Collections in this community

Recent Submissions

 • Vliv okrajových podmínek v metodě SPH 

  Author: Tomáš Halada; Supervisor: Beneš Luděk; Opponent: Holman Jiří
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-06-24)
  Rozvíjeným tématem je vliv realizace okrajových podmínek v bezsíťové částicové metodě Smoothed Particle Hydrodynamcis (SPH) s ohledem na problémy proudění s volnou hladinou. Práce vychází z třírozměrných simulací na ...
 • 3D modelování kompresorových lopatek 

  Author: Jaroslav Cibulka; Supervisor: Linkeová Ivana; Opponent: Fürst Jiří
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-06-24)
  Předmětem diplomové práce bylo vytvoření parametrického 3D CAD modelu kompresorové lopatky NASA rotor 37 jako vhodné testovací geometrie pro analýzu numerických modelů. Za tímto účelem bylo provedeno odvození matematických ...
 • Modelování šíření znečištění v atmosféře 

  Author: Peter Denkóci; Supervisor: Beneš Luděk; Opponent: Hric Vladimír
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-06-23)
  V tejto bakalárskej práci sa zaoberáme matematickým modelovaním znečistenia v atmosfére. Prúdenie tekutiny v medznej vrstve sme popísali rovnicami zákonov zachovania. Analyticky sme odvodili Blasiusov problém pre limitný ...
 • Modelování populační dynamiky pomocí obyčejných diferenciálních rovnic 

  Author: Daniel Rodr; Supervisor: Neustupa Tomáš; Opponent: Řezníček Hynek
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-06-23)
  Tato bakalářská práce se zabývá využitím obyčejných diferenciálních rovnic v dynamice populací. Nejprve je představeno několik jmen z historie, které stojí jak za matematickým aparátem, tak i za vznikem modelování populací ...
 • Numerická řešení modelů šíření akustického signálu ve frekvenční a časové oblasti 

  Author: Helena Picmausová; Supervisor: Sváček Petr; Opponent: Valášek Jan
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-01-26)
  Práce se zabývá způsoby použití numerických metod pro řešení rovnic popisujících šíření akustického signálu v prostoru a čase. Je popsána a následně realizována MKP diskretizace Helmholtzovy a vlnové rovnice ve frekvenční, ...
 • Tvarová optimalizace lopatkové mříže sdruženou metodou 

  Author: Pavel Mačák; Supervisor: Fürst Jiří; Opponent: Holman Jiří
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-01-26)
  Cílem diplomové práce je tvarová optimalizace tvaru lopatky pomocí sdružené metody a numerické simulace proudění metodou konečných objemů. Za tímto účelem jsou zopakovány základy metody konečných objemů a jejího použití ...
 • Vliv geometrie CAD modelu na kvalitu a efektivitu obrábění na CNC strojích 

  Author: David Kučera; Supervisor: Linkeová Ivana; Opponent: Stejskal Michal
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-09-03)
  Kvalitu a efektivitu obrábění na CNC strojích určuje již samotná kvalita CAD modelu obrobku, který slouží jako základ pro generování dráhy nástroje v CAM systému. Tato práce se proto zabývá vlivem kvality napojení a ...
 • Numerická simulace interakce mezi elektrickými výboji 

  Author: Aleš Benda; Supervisor: Karel Jan; Opponent: Trdlička David
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-09-03)
  Tato práce se zabývá 2D numerickými simulacemi elektrického výboje zvaného streamer, zejména interakcemi mezi těmito výboji. Streamer je zde reprezentován minimálním a obecnějším tříčásticovým modelem, ty jsou oba tvořeny ...
 • Numerická simulace proudění s přechodem do turbulence pomocí jednorovnicového modelu přechodu 

  Author: David Moravec; Supervisor: Holman Jiří; Opponent: Prokop Vladimír
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-09-03)
  Tato práce se zabývá matematickým modelováním a numerickou simulací stacionárního proudění nestlačitelné tekutiny. V těchto simulacích byl předmětem zájmu přechod do turbulence. V této práci byly použity modely turbulence ...
 • Numerická aproximace problémů nestlačitelného proudění užitím projekční metody 

  Author: Karel Vacek; Supervisor: Sváček Petr; Opponent: Valášek Jan
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-09-03)
  Diplomová práce se zabýva diskretizací Navierových-Stokesových rovnic pomocí metody konečných prvků. Diskretizované rovnice jsme následně řešili projekčními metodami a užitím Taylorova-Hoodova elementu. V kanále se zpětným ...
 • Numerické řešení Helmholtzovy rovnice pomocí metody konečných prvků 

  Author: Jiří Hubálek; Supervisor: Valášek Jan; Opponent: Sváček Petr
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-09-02)
  Tato bakalářská práce se zabývá použitím Helmholtzovy rovnice při řešení úloh akustiky. Helmholtzova rovnice je odvozena ze základních fyzikálních zákonů a pro její numerické řešení je použita metoda konečných prvků (MKP). ...
 • Numerické řešení problému vedení tepla v heterogenních materiálech pomocí metody konečných prvků 

  Author: Tomáš Marhan; Supervisor: Sváček Petr; Opponent: Keslerová Radka
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-09-02)
  Předmětem této práce je popis problému vedení tepla v heterogenních materiálech, matematická formulace příslušné okrajové úlohy, její slabá formulace a numerické řešení pomocí metody konečných prvků. Součástí práce je ...
 • Numerické řešení stratifikovaného proudění 

  Author: Vít Uhlíř; Supervisor: Bodnár Tomáš; Opponent: Beneš Luděk
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-09-02)
  Bakalářská práce se zabývá numerickými simulacemi stratifikovaného proudění. Součástí práce je odvození základních rovnic popisujících proudění. V~rámci práce se řeší numerické simulace tří odlišných dvourozměrných případů ...
 • Aplikace rozvinutelných ploch ve strojírenství 

  Author: Jakub Müller; Supervisor: Linkeová Ivana; Opponent: Hlavová Marta
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-09-02)
  Cílem této práce je seznámení se s rozvinutelností ploch a následné aplikace poznatků na reálný model. Mezi dílčí cíle práce patří výklad geometricko-matematické teorie rozvinutelných ploch, seznámení se s geometrií čelních ...
 • Numerické řešení nelineárního problému vedení tepla pomocí metody konečných prvků 

  Author: Prokop Pučejdl; Supervisor: Sváček Petr; Opponent: Winter Ondřej
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-09-02)
  Tato práce se zabývá matematickou formulací a následným numerickým řešením problémů vedení tepla metodou konečných prvků. Je zde popsána fyzikální podstata problémů sdílení tepla, ze které je odvozen matematický model ...
 • Numerické simulace proudění zobecněných Newtonovských tekutin 

  Author: Matyáš Kalous; Supervisor: Bodnár Tomáš; Opponent: Keslerová Radka
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-09-02)
  Bakalářská práce se zabývá numerickou simulací dvourozměrného proudění zobecněných Newtonovských tekutin. Součástí práce je odvození základních rovnic popisujících proudění nestlačitelné tekutiny, definice fyzikálních ...
 • Numerické řešení proudění nevazké tekutiny mřížemi axiálních kompresorů 

  Author: Adam Tater; Supervisor: Holman Jiří; Opponent: Prokop Vladimír
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-06-18)
  Tato diplomová práce se zabývá dvourozměrnými a 1D+ simulacemi proudění stlačitelné nevazké tekutiny s důrazem na úlohy mříží axiálních kompresorů. Tyto úlohy jsou řešeny metodou konečných objemů druhého řádu přesnosti v ...
 • Modelování turbulentního proudění s přechodem v mezní vrstvě 

  Author: Jan Sedláček; Supervisor: Fürst Jiří; Opponent: Holman Jiří
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-06-18)
  V této práci jsme se zabývali novou formulací trojrovnicového turbulentního modelu založenéhona algebraickém Reynoldsově tensoru napětí. Model je vyvtořen na základech modelu EARSM navrženého Hellstenem a kol. [3]. Jako ...
 • Numerické řešeni proudění nenewtonské tekutiny 

  Author: Vojtěch Škrle; Supervisor: Prokop Vladimír; Opponent: Keslerová Radka
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-06-18)
  Tématem této práce je vytvoření numerického modelu proudění nenewtonské tekutiny. Jsou zde uvedeny rovnice popisující proudění vazké nestlačitelné tekutiny a různé modely nenewtonské tekutiny. Dále jsou popsány způsoby ...
 • Jednorozměrný model průtoku radiálním kompresorem s uvažováním vlivu ztrát 

  Author: Patrik Kovář; Supervisor: Prokop Vladimír; Opponent: Holman Jiří
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-06-18)
  V této práci byl vyvinut jednorozměrný řešič proudění radiálním kompresorem s uvažováním vlivu ztrát. Základní zákony zachování jsou transformovány do relativního křivočarého systému souřadnic ve formulaci s absolutními ...

View more