Now showing items 13-32 of 133

  • Hodnocení kvality vody nádrží v povodí Botiče 

   Author: Šeinerová Alena; Supervisor: Nábělková Jana; Opponent: Baxa Marek
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-05-22)
   Tato diplomová práce se zabývá kvalitou vody ve vodních nádržích z biologického i chemického hlediska. Poukazuje na specifika stojatých vod, schopnost samoregulace znečištění a propojení celého ekosystému. Pro praktickou ...
  • Hodnocení provozu malých čistíren odpadních vod v JČ 

   Author: Buriánek Pavel; Supervisor: Grünwald Alexander; Opponent: Jindra Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-10-14)
  • Hodnocení zatížení Botiče a Rokytky rtutí 

   Author: Hegar Jan; Supervisor: Nábělková Jana; Opponent: Soukupová Kristýna
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-01-06)
   Diplomová práce si klade za cíl zpracovat problematiku těžkých kovů v povrchových vodách, konkrétně rtuti a jejich sloučenin ve vodních ekosystémech. Pro zhodnocení aktuální situace na území hlavního města Prahy zpracovává ...
  • Hospodaření s dešťovou vodou z komunikací na území městské části Praha 4 

   Author: Knap Jakub; Supervisor: Stránský David; Opponent: Kuk Richard
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-21)
   Cílem diplomové práce je posouzení typických příčných uličních profilů a jejich vztah k hospodaření s dešťovými vodami v městské části Praha 4. Práce je zaměřena na posouzení možností snížení a zpomalení odtoku povrchových ...
  • Hospodaření s dešťovými a šedými vodami 

   Author: Faiferlíková Klára; Supervisor: Synáčková Marcela; Opponent: Pollert Jaroslav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-06-27)
   Předmětem této diplomové práce je popis možností využití šedých a dešťových vod a hospodaření s nimi. Teoretická část pojednává o využití, úpravě a akumulaci šedých a dešťových vod a o hospodaření s dešťovými vodami v ...
  • Hospodaření s dešťovými vodami 

   Author: Candrová Šárka; Supervisor: Synáčková Marcela; Opponent: Dvořáková Renata
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-06-27)
   Tato diplomová práce je rozdělena na dvě části. První, teoretická část, se věnuje dešťovým vodám a hospodaření s nimi. Druhá, praktická, je zaměřena na návrh hospodaření se srážkovým odtokem pro zvolený objekt v obci ...
  • Hospodaření s dešťovými vodami v obci Bohumilice 

   Author: Jílková Iveta; Supervisor: Stránský David; Opponent: Bláha Zdeněk
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-10-14)
  • Hospodaření s vodou v průmyslovém areálu sladovny 

   Author: Vladimír Nousek; Supervisor: Stránský David; Opponent: Pryl Karel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-02-08)
   Průmyslové podniky spotřebují velké množství vody ve svých výrobních procesech, a proto se v dnešní době zaměřuje pozornost stále více na efektivní hospodaření s vodou v průmyslových podnicích. Podniky mohou žádat o dotace ...
  • Hydraulický a látkový vliv odlehčovacích komor na povrchové vody ve vybrané lokalitě 

   Author: Prchal Karel; Supervisor: Stránský David; Opponent: Suchánek Milan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-06-26)
  • Identifikace a návrh řešení balastních vod v kanalizačním systému obce Všestary 

   Author: Rosová Hana; Supervisor: Stránský David; Opponent: Suchánek Milan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-01-08)
   Diplomová práce řeší problém výskytu balastních vod ve splaškové větvi oddílné kanalizace. Pro konkrétní kanalizační systém ve Všestarech zpracovává výsledky měření průtoků na této kanalizaci za účelem určení původu a ...
  • Identifikace teoretického potenciálu získávání tepelné energie z odpadní vody 

   Author: Nový Zdeněk; Supervisor: Stránský David; Opponent: Vašková Barbora
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-01-23)
  • Identifikace zdrojů znečištění podél urbanizačního gradientu drobných toků na základě změny struktury společenstva makrozoobentosu 

   Author: Lískovcová Barbora; Supervisor: Nábělková Jana; Opponent: Horecký Jakub
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-27)
   Vodní toky na Zemi jsou negativně ovlivňovány antropogenní činností. Již v minulosti lidé dospěli k názoru, že kvalitu sladkovodních vod je třeba chránit. V současné době je platná řada norem a směrnic na národní i evropské ...
  • Intenzifikace kalového hospodářství čistírny odpadních vod v Jindřichově Hradci 

   Author: Černá Gabriela; Supervisor: Grünwald Alexander; Opponent: Slavíček Marek
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-10-14)
  • Koagulační filtrace při úpravě bazénových vod 

   Author: Hošek Přemysl; Supervisor: Šťastný Bohumil; Opponent: Mach Pavel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-10-14)
  • Modelová studie tlakových ztrát "Hobas CSO Chamber" 

   Author: Ďurčo Tomáš; Supervisor: Pollert Jaroslav; Opponent: Sýkora Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-01-23)
  • Modelování srážko-odtokových procesů v povodí stokové sítě města Čelákovice 

   Author: Anna Špačková; Supervisor: Stránský David; Opponent: Novák Lukáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-02-05)
   Tato diplomová práce se zabývá stavbou a kalibrací dvou různě schematizovaných simulačních modelů popisujících srážko-odtokové procesy na experimentální lokalitě města Čelákovice. V teoretické části jsou zkoumány rozdíly ...
  • Možnosti hospodaření s dešťovou vodou v areálu Fakulty stavební ČVUT 

   Author: Simandlová Hedvika; Supervisor: Stránský David; Opponent: Suchánek Milan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-02-07)
   Cílem této závěrečné práce je navrhnout vhodná opatření hospodaření se srážkovými vodami přírodě blízkým způsobem v městském prostředí. V teoretické části je rozebrána problematika hospodaření se srážkovou vodou. Praktická ...
  • Možnosti využití programu EPANET 2.0 pro modelování závlahových systémů sportovišť. 

   Author: Jan Všetečka; Supervisor: Horký Filip; Opponent: Vejsada Jakub
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-02-09)
   Předmětem této práce je zjištění možností využití programu EPANET 2.0 pro modelování závlahových systémů sportovišť. Teoretická část obsahuje popis jednotlivých závlahových systémů, jejich dělení a návrh. Je zde popsána ...
  • Návrh hospodaření se srážkovými vodami v zájmových ulicích 

   Author: Martina Paldusová; Supervisor: Kříž Karel; Opponent: Dvořák Michal
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-02-09)
   Předmětem této diplomové práce je řešení odvodnění místních komunikací s ohledem na podporu hospodaření se srážkovými vodami. V první části je řešena tématika adaptace na změnu klimatu, místních komunikací, odvodnění ...
  • Návrh řešení srážkového odtoku v jednotné kanalizaci Horních Počernic 

   Author: Maun Josef; Supervisor: Stránský David; Opponent: Novák Lukáš
   Cílem této diplomové práce je porovnání dvou odlišných přístupů při řešení kapacitně nevyhovující jednotné kanalizace. V prvním případě se jedná o centrální dešťovou nádrž pro konkrétní objem zadržených odpadních vod ...