulací dvourozměrného proudění zobecněných Newtonovských tekutin. Součástí práce je odvození základních rovnic popisujících proudění nestlačitelné tekutiny, definice fyzikálních ...
 • Numerické řešení proudění nevazké tekutiny mřížemi axiálních kompresorů 

  Author: Adam Tater; Supervisor: Holman Jiří; Opponent: Prokop Vladimír
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-06-18)
  Tato diplomová práce se zabývá dvourozměrnými a 1D+ simulacemi proudění stlačitelné nevazké tekutiny s důrazem na úlohy mříží axiálních kompresorů. Tyto úlohy jsou řešeny metodou konečných objemů druhého řádu přesnosti v ...
 • Modelování turbulentního proudění s přechodem v mezní vrstvě 

  Author: Jan Sedláček; Supervisor: Fürst Jiří; Opponent: Holman Jiří
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-06-18)
  V této práci jsme se zabývali novou formulací trojrovnicového turbulentního modelu založenéhona algebraickém Reynoldsově tensoru napětí. Model je vyvtořen na základech modelu EARSM navrženého Hellstenem a kol. [3]. Jako ...
 • Numerické řešeni proudění nenewtonské tekutiny 

  Author: Vojtěch Škrle; Supervisor: Prokop Vladimír; Opponent: Keslerová Radka
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-06-18)
  Tématem této práce je vytvoření numerického modelu proudění nenewtonské tekutiny. Jsou zde uvedeny rovnice popisující proudění vazké nestlačitelné tekutiny a různé modely nenewtonské tekutiny. Dále jsou popsány způsoby ...
 • Jednorozměrný model průtoku radiálním kompresorem s uvažováním vlivu ztrát 

  Author: Patrik Kovář; Supervisor: Prokop Vladimír; Opponent: Holman Jiří
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-06-18)
  V této práci byl vyvinut jednorozměrný řešič proudění radiálním kompresorem s uvažováním vlivu ztrát. Základní zákony zachování jsou transformovány do relativního křivočarého systému souřadnic ve formulaci s absolutními ...
 • Řešení některých případů termálně stratifikovaného proudění v MVA užitím OpenFOAM 

  Author: David Mahovský; Supervisor: Beneš Luděk; Opponent: Trdlička David
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-02-05)
  V této práci je řešeno několik úloh termálně stratifikovaného proudění v mezní vrstvě atmosféry (MVA) pomocí softwaru OpenFOAM. K numerickému řešení systému Navier-Stokesových rovnic v Boussinequově aproximaci jsou použita ...
 • Modelování tvorby a růstu námrazy 

  Author: Adam Groma; Supervisor: Fürst Jiří; Opponent: Karel Jan
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-02-05)
  Tato práce se věnuje představení teorie tvorby a růstu námrazy a jejímu modelování dvěma různými metodami. První metoda je založena na doplnění modelu desublimace do Eulerovského vícefázového modelu proudění a druhá metoda ...
 • Simulace interakce kapalina - pevná fáze - kontakt při procesu válcování 

  Author: Jakub Špatka; Supervisor: Halama Jan; Opponent: Valášek Jan
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-02-05)
  Cílem této diplomové práce je implementace třecího modulu do software frameworku vyvíjeného ústavem CATS na RWTH Aachen. Tato práce vzniká jako spolupráce ČVUT FS a RWTH Aachen CATS během studijního zahraničního pobytu v ...
 • Numerické simulace proudění ne-Newtonovských tekutin v hemodynamice 

  Author: Kostiantyn Mykhailov; Supervisor: Bodnár Tomáš; Opponent: Keslerová Radka
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-08-27)
  Bakalářská práce se věnuje numerickým simulacím dvourozměrného proudění nestlačitelných tekutin s aplikaci v hemodynamice. Po motivačním úvodu jsou popsány reologické vlastnosti krve a podstata jejího ne-Newtonovského ...
 • Porovnání numerických metod pro nestacionární simulace nestlačitelného proudění 

  Author: Anna Lancmanová; Supervisor: Bodnár Tomáš; Opponent: Louda Petr
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-08-28)
  Diplomová práce se zabývá porovnáním numerických metod pro nestacionární simulace nestlačitelného proudění. Součástí této práce je odvození základních rovnic popisujících proudění nestlačitelné tekutiny a popsání fyzikálních ...
 • Diskrétní a spojitá Fourierova transformace a jejich použití 

  Author: Michal Mikluš; Supervisor: Neustupa Tomáš; Opponent: Halama Jan
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-08-27)
  Cílem této práce je vyvinout numericky efektivní způsob aproximace spojité Fourierovy transformace, za účelem odstranění aliasingu spojeného s diskrétní Fourierovou transformací. Významnou součástí práce je i diskuse ...

View more