Now showing items 46-65 of 146

  • Odvádění dešťových vod z pozemních staveb a hospodaření s nimi 

   Author: Knobloch Martin; Supervisor: Slavíček Marek; Opponent: Synáčková Marcela
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-10-14)
  • Odvádění srážkových vod z dálnic a rychlostních komunikací 

   Author: Mareš Jan; Supervisor: Horký Filip; Opponent: Synáčková Marcela
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-10-14)
  • Odvodnění parkovacích ploch obchodního domu 

   Author: Tomáš Fial; Supervisor: Kříž Karel; Opponent: Pilát Aleš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-02-05)
   Předmětem této diplomové práce je zaměření se na problematiku likvidace srážkových vod z parkovacích a přilehlých ploch u obchodních domů a návrhu variantního „modrozeleného“ řešení pro vybrané oblasti. V teoretické části ...
  • Optimalizace funkce DUN U Plynárny 

   Author: Moučková Babeta; Supervisor: Bareš Vojtěch; Opponent: Hanák Stanislav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-10-14)
  • Optimalizace metod vyhodnocení stavu gravitačních stokových systémů 

   Author: Pavel Otruba; Supervisor: Kříž Karel; Opponent: Plecitý Josef
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-02-05)
   Diplomová práce se zabývá určením optimální metodiky pro hodnocení stavu gravitačního stokového systému v ČR. Je rozdělena na dvě části – teoretickou a praktickou. V teoretické části je pomocí literární rešerše popsán ...
  • Optimalizace provozu vybrané části vodovodu Region Jih 

   Author: Míchal Viktor; Supervisor: Horký Filip; Opponent: Čiháková Iva
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-01-23)
  • Ověření recirkulačního systému na vybraném bazénovém provozu 

   Author: Švejdová Nikola; Supervisor: Šťastný Bohumil; Opponent: Horký Filip
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-01-07)
   Daná diplomová práce je zaměřena na recirkulační systém vybraného bazénového provozu. Teoretická část popisuje recirkulační systém a princip technologie úpravy bazénové vody. Zabývá se typy čerpadel, jejich použitím a ...
  • Ověření stálosti kalibrace vybraných profilů havarijního monitoringu na pražské stokové sítě 

   Author: Adéla Lukáčová; Supervisor: Nábělková Jana; Opponent: Holanová Andrea
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-02-09)
   Předmětem diplomové práce je ověření stálosti kalibrace vybraných profilů havarijního on-line monitoringu na pražské stokové síti. Hlavním cílem je posoudit stálost kalibrace dvou vybraných profilů porovnáním dat naměřených ...
  • Poruchy na vodárenských řadech 

   Author: Bízek Jan; Supervisor: Čiháková Iva; Opponent: Frček Zdeněk
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-01-23)
  • Posouzení a návrh rekonstrukce stoky "U Kasáren" 

   Author: Spilka Tomáš; Supervisor: Kříž Karel; Opponent: Plecitý Josef
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-01-05)
   Diplomová práce je rozdělena na dvě části - teoretickou a praktickou. Teoretická část práce obsahuje rešerši literatury, legislativních a normových podkladů, zabývajících se hodnocením stavu, návrhem a výstavbou stok nových ...
  • Posouzení a návrh technických opatření pro optimální funkci stokové sítě města Hostivice s využitím postupů matematického modelování. 

   Author: Kopecká Jitka; Supervisor: Bareš Vojtěch; Opponent: Hanák Stanislav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-10-14)
  • Posouzení bazénového provozu z hlediska normy ČSN EN 13451 

   Author: Vašková Iveta; Supervisor: Šťastný Bohumil; Opponent: Horký Filip
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-01-07)
   Diplomová práce je zaměřena na posouzení sacích a vtokových prvků bazénového provozu a jejich vlivu na bezpečnost. V úvodu jsou zmíněny různé typy bezpečnostních rizik, které může bazénový provoz pro návštěvníka představovat. ...
  • Posouzení dopravy vody v Karlových Varech 

   Author: Petr David; Supervisor: Čiháková Iva; Opponent: Frček Zdeněk
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-01-23)
  • Posouzení funkce odlehčovacích komor ve vybraném území 

   Author: Vít Neruda; Supervisor: Stránský David; Opponent: Suchánek Milan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-06-23)
   Diplomová práce se zabývá problematikou odlehčovacích komor, plánovanou změnou legislativních předpisů a z ní plynoucí nutností posouzení odlehčovacích komor. Práce se skládá z teoretické a praktické části. Teoretická je ...
  • Posouzení funkce vsakovací nádrže na křižovatce Cínovská-Kostelecká, Praha 

   Author: Ruthová Petra; Supervisor: Stránský David; Opponent: Kuk Richard
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-10-14)
  • Posouzení hydraulického a látkového vlivu oddělovacích komor pilotního povodí na recipient 

   Author: Černý Jan; Supervisor: Stránský David; Opponent: Suchánek Milan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-07-24)
  • Posouzení hydraulického a látkového vlivu odlehčovacích komor na recipient v povodí ve vybrané lokalitě 

   Author: Krejčová Denisa; Supervisor: Stránský David; Opponent: Suchánek Milan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-06-26)
  • Posouzení návrhu technických opatření pro optimální funkci stokové sítě města Králův dvůr pomocí numerického modelu. 

   Author: Mrňávková Šárka; Supervisor: Bareš Vojtěch; Opponent: Hanák Stanislav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-07-24)
  • Posouzení odvodnění obce Choteč z hlediska nátoku extravilánových vod 

   Author: Kateřina Škvařilová; Supervisor: Stránský David; Opponent: Metelka Tomáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-02-08)
   Tato diplomová práce se zabývá stavbou a kalibrací matematického modelu simulujícího srážko-odtokové procesy v zájmové lokalitě Choteč a jeho následnou aplikací pro návrh opatření proti záplavám způsobeným extrémními ...
  • Posouzení optimální míry centralizace odvádění a čištění odpadních a srážkových vod v malých obcích 

   Author: Hlavatý Jan; Supervisor: Stránský David; Opponent: Novák Lukáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-01-08)
   Předmětem diplomové práce je identifikace decentralizovaných a centralizovaných systémů pro odvádění a následné čištění odpadních a srážkových vod v malých obcích. Pozornost je také věnována právnímu rámci oboru vodovodů ...