Now showing items 1-20 of 121

  • Využití matematického modelování v bazénech. 

   Author: Roman Adaiguzhiyev; Supervisor: Šťastný Bohumil; Opponent: Hošek Přemysl
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-06-23)
   Předložená diplomová práce se zaměřuje především na ověření předem vytvořeného predikčního modelu reálného plaveckého bazénu, obsahující řádu informací o směru, velikostí a charakteru proudění vody tělesem tohoto bazénu ...
  • Posouzení funkce odlehčovacích komor ve vybraném území 

   Author: Vít Neruda; Supervisor: Stránský David; Opponent: Suchánek Milan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-06-23)
   Diplomová práce se zabývá problematikou odlehčovacích komor, plánovanou změnou legislativních předpisů a z ní plynoucí nutností posouzení odlehčovacích komor. Práce se skládá z teoretické a praktické části. Teoretická je ...
  • Posouzení recirkulačního systému bazénu. 

   Author: Martin Vetešník; Supervisor: Šťastný Bohumil; Opponent: Hošek Přemysl
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-02-09)
   Diplomová práce obsahuje posouzení stávající a nově navrhované bazénové technologie vybraného cirkulačního okruhu. Pro posouzení jednotlivých prvků bazénové technologie je v první části práce zpracován obecný popis a postup ...
  • Návrh splaškové kanalizace a hospodaření se srážkovou vodou v zájmovém území 

   Author: Jiří Štika; Supervisor: Kříž Karel; Opponent: Plecitý Josef
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-02-09)
   Tato diplomová práce se zabývá problematikou návrhu odvodnění území vesnického charakteru a nakládání se srážkovými vodami ze střech a místních komunikací v zájmovém území. Na základě rešerše provedené autorem diplomové ...
  • Možnosti využití programu EPANET 2.0 pro modelování závlahových systémů sportovišť. 

   Author: Jan Všetečka; Supervisor: Horký Filip; Opponent: Vejsada Jakub
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-02-09)
   Předmětem této práce je zjištění možností využití programu EPANET 2.0 pro modelování závlahových systémů sportovišť. Teoretická část obsahuje popis jednotlivých závlahových systémů, jejich dělení a návrh. Je zde popsána ...
  • Návrh hospodaření se srážkovými vodami v zájmových ulicích 

   Author: Martina Paldusová; Supervisor: Kříž Karel; Opponent: Dvořák Michal
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-02-09)
   Předmětem této diplomové práce je řešení odvodnění místních komunikací s ohledem na podporu hospodaření se srážkovými vodami. V první části je řešena tématika adaptace na změnu klimatu, místních komunikací, odvodnění ...
  • Vodní hospodářství na kosmických misích 

   Author: Daniela Runcziková; Supervisor: Pollert Jaroslav; Opponent: Kousal Jaroslav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-02-09)
   Diplomová práce se zabývá problematikou vodního hospodářství na kosmických misích. Nejprve je řešeno využití vody posádkou (spotřeba, kvalita atd.) a systém regenerace vody, který je součástí systému zabezpečení životních ...
  • Posouzení systému zásobování vodou v obci Malá Skála, místní část Sněhov 

   Author: Petr Myšička; Supervisor: Horký Filip; Opponent: Novák Lukáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-02-09)
   Diplomová práce se skládá z části teoretické a z části praktické. V teoretické části práce se zaměřuji na zpracování literární rešerše z oblasti zdrojů vody, vodárenských soustav, úpravy a dopravou vody ke spotřebiteli. V ...
  • Ověření stálosti kalibrace vybraných profilů havarijního monitoringu na pražské stokové sítě 

   Author: Adéla Lukáčová; Supervisor: Nábělková Jana; Opponent: Holanová Andrea
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-02-09)
   Předmětem diplomové práce je ověření stálosti kalibrace vybraných profilů havarijního on-line monitoringu na pražské stokové síti. Hlavním cílem je posoudit stálost kalibrace dvou vybraných profilů porovnáním dat naměřených ...
  • Výstavba a sanace vedení technického vybavení v blízkosti stromů 

   Author: Iveta Pelánová; Supervisor: Kříž Karel; Opponent: Marek Ivan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-02-09)
   Diplomová práce je zaměřena na problematiku vedení technického vybavení v blízkosti kořenových systémů stromů. V teoretické části je provedena literární rešerše, která se týká výsadby stromů, výstavby a sanace vedení ...
  • Sestavení hydraulického modelu a analýza tlakových poměrů vodovodní sítě městské části Praha Přední Kopanina 

   Author: Lucia Vachová; Supervisor: Slavíčková Kateřina; Opponent: Sláma Jindřich
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-07-01)
   Predmetom diplomovej práce je zostavenie matematického modelu a hydraulická analýza vodovodnej siete menšieho rozsahu. Teoretická časť je zameraná na popis zásobovania vodou od zdroja až k spotrebiteľovi, výpočet potreby ...
  • Návrh systému zásobování pitnou vodou ve vybrané obci. 

   Author: Štefan Ambrozi; Supervisor: Horký Filip; Opponent: Švec Daniel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-07-01)
   Tato diplomová práce se zabývá zásobováním obyvatelstva pitnou vodou. V prví části práce je vypracována rešerše odborné literatury na téma vodárenství. V druhé části je zdokumentován současný stav zásobování pitnou vodou ...
  • Farmaka v pražských potocích 

   Author: Žaneta Vostatková; Supervisor: Nábělková Jana; Opponent: Benáková Andrea
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-02-05)
   Diplomová práce se zabývá problematikou farmak a jejich výskytem v životním prostředí a s nimi spojenou legislativou. Shrnuje přehled vybraných léčivých látek a metod, kterými lze provést extrakci a analýzu vzorků. V rámci ...
  • Odvodnění parkovacích ploch obchodního domu 

   Author: Tomáš Fial; Supervisor: Kříž Karel; Opponent: Pilát Aleš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-02-05)
   Předmětem této diplomové práce je zaměření se na problematiku likvidace srážkových vod z parkovacích a přilehlých ploch u obchodních domů a návrhu variantního „modrozeleného“ řešení pro vybrané oblasti. V teoretické části ...
  • Studie nakládání s městskými vodami ve vybrané obci. 

   Author: Michaela Čermáková; Supervisor: Horký Filip; Opponent: Voříšek Patrik
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-02-05)
   Diplomová práce je rozdělena na dvě části – teoretickou a praktickou. Teoretická část obsahuje rešerši literatury a souvisejících norem, popis stokování a jednotlivých druhů odpadních vod, základní rozdělení stokových ...
  • Modelování srážko-odtokových procesů v povodí stokové sítě města Čelákovice 

   Author: Anna Špačková; Supervisor: Stránský David; Opponent: Novák Lukáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-02-05)
   Tato diplomová práce se zabývá stavbou a kalibrací dvou různě schematizovaných simulačních modelů popisujících srážko-odtokové procesy na experimentální lokalitě města Čelákovice. V teoretické části jsou zkoumány rozdíly ...
  • Zhodnocení hospodaření s ďešťovými vodami v městě Ayacucho, Peru 

   Author: Francisco Sojka; Supervisor: Stránský David; Opponent: Suchánek Milan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-02-05)
   Cílem této diplomové práce je zhodnotit rozdíly v legislativě, v klimatických podmínkách a přístupu k odvodnění dešťových vod v České republice a v Peru. Práce pokračuje popisem města Ayacucho a jeho systémem odvodnění ...
  • Optimalizace metod vyhodnocení stavu gravitačních stokových systémů 

   Author: Pavel Otruba; Supervisor: Kříž Karel; Opponent: Plecitý Josef
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-02-05)
   Diplomová práce se zabývá určením optimální metodiky pro hodnocení stavu gravitačního stokového systému v ČR. Je rozdělena na dvě části – teoretickou a praktickou. V teoretické části je pomocí literární rešerše popsán ...
  • Sestavení hydraulického modelu nadřazeného vodárenského distribučního systému Prahy 

   Author: Dominik Bureš; Supervisor: Slavíčková Kateřina; Opponent: Sláma Jindřich
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-02-05)
   Diplomová práce je zaměřena na tvorbu matematického modelu pro hydraulickou analýzu distribuce vody. V první části se diplomová práce zabývá teoreticky tvorbou matematických modelů. Rozebírá základy matematického modelování, ...
  • Sanace stoky "Hřbitovní" - Kladno 

   Author: Marek Voženílek; Supervisor: Kříž Karel; Opponent: Plecitý Josef
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-02-05)
   Diplomová práce se zabývá problematikou sanace průchozí stoky na jednotné kanalizaci ve městě Kladně. Jedná se o železobetonovou, průleznou stoku, která je v některých úsecích ve špatném technickém stavu. Stoka převádí ...