Now showing items 55-74 of 150

  • Poruchy na vodárenských řadech 

   Author: Bízek Jan; Supervisor: Čiháková Iva; Opponent: Frček Zdeněk
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-01-23)
  • Posouzení a návrh rekonstrukce stoky "U Kasáren" 

   Author: Spilka Tomáš; Supervisor: Kříž Karel; Opponent: Plecitý Josef
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-01-05)
   Diplomová práce je rozdělena na dvě části - teoretickou a praktickou. Teoretická část práce obsahuje rešerši literatury, legislativních a normových podkladů, zabývajících se hodnocením stavu, návrhem a výstavbou stok nových ...
  • Posouzení a návrh technických opatření pro optimální funkci stokové sítě města Hostivice s využitím postupů matematického modelování. 

   Author: Kopecká Jitka; Supervisor: Bareš Vojtěch; Opponent: Hanák Stanislav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-10-14)
  • Posouzení bazénového provozu z hlediska normy ČSN EN 13451 

   Author: Vašková Iveta; Supervisor: Šťastný Bohumil; Opponent: Horký Filip
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-01-07)
   Diplomová práce je zaměřena na posouzení sacích a vtokových prvků bazénového provozu a jejich vlivu na bezpečnost. V úvodu jsou zmíněny různé typy bezpečnostních rizik, které může bazénový provoz pro návštěvníka představovat. ...
  • Posouzení dopravy vody v Karlových Varech 

   Author: Petr David; Supervisor: Čiháková Iva; Opponent: Frček Zdeněk
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-01-23)
  • Posouzení funkce odlehčovacích komor ve vybraném území 

   Author: Vít Neruda; Supervisor: Stránský David; Opponent: Suchánek Milan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-06-23)
   Diplomová práce se zabývá problematikou odlehčovacích komor, plánovanou změnou legislativních předpisů a z ní plynoucí nutností posouzení odlehčovacích komor. Práce se skládá z teoretické a praktické části. Teoretická je ...
  • Posouzení funkce vsakovací nádrže na křižovatce Cínovská-Kostelecká, Praha 

   Author: Ruthová Petra; Supervisor: Stránský David; Opponent: Kuk Richard
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-10-14)
  • Posouzení hydraulického a látkového vlivu oddělovacích komor pilotního povodí na recipient 

   Author: Černý Jan; Supervisor: Stránský David; Opponent: Suchánek Milan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-07-24)
  • Posouzení hydraulického a látkového vlivu odlehčovacích komor na recipient v povodí ve vybrané lokalitě 

   Author: Krejčová Denisa; Supervisor: Stránský David; Opponent: Suchánek Milan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-06-26)
  • Posouzení návrhu technických opatření pro optimální funkci stokové sítě města Králův dvůr pomocí numerického modelu. 

   Author: Mrňávková Šárka; Supervisor: Bareš Vojtěch; Opponent: Hanák Stanislav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-07-24)
  • Posouzení odvodnění obce Choteč z hlediska nátoku extravilánových vod 

   Author: Kateřina Škvařilová; Supervisor: Stránský David; Opponent: Metelka Tomáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-02-08)
   Tato diplomová práce se zabývá stavbou a kalibrací matematického modelu simulujícího srážko-odtokové procesy v zájmové lokalitě Choteč a jeho následnou aplikací pro návrh opatření proti záplavám způsobeným extrémními ...
  • Posouzení optimální míry centralizace odvádění a čištění odpadních a srážkových vod v malých obcích 

   Author: Hlavatý Jan; Supervisor: Stránský David; Opponent: Novák Lukáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-01-08)
   Předmětem diplomové práce je identifikace decentralizovaných a centralizovaných systémů pro odvádění a následné čištění odpadních a srážkových vod v malých obcích. Pozornost je také věnována právnímu rámci oboru vodovodů ...
  • Posouzení recirkulačního systému bazénu. 

   Author: Martin Vetešník; Supervisor: Šťastný Bohumil; Opponent: Hošek Přemysl
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-02-09)
   Diplomová práce obsahuje posouzení stávající a nově navrhované bazénové technologie vybraného cirkulačního okruhu. Pro posouzení jednotlivých prvků bazénové technologie je v první části práce zpracován obecný popis a postup ...
  • Posouzení separační účinnosti rekonstruované odlehčovací komory v Debři a jejího vlivu na recipient 

   Author: Soukupová Kristýna; Supervisor: Nábělková Jana; Opponent: Vocel Aleš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-01-23)
  • Posouzení srážko-odtokových vztahů stokového systému obce Luštěnice 

   Author: Jana Smolařová; Supervisor: Stránský David; Opponent: Kužel Lukáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-02-08)
   Předmětem diplomové práce je posouzení srážko-odtokových vztahů stokového systému obce Luštěnice a možnosti přečerpávání odpadních vod ze zájmového území do jiné lokality. Tímto zásahem do stávajícího režimu odvodnění by ...
  • Posouzení systému zásobování pitnou vodou ve vybrané obci 

   Author: Jaroslav Oršuliak; Supervisor: Horký Filip; Opponent: Švec Daniel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-02-08)
   Předmětem této práce je posouzení stávající distribuční sítě zásobování pitnou vodou obce Perštejn a vytvoření matematického modelu v programu EPANET 2.2. Diplomová práce se dělí na část teoretickou a praktickou. V teoretické ...
  • Posouzení systému zásobování vodou v obci Malá Skála, místní část Sněhov 

   Author: Petr Myšička; Supervisor: Horký Filip; Opponent: Novák Lukáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-02-09)
   Diplomová práce se skládá z části teoretické a z části praktické. V teoretické části práce se zaměřuji na zpracování literární rešerše z oblasti zdrojů vody, vodárenských soustav, úpravy a dopravou vody ke spotřebiteli. V ...
  • Posouzení vlivu odlehčovací komory Debř na recipient 

   Author: Čermáková Petra; Supervisor: Pollert Jaroslav; Opponent: Rydval Ladislav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-10-14)
  • Posouzení vlivu sedimentačních vlastností aktivovaného kalu na účinnost separace v dosazovacích nádržích. 

   Author: Kejhová Markéta; Supervisor: Pollert Jaroslav; Opponent: Benáková Andrea
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-01-07)
   Tato práce se zabývá problematikou dosazovacích nádrží a posouzením vlastností kalu na nich. Nejprve je v práci uveden popis čištění odpadní vody na ČOV, neboť jen správná funkce všech jednotlivých částí vede k nejlepším ...
  • Posouzení vlivu způsobu měření srážek na simulaci srážko-odtokových procesů 

   Author: Fidranská Helena; Supervisor: Stránský David; Opponent: Suchánek Milan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-01-24)