Now showing items 1-20 of 41709

  • Vylepšení elektrických vlastností MOSFET součástek v integrovaných obvodech pomocí topologie 

   Author: Dalibor Barri; Supervisor: Jakovenko Jiří; Opponent: Musil Vladislav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-01-05)
   V současnosti jsou kritéria na ekologii a ochranu životního prostředí velmi přísná a je nezbytné je dodržovat. Avšak, i navzdory zavedeným pravidlům, vlastní iniciativou můžeme předcházet možným životním katastrofám, jako ...
  • Štúdim sorpcie technecistanu na uhlíkatých materiáloch 

   Author: Martin Daňo; Supervisor: Galamboš Michal; Opponent: Fišera Ota
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-01-09)
   Dizertačná práca predstavuje komplexnú fyzikálno-chemickú charakterizáciu aktivovaného uhlíka a biouhlia, ktoré predstavujú významnú skupinu sorbentov využívaných v separácií rádionuklidov a toxických kovov. Hlavným cieľom ...
  • Vzduch v otopných soustavách 

   Author: Bašta J.
   (Společnost pro techniku prostředí, 2020)
   Článek se zabývá problematikou vzduchu v otopných soustavách a možnostmi eliminace potíží, které způsobuje. Příspěvek se zaměřuje na problém permanentně zavzdušněné otopné soustavy, na souvislost zavzdušnění s teplotou, ...
  • Komplexní hodnocení únavy pilotů z pohledu fyziologických parametrů 

   Author: Dilara Duman; Supervisor: Socha Vladimír; Opponent: Oniščenko Boris
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-01-15)
   Únava pilotů je jedním z hlavních důvodů leteckých nehod, ke kterým došlo v důsledku pochybení lidského činitele. Z tohoto důvodu je v zájmu zachování nejvyšších standardů letové bezpečnosti ve všech fázích letu zásadní ...
  • Nevytápěný půdní prostor a jeho trpelně-vlhkostní chování 

   Author: Jan Richter; Supervisor: Tywoniak Jan; Opponent: Ostrý Milan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-01-16)
   Nevyhřívaný půdní prostor (tzv. „Studený podkroví“), pokud jde o jeho vlhkost, je v posledních několika desetiletích jedním z nejproblematičtějších prostor ve stavební praxi. Problémy jsou obvykle spojeny s kondenzací, ...
  • Chování tenkostěnných Z-vaznic za požáru 

   Author: Ivo Schwarz; Supervisor: Wald František; Opponent: Bednář Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-01-16)
   Studie shrnuje poznatky v řešení problematiky ocelových tenkostěnných profilů z hlediska návrhu za běžné teploty, zejména ale za požáru. Práce se konkrétně zaměřuje na Z vaznice při požární situaci, kdy dochází k přechodu ...
  • Přenos ručně kresleného stylu na základě předlohy 

   Author: Ondřej Texler; Supervisor: Sýkora Daniel; Opponent: Šroubek Filip
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-12-06)
   Po více než dvacet let se výzkumníci zabývají problematikou přenosu výtvarného stylu pokroku a obrazy generované počítačem vypadjí téměř jako reálná díla, z dané předlohy na jiný obrázek. Ačkoli v této oblasti došlo k ...
  • Chytré řešení přednosti v jízdě integrovaného záchranného systému 

   Author: Filip Houštecký; Supervisor: Baroch Václav; Opponent: Třešková Petra
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-01-15)
   Předmětem bakalářské práce „Chytré řešení přednosti v jízdě integrovaného záchranného systému“ je navržení systému, který by snížil čas dojezdu integrovaného záchranného systému k dopravním nehodám. První část práce je ...
  • Dětská dopravní hřiště 

   Author: Pavla Prokopcová; Supervisor: Skolilová Petra; Opponent: Vrtal Pavel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-01-15)
   Předmětem diplomové práce „Dětská dopravní hřiště“ je přiblížení problematiky nehodovosti dětí na území ČR. V práci jsou promítnuté nápady, které by měly sloužit ke snížení nehodovosti. Teoretická část se zaobírá sítí ...
  • Seznam leteckých meteorologických kodů 

   Author: Semen Rusanov; Supervisor: Kameníková Iveta; Opponent: Absolon Stanislav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-01-15)
   Předmětem této bakalářské práce je vytvořit univerzální příručku se stručnými a srozumitelně popsanými informacemi o meteorologických kódech a zprávách pro studenty, profesionální piloty a pro všechny, kteří se zajímají o ...
  • Nízkoemisní zóna v Almaty 

   Author: Yuriy Sherstnev; Supervisor: Horák Tomáš; Opponent: Vařacha Pavel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-01-15)
   Tato bakalářská práce se zabývá možností zavedení nízkoemisní zóny na příkladu města Almaty. Úvodní část je věnována popisu současné situace ve městě Almaty s důrazem na dopravu a životní prostředí. Dále se práce zabývá ...
  • Rozvoj a umístění nového CARGO terminálu na letišti Václava Havla 

   Author: Štěpán Moninec; Supervisor: Stojić Slobodan; Opponent: Sýkora Viktor
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-01-15)
   Předmětem této práce je provedení analýzy k určení vhodné lokality rozšíření cargo terminálu na Letišti Václava Havla v Praze. Dílčím cílem je rozbor evropských letišť, která byla zvolena kvůli své funkci vzhledem ke cargo ...
  • Průběžné testování pilotů v praktické části integrovaného výcviku ATPL(A) 

   Author: Michal Hubáček; Supervisor: Pružina Vladislav; Opponent: Valenta Viktor
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-01-15)
   Předmětem bakalářské práce „Průběžné testování pilotů v praktické části integrovaného výcviku ATPL(A)“ je zhodnocení dosavadního průběhu výcviku ATPL(A), vytvoření testových otázek pro jednotlivé fáze výcviku a následné ...
  • Změna dopravní politiky v letecké společnosti Ryanair 

   Author: Mikoláš Jílek; Supervisor: Skolilová Petra; Opponent: Hajzler Ota
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-01-15)
   Cílem této práce je analýza dopravní politiky letecké společnosti Ryanair. Teoretická část práce se zaobírá historií a vývojem letecké dopravy od počátku až po současnost. Další částí je přeprava a kategorizace zavazadel ...
  • Katalogové trasy ve smíšeném provozu 

   Author: Jan Růžička; Supervisor: Drábek Michal; Opponent: Tyle Jaroslav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-01-15)
   Tato diplomová práce se zabývá problematikou železniční nákladní dopravy v České republice. Konkrétně je obsahem práce návrh katalogových tras ve smíšeném provozu na železniční trati mezi Přerovem/Dluhonicemi a Petrovicemi ...
  • Návrh scenario-based výcvikové osnovy pro získání přístrojové doložky CB-IR(A) 

   Author: Natálie Vojtěchová; Supervisor: Matyáš Roman; Opponent: Glinz Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-01-15)
   Předmětem této práce je navrhnutí výcvikové osnovy pro získání přístrojové doložky CB-IR(A) pomocí výcviku založeném na scénářích a na základě vytvořené osnovy popsat, zda je tento způsob výcviku optimální pro získání ...
  • Optimalizace logistické firmy 

   Author: Denis Levin; Supervisor: Volek Josef; Opponent: Vízner Filip
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-01-15)
   Tato bakalářská práce se věnuje specifikám řízení logistické firmy Rhenus Logistics . V práci je provedena SWOT analýza a analýza trhu logistických služeb. V další části se autor práce zabývá možností objektivizace rozhodování ...
  • Návrh aplikace detekčního systému pro ochranu letišť 

   Author: Marek Žaloudek; Supervisor: Kleczatský Adam; Opponent: Lehký Martin
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-01-15)
   Předmětem bakalářské práce „Návrh aplikace detekčního systému pro ochranu letišť“ je průzkum možností v oblasti detekčních systémů bezpilotních letadel. Následně za pomoci získaných zkušeností vybrat a navrhnout aplikaci ...
  • Systémy ochrany letové obálky 

   Author: Jan Hlaváček; Supervisor: Vecko Martin; Opponent: Kolín Robert
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-01-15)
   Předmětem bakalářské práce „Systémy ochrany letové obálky“ je analyzovat současný stav systémů ochrany letové obálky na moderních letounech, uvést a popsat vliv systémů ochrany letové obálky ve vybraných nehodách a na ...
  • Vypracování pohybového modelu pilota v kokpitu s použitím technologií MOCAP 

   Author: Lukáš Zibner; Supervisor: Socha Vladimír; Opponent: Štumbauer Oldřich
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-01-16)
   Lidský činitel zaujímá v rámci celosvětového letectví nezastupitelnou úlohu. Proto se výzkumné aktivity v rámci letectví snaží o co nejlepší pochopení veškerých faktorů s ním spojených. Implementace pohybových modelů pilotů ...