Nedávno přidané

Zobrazují se záznamy 1-20 z 90

  • Identifikace zdrojů znečištění podél urbanizačního gradientu drobných toků na základě změny struktury společenstva makrozoobentosu 

   Autor: Lískovcová Barbora; Vedoucí práce: Nábělková Jana; Oponent práce: Horecký Jakub
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-27)
   Vodní toky na Zemi jsou negativně ovlivňovány antropogenní činností. Již v minulosti lidé dospěli k názoru, že kvalitu sladkovodních vod je třeba chránit. V současné době je platná řada norem a směrnic na národní i evropské ...
  • Analýza potenciálu odběru tepla z odpadní vody: případová studie Hradec Králové 

   Autor: Nedorost Filip; Vedoucí práce: Stránský David; Oponent práce: Beneš Ondřej
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-27)
   Získávání tepla z městských odpadních vod má obrovský potenciál na poli obnovitelné energie. Při ochlazení 1m3 odpadní vody o 1°C je možné získat až 1,16 kWh tepelné energie. Tato studie se zaměřuje na výběr vhodného místa ...
  • Posouzení vlivu sedimentačních vlastností aktivovaného kalu na účinnost separace v dosazovacích nádržích. 

   Autor: Kejhová Markéta; Vedoucí práce: Pollert Jaroslav; Oponent práce: Benáková Andrea
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-01-07)
   Tato práce se zabývá problematikou dosazovacích nádrží a posouzením vlastností kalu na nich. Nejprve je v práci uveden popis čištění odpadní vody na ČOV, neboť jen správná funkce všech jednotlivých částí vede k nejlepším ...
  • Snížení odváděného množství srážkových a balastních vod ve městě Planá nad Lužnicí 

   Autor: Bartůšková Kateřina; Vedoucí práce: Stránský David; Oponent práce: Kotek Miloš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-01-07)
   Cílem této závěrečné práce je popsat problematiku balastních a dešťových vod v jednotné kanalizaci včetně opatření, která lze provést pro snížení množství těchto vod ve stokové síti. Řešení je provedeno pro konkrétní město ...
  • Použití bezvýkopových technologií při výstavbě odvodnění tunelu Pohůrka 

   Autor: Brabec Jan; Vedoucí práce: Šťastný Bohumil; Oponent práce: Kubík Michal
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-01-07)
   Cílem této diplomové práce je detailní prozkoumání a následné vyhodnocení možných variant a subvariant bezvýkopových technologií při výstavbě odvodňovací stoky v lokalitě připravovaného úseku na dálnici D3. Z hlediska formy ...
  • Environmentální, energetické a provozní aspekty decentralizovaného nakládání s odpadními a srážkovými vodami v malých obcích. 

   Autor: Vacková Markéta; Vedoucí práce: Stránský David; Oponent práce: Novák Lukáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-01-07)
   Diplomová práce se zabývá environmentálními, energetickými a provozními aspekty decentralizovaného nakládání s odpadními vodami v malých obcích. Cílem práce je porovnat centralizované a decentralizované způsoby nakládání ...
  • Posouzení a návrh rekonstrukce stoky "U Kasáren" 

   Autor: Spilka Tomáš; Vedoucí práce: Kříž Karel; Oponent práce: Plecitý Josef
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-01-05)
   Diplomová práce je rozdělena na dvě části - teoretickou a praktickou. Teoretická část práce obsahuje rešerši literatury, legislativních a normových podkladů, zabývajících se hodnocením stavu, návrhem a výstavbou stok nových ...
  • Posouzení bazénového provozu z hlediska normy ČSN EN 13451 

   Autor: Vašková Iveta; Vedoucí práce: Šťastný Bohumil; Oponent práce: Horký Filip
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-01-07)
   Diplomová práce je zaměřena na posouzení sacích a vtokových prvků bazénového provozu a jejich vlivu na bezpečnost. V úvodu jsou zmíněny různé typy bezpečnostních rizik, které může bazénový provoz pro návštěvníka představovat. ...
  • Zpracování dat z čítače pevných částic na ÚV Valašské Meziříčí a vyhodnocení vybraných parametrů po rekonstrukci 

   Autor: Zvěřina Štěpán; Vedoucí práce: Slavíčková Kateřina; Oponent práce: Libosvár Dušan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-01-05)
   Předmětem diplomové práce je zpracování dat z čítače pevných částic na úpravně vody Valašské Meziříčí a vyhodnocení vybraných parametrů úpravy vody po rekonstrukci. Cílem práce je porovnání dat z čítače částic s ukazateli ...
  • Hodnocení zatížení Botiče a Rokytky rtutí 

   Autor: Hegar Jan; Vedoucí práce: Nábělková Jana; Oponent práce: Soukupová Kristýna
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-01-06)
   Diplomová práce si klade za cíl zpracovat problematiku těžkých kovů v povrchových vodách, konkrétně rtuti a jejich sloučenin ve vodních ekosystémech. Pro zhodnocení aktuální situace na území hlavního města Prahy zpracovává ...
  • Ověření recirkulačního systému na vybraném bazénovém provozu 

   Autor: Švejdová Nikola; Vedoucí práce: Šťastný Bohumil; Oponent práce: Horký Filip
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-01-07)
   Daná diplomová práce je zaměřena na recirkulační systém vybraného bazénového provozu. Teoretická část popisuje recirkulační systém a princip technologie úpravy bazénové vody. Zabývá se typy čerpadel, jejich použitím a ...
  • Hospodaření s dešťovou vodou z komunikací na území městské části Praha 4 

   Autor: Knap Jakub; Vedoucí práce: Stránský David; Oponent práce: Kuk Richard
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-21)
   Cílem diplomové práce je posouzení typických příčných uličních profilů a jejich vztah k hospodaření s dešťovými vodami v městské části Praha 4. Práce je zaměřena na posouzení možností snížení a zpomalení odtoku povrchových ...
  • Posouzení optimální míry centralizace odvádění a čištění odpadních a srážkových vod v malých obcích 

   Autor: Hlavatý Jan; Vedoucí práce: Stránský David; Oponent práce: Novák Lukáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-01-08)
   Předmětem diplomové práce je identifikace decentralizovaných a centralizovaných systémů pro odvádění a následné čištění odpadních a srážkových vod v malých obcích. Pozornost je také věnována právnímu rámci oboru vodovodů ...
  • Studie posouzení a návrh ochrany výtlačného řadu surové vody na umělé infiltraci zdroje pitné vody Káraný 

   Autor: Tureček Karel; Vedoucí práce: Šťastný Bohumil; Oponent práce: Chramosta Michal
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-01-07)
   Obsahem této diplomové práce je popis problematiky související s vodními rázy ve vodovodním potrubí. Z hlediska formy je tato práce rozdělena na čtyři hlavní kapitoly, které jsou věnovány důkladné rešerši oblasti vodovodního ...
  • Eliminace železa ve vodovodní síti 

   Autor: Šefc Jakub; Vedoucí práce: Čiháková Iva; Oponent práce: Korda Pavel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-01-08)
   Výskyt železa ve vodě a s ním spojená koroze železa je jeden z nejsložitějších a nejnákladnějších problémů, kterým čelí inženýrské sítě pro rozvod a distribuci pitné vody. Na korozi má vliv velký počet parametrů, včetně ...
  • Vyhodnocení pilotního provozu stanice pro komplexní havarijní monitoring přítoku odpadních vod na ÚČOV Praha 

   Autor: Rýznarová Ilona; Vedoucí práce: Nábělková Jana; Oponent práce: Sýkora Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-01-05)
   Předmětem diplomové práce je vyhodnocení pilotního provozu stanice pro on-line havarijní monitoring kvality odpadních vod na přítoku na ÚČOV Praha. Hlavním cílem je posoudit přesnost měření jednotlivých ukazatelů kvality ...
  • Studie odvádění a čištění odpadních vod obce Děčany 

   Autor: Švejdová Jaroslava; Vedoucí práce: Synáčková Marcela; Oponent práce: Pavlíčková Lenka
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-01-08)
   Tato práce je zaměřena na pět variantních návrhů řešení odvodnění a čištění odpadních vod v obci Děčany. První část studie zahrnuje způsoby odvodnění včetně objektů, které se na nich mohou vyskytovat a způsoby čištění ...
  • Identifikace a návrh řešení balastních vod v kanalizačním systému obce Všestary 

   Autor: Rosová Hana; Vedoucí práce: Stránský David; Oponent práce: Suchánek Milan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-01-08)
   Diplomová práce řeší problém výskytu balastních vod ve splaškové větvi oddílné kanalizace. Pro konkrétní kanalizační systém ve Všestarech zpracovává výsledky měření průtoků na této kanalizaci za účelem určení původu a ...
  • Studie nové koncepce čerpání surové vody na úpravnu vody Sojovice 

   Autor: Řeháček Karel; Vedoucí práce: Šťastný Bohumil; Oponent práce: Zeman Tomáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-01-05)
   Tato diplomová práce se zabývá posouzením a návrhem nové koncepce čerpání surové vody z řeky Jizery na úpravnu vody Sojovice, která je součástí umělé infiltrace na zdroji pitné vody Káraný. V teoretické části jsou rozdělena ...
  • Studie využití dešťových vod pro objekty města Litoměřic 

   Autor: Jeřábek Michal; Vedoucí práce: Stránský David; Oponent práce: Klusák Jaroslav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-01-08)
   Cílem této závěrečné práce je srozumitelně popsat problematiku nakládání s dešťovými vodami s bližším zaměřením na využití dešťových vod v budovách. To zahrnuje shrnutí stávající legislativy, podmínek, které je nutné dodržet ...