Now showing items 251-270 of 277

  • Vliv zvětrávacích procesů na fyzikálně-mechanické vlastnosti pískovců 

   Author: Kovářová Kateřina; Supervisor: Jettmar Josef; Opponent: Drdácký Miloš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-09-25)
   Pískovce patří mezi hojně používané sochařské a stavební materiály jak v České republice, tak na celém světě. Působením zvětrávacích procesů dochází ke změnám kvalitativních vlastností těchto hornin a snížení jejich ...
  • Vyšetřování dřeva historických konstrukcí ultrazvukem 

   Author: Hasníková Hana; Supervisor: Kuklík Petr; Opponent: Straka Bohumil
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-07)
   Disertační práce je zaměřena na popis a inovativní způsob aplikace ultrazvukového testování dřeva, které je jednou z nedestruktivních metod používaných při diagnostice stavu dřevěných konstrukcí. Tato metoda je výhodná ...
  • Vyšetřování únavy betonu s přihlédnutím k vlivu prostředí 

   Author: Sýkorová Jana; Supervisor: Štemberk Petr; Opponent: Podolka Luboš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-06-27)
   Inženýrské konstrukce jako jsou betonové mosty, bývají během své životnosti vystaveny cyklickému zatěžování od dopravy, které vyvolává únavové poškození. Během zimních měsíců jsou mosty též vystaveny střídání zmrazovacích ...
  • Využití adiabatického chlazení ke snížení spotřeby energie 

   Author: Ondřej Nehasil; Supervisor: Adamovský Daniel; Opponent: Hirš Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-11-28)
   Práce se zabývá využitím nepřímého vypařovacího chlazení v zařízeních pro zpětné získávání tepla. Nepřímé vypařovací chlazení je identifikováno jako výhodná metoda nízkoenergetického chlazení větracího vzduchu vypařováním ...
  • Využití alkalicky aktivovaných materiálů ve vibrolisovaných prvcích 

   Author: Tomáš Váchal; Supervisor: Svoboda Pavel; Opponent: Gašparík Jozef
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-14)
   Celosvětová koncepce využitelnosti druhotných surovin je tématem dnešní doby. Pouze menší část stavební produkce je realizována použitím druhotných surovin, v tomto směru je stavebnictví důležitým průmyslovým oborem pro ...
  • Využití data miningu pro nahrazení chybějících hodnot v kategoriálních datech se zaměřením na asociační pravidla 

   Author: Kaiser Jiří; Supervisor: Kučerová Jana; Opponent: Molnár Zdeněk
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-12-15)
   Tato doktorská disertační práce představuje výzkum autora věnující se problematice nahrazování chybějících hodnot v kategoriálních datech s pomocí metod data miningu. První část práce obsahuje shrnutí v současnosti nejčastěji ...
  • Využití drátkobetonu do tybinků tunelového ostění 

   Author: Kanan Mohamed; Supervisor: Vítek Jan; Opponent: Barták Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-06-27)
   Práce řeší možnost využití vláknobetonu do segmentového ostění tunelů z hlediska technologie drátkobetonu a testování segmentů. Tato práce podává kompletní teoretický základ k pochopení problematiky drátkobetonu. V práci ...
  • Využití hyperspektrálního snímkování v oblasti detekce kontaminovaných míst - analýza a vytvoření metodiky 

   Author: Petruchová Jana; Supervisor: Zimová Růžena; Opponent: Pavelka Karel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-12-15)
   Odpadové hospodářství a z toho vyplývající kontaminace jsou závažnou problematikou současnosti. Základním předpokladem efektivního procesu omezení kontaminační zátěže a tím i rizik pro zdraví obyvatel a životního prostředí ...
  • Využití leteckých dat pro aktualizaci budov v ZABAGED 

   Author: Vojtěch Hron; Supervisor: Halounová Lena; Opponent: Potůčková Markéta
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-11-28)
   Cílem této práce je představit metodu pro aktualizaci budov a techniku pro automatickou rekonstrukci modelů střech s vyžitím leteckých dat. Metoda pro aktualizaci budov se řadí do kategorie hybridních detekcí změn, které ...
  • Využití odpadního tepla z technologických procesů 

   Author: Vladimíra Linhartová; Supervisor: Jelínek Vladimír; Opponent: Vranayová Zuzana
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-21)
   Předmětem disertační práce je analýza systémů k využití odpadního tepla z technologických procesů. Práce je zaměřená na odpadní teplo, které vzniká při parním kompresorovém chlazení na zimních stadionech. Jako případové ...
  • Využití solární energie v rodinných nízkoenergetických a pasivních domech 

   Author: Napoleao dos Reis Alfredo; Supervisor: Jelínek Vladimír
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-12-15)
   Až do nedávné doby bylo známo, že slunce je nevyčerpatelný zdroj energie, ale náklady na technologii pro přeměnu slunečního záření na elektrickou energii nebo na ohřev teplé vody, byl pro většinu nepřístupný. Proto byla ...
  • Využití vybraných druhotných surovin při formulaci kompozitních materiálů ve stavebnictví 

   Author: Martina Záleská; Supervisor: Pavlíková Milena; Opponent: Slížková Zuzana
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-11-29)
   S rozvojem ekonomiky a nárůstem populace celosvětově stoupá množství vyráběného stavebního materiálu na bázi cementu, spotřeba energie i produkce různých druhů odpadů. S tímto trendem bohužel neodmyslitelně souvisí negativní ...
  • Využití znalostních portálů v knowledge managementu 

   Author: Girgal Petr; Supervisor: Molnár Zdeněk
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-07-24)
   Management znalostí, je téma v posledních deseti letech ze všech stran velmi diskutované, méně však již aplikované, týkající se vývoje řízení znalostí ve společnostech, sledující vývojové trendy v organizacích a jejich ...
  • Vyztužování silikátových kompozitů pomocí nekorozivních výztuží 

   Author: Lenka Laiblová; Supervisor: Hájek Petr; Opponent: Bílek Vlastimil
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-09-15)
   Textilní beton často označován zkratkou TRC z anglického názvu Textile Reinforced Concrete je kompozitní materiál, který je stále ve fázi výzkumu, přestože je známý již druhou desítku let. Tato disertační práce se zabývá ...
  • Výpočtová analýza mostních konstrukcí při nehodových událostech 

   Author: Sochorová Eva; Supervisor: Křístek Vladimír; Opponent: Procházka Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-11-09)
   Disertační práce je zaměřena na extrémní zatížení mostních konstrukcí, především na účinek výbuchu. V úvodní části je popsán současný stav vědy a výzkumu a jsou zde kromě popisu numerických metod řešení rychlých dynamických ...
  • Výstavba na brownfieldech se zaměřením na území Mostecka 

   Author: Havlice Martin; Supervisor: Vaníček Ivan; Opponent: Kupka Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-05-24)
   Výstavba na brownfieldech je nezbytná pro snížení rychlosti stavění na "zelené louce". Umožní opětné využití ploch již dříve ovlivněných člověkem a rozvoj lokalit postižených ztrátou původní funkce. V těžebních regionech ...
  • Vývoj rizik v zásobní a retenční funkci nádrží v souvislosti s dopady změny klimatu na hydrologické podmínky 

   Author: Zukal Milan; Supervisor: Satrapa Ladislav; Opponent: Kos Zdeněk
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-02-29)
   Disertační práce je zaměřena na vývoj rizik u jednotlivých funkcí nádrží se zahrnutím dopadů globální klimatické změny. Dopady změny klimatu patří v posledních letech mezi velmi diskutovaná témata odbornou veřejností v ...
  • Výzkum vlivu krátkých vyztužených vláken na mechanicko-fyzikální vlastnosti popílku 

   Author: Hamouzová Tereza; Supervisor: Vaníček Ivan; Opponent: Pruška Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-04-27)
   Spalování uhlí v tepelných elektrárnách je v současnosti stále jedním z hlavních zdrojů elektrické energie po celém světě. Přestože tento proces prochází velkými modernizacemi, jednou z největších nevýhod zůstává produkce ...
  • Význam zelených střech při zmírňování efektu městských tepelných ostrovů v rozdílných klimatických podmínkách 

   Author: Šárka Konášová; Supervisor: Měšťanová Dana; Opponent: Kuda František
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-15)
   Green roof infrastructure is gaining popularity in European countries as well as in other countries all over the world. Green roof is more than just soil and plants on a roof but consists of specialized membranes and ...
  • Vzájemná interakce sociální odpovědnosti firem a projektů public private partnership 

   Author: Sára Petr; Supervisor: Čásenský Martin
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-09-21)
   Popis problematiky projektů PPP. Analýza současného stavu PPP projektů v ČR. Pojmenování příčin neúspěchu a srovnání s PFI v Anglii. Představení sociální odpovědnosti firem (CSR) jako nové politiky komerčních společností. ...