Now showing items 1-20 of 36976

  • Vliv turbulence na únavu tenkých ocelových konstrukcí, vyvolanou větrem 

   Author: Arsenii Trush; Supervisor: Studnička Jiří; Opponent: Lahodný Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-01-25)
   Zatížení větrem je často rozhodujícím účinkem pro štíhlé ocelové konstrukce a konstrukční prvky. Navzdory značnému množství nashromážděných poznatků v oboru stavební aerodynamiky však dosud chybí pochopení některých ...
  • Detekce fake news metodami zpracování přirozeného jazyka 

   Author: Denis Řeháček; Supervisor: Drchal Jan; Opponent: Šír Gustav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-01-21)
   Tato práce představuje problematiku dezinformací ve světě bohatém na informace. Detekce Fake News (falešných zpráv) byla řešena jako text classification problem. Bylo provedeno více než sto experimentů s cílem nalézt vhodnou ...
  • Numerický model elektrického longboardu a jeho ověření 

   Author: Jan Grossmann; Supervisor: Kočárník Petr; Opponent: Thöndel Evžen
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-01-23)
   Hlavní náplní práce je vytvoření numerického modelu elektrického longboardu a následné vytvoření funkčního prototypu elektrického longboardu opatřeného měřícím systémem, který umožní porovnání simulované a skutečné jízdy, ...
  • Vliv přídavného zatížení na mechanické vlastnosti fázových vodičů a zemnících lan v rozpětí na vedení VVN a ZVN. 

   Author: Jiří Kvaček; Supervisor: Klein Vít; Opponent: Krejza Ondřej
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-01-23)
   Tato diplomová práce řeší problematiku přídavného zatížení na vodičích v rozpětí VVN a ZVN a následné zpracování výpočtu, který ověří teoretické předpoklady. Zabývám se zde druhy vodičů, kterými je možno osazovat liniové ...
  • Projektování a měření přídavného uzemnění vedení VVN a ZVN 

   Author: Jan Korel; Supervisor: Klein Vít; Opponent: Krba Luděk
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-01-23)
   Diplomová práce řeší uzemňování stožárů elektrických venkovních vedení velmi vysokého a zvlášť vysokého napětí. Popisuje typy poruch, které mohou nastat na těchto napěťových hladinách a věnuje se problémům vzniklým těmito ...
  • Profilování a detekce IoT útoků v telnetovém provozu 

   Author: Simona Musilová; Supervisor: García Sebastián; Opponent: Pevný Tomáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-01-21)
   IoT („Internet of Things“, internet věcí) se v běžném životě stává stále více populární. Najdeme jej nejenom v chytrých domácnostech, ale i v dalších odvětvích — od průmyslu po zdravotnictví. Mnoho těchto přístrojů využívá ...
  • Budící obvody pro SiC tranzistory s nadproudovou ochranou 

   Author: Roman Mrzena; Supervisor: Lev Miroslav; Opponent: Richter Michal
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-01-23)
   Práce se zabývá návrhem zkratové ochrany s Rogowského cívkou pro tranzistory SiC MOSFET. V úvodu jsou popsány tranzistory na bázi karbidu křemíku a jejich porovnání s klasickými křemíkovými. Následuje přehled základních ...
  • Synchronní stroj s PM v axiálním uspořádání 

   Author: Daniel Misak; Supervisor: Buhr Karel; Opponent: Prouza Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-01-23)
   Práce se zabývá synchronním motorem s permanentními magnety v axiálním provedení. Jejím cílem je pokusit se za použití simulačního softwaru Ansys Electronics optimalizovat provedení skutečného axiálního motoru, jenž slouží ...
  • Comparison of predictive direct power control methods for grid-connected converter in B4 configuration 

   Author: Valouch V.; Simek P.
   (Technical University of Košice, 2019)
   A model predictive direct power control of the three-phase converter with only four converter branches (B4) connected to an unbalanced grid is introduced. The developed infinite-control-set and usual finite-control-set MP ...
  • A Study in Options to Improve Aerodynamic Profile of Heavy-Duty Vehicles in Europe 

   Author: Hariram A.; Koch T.; Mardberg B.; Kyncl J.
   (MDPI AG, 2019)
   In this paper, we present and discuss different aerodynamic solutions available for European tractor and semi-trailers configurations along with summarizing their impact on the aerodynamic drag that contributes to the ...
  • Voltage Quality and Power Factor Improvement in Smart Grids Using Controlled DG Units 

   Author: Ahmad I.; Fandi G.; Müller Z.; Tlustý J.
   (Multidisciplinary Digital Publishing Institute (MDPI AG), 2019)
   The increased penetration of renewable energy sources in the electrical grid, due to the rapid increase of power demand and the need of diverse energy sources, has made distributed generation (DG) units an essential part ...
  • Výpočtové modely vlastností hybridních kompozitních struktur 

   Author: Zdeněk Pošvář; Supervisor: Růžička Milan; Opponent: Cabrnoch Bohuslav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-01-18)
   Předkládaná disertační práce „Výpočtové modely vlastností hybridních kompozitních struktur“ se zabývá problematikou určení mechanických vlastností hybridních kompozitních profilů. Profily z kompozitních materiálů se v ...
  • Učení optického toku bez učitele 

   Author: Tomáš Novák; Supervisor: Matas Jiří; Opponent: Svoboda Tomáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-01-23)
   Konvoluční neuronové sítě v současnosti dominují odhadu optického toku. Metody učení neuronových sítí se dělí do tří skupin: učení s učitelem, které používá vstupy s požadovanými výstupy, učení bez učitele, které vyžaduje ...
  • Dlouhodobá reidentifikace lidí ve videu 

   Author: Martina Tichá; Supervisor: Čermák Jiří; Opponent: Fiedler David
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-01-23)
   Úloha reidentifikace osob z videa je předmětem výzkumu po mnoho let, jelikož informace, které jsou běžně používány k identifikaci lidí, nejsou vždy k dispozici. Současné přístupy k reidentifikaci osob jsou většinou zaměřeny ...
  • Role architekta v řešení společenského začleňování mladých lidí ohrožených bezdomovectvím 

   Author: Karolína Kripnerová; Supervisor: Hlaváček Dalibor; Opponent: Kratochvíl Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-01-16)
   Bezdomovectví je společenský problém, který vyžaduje komplexní řešení, na kterém se bude podílet tým odborníků. Je nutné se zabývat jako rovinou personální (sociální, sociologickou), právní, ale i prostorovou. Jaké prostředí ...
  • Analýza vlivu pilota na modální parametry soustavy řízení lehké letecké konstrukce 

   Author: Tomáš Sommer; Supervisor: Slavík Svatomír; Opponent: Šika Zbyněk
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-01-16)
   Předkládaná disertační práce „Analýza vlivu pilota na modální parametry soustavy řízení lehké letecké konstrukce“ se zabývá problematikou určení mechanických vlastností hybridních kompozitních profilů. Profily z kompozitních ...
  • Umělecké instalace ve veřejném prostoru 

   Author: Jan Tůma; Supervisor: Soukenka Vladimír; Opponent: Karel Marian
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-01-16)
   Tato práce je jedním z úhlů pohledu na dynamický a nedeterminovatelný fenomén uměleckých instalací ve veřejném prostoru. Již samotný název práce v sobě obsahuje dualismus, jež je jádrem problematiky, která se soustředí na ...
  • Historická zkušenost využívání území barokního velkostatku na příkla-du Černokostelecka 

   Author: Jitka Poláková; Supervisor: Hauserová Milena; Opponent: Fanta Josef
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-01-16)
   Cílem této práce je na základě historických pramenů a souvisejících oborových vědních vstupů vytvořit obraz vztahů krajinné mozaiky v minulosti. Na modelových příkladech jsou ukázány možnosti interpretace historických ...
  • Detekce anomálií v komplexních IT architekturách 

   Author: Ondřej Borovec; Supervisor: Svatoš Martin; Opponent: Brabec Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-01-21)
   Detekce problémů a anomálií hraje důležitou roli při správě a tvoření komplexních softwarových řešeních. Brzká detekce potenciálního problémů pomáhá správcům takových systémů rychle reagovat a v důsledku snižovat riziko ...
  • Učení konvolučních neuronových sítí ze slabě anotovaných obrázků tváří 

   Author: Stefan Ćirić; Supervisor: Franc Vojtěch; Opponent: Urban Martin
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-01-21)
   Predikce věku ze snímků obličejů je dlouhodobě studovaný problém, pro který byla navržena řada různých postupů. V oblastech rozpoznávání tváří a predikci věku dosahují v současné době nejlepších výsledků metody založené ...