Now showing items 1-20 of 64

   Subject
   bazén,bezpečnost provozu,podtlak,sací rychlost,úraz,zachycení [1]
   bazén,čerpadlo,tlaková ztráta v potrubí,recirkulační systém,měření,vodní atrakce [1]
   Bezvýkopová technologie, stavební připravenost, stavební jámy,potrubí [1]
   bezvýkopové technologie,mikrotunelování,výstavba stoky,inženýrské sítě,podzemní vedení,odvodnění [1]
   čerpací stanice, čerpadla, potrubí, tlakové ztráty [1]
   decentralized wastewater management,SUDS,WWTP reliability,energy consumption of wastewater treatment plant [1]
   decentralizované nakládání s odpadními vodami,SUDS,spolehlivost ČOV,energetické nároky na provoz ČOV [1]
   dešťová voda,vsakování,akumulace,vegetační střecha,Fakulta stavební [1]
   Dešťová vodaHospodaření s dešťovou vodouAkumulace a využití dešťového odtokuVsakování [1]
   dešťové vody, splachování, technologie, ekologie, nádrž [1]
   displacement system,pump,local loss,measurement [1]
   Dosazovací nádrž,aktivovaný kal,sedimentace,kalový index,viskozita [1]
   Drinking water supply, Kramolna, iron in the water, eliminating iron pipe corrosion,encrustation [1]
   drinking water supply,demand of water,water supply system,water supply tank,pumping station,water main line,mathematical model,EPANET 2 [1]
   drinking water,water mains,water pipe,ductile cast iron,water zone,hydraulics,construction,calculation,operation,laboratory experim [1]
   Drobný vodní tok,ekosystém,znečištění,Botič,populace,kvalita vody,společenstvo,makrozoobentos [1]
   entrapment,injury,operation safety,suction velocity,swimming pool,vacuum [1]
   grey waters,rain waters,infiltration,water storage,reuse,return on investment,water management [1]
   heat recovery from wastewater,heat exchanger,wastewater temperature development,wastewater treatment plant,heat exchanger performance [1]
   heavy metals,de-icing salt,bioretention filter [1]