Nedávno přidané

Zobrazují se záznamy 1-20 z 79

  • Hospodaření s dešťovou vodou z komunikací na území městské části Praha 4 

   Autor: Knap Jakub; Vedoucí práce: Stránský David; Oponent práce: Kuk Richard
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-21)
   Cílem diplomové práce je posouzení typických příčných uličních profilů a jejich vztah k hospodaření s dešťovými vodami v městské části Praha 4. Práce je zaměřena na posouzení možností snížení a zpomalení odtoku povrchových ...
  • Posouzení optimální míry centralizace odvádění a čištění odpadních a srážkových vod v malých obcích 

   Autor: Hlavatý Jan; Vedoucí práce: Stránský David; Oponent práce: Novák Lukáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-01-08)
   Předmětem diplomové práce je identifikace decentralizovaných a centralizovaných systémů pro odvádění a následné čištění odpadních a srážkových vod v malých obcích. Pozornost je také věnována právnímu rámci oboru vodovodů ...
  • Studie posouzení a návrh ochrany výtlačného řadu surové vody na umělé infiltraci zdroje pitné vody Káraný 

   Autor: Tureček Karel; Vedoucí práce: Šťastný Bohumil; Oponent práce: Chramosta Michal
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-01-07)
   Obsahem této diplomové práce je popis problematiky související s vodními rázy ve vodovodním potrubí. Z hlediska formy je tato práce rozdělena na čtyři hlavní kapitoly, které jsou věnovány důkladné rešerši oblasti vodovodního ...
  • Eliminace železa ve vodovodní síti 

   Autor: Šefc Jakub; Vedoucí práce: Čiháková Iva; Oponent práce: Korda Pavel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-01-08)
   Výskyt železa ve vodě a s ním spojená koroze železa je jeden z nejsložitějších a nejnákladnějších problémů, kterým čelí inženýrské sítě pro rozvod a distribuci pitné vody. Na korozi má vliv velký počet parametrů, včetně ...
  • Vyhodnocení pilotního provozu stanice pro komplexní havarijní monitoring přítoku odpadních vod na ÚČOV Praha 

   Autor: Rýznarová Ilona; Vedoucí práce: Nábělková Jana; Oponent práce: Sýkora Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-01-05)
   Předmětem diplomové práce je vyhodnocení pilotního provozu stanice pro on-line havarijní monitoring kvality odpadních vod na přítoku na ÚČOV Praha. Hlavním cílem je posoudit přesnost měření jednotlivých ukazatelů kvality ...
  • Studie nové koncepce čerpání surové vody na úpravnu vody Sojovice 

   Autor: Řeháček Karel; Vedoucí práce: Šťastný Bohumil; Oponent práce: Zeman Tomáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-01-05)
   Tato diplomová práce se zabývá posouzením a návrhem nové koncepce čerpání surové vody z řeky Jizery na úpravnu vody Sojovice, která je součástí umělé infiltrace na zdroji pitné vody Káraný. V teoretické části jsou rozdělena ...
  • Studie využití dešťových vod pro objekty města Litoměřic 

   Autor: Jeřábek Michal; Vedoucí práce: Stránský David; Oponent práce: Klusák Jaroslav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-01-08)
   Cílem této závěrečné práce je srozumitelně popsat problematiku nakládání s dešťovými vodami s bližším zaměřením na využití dešťových vod v budovách. To zahrnuje shrnutí stávající legislativy, podmínek, které je nutné dodržet ...
  • Stavební připravenost pro ukládání potrubí bezvýkopovou technologií 

   Autor: Landsdorf Aleš; Vedoucí práce: Kříž Karel; Oponent práce: Novák Lukáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-01-08)
   Hlavním tématem diplomové práce je na základě rešerše předmětných normových, legislativních podkladů, odborné literatury a výrobních katalogů strojů pro bezvýkopové technologie zpřehlednit bezvýkopové metody pro pokládku ...
  • Identifikace a návrh řešení balastních vod v kanalizačním systému obce Všestary 

   Autor: Rosová Hana; Vedoucí práce: Stránský David; Oponent práce: Suchánek Milan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-01-08)
   Diplomová práce řeší problém výskytu balastních vod ve splaškové větvi oddílné kanalizace. Pro konkrétní kanalizační systém ve Všestarech zpracovává výsledky měření průtoků na této kanalizaci za účelem určení původu a ...
  • Studie odvádění a čištění odpadních vod obce Děčany 

   Autor: Švejdová Jaroslava; Vedoucí práce: Synáčková Marcela; Oponent práce: Pavlíčková Lenka
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-01-08)
   Tato práce je zaměřena na pět variantních návrhů řešení odvodnění a čištění odpadních vod v obci Děčany. První část studie zahrnuje způsoby odvodnění včetně objektů, které se na nich mohou vyskytovat a způsoby čištění ...
  • Hodnocení kvality vody nádrží v povodí Botiče 

   Autor: Šeinerová Alena; Vedoucí práce: Nábělková Jana; Oponent práce: Baxa Marek
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-05-22)
   Tato diplomová práce se zabývá kvalitou vody ve vodních nádržích z biologického i chemického hlediska. Poukazuje na specifika stojatých vod, schopnost samoregulace znečištění a propojení celého ekosystému. Pro praktickou ...
  • Návrh řešení srážkového odtoku v jednotné kanalizaci Horních Počernic 

   Autor: Maun Josef; Vedoucí práce: Stránský David; Oponent práce: Novák Lukáš
   Cílem této diplomové práce je porovnání dvou odlišných přístupů při řešení kapacitně nevyhovující jednotné kanalizace. V prvním případě se jedná o centrální dešťovou nádrž pro konkrétní objem zadržených odpadních vod ...
  • Analýza návrhových parametrů objektů hospodaření s dešťovými vodami ve srážko-odtokovém modelu SWMM 

   Autor: Báča Jan; Vedoucí práce: Stránský David; Oponent práce: Novák Lukáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-06-27)
  • Biologicko-ekologické posouzení vlivu zaústění jednotné kanalizace na vodní toky Botič a Rokytka 

   Autor: Víznerová Monika; Vedoucí práce: Šťastná Gabriela; Oponent práce: Opatřilová Libuše
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-01-23)
  • Ztráty vody - měření na síti - opatření ke snížení ztrát s aplikací na lokalitě Vizovice 

   Autor: Anderlová Blanka; Vedoucí práce: Čiháková Iva; Oponent práce: Radkovská Eva
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-01-23)
  • Identifikace teoretického potenciálu získávání tepelné energie z odpadní vody 

   Autor: Nový Zdeněk; Vedoucí práce: Stránský David; Oponent práce: Vašková Barbora
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-01-23)
  • Studie odvádění a čištění odpadních vod obce Bílý Potok 

   Autor: Štufka Milan; Vedoucí práce: Synáčková Marcela; Oponent práce: Dvořák Pavel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-01-23)
  • Studie odvádění a čištění odpadních vod obce Hůrka 

   Autor: Holzer David; Vedoucí práce: Synáčková Marcela; Oponent práce: Knotek Jaroslav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-01-23)
  • Využití dešťových vod pro zástavbu rodinných domů 

   Autor: Rybczyński Stanislaw; Vedoucí práce: Synáčková Marcela; Oponent práce: Nováková Renata
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-01-23)
  • Studie zpracování odpadních vod z obce Úhonice 

   Autor: Sobolíková Zuzana; Vedoucí práce: Pollert Jaroslav; Oponent práce: Pašková Petra
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-01-23)