Now showing items 1-20 of 150

  • Řešení vodovodu v obcích Mužetice a Holušice včetně napojení na JVS 

   Author: Lukáš Freudl; Supervisor: Horký Filip; Opponent: Matoušek Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2024-02-14)
   Diplomová práce obsahuje část teoretickou a část praktickou. Teoretická část se věnuje literární rešerši z problematiky vodárenství a popisuje jeho jednotlivé prvky od zdroje až ke spotřebiteli. V praktické části je řešeno ...
  • Studie hospodaření se srážkovými vodami ve východní části města Mnichovo Hradiště 

   Author: Lenka Matznerová; Supervisor: Stránský David; Opponent: Suchánek Milan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2024-02-14)
   Tato diplomová práce se zabývá hospodařením s dešťovou vodou s důrazem na modrozelenou infrastrukturu. Cílem práce byl návrh opatření pro východní část města Mnichova Hradiště. V teoretické části je uveden náhled do ...
  • Návrh odvodnění vybrané komunikace v Újezdu u Průhonic 

   Author: Jan Pípal; Supervisor: Stránský David; Opponent: Kuk Richard
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2024-02-14)
   Diplomová práce se zabývá problematikou návrhu odvodnění urbanizovaného území a implementaci modro-zelené infrastruktury. V rámci práce je navržen systém hospodaření s dešťovou vodou v rámci zájmového území, který se opírá ...
  • Studie vodovodního systému v obci Dolní Třebonín 

   Author: Kateřina Márová; Supervisor: Horký Filip; Opponent: Štros Lubomír
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2024-02-14)
   Tato diplomová práce se zabývá tvorbou modelu vodovodní sítě v zájmových místních částech obce Dolní Třebonín v programu EPANET a zároveň předkládá vyhodnocení stavu distribuční sítě zásobování pitnou vodou v současnosti ...
  • Studie nakládání s odpadními vodami v obci Milhostov. 

   Author: Ondřej Bledý; Supervisor: Horký Filip; Opponent: Cölba Miroslav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-06-27)
   Diplomová práce pojednává o nakládání s odpadními vodami v zájmovém území – v tomto případě se jedná o Milhostov u Mariánských Lázní. Práce je klasicky rozdělena na teoretickou a praktickou část. Teoretická část stručně ...
  • Matematické modelování vodovodu města Slaný a okolních obcí a posouzení možnosti připojení rozvojových ploch 

   Author: Matěj Kudera; Supervisor: Slavíčková Kateřina; Opponent: Kozická Martina
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-06-27)
   Předmětem diplomové práce je posouzení vodovodní sítě s využitím matematického modelování v softwaru Epanet 2.2. První část je věnována rešerši literatury v oblasti zásobování pitnou vodou. Podrobněji se věnuje jednotlivým ...
  • Generel zásobování pitnou vodou ve vybrané obci 

   Author: Adam Šimůnek; Supervisor: Horký Filip; Opponent: Krupička Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-02-08)
   Předkládaná diplomová práce je strukturována do dvou hlavních částí, tj. teoretické a praktické části. Část teoretická má za cíl přiblížit čtenáři, co se skrývá pod pojmem „generel zásobování pitnou vodou“, a formou literární ...
  • Studie zatrubněných pramenů a vodních toků na území hl. m Prahy 

   Author: Adéla Průchová; Supervisor: Stránský David; Opponent: Kuk Richard
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-02-08)
   Tato práce se zabývá problematikou zatrubňování studánek, pramenů a vodních toků a ploch se zaměřením na území hl. m. Prahy. V teoretické části jsou vysvětleny základní pojmy a je zde rozebraná problematika balastních vod, ...
  • Matematické modelování kanalizačních sítí 

   Author: Jiří Švarc; Supervisor: Horký Filip; Opponent: Pliska Zdeněk
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-02-08)
   Obsahem diplomové práce je posouzení a vypracování optimalizací výhledového stavu kanalizační sítě v Praze v programu Mike Urban. Konkrétně se jedná o kmenové stoky C, D a část kmenové stoky B. Diplomová práce je rozdělena ...
  • Posouzení systému zásobování pitnou vodou ve vybrané obci 

   Author: Jaroslav Oršuliak; Supervisor: Horký Filip; Opponent: Švec Daniel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-02-08)
   Předmětem této práce je posouzení stávající distribuční sítě zásobování pitnou vodou obce Perštejn a vytvoření matematického modelu v programu EPANET 2.2. Diplomová práce se dělí na část teoretickou a praktickou. V teoretické ...
  • Simulační modelování efektu odpojování srážkových vod ze stokového systému 

   Author: Vesta Pushkareva; Supervisor: Kříž Karel; Opponent: Vítek Radim
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-02-08)
   Předmětem této diplomové práce je návrh a vyhodnocení různých alternativních variant odvodnění srážkových vod z uličních prostoru vybraného pilotního povodí ve městě Tábor. Odvedení srážkových vod z místních komunikaci, ...
  • Vyhodnocení čerpadel v recirkulačním systému bazénu 

   Author: Jakub Doležal; Supervisor: Šťastný Bohumil; Opponent: Hošek Přemysl
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-02-08)
   Tato diplomová práce se zabývá problematikou bazénového provozu, konkrétně vlivu zapojení čerpadel. V první teoretické části je popsána historie lázeňství a problematika balneotechniky. Přesněji je popsáno technické vybavení ...
  • Těžké kovy v sedimentu vodních toků ovlivněných městským odvodněním Peček 

   Author: Lenka Langhammerová; Supervisor: Nábělková Jana; Opponent: Benáková Andrea
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-02-08)
   Diplomová práce je zaměřena na výzkum těžkých kovů Cd, Cu, Cr, Hg, Ni, Pb a Zn v sedimentu recipientů ovlivněných městským odvodněním v obci Pečky. Recipienty, do nichž jsou prvky městského odvodnění zaústěny, jsou dva ...
  • Variantní hydraulický návrh nového vodovodu pro chatovou oblast ,,V Hlubokém" 

   Author: Tomáš Novotný; Supervisor: Slavíčková Kateřina; Opponent: Mikoláš Kesely
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-02-08)
   Předmětem této diplomové práce je vypracování variantního hydraulického návrhu nového vodovodu pro chatovou oblast „V Hlubokém“ s využitím matematického modelování. Chatová oblast se nachází ve Středočeském kraji 10 km ...
  • Matematické modelování vybrané části vodárenského systému 

   Author: Marie Košlerová; Supervisor: Horký Filip; Opponent: Večeřa Oldřich
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-02-08)
   Diplomová práce se zabývá posouzením vodohospodářského systému zemního vodojemu Kačice a věžového vodojemu Smečno pomocí matematického modelu. V teoretické části diplomové práce nalezneme literární rešerši k tématům ...
  • Posouzení odvodnění obce Choteč z hlediska nátoku extravilánových vod 

   Author: Kateřina Škvařilová; Supervisor: Stránský David; Opponent: Metelka Tomáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-02-08)
   Tato diplomová práce se zabývá stavbou a kalibrací matematického modelu simulujícího srážko-odtokové procesy v zájmové lokalitě Choteč a jeho následnou aplikací pro návrh opatření proti záplavám způsobeným extrémními ...
  • Emisní posouzení funkce odlehčovacích komor stokového sytému v obci Pečky 

   Author: Martin Hainc; Supervisor: Stránský David; Opponent: Cölba Miroslav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-02-08)
   Tato diplomová práce je dělena na teoretickou a praktickou část, v teoretické části se zaměřuji na matematické modelování srážko-odtokových procesů v urbanizovaném území a software pro modelování srážkoodtokových procesů ...
  • Zhodnocení metod návrhu akumulačních nádrží na srážkovou vodu 

   Author: Jan Končel; Supervisor: Stránský David; Opponent: Suchánek Milan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-06-22)
   Cílem této diplomové práce je porovnání metod návrhu akumulačních nádrží na srážkovou vodu pro různé scénáře. Na reálné srážkové řadě jsou spočtené bilanční rovnice s různým časovým krokem výpočtu. Součástí je také výpočet ...
  • Příprava realizace Vodáckého sportovního parku Kadaň 

   Author: Jan Havelka; Supervisor: Pollert Jaroslav; Opponent: Hoření Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-02-08)
   Tato diplomová práce se zabývá tématem realizace projektu nového Vodáckého sportovního parku v Kadani. V teoretické části se práce zabývá stavbami umělých slalomových drah z pohledu materiálů, návrhu a historie. Součástí ...
  • Návrh úsporných opatření v krytém a nekrytém bazénu 

   Author: Jan Havlín; Supervisor: Šťastný Bohumil; Opponent: Hošek Přemysl
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-02-08)
   Tato diplomová práce je zaměřena na úsporná opatření v bazénových areálech. Je rozdělena na teoretickou a praktickou část. V teoretické části je seznámení s technologií úpravy vody v plaveckých bazénech. Následuje popis ...