Now showing items 21-40 of 466

  • Analýza systému podnikového vzdělávání 

   Author: Machýčková Gabriela; Supervisor: Montag Petr; Opponent: Scholleová Hana
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-05-24)
   Hlavním cílem této bakalářské práce je posoudit efektivitu vzdělávacích aktivit ve společnosti AAA Auto. První část této práce je teoretickým východiskem ohledně systému vzdělávání v podnicích. Na teoretickou část navazuje ...
  • Motivace spolupracovníků ve společnosti 

   Author: Beránková Michaela; Supervisor: Cupalová Soňa; Opponent: Škorňová Eva
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-08-22)
   Tato bakalářská práce se zabývá motivací pracovníků spolupracujících s vybranou finanční společností. Teoretická část zahrnuje základní pojmy související s motivací, pracovní motivaci, motivační teorie, firemní kulturu a ...
  • Principy zeleného marketingu v konkrétním podniku 

   Author: Štengl Michal; Supervisor: Cupal Libor; Opponent: Mynaříková Lenka
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-08-24)
   Hlavním cílem této bakalářské práce je analýza zavedených principů zeleného marketingu v konkrétním podniku, jejich následné zhodnocení a případné doporučení na zlepšení v oblastech, kde je možnost určitého zlepšení. ...
  • Specifika řízení rodinné firmy 

   Author: Lukšová Tereza; Supervisor: Dobrucká Lucia; Opponent: Šimonová Klára
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-08-26)
   Cílem práce Specifika řízení rodinné firmy je porovnání teoretického východiska s reálnou skutečností rodinného podnikání. Teoretická část se zabývá vymezením hlavních pojmů týkající se této problematiky, možnostmi řízení ...
  • Řízení času manažerů různých úrovní 

   Author: Kožušník David; Supervisor: Cupalová Soňa; Opponent: Mynaříková Lenka
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-08-26)
   Tato bakalářská práce se věnuje oblasti time managementu. V teoretické části jsou popsány prvky v řízení času, jeho historie, metody a nástroje. Obsahem praktické části je výzkum, který si klade za cíl porovnat schopnosti ...
  • Profesní a osobní rozvoj manažerů - potřeby a priority 

   Author: Nikolli Karolína; Supervisor: Tureckiová Michaela; Opponent: Škorňová Eva
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-08-27)
   Bakalářská práce se zabývá rozvojem a vzděláváním manažerů ve výrobní společnosti. Cílem bakalářské práce je definovat skutečný proces vzdělávání v organizaci a porovnat ho s teoretickými východisky. Na tomto základě ...
  • Matky manažerky ve středních organizacích v České republice 

   Author: Šmákalová Šárka; Supervisor: Jirkovská Blanka; Opponent: Mynaříková Lenka
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-08-27)
   Tato bakalářská práce se zabývá genderovou diskriminací v managementu středních organizací a současně sladěním rodinného a pracovního života matek na manažerských pozicích. Cílem práce je představení genderové nerovnosti ...
  • Vliv osobnosti podnikatele na kulturu organizace 

   Author: Medová Veronika; Supervisor: Emrová Lenka; Opponent: Jirkovská Blanka
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-08-28)
   Tato bakalářská práce pojednává o nejdůležitějších poznatcích a pojmech z oblasti organizační kultury a osobnosti podnikatele. Praktická část práce se zabývá analýzou organizační kultury společnosti Fabes s.r.o. a osobnostních ...
  • Analýza stavu rozvoje a vzdělávání zaměstnanců v podniku X 

   Author: Cirnfusová Veronika; Supervisor: Tureckiová Michaela; Opponent: Šimonová Klára
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-08-29)
   Bakalářská práce se zabývá rozvojem a vzděláváním zaměstnanců v konkrétním podniku. Teoretická část definuje jednotlivé prvky vzdělávání a rozvoje, konkretizuje funkci podnikového vzdělávání, popisuje jednotlivé části ...
  • Metodologie zavedení filozofie Kaizen 

   Author: Pelcová Kateřina; Supervisor: Cupal Libor; Opponent: Macák Tomáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-08-29)
   Bakalářská práce se zabývá metodologií zavedení filozofie Kaizen. Filozofie Kaizen je od počátku svého vývoje v Japonsku uznávanou součástí kultury každé úspěšné společnosti. Spojuje racionální myšlení a kreativitu aneb ...
  • Vzdělávání a rozvoj zaměstnanců v konkrétní společnosti 

   Author: Hornychová Kateřina; Supervisor: Šnýdrová Markéta; Opponent: Pokorná Jiřina
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-01-04)
   Bakalářská práce s názvem "Vzdělávání a rozvoj pracovníků v konkrétní společnosti" má za cíl popsat využívané metody řízení lidských zdrojů a sociálního rozvoje v dané organizaci. Dalším cíle je vyhodnocení stavu řízení ...
  • Vícekriteriální rozhodování o způsobu financování automobilů v podniku 

   Author: Svoboda Tomáš; Supervisor: Švecová Lenka; Opponent: Šulc Kryštof
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-01-04)
   V této bakalářské práci je řešena problematika vícekriteriálního hodnocení a rozhodování při výběru nejvýhodnějšího způsobu financování automobilu v podniku. V teoretické části je popsán samotný proces rozhodování v obecné ...
  • Strategie financování nestátní neziskové organizace Klokánek Hostivice 

   Author: Příhodová Barbora; Supervisor: Freiberg František; Opponent: Charvátová Dagmar
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-01-04)
   Tato bakalářská práce se zabývá problematikou financování nestátních neziskových organizací, konkrétně Fondu ohrožených dětí Klokánek. Zaměřuje se na vymezení a typologii daného sektoru, rozebírá formy jejího financování, ...
  • Podnikatelský plán: Změna zastoupení na českém trhu dermokosmetických produktů 

   Author: Koudelka Tomáš; Supervisor: Čámská Dagmar; Opponent: Scholleová Hana
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-01-04)
   Bakalářská práce je zaměřena na tvorbu podnikatelského plánu, konkrétně bakalářská práce mapuje současnou reálnou situaci ve společnosti. Hlavním tématem je změna výhradního zastoupení společnosti formou založení filiálky. ...
  • Tvorba marketingového plánu a jeho poslání v malé firmě 

   Author: Mejzrová Lucie; Supervisor: Kavan Michal; Opponent: Joudalová Barbora
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-01-05)
   Tématem této bakalářské práce je tvorba marketingového plánu v konkrétní společnosti. V první části se věnuje základním teoretickým pojmům v oblasti marketingu, které jsou důležité pro úspěšné sestavení marketingového ...
  • Zakládání pracovněprávních vztahů v konkrétní organizaci 

   Author: Knotková Veronika; Supervisor: Vaněčková Jana; Opponent: Šikýř Martin
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-01-05)
   Bakalářská práce se zabývá pracovní smlouvou v praxi, která úzce souvisí s vymezením pracovněprávních vztahů. Hlavním bodem práce je vznik pracovního poměru a jeho náležitosti. Nejdůležitější publikace, z které jsem ...
  • Vyhodnocení systému zaměstnaneckých benefitů ve výzkumné instituci 

   Author: Hykyš Jiří; Supervisor: Jurková Jitka; Opponent: Koťátková Stránská Pavla
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-01-05)
   Bakalářská práce se zabývá zaměstnaneckými benefity. Cílem je analyzovat systém zaměstnaneckých výhod a daní a jejich uplatnění ve výzkumné instituci. V první části práce je popsána současná teorie vztahující se k ...
  • Finanční management projektů v neziskovém sektoru 

   Author: Končelíková Kateřina; Supervisor: Toth Daniel; Opponent: Cupal Libor
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-01-06)
   Tato práce řeší problematiku financování neziskových projektů, konkrétně získávání finančních prostředků a způsoby fundraisingu. Cílem této práce je navržení optimálního řešení pro fundraising daného neziskového projektu ...
  • Finanční analýza Harmonikas, s.r.o. 

   Author: Pöchmann Petr; Supervisor: Scholleová Hana; Opponent: Toth Daniel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-01-06)
   V mé bakalářské práci se zabývám finanční analýzou průmyslového podniku Harmonikas, s.r.o. Cílem mé práce je zhodnotit společnost po finanční stránce za použití základních finančních nástrojů jako je vertikální a horizontální ...
  • Adaptační proces nových zaměstnanců v konkrétní společnosti 

   Author: Zemanová Nicole; Supervisor: Šikýř Martin; Opponent: Škorňová Eva
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-01-06)
   Tato bakalářská práce se zabývá adaptačním procesem nových pracovníků ve firmě. Teoretická část je zaměřena na význam pojmu adaptace, její cíle, formy a oblasti. Následně je popsán průběh adaptačního procesu, jeho plán a ...