• Alternativní ohřev bazénové vody 

   Autor: Čermák Michal; Vedoucí práce: Šťastný Bohumil; Oponent práce: Mach Pavel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-10-14)
  • Analýza návrhových parametrů objektů hospodaření s dešťovými vodami ve srážko-odtokovém modelu SWMM 

   Autor: Báča Jan; Vedoucí práce: Stránský David; Oponent práce: Novák Lukáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-06-27)
  • Analýza potenciálu odběru tepla z odpadní vody: případová studie Hradec Králové 

   Autor: Nedorost Filip; Vedoucí práce: Stránský David; Oponent práce: Beneš Ondřej
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-27)
   Získávání tepla z městských odpadních vod má obrovský potenciál na poli obnovitelné energie. Při ochlazení 1m3 odpadní vody o 1°C je možné získat až 1,16 kWh tepelné energie. Tato studie se zaměřuje na výběr vhodného místa ...
  • Aplikace biotechnologií při procesu čištění odpadních vod 

   Autor: Kratochvílová Lenka; Vedoucí práce: Slavíček Marek; Oponent práce: Grünwald Alexander
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-10-14)
  • Biologicko-ekologické posouzení vlivu zaústění jednotné kanalizace na vodní toky Botič a Rokytka 

   Autor: Víznerová Monika; Vedoucí práce: Šťastná Gabriela; Oponent práce: Opatřilová Libuše
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-01-23)
  • Eliminace železa ve vodovodní síti 

   Autor: Šefc Jakub; Vedoucí práce: Čiháková Iva; Oponent práce: Korda Pavel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-01-08)
   Výskyt železa ve vodě a s ním spojená koroze železa je jeden z nejsložitějších a nejnákladnějších problémů, kterým čelí inženýrské sítě pro rozvod a distribuci pitné vody. Na korozi má vliv velký počet parametrů, včetně ...
  • Energetické úspory v bazénovém provozu 

   Autor: Lysý Tomáš; Vedoucí práce: Šťastný Bohumil; Oponent práce: Mach Pavel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-10-14)
  • Energetické úspory ve vodním hospodářství 

   Autor: Filip Miroslav; Vedoucí práce: Šťastný Bohumil; Oponent práce: Mach Pavel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-01-23)
  • Environmentální, energetické a provozní aspekty decentralizovaného nakládání s odpadními a srážkovými vodami v malých obcích. 

   Autor: Vacková Markéta; Vedoucí práce: Stránský David; Oponent práce: Novák Lukáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-01-07)
   Diplomová práce se zabývá environmentálními, energetickými a provozními aspekty decentralizovaného nakládání s odpadními vodami v malých obcích. Cílem práce je porovnat centralizované a decentralizované způsoby nakládání ...
  • Hodnocení kvality vody nádrží v povodí Botiče 

   Autor: Šeinerová Alena; Vedoucí práce: Nábělková Jana; Oponent práce: Baxa Marek
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-05-22)
   Tato diplomová práce se zabývá kvalitou vody ve vodních nádržích z biologického i chemického hlediska. Poukazuje na specifika stojatých vod, schopnost samoregulace znečištění a propojení celého ekosystému. Pro praktickou ...
  • Hodnocení provozu malých čistíren odpadních vod v JČ 

   Autor: Buriánek Pavel; Vedoucí práce: Grünwald Alexander; Oponent práce: Jindra Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-10-14)
  • Hodnocení zatížení Botiče a Rokytky rtutí 

   Autor: Hegar Jan; Vedoucí práce: Nábělková Jana; Oponent práce: Soukupová Kristýna
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-01-06)
   Diplomová práce si klade za cíl zpracovat problematiku těžkých kovů v povrchových vodách, konkrétně rtuti a jejich sloučenin ve vodních ekosystémech. Pro zhodnocení aktuální situace na území hlavního města Prahy zpracovává ...
  • Hospodaření s dešťovou vodou z komunikací na území městské části Praha 4 

   Autor: Knap Jakub; Vedoucí práce: Stránský David; Oponent práce: Kuk Richard
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-21)
   Cílem diplomové práce je posouzení typických příčných uličních profilů a jejich vztah k hospodaření s dešťovými vodami v městské části Praha 4. Práce je zaměřena na posouzení možností snížení a zpomalení odtoku povrchových ...
  • Hospodaření s dešťovými a šedými vodami 

   Autor: Faiferlíková Klára; Vedoucí práce: Synáčková Marcela; Oponent práce: Pollert Jaroslav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-06-27)
   Předmětem této diplomové práce je popis možností využití šedých a dešťových vod a hospodaření s nimi. Teoretická část pojednává o využití, úpravě a akumulaci šedých a dešťových vod a o hospodaření s dešťovými vodami v ...
  • Hospodaření s dešťovými vodami 

   Autor: Candrová Šárka; Vedoucí práce: Synáčková Marcela; Oponent práce: Dvořáková Renata
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-06-27)
   Tato diplomová práce je rozdělena na dvě části. První, teoretická část, se věnuje dešťovým vodám a hospodaření s nimi. Druhá, praktická, je zaměřena na návrh hospodaření se srážkovým odtokem pro zvolený objekt v obci ...
  • Hospodaření s dešťovými vodami v obci Bohumilice 

   Autor: Jílková Iveta; Vedoucí práce: Stránský David; Oponent práce: Bláha Zdeněk
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-10-14)
  • Hydraulický a látkový vliv odlehčovacích komor na povrchové vody ve vybrané lokalitě 

   Autor: Prchal Karel; Vedoucí práce: Stránský David; Oponent práce: Suchánek Milan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-06-26)
  • Identifikace a návrh řešení balastních vod v kanalizačním systému obce Všestary 

   Autor: Rosová Hana; Vedoucí práce: Stránský David; Oponent práce: Suchánek Milan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-01-08)
   Diplomová práce řeší problém výskytu balastních vod ve splaškové větvi oddílné kanalizace. Pro konkrétní kanalizační systém ve Všestarech zpracovává výsledky měření průtoků na této kanalizaci za účelem určení původu a ...
  • Identifikace teoretického potenciálu získávání tepelné energie z odpadní vody 

   Autor: Nový Zdeněk; Vedoucí práce: Stránský David; Oponent práce: Vašková Barbora
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-01-23)
  • Identifikace zdrojů znečištění podél urbanizačního gradientu drobných toků na základě změny struktury společenstva makrozoobentosu 

   Autor: Lískovcová Barbora; Vedoucí práce: Nábělková Jana; Oponent práce: Horecký Jakub
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-27)
   Vodní toky na Zemi jsou negativně ovlivňovány antropogenní činností. Již v minulosti lidé dospěli k názoru, že kvalitu sladkovodních vod je třeba chránit. V současné době je platná řada norem a směrnic na národní i evropské ...