Now showing items 126-145 of 150

  • Variantní hydraulický návrh nového vodovodu pro chatovou oblast ,,V Hlubokém" 

   Author: Tomáš Novotný; Supervisor: Slavíčková Kateřina; Opponent: Mikoláš Kesely
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-02-08)
   Předmětem této diplomové práce je vypracování variantního hydraulického návrhu nového vodovodu pro chatovou oblast „V Hlubokém“ s využitím matematického modelování. Chatová oblast se nachází ve Středočeském kraji 10 km ...
  • Variantní návrh uložení vodovodního potrubí v lokalitě Spálov 

   Author: Bělková Věra; Supervisor: Synáčková Marcela; Opponent: Moučka Štěpán
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-01-23)
  • Vliv bodových a nebodových zdrojů znečištění na koncentraci těžkých kovů v Botiči 

   Author: Hochman Tomáš; Supervisor: Nábělková Jana; Opponent: Soukupová Kristýna
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-06-27)
   Diplomová práce je zaměřena na hodnocení koncentrací těžkých kovů (TK) ve vodě a dnovém sedimentu v povodí Botiče. Celkem ve 3 etapách byly provedeny odběry vzorků vody a sedimentu na 20 úsecích Botiče. Místa byla vytipována ...
  • Vliv solení silničních komunikací na chování těžkých kovů ve vsakovacích zařízeních 

   Author: Runcziková Judita; Supervisor: Kabelková Ivana; Opponent: Mikeš Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-02-07)
   Diplomová práce se zabývá vlivem zimního solení silničních komunikací na chování těžkých kovů z dešťového odtoku ze silnic ve vsakovacích zařízeních. Laboratorní experiment obnášel dynamické zatěžování dvou válců vsakovacího ...
  • Vodní hospodářství na kosmických misích 

   Author: Daniela Runcziková; Supervisor: Pollert Jaroslav; Opponent: Kousal Jaroslav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-02-09)
   Diplomová práce se zabývá problematikou vodního hospodářství na kosmických misích. Nejprve je řešeno využití vody posádkou (spotřeba, kvalita atd.) a systém regenerace vody, který je součástí systému zabezpečení životních ...
  • Vybrané faktory ovlivňující velikost a charakter spotřeby vody 

   Author: Kuncl Vojtěch; Supervisor: Stránský David; Opponent: Kobr Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-02-07)
   Tato diplomová práce se zabývá vlivem rozličných faktorů na spotřebu pitné vody. Hlavním cílem práce je pak pozorovat tyto vlivy v konkrétních lokalitách. Teoretická část stručně popisuje historický vývoj vodovodů a rozdělení ...
  • Vyhodnocení čerpadel v recirkulačním systému bazénu 

   Author: Jakub Doležal; Supervisor: Šťastný Bohumil; Opponent: Hošek Přemysl
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-02-08)
   Tato diplomová práce se zabývá problematikou bazénového provozu, konkrétně vlivu zapojení čerpadel. V první teoretické části je popsána historie lázeňství a problematika balneotechniky. Přesněji je popsáno technické vybavení ...
  • Vyhodnocení pilotního provozu stanice pro komplexní havarijní monitoring přítoku odpadních vod na ÚČOV Praha 

   Author: Rýznarová Ilona; Supervisor: Nábělková Jana; Opponent: Sýkora Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-01-05)
   Předmětem diplomové práce je vyhodnocení pilotního provozu stanice pro on-line havarijní monitoring kvality odpadních vod na přítoku na ÚČOV Praha. Hlavním cílem je posoudit přesnost měření jednotlivých ukazatelů kvality ...
  • Vyhodnocení problémů s jakostí pitné vody v obci Tlustice s využitím modelování v programu Epanet 2 a návrh řešení 

   Author: Píšová Hana; Supervisor: Slavíčková Kateřina; Opponent: Soukup Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-01-24)
  • Vyhodnocení provozu ČOV Prachatice 

   Author: Nováková Renata; Supervisor: Synáčková Marcela; Opponent: Kušta Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-10-14)
  • Vyhodnocení vybraných monitorovacích kampaní z hlediska požadavků WAPUG na kalibraci srážko-odtokových modelů 

   Author: Kořínek Zdeněk; Supervisor: Stránský David; Opponent: Synáčková Marcela
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-01-24)
  • Využití dešťových vod pro zástavbu rodinných domů 

   Author: Rybczyński Stanislaw; Supervisor: Synáčková Marcela; Opponent: Nováková Renata
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-01-23)
  • Využití matematického modelování v bazénech. 

   Author: Roman Adaiguzhiyev; Supervisor: Šťastný Bohumil; Opponent: Hošek Přemysl
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-06-23)
   Předložená diplomová práce se zaměřuje především na ověření předem vytvořeného predikčního modelu reálného plaveckého bazénu, obsahující řádu informací o směru, velikostí a charakteru proudění vody tělesem tohoto bazénu ...
  • Využití šedých vod 

   Author: Tománek Pavel; Supervisor: Synáčková Marcela; Opponent: Sobota Josef
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-01-23)
  • Výpočet vodovodní sítě a jedné stoky města Nejdek 

   Author: Mosiurczáková Hana; Supervisor: Synáčková Marcela; Opponent: Knotek Jaroslav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-10-14)
  • Výstavba a sanace vedení technického vybavení v blízkosti stromů 

   Author: Iveta Pelánová; Supervisor: Kříž Karel; Opponent: Marek Ivan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-02-09)
   Diplomová práce je zaměřena na problematiku vedení technického vybavení v blízkosti kořenových systémů stromů. V teoretické části je provedena literární rešerše, která se týká výsadby stromů, výstavby a sanace vedení ...
  • Vývoj a ověření prvků optimalizace mísení pro procesy odvodňování kalů a flotace 

   Author: Vadim Strogonov; Supervisor: Pollert Jaroslav; Opponent: Michálková Lucie
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-02-08)
   Diplomová práce je zaměřena na vývoj a ověření prototypů směšovací a chemické optimalizace v procesech odvodnění a flotace. Nejprve je zpracována literární rešerše týkající se vlastností a klasifikací kalů, konvenčních ...
  • Zdroje fosforu a jeho vliv na povrchové vody 

   Author: Ruská Alexandra; Supervisor: Slavíček Marek; Opponent: Ščerba Eduard
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-10-14)
  • Zdroje vybraných ukazatelů znečištění ohrožujících dobrý stav povrchových vod v Pečkách 

   Author: Ivana Novotná; Supervisor: Nábělková Jana; Opponent: Benáková Andrea
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-02-08)
   Předmětem diplomové práce je vyhodnocení výskytu a množství vybraných polutantů v zájmovém povodí čistírny odpadních vod (ČOV) v obci Pečky ve Středočeském kraji. Mezi hlavní vybrané polutanty patří těžké kovy, polycyklické ...
  • Zhodnocení balastních vod v oddílné splaškové kanalizaci obce Trnová 

   Author: Marcela Černá; Supervisor: Stránský David; Opponent: Paul Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-02-05)
   Cílem této diplomové práce je řešení problematiky výskytu balastních vod v oddílné splaškové kanalizaci obce Trnová. Práce obsahuje teoretickou a praktickou část. Teoretická část se zabývá problematikou stokových sití a ...