Zobrazují se záznamy 1-20 z 35

  • Měřící technika pro provádění noční bezpečnostní inspekce PK 

   Autor: Tomáš Blodek; Vedoucí práce: Kocián Karel; Oponent práce: Richter Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-09-09)
   Bakalářská práce se zabývá problematikou noční bezpečnostní inspekce na pozemních komunikacích. Teoretická část definuje bezpečnostní inspekci na pozemních komunikacích, pojednává o rozdílech mezi noční a denní inspekcí a ...
  • Principy návrhu zklidňujích opatření ve vztahu k charakteru pozemní komunikace 

   Autor: Michaela Stránská; Vedoucí práce: Kocián Karel; Oponent práce: Moudrá Karolína
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-09-09)
   Tato bakalářská práce se zabývá možnostmi provedení přechodů z extravilánových do intravilánových úseků na pozemních komunikacích. Obsahuje přehled a rozdělení aktuálních způsobů provádění zklidňujících vjezdových opatření ...
  • Komparace zjištěných výsledků z denní a noční bezpečnostní inspekce PK 

   Autor: Gabriela Zikánová; Vedoucí práce: Kocián Karel; Oponent práce: Tothová Dagmar
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-09-09)
   Cílem této bakalářské práce na téma „Komparace zjištěných výsledků z denní a noční bezpečnostní inspekce PK“ je vytvoření metodiky provádění noční bezpečnostní inspekce pozemní komunikace na základě realizace prohlídky ...
  • Analýza pasivní bezpečnosti silnic I. třídy v oblasti zádržných zařízení 

   Autor: Tereza Šimková; Vedoucí práce: Kocián Karel; Oponent práce: Dousková Nikol
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-09-06)
   Předmětem bakalářské práce je analýza pasivní bezpečnosti na silnicích I. třídy. V práci jsou statisticky vyhodnocovány nehody a deficity v oblasti zádržných zařízení. Dále jsou součástí práce katalogové listy nejčastěji ...
  • Zpracování a úprava dat z 3D skenování pro dokumentaci vozidel 

   Autor: Adam Pták; Vedoucí práce: Svatý Zdeněk; Oponent práce: Vyčichl Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-09-08)
   Tato bakalářská práce se ve svém úvodu zabývá metodami 3D skenování. V této části je uveden základní přehled a dělení skenovacích systémů včetně problematiky samotného procesu skenování. V dalších částech práce jsou popsány ...
  • Tachografy nákladních automobilů 

   Autor: Tereza Ptáčková; Vedoucí práce: Frydrýn Michal; Oponent práce: Mík Josef
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-09-08)
   Předmětem bakalářské práce je seznámení s problematikou týkající se digitálních tachografů, zejména legislativní rešerše upravující povinnosti pro správné používání přístroje. Práce se také zabývá popisem principu fungování ...
  • Systémy čtení a zpracování nehodových dat 

   Autor: Veronika Kostěncová; Vedoucí práce: Nouzovský Luboš; Oponent práce: Komárek Jindřich
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-09-08)
   Předmětem bakalářské práce "Systémy čtení a zpracování nehodových dat" je rozbor technologie EDR, tedy funkce řídící jednotky airbagů ve vozidle, která je schopna zaznamenat informace týkající se nehodové události. Získávání ...
  • Antropomorfní testovací zařízení - jeho vlastnosti a výroba 

   Autor: Kristýna Řepová; Vedoucí práce: Nouzovský Luboš; Oponent práce: Kytýř Daniel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-09-08)
   Předmětem bakalářské práce "Antropomorfní testovací zařízení - jeho vlastnosti a výroba" je seznámení s testovacími figurínami jako takovými, jejich historií a použitím. Toto pojednání je doplněno o legislativu, vztahující ...
  • Měření a zpracování dat pro analýzu jízdní a nárazové dynamiky 

   Autor: Jankovič Martin; Vedoucí práce: Nouzovský Luboš; Oponent práce: Mík Josef
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-09-07)
   Předmětem této bakalářské práce je v její teoretické části seznámení s problematikou jízdní a nárazové dynamiky, vysvětlení aplikace senzorů a měřicích zařízení pro jízdní a nárazovou dynamiku, zpracování přehledu možných ...
  • Porovnání pasivní bezpečnosti silnic I. třídy v Jihočeském a Ústeckém kraji 

   Autor: Zachariášová Jana; Vedoucí práce: Kocián Karel; Oponent práce: Tothová Dagmar
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-09-08)
   Předmětem bakalářské práce je vyhodnocení a porovnání pasivní bezpečnosti silnic I. třídy v Jihočeském a Ústeckém kraji. V práci se zabývám dopravními nehodami, u kterých došlo ke střetu s pevnou překážkou, práce dále ...
  • Dynamická numerická studie nárazu vozidla do silničního ocelového svodidla 

   Autor: Kletečková Kristina; Vedoucí práce: Vyčichlová Petra; Oponent práce: Micka Michal
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-09-07)
   Cílem bakalářské práce je simulace chování ocelových silničních svodidel při nárazu vozidla s využitím metody konečných prvků. V rámci teoretické části je zpracována problematika silničních záchytných systémů, popis ...
  • Individuální přeprava psů v osobním automobilu 

   Autor: Dousková Nikol; Vedoucí práce: Mičunek Tomáš; Oponent práce: Maršík Josef
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-08-25)
   Předmětem bakalářské práce "Individuální přeprava psů v osobním automobilu" je seznámit se s problematikou přepravy psů, představit si jednotlivé bezpečnostní zádržné systémy, po té analyzovat hlavní problémy při přepravě ...
  • Černé skříňky v silničním provozu 

   Autor: Mihulová Monika; Vedoucí práce: Schmidt Drahomír; Oponent práce: Lenková Alžběta
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-08-25)
   Cílem této bakalářské práce je zmapovat stávající bezpečnostní systémy a asistenty v automobilech a popsat jejich funkci. Dále pak se zmiňuje o prvcích, které automobilky nyní vyvíjí a testují a ve svém závěru polemizuje ...
  • Nehody na vnitrozemských vodních cestách 

   Autor: Moreva Ksenia; Vedoucí práce: Mičunek Tomáš; Oponent práce: Savin Jitka
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-08-25)
   Předmětem této bakalářské práce je seznámení s danou problematikou z hlediska legislativních požadavků o vnitrozemské plavbě a odbornou terminologií. Dále pak zjištění stavu vnitrozemských vodních cest, stanovení nehodovosti ...
  • Dětské zádržné systémy v osobním automobilu 

   Autor: Šulcová Kateřina; Vedoucí práce: Mičunek Tomáš; Oponent práce: Dvořák Jakub
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-08-25)
   Bakalářská práce pojednává o dětských zádržných systémech (DZS). Část úvodu je věnována historickému vývoji, na který je navázáno kapitolou o současné legislativě této problematiky. Dále je uveden výčet statistických dat, ...
  • Náraz vozidla do pevné překážky 

   Autor: Mikulka Martin; Vedoucí práce: Mičunek Tomáš; Oponent práce: Šachlová Zora
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-08-20)
   Předmětem bakalářské práce "Náraz vozidla do pevné překážky" je vyhodnocení dopravních nehod, u kterých figuruje pevná překážka, dále popis jednotlivých druhů pevných překážek, které se vyskytují kolem pozemních komunikací, ...
  • Bezpečnost provozu na pozemních komunikacích 

   Autor: Scháno Martin; Vedoucí práce: Schmidt Drahomír; Oponent práce: Žídek Libor
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2015-08-24)
   Předmětem bakalářské práce "Bezpečnost provozu na pozemních komunikacích" je pomocí měřící techniky změřit data o rychlosti, intenzitě a skladbě dopravního proudu na silnici I/15 na úseku mezi Lovosicemi a Mostem, u obce ...
  • Základní ekonomická analýza nehod jednostopých motorových vozidel 

   Autor: Kobosil Martin; Vedoucí práce: Schmidt Drahomír; Oponent práce: Dvořáčková Alexandra
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2015-08-24)
   Bakalářská práce "Základní ekonomická analýza nehod jednostopých motorových vozidel" se zabývá problematikou nehod a vyčíslením ekonomických ztrát z dopravní nehodovosti jednostopých motorových vozidel. Věnuje se jejich ...
  • Bezpečnost železničních přejezdů 

   Autor: Janků Vojtěch; Vedoucí práce: Schmidt Drahomír; Oponent práce: Novák Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2015-08-24)
   Předmětem bakalářské práce je rešerše nejdůležitějších informací z problematiky železničních přejezdů v České republice. Tento popis úvodní části práce vzešel ze současně užívaných směrnic, kdy je železniční přejezd uveden ...
  • Osobní transportér a bezpečnost jeho provozu 

   Autor: Fogl Tomáš; Vedoucí práce: Mičunek Tomáš; Oponent práce: Maršík Josef
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2015-08-24)
   Předmětem této bakalářské práce ,,Osobní transportér a bezpečnost jeho provozu" je zmapování používaných typů osobních transportérů s následným rozborem jejich částí a porovnání legislativ ohledně užívání v různých zemích. ...